Решения от 52-то заседание проведено на 11.07.2019г.

на . . Посещения: 715

 


 

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 52-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 11.07.2019г.

/мандат 2015-2019г./

 

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 30.07.2019г.

 

По т.1. от дневния ред: „ОС-395/29.05.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предоставяне за стопанисване и управление на поземлен имот с идентификатор ПИ 57491.503.587 по КККР на гр.Поморие - публична общинска собственост, представляващ спортно игрище на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” и предложение за изменение и допълнение на Приложение 2 „Списък на общинските активи, движимо и недвижимо имущество общинска собственост, предоставени за стопанисване, ползване и управление на Общинското Предприятие” към Правилника за устройството и дейността на Общинско Предприятие, приет с Решение 1445/23.06.2015г„ изм. с Решение 228/10.06.2016г. на Общински съвет - Поморие.” с 15 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 15 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1180/11.07.2019г.

I. Отменя точка VI от Решение №898/31.01.2014г. от 34-то заседание проведено на 31.01.2014г. на Общински съвет –Поморие.

         II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост  Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде предоставен поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 57491.503.587 по КККР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ I в кв.21 по регулационния план на гр.Поморие, с начин на трайно ползване: „Спортно игрище”, на площ от 1889кв.м. за стопанисване и управление на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти”.       

         III. Общински съвет – Поморие приема изменение и допълнение на Приложение №2 „Списък на общинските активи, движимо и недвижимо имущество общинска собственост, предоставени за стопанисване, ползване и управление на Общинското Предприятие” към Правилника за устройството и дейността на ОП  „СУОИ” – Поморие, приет е Решение №1445/23.06.2015г., изм. с Решение №228/10.06.2016г. на Общински съвет - Поморие, както следва:

         1. Създава се нова т.21 - поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 57491.503.587 по КККР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ I в кв.21 по регулационния план на гр.Поморие, с начин на трайно ползване: „Спортно игрище”, на площ от 1889кв.м., актуван с АПОС №5876/29.01.2016г.  към Списъка на общинските активи, движимо и недвижимо имущество общинска собственост, предоставени за стопанисване, ползване и управление от ОП СУОИ.

         IV. Гореописаният имот ще се ползва безвъзмездно за провеждане на учебно – тренировъчна дейност от:

         1. детските градини; общообразователни, средни и професионални училища за реализиране на задължителните учебни програми по физическо възпитание и спорт.

         2.лицензирани спортни клубове, вписани в националния регистър на Министерство на младежта и спорта.

 

          По т.2. от дневния ред: „ОС-413/31.05.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предоставяне за стопанисване и управление на три спортни площадки, разположени в югозападната част от поземлен имот с идентификатор ПИ 57491.502.339 по КККР на гр.Поморие - публична общинска собственост, представляващ дворно място с НТП „за обект, комплекс за образование” на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” и предложение за изменение и допълнение на Приложение 2 „Списък на общинските активи, движимо и недвижимо имущество общинска собственост, предоставени за стопанисване, ползване и управление на Общинското Предприятие” към Правилника за устройството и дейността на Общинско Предприятие, приет с Решение 1445/23.06.2015г„ изм. с Решение 228/10.06.2016г. на Общински съвет - Поморие.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1181/11.07.2019г.

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост  Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъдат предоставени Спортна площадка „тенис на корт”, с размери  20/36м., със спортна настилка, цялата на площ от 722кв.м.; Спортна площадка  „волейбол/баскетбол”, с размери 20/36м., като в тях се включва и безопасната зона, проектирано е със спортна настилка, цялата на площ от 713кв.м.; Спорна площадка „мини футбол”, с размери 22,50/36м., с настилка от изкуствена трева в цялото поле, като в нея са предвидени места за сядане – пейки, цялата на площ от 804кв.м., разположени в ПИ с идентификатор 57491.502.339 по КККР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ IX в кв.85 по регулационния  план на гр.Поморие, представляващ дворно място с НТП „за обект, комплекс за образование”, на площ от 10463кв.м., за стопанисване и управление на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти”.        II. Общински съвет – Поморие приема изменение и допълнение на Приложение №2 „Списък на общинските активи, движимо и недвижимо имущество общинска собственост, предоставени за стопанисване, ползване и управление на Общинското Предприятие” към Правилника за устройството и дейността на ОП  „СУОИ” – Поморие, приет е Решение №1445/23.06.2015г., изм. с Решение №228/10.06.2016г. на Общински съвет - Поморие, както следва:

         1. Създава се нова т.22 - Спортна площадка „тенис на корт”, с размери 20/36м., със спортна настилка, цялата на площ от 722кв.м.; Спортна площадка  „волейбол/баскетбол”, с размери 20/36м., като в тях се включва и безопасната зона, проектирано е със спортна настилка, цялата на площ от 713кв.м.; Спорна площадка „мини футбол”, с размери 22,50/36м., с настилка от изкуствена трева в цялото поле, като в нея са предвидени места за сядане – пейки, цялата на площ от 804кв.м., разположени в ПИ с идентификатор 57491.502.339 по КККР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ IX в кв.85 по регулационния  план на гр.Поморие, представляващ дворно място с НТП „за обект, комплекс за образование”, на площ от 10463кв.м., актуван с АПОС №4945/21.11.2010г., към Списъка на общинските активи, движимо и недвижимо имущество общинска собственост, предоставени за стопанисване, ползване и управление от ОП СУОИ.

         III. Гореописаният имот ще се ползва безвъзмездноза провеждане на учебно – тренировъчна дейност от:

         1.детските градини; общообразователни, средни и професионални училища за реализиране на задължителните учебни програми по физическо възпитание и спорт.

         2.лицензирани спортни клубове, вписани в националния регистър на Министерство на младежта и спорта.

 

         По т.3. от дневния ред: „ОС-433/07.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Тарифа №2, т. „Е”, раздел „Общински музей” към Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, на основание чл.6, ал.2 от ЗМДТ.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1182/11.07.2019г.

На основание чл.10, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, пр.2, и 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс Общински съвет – Поморие приема изменение и допълнение Тарифа №2, т. „Е”, раздел „Общински музей” към Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

 

         I.Т.„Е“, “Образование, култура, религиозни дейности“ раздел „Исторически музей-Поморие“,т. 1 и т. 7 Други такси  от Тарифа № 2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие на основание чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ към Наредба № 11за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Помориесе изменя и допълва както следва:

 

В т.1 Цена на входен билет за: Общински исторически музей; Музей на солта; Куполна гробница се допълва:

1.Семеен билет /родители с едно, две или повече деца/: 5.00 лв.;

2.Комбиниран семеен билет /посещение на Исторически музей, Музей на солта и Куполна гробница/: 10.00 лв.;

 

В т.7. Други такси, да бъдат включени:

1.Образователна програма „Забавна археология”: 5.00 лв. на учащ;

2.Еднократно ползване на зала в музея: 50.00 лв. на час.;

3.Предоставяне на зали за временни изложби и експозиции на фотографи, художници и др.: 10.00 лв. на ден.

4.За прояви на община Поморие и държавни институции - безплатно с разрешение на Кмета на общината.

 

II.Предвид предстоящият летен туристически сезон и това, че Образователната програма „Забавна археология” ще е ориентирана към посетителите, гостите и жителите на града, тъй като тя води до допълнителен конфорт при отдиха и развлечението им, Общински съвет – Поморие на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

  По т.4. от дневния ред: „ОС-454/19.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно отстъпване право на строеж за пристройка в общински имот в УПИ IX, кв.4 по плана на с.Страцин.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1183/11.07.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.37 ал.4 и чл.38 ал.2 от ЗОС, чл.63, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се учреди право на строеж за изграждане на пристройка към съществуваща двуетажна жилищна сграда със ЗП 49,80кв.м. /четиридесет и девет цяло и осемдесет квадратни метра/ в УПИ IX, кв.4 по регулационния план на с.Страцин, целият на площ от 800кв.м., при граници подробно описани в АЧОС №1087/30.08.2000г. на Наска Мечева Христова и съпругът ѝ Сашо Жеков Христов.

Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 562 лв. /петстотин шестдесет и два лева/, без ДДС.

 

По т.5. от дневния ред: „ОС-455/19.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж – пристройка, в общински имот в УПИ XXIII, кв.35 по плана на гр.Ахелой.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1184/11.07.2019г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,  чл.37 ал.4 и чл.38 ал.2 от ЗОС и чл.63 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се учреди право на строеж за изграждане на пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 00833.501.69.1 по КК и КР на гр.Ахелой, с РЗП 24,20кв.м., в поземлен имот с идентификатор 00833.501.69 по КК и КР на гр.Ахелой, съответстващ на УПИ XXIII кв.35 по регулационния план на гр.Ахелой, при граници подробно описани в АЧОС №6644/30.05.2019г., на Демир Кръстев Демирев. Пазарната цена на правото на строеж е определено в размер на 1930,00лв. /без ДДС/.

 

По т.6. от дневния ред: „ОС-457/21.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост УПИ X, кв.30 в с.Козичино” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1185/11.07.2019г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост:

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

2704/23.04.2004г.

с.Козичино

кв.30УПИ Х

Дворно място

485кв.м.

Фурна – масивна

сграда със ЗП

150кв.м.

3880,00лв.

 

        5040,00лв.

 

     

Общо:8920,00лв.

 

По т.7. от дневния ред: „ОС-458/21.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост УПИ II, кв.31 в с.Медово.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1186/11.07.2019г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

6636/23.04.2019г.

с.Медово

УПИ ІІ кв.31

804кв.м.

17690,00лв.

 

По т.8. от дневния ред: „ОС-459/21.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост УПИ XXI, кв.50 в с.Бата.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1187/11.07.2019г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

6624/22.04.2019г.

с.Бата

кв.50 УПИ ХХІ

947кв.м.

13260,00лв.

 

По т.9. от дневния ред: „ОС-460/21.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Лъка.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1188/11.07.2019г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

6625/22.04.2019г.

с.Лъка

УПИ ХІV-271 кв.29

470кв.м.

10340,00лв.

6626/22.04.2019г.

с.Лъка

УПИ ХV-272 кв.29

630кв.м.

13860,00лв.

6627/22.04.2019г.

с.Лъка

УПИ ХІ-284 кв.30

582кв.м.

12800,00лв.

6628/22.04.2019г.

с.Лъка

УПИ ХІІ-285 кв.30

400кв.м.

8800,00лв.

 

По т.10. от дневния ред: „ОС-461/21.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Александрово.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1189/11.07.2019г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

6629/22.04.2019г.

с.Александрово

УПИ ІV кв.23

936кв.м.

20,00лв./кв.м.

6630/23.04.2019г.

с.Александрово

УПИ VІ кв.23

797кв.м.

20,00лв./кв.м.

6631/23.04.2019г.

с.Александрово

УПИ VІІ кв.23

718кв.м.

20,00лв./кв.м.

6632/23.04.2019г.

с.Александрово

УПИ ХХ кв.9

707кв.м.

20,00лв./кв.м.

6633/23.04.2019г.

с.Александрово

УПИ ХХІ кв.9

789кв.м.

20,00лв./кв.м.

 

По т.11. от дневния ред: „ОС-462/21.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост УПИ I, кв.11 в с.Страцин.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1190/11.07.2019г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

103/05.01.1998г.

с.Страцин

кв.11 УПИ І

Дворно място

1523кв.м.

Баня – масивна

едноетажна сграда със ЗП 80кв.м.

15230,00лв.

 

 

4900,00лв.

 

Общо:20130,00лв.

 

По т.12. от дневния ред: „ОС-463/21.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Горица.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1191/11.07.2019г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

6634/23.04.2019г.

с.Горица

УПИ VІ кв.19

1007кв.м.

22150,00лв.

6635/23.04.2019г.

с.Горица

УПИ І кв.18

468кв.м.

10300,00лв.

 

По т.13. от дневния ред: „ОС-465/21.06.2019г.– Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет - Поморие, относно одобряване на годишен финансов отчет на „Общински аптеки” ЕООД гр.Поморие за 2018г.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1192/11.07.2019г.

           На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, Общински съвет - Поморие приема годишен финансов отчет на „Общински аптеки” ЕООД гр.Поморие за 2018г.

По т.14. от дневния ред: „ОС-469/26.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост – ликвидиране на съсобствеността между Държавата, представлявана от Областен управител на област Бургас, Община Поморие и „Анхиало Авто” ООД.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1193/11.07.2019г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36 ал.1 т.1 от ЗОС, и във връзка с писмо с вх. рег. №09-01-121/31.05.2019г. на Областен управител на област Бургас, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се ликвидира съсобствеността между Държавата, представлявана от Областен управител на област Бургас, Община Поморие и „Анхиало Авто” ООД върху следните недвижими имоти: ПИ с идентификатор 57491.505.125, с площ 18 760кв.м., ПИ с идентификатор 57491.505.126, с площ 1 018кв.м. и ПИ с идентификатор 57491.505.127, с площ 552кв.м. по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, чрез доброволна делба, в съответствие с приложения утвърден проект на Заповед на Областен управител на област Бургас.

По т.15. от дневния ред: „ОС-470/26.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ IV кв.22 по плана на с.Белодол.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1194/11.07.2019г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.3 от ЗОС и съгласно чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба и приема оценката в размер на 6960,00лв. /без ДДС/, на придобиваното право на собственост от Хасан Смаил Камбер и Гюлбия Джемил Камбер на общински имот, съставляващ 1/2 идеална част от УПИ IV кв.22 по регулационния план на с.Белодол,  целия на площ от 1160кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6339/07.09.2018г.

По т.16. от дневния ред: „ОС-480/27.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019г.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1195/11.07.2019г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.4 ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г., като:

-Към глава XI се добавят следните имоти за провеждане на процедура за безвъзмездно право на ползване/ за безвъзмездно управление:

1. Помещение с площ 82кв.м., сервизно помещение с площ 55кв.м. и 30.583% от общите части на сградата от недвижим имот, представляващ партерен магазинен етаж с АОС №5018/11.04.2011г., с идентификатори №57491.502.305.1, 57491.502.305.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК.

2. 400 (четиристотин) кв.м. от поземлен имот, частна общинска собственост с идентификатор 57491.16.647, местност „Кротиря” по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК.

 

По т.17. от дневния ред: „ОС-481/27.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1196/11.07.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.21, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да учреди на „ОБЩИНСКИ АПТЕКИ” ЕООД безвъзмездно право на ползване за срок от 1 /една/ година, с предназначение за аптека върху недвижим имот, общинска собственост, представляващ:

1. Помещение с площ 82кв.м. с идентификатор №57491.502.305.1, сервизно помещение с площ 55кв.м. с идентификатори №57491.502.305.2 и 30.583% от общите части на сградата от недвижим имот, представляващ партерен магазинен етаж по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, актувани с АЧОС №5018/11.04.2011г.

2. Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да извърши анализ на дружеството „Общински аптеки” ЕООД гр.Поморие в рамките на 1 /една/ година.

По т.18. от дневния ред: „ОС-484/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №МДР-ИП-01-36 от 27.03.2019г. по процедура №BG14MFOP001-1.009 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, за Проект "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие - II етап“, сключен между Община Поморие и Министерство на земеделието, храните и горите- Управляващ орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1197/11.07.2019г.

     1.Общински съвет- Поморие на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с подаване на искане за авансово плащане по проект: "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие - II етап“по процедура BG14MFOP001-1.009 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Договор № МДР-ИП-01-36 от 27.03.2019г., и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, със седалище в гр.София.

2.Общински съвет - Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 2 761 920,03 лева (два милиона седемстотин шестдесет и една хиляди деветстотин и двадесет лева и три стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на авансовото плащане по проект: "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие - II етап“ по процедура BG14MFOP001-1.009 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Договор № МДР-ИП-01-36 от 27.03.2019г.

 

По т.19. от дневния ред: „ОС-485/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор №МДР-ИП-01-36 от 27.03.2019г., процедура №BG14MFOP001-1.009 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, за Проект "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие - II етап“, сключен между Община Поморие и Министерство на земеделието, храните и горите- Управляващ орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР)” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1198/11.07.2019г.

       1.Общински съвет – Поморие на основание чл. 21, ал.1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал.4 от ЗМСМА делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с възстановяване на разходи за ДДС към искане за авансово плащане по проект: "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие - II етап“по процедура BG14MFOP001-1.009 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Договор №МДР-ИП-01-36 от 27.03.2019г., и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, със седалище в гр. София.

2.Общински съвет - Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 552 384,01 лева (петстотин петдесет и две хиляди триста осемдесет и четири лева и една стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на ДДС върху авансовото плащане по проект: "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие - II етап“ по процедура BG14MFOP001-1.009 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Договор №МДР-ИП-01-36 от 27.03.2019г.

 

По т.20. от дневния ред: „ОС-486/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00726 от 09.11.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас/ - Каменар - Поморие”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1199/11.07.2019г.

     1.Общински съвет - Поморие на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА упълномощава  кмета  на  община  Поморие  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  2 873 809, 70 лв. (два милиона осемстотин седемдесет и три хиляди осемстотин и девет лева и седемдесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №02/07/2/0/00726 от 09.11.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас/ - Каменар - Поморие” сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

      2.Общински съвет - Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 02/07/2/0/00726 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

 

По т.21. от дневния ред: „ОС-487/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00726 от 09.11.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас/ - Каменар - Поморие”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1200/11.07.2019г.

            1.Общински съвет – Поморие на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА упълномощава  кмета  на  община  Поморие  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  574 761,94лева (петстотин седемдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и един лева и деветдесет и четири стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № №02/07/2/0/00726 от 09.11.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас/ - Каменар - Поморие” сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

    2.Общински съвет - Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № 02/07/2/0/00726 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

 

По т.22. от дневния ред: „ОС-488/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 от 31.05.2019г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1201/11.07.2019г.

     1.Общински съвет - Поморие на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА упълномощава  кмета  на  община  Поморие  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на586 560,06 лева (петстотин осемдесет и шест хиляди петстотин и шестдесет лева и шест стотинки)за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 от  31.05.2019г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие”сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

     2.Общински съвет - Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №BG06RDNP001-7.001-0064-C01 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

 

По т.23. от дневния ред: „ОС-489/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.001-0064-C01 от 31.05.2019г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1202/11.07.2019г.

1.Общински съвет - Поморие на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА упълномощава  кмета  на  община  Поморие  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  117 312, 01 лева (сто и седемнадесет хиляди триста и дванадесет лева и една стотинки)за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.001-0064-C01 от 31.05.2019г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Бата и с. Страцин, Община Поморие” сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

2.Общински съвет - Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

По т.24. от дневния ред: „ОС-490/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00855 от 12.06.2018г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Бата и с. Страцин, Община Поморие”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1203/11.07.2019г.

     1.Общински съвет - Поморие на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА упълномощава  кмета  на  община  Поморие  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  582 338, 81 лева (петстотин осемдесет и две хиляди триста тридесет и осем лева и осемдесет и една стотинки)за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 02/07/2/0/00855 от 12.06.2018г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Бата и с. Страцин, Община Поморие” сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

     2.Общински съвет - Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № 02/07/2/0/00855 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

 

По т.25. от дневния ред: „ОС-491/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00855 от 12.06.2018г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Бата и с. Страцин, Община Поморие”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1204/11.07.2019г.

    1.Общински съвет - Поморие на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА упълномощава  кмета  на  община  Поморие  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на2 911 694,03 лева (два милиона деветстотин и единадесет хиляди шестстотин деветдесет и четири лева и три стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №002/07/2/0/00855 от  12.06.2018г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Бата и с. Страцин, Община Поморие” сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

         2.Общински съвет - Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № №002/07/2/0/00855 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

 

По т.26. от дневния ред: „ОС-492/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобрено проектно предложение на Община Поморие – № 02/07/2/0/00855 „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Бата и с. Страцин, Община Поморие”, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирано от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1205/11.07.2019г.

На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА  и във връзка с предложение на Кмета на Община Поморие, относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общински съвет - Поморие дава съгласие:

      1.Община Поморие да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: № 02/07/2/0/00855 „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Бата и с. Страцин, Община Поморие”, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирано от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, при следните основни параметри:

·        Максимален размер на дълга – 3 494 032,84 (три милиона четиристотин

деветдесет и четири хиляди и два лева и осемдесет и три стотинки)

·        Валута на дълга – лева

·        Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем

·        Условия за погасяване:

-         Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

-         Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Държавен фонд „Земеделие” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 02/07/2/0/00855/12.06.2018 и по реда на Постановление № 81 от 23 април 2010 г. и/или от собствени бюджетни средства.

·        Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %

·        Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

·        Начин на обезпечение на кредита:

-         Учредяване на залог върху вземанията на Община Поморие по Договор за безвъзмездна помощ № 02/07/2/0/00855/12.06.2018, сключен между Община Поморие и Държавен фонд „Земеделие”, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

-         Учредяване на залог върху вземанията на Община Поморие, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства  от възстановен данък върху добавената стойност във връзка с изпълнението на горепосочения проект по Договор за безвъзмездна помощ № 02/07/2/0/00855/12.06.2018, сключен между Община Поморие и Държавен фонд „Земеделие”;

-         Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Поморие, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Поморие по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези,постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

     2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Поморие да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

По т.27. от дневния ред: „ОС-493/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобрено проектно предложение на Община Поморие – № BG16RFOP001-2.002-0026 „Енергийна ефективност в Административна сграда за обществено обслужване - гр. Поморие”, по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, финансирано от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1206/11.07.2019г.

На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА  и във връзка с предложение на Кмета на Община Поморие, относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общински съвет - Поморие дава съгласие:

1.Община Поморие да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „BG16RFOP001-2.002-0026 „Енергийна ефективност в Административна сграда за обществено обслужване - гр. Поморие”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., Приоритетна ОС 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, схема BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“, при следните основни параметри:

·        Максимален размер на дълга – 779 069,64 ( седемстотин седемдесет и девет хиляди шестдесет и девет лева и шестдесет и четири стотинки словом);

·        Валута на дълга – лева

·        Вид на дълга  краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

·        Условия за погасяване:

-         Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-         Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0026-C02  и/или от собствени бюджетни средства.

·        Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %

·        Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

·        Начин на обезпечение на кредита:

-         Учредяване на залог върху вземанията на Община Поморие по Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.002-0026-C02, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

-         Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Поморие, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Поморие по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези,постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Поморие да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

По т.28. от дневния ред: „ОС-494/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобрено проектно предложение на Община Поморие – № BG14MFOP001-1.009-0001 „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие - II етап”, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., Приоритетна ос „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите”, финансирано от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1207/11.07.2019г.

На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА  и във връзка с предложение на Кмета на Община Поморие, относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общински съвет - Поморие дава съгласие:

     1.Община Поморие да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие - II етап”, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020г., приоритетна ос „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите”, схема BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, при следните основни параметри:

·        Максимален размер на дълга – 4 519 505,50 (четири милиона петстотин и деветнадесет хиляди петстотин и пет лева и петдесет стотинки)

·        Валута на дълга – лева

·        Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем

·        Условия за погасяване:

-         Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

-         Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Държавен фонд „Земеделие” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG14MFOP001-1.009-0001-C01 и по реда на Постановление № 81 от 23 април 2010 г. и/или от собствени бюджетни средства.

·        Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %

·        Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

·        Начин на обезпечение на кредита:

-         Учредяване на залог върху вземанията на Община Поморие по Договор за безвъзмездна помощ № BG14MFOP001-1.009-0001-C01, сключен между Община Поморие и Държавен фонд „Земеделие”, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

-         Учредяване на залог върху вземанията на Община Поморие, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства  от възстановен данък върху добавената стойност във връзка с изпълнението на горепосочения проект по Договор за безвъзмездна помощ № BG14MFOP001-1.009-0001-C01, сключен между Община Поморие и Държавен фонд „Земеделие”;

-         Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Поморие, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Поморие по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези,постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

    2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Поморие да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

По т.29. от дневния ред: „ОС-495/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобрено проектно предложение на Община Поморие – № 02/07/2/0/00726 „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149/III906, Каблешково – Бургас / - Каменар – Поморие”, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирано от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1208/11.07.2019г.

На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА  и във връзка с предложение на Кмета на Община Поморие, относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общински съвет - Поморие дава съгласие:

         1.Община Поморие да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: № 02/07/2/0/00726 „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149/III906, Каблешково – Бургас / - Каменар – Поморие”, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирано от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, при следните основни параметри:

·        Максимален размер на дълга – 3 448 571,63 (три милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди двеста петстотин седемдесет и един лева и шестдесет и три стотинки)

·        Валута на дълга – лева

·        Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем

·        Условия за погасяване:

-         Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

-         Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Държавен фонд „Земеделие” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 02/07/2/0/00726/09.11.2017 и по реда на Постановление № 81 от 23 април 2010 г. и/или от собствени бюджетни средства.

·        Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %

·        Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

·        Начин на обезпечение на кредита:

-         Учредяване на залог върху вземанията на Община Поморие по Договор за безвъзмездна помощ № 02/07/2/0/00726/09.11.2017, сключен между Община Поморие и Държавен фонд „Земеделие”, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

-         Учредяване на залог върху вземанията на Община Поморие, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства  от възстановен данък върху добавената стойност във връзка с изпълнението на горепосочения проект по Договор за безвъзмездна помощ № 02/07/2/0/00726/09.11.2017, сключен между Община Поморие и Държавен фонд „Земеделие”;

-         Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Поморие, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Поморие по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези,постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

     2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Поморие да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

По т.30. от дневния ред: „ОС-502/01.07.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хоризонт” АД, което ще се проведе на 26.07.2019г.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1209/11.07.2019г.

1.Общински съвет – Поморие на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 от Наредба № 10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определя Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие в редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хоризонт” АД, което ще се проведе на 26.07.2019 г. от 11:00 ч. в гр. Поморие, ул. „Търговска” № 4.

         2. Упълномощава Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.

3. Определя Янчо Илиев - зам.-кмет „Бюджет и финанси” в Община Поморие за представител на Община Поморие в редовно годишно общо събрание на акционерите на Хоризонт АД, което ще се проведе на 26.07.2019 г. от 11:00 в гр. Поморие, ул. „Търговска” № 4, при невъзможност на Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие да участва лично в общото събрание на „Хоризонт” АД като гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.

 4.Предвид краткия срок до провеждане на събранието, и за да се гарантира възможността за неговото законосъобразно провеждане Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.31. от дневния ред: „ОС-503/01.07.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в общински имот – частна общинска собственост в УПИ I, кв.8 по плана на с.Медово” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1210/11.07.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37 ал.4 т.4, чл.49а от ЗОС и чл.59 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на Славчо Еленков Караиванов, с постоянен адрес с.Медово, ул. „        ” №     , картотекиран като лице с установени жилищни нужди от Комисията за картотекиране, назначена със заповед на Кмета на общината, съгласно чл.9 ал.1 от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, за изграждане на жилищна сграда с РЗП 103кв.м. /сто и три квадратни метра/ в УПИ I /едно римско/, кв.8 /осми/ по плана на с.Медово, целият имот с площ от 815кв.м. /осемстотин и петнадесет квадратни метра/ и актуван с АЧОС №476/13.03.2000г.

Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 1 607,00лв. /хиляда шестстотин и седем лева/ без ДДС.

 

По т.32. от дневния ред: „ОС-504/01.07.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост УПИ XXIII кв.119 в гр.Поморие.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1211/11.07.2019г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,  чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

5226/01.03.2012г.

гр.Поморие

ПИ 57491.506.526

УПИ XXIII кв.119

524кв.м.

42440,00лв.

 

По т.33. от дневния ред: „ОС-507/01.07.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото общо събрание на съдружниците „Кабланд” ООД, което ще се проведе на 30.07.2019г.” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1212/11.07.2019г.

1.Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.13 от Наредба № 10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел избира   Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие в редовното общо събрание на съдружниците „Кабланд” ООД, което ще се проведе на 30.07.2019г. от 11.00ч. на адреса на управление на дружеството гр.Поморие, ул.”Солна” № 5.

2.Оправомощава Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие по предложенията от дневен ред да гласува по следния начин:

По т.1 да гласува с „против”

По т.2 да гласува с „против”

По т.3 да гласува с „против”

3.Определя Янчо Илиев – заместник-кмет „Бюджет и финанси” в Община Поморие за представител на Община Поморие в редовното общо събрание на съдружниците „Кабланд” ООД, което ще се проведе на 30.07.2019г. от 11.00ч. на адреса на управление на дружеството гр.Поморие, ул.”Солна” № 5, при невъзможност на Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие да участва лично в общото събрание на съдружниците „Кабланд” ООД.

4.Предвид краткия срок до провеждане на събранието, и за да се гарантира възможността за неговото законосъобразно провеждане Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.34. от дневния ред: „ОС-508/01.07.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на вещи общинска собственост.” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1213/11.07.2019г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.84, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следната движима вещ – общинска собственост, а именно:

Остатъчни части от лек автомобил „Фолксваген Пасат” с регистрационен номер А1000МХ, с констатирани увреждания „Тотална загуба на МПС”, собственост на община Поморие, при начална тръжна цена 3749лв. /три хиляди седемстотин четиридесет и девет лева/, без ДДС.

 

По т.35. от дневния ред: „ОС-464/21.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ III – 492 в кв.28 по план на гр.Каблешково /ПИ 35033.501.492 пo КККР на града/, община Поморие.” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1214/11.07.2019г.

Общински съвет –Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на действащия ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за УПИ III-492, в кв.28 по плана на гр.Каблешково /ПИ 35033.501.492 по КККР на града/, на два нови самостоятелни урегулирани поземлени имота: УПИ III, с площ 621 кв.м. и УПИ ХII, с площ 621 кв.м., със ситуиране на застроителни петна с ограничителни линии на застрояване, при градоустройствени показатели за жилищно строителство с малка височина на застрояване Жм: К плътност – 40%, К интензивност – 1,2; максимална етажност H≤3ет.(10м); минимално озеленяване – 60% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

По т.36. от дневния ред: „ОС-471/26.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ: XXV, XXVI, XXVIII и XXX в кв.7, УПИ: XVII и XVIII в кв.8 по регулационния план на с.Каменар и ПИ: 35691.3.201, 35691.3.106, 35691.3.125,  35691.3.126 и 35691.3.127 по кадастралната карта на с.Каменар, община Поморие.” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1215/11.07.2019г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, в качеството си на заинтересувано лице, с правно основание чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, дава предварително съгласие за откриване на административно производство за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ: XXV (общинска частна собственост), XXVI (общинска частна собственост),  XXVIII (общинска частна собственост) и XXX (общинска частна собственост) в кв.7, УПИ: XVII (общинска частна собственост) и  XVIII (собственост на н-ци Никола Стоянов Николов) в кв.8 по регулационния план на с.Каменар и ПИ: 35691.3.201 (общинска частна собственост), 35691.3.106 (нива на Марийка Трендафилова Йорданова), 35691.3.125 (нива на Димитър Георгиев Томов),  35691.3.126 (нива на Тома Георгиев Трендафилов)  и  35691.3.127 (нива на Йорданка Георгиева Жекова)  по кадастралната карта на с.Каменар, община Поморие.

По т.37. от дневния ред: „ОС-472/26.06.2019г.– Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет - Поморие, относно предложения за избор на съдебни заседатели.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1216/11.07.2019г.

1.Общински съвет - Поморие на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.1 и чл.68а, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за съдебната власт определя кандидатите за съдебни заседатели, които предлага за избиране от общите събрания на Окръжен съд - Бургас  и Апелативен съд - Бургас както следва:

1.Георги Веселинов Драгоев

         2.Мария Димитрова Нейчева

         3.Елисавета Ставрева Копилова

         4.Даниела Костова Кънчева

         5.Атанас Иванов Атанасов

         6.Диана Янакиева Апостолова

         7.Асенийе Салиева Баева

         8.Кольо Георгиев Николов.

         2. Удължава срока за подаване на заявления и определяне на кандидати за съдебни заседатели до 09.08.2019г. при същите условия, утвърдени в предходно определена процедура с Решение 1110/29.03.2019г. на Общински съвет, а именно:

2.1.За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

е на възраст от 21 до 68 години;

- има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

- има завършено най-малко средно образование;

- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- не страда от психически заболявания.

- съдебни заседатели във военните съдилища могат да са генерали (адмирали), офицери и сержанти на военна служба.

2.2.Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

е съдебен заседател в друг съд;

- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

2.3.Решението за откриване на процедурата се обявява в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет страниците на Община Поморие  и Общински съвет Поморие.

2.4.Кандидатите следва да предоставят в срок до 09.08.2019г. документите, посочени в чл.68ал.3 от Закона за съдебната власт.

2.5.Утвърждава образец от заявление за кандидатстване, декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 и писмено съгласие.

2.6.Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по ал. 3, т. 9 се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а ЗСВ.

2.7.Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание. Изслушването на кандидатите ще се проведе на 23.08.2019г. в зала № 2 на Община Поморие.

2.8.Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

2.9.Комисията  съставя доклад за протичането на изслушването, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

         3. На основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.38. от дневния ред: „ОС-475/26.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Поморие.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1217/11.07.2019г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл.75 – 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.11, ал.1 и ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове ПРИЕМА нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Поморие.

 

По т.39. от дневния ред: „ОС-482/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на ОС- Поморие за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”  от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Поморие, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1218/11.07.2019г.

      1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие взема решение за кандидатстване от страна на Община Поморие с проектно предложение за "Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, свързани с местното природно, културно и историческо наследство, предоставящи услуги с познавателна или образователна цел в гр.Ахелой" по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ ПОМОРИЕ”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

           2.Общински съвет – Поморие декларира, че дейностите включени в проекта съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.

            3.Общински съвет - Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

 

По т.40. от дневния ред: „ОС-483/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на ОС- Поморие за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”  от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Поморие, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). ” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1219/11.07.2019г.

         1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие взема решение за кандидатстване от страна на Община Поморие с проектно предложение за "Изграждане и закупуване на оборудване или обзавеждане на туристически информационен център- гр. Ахелой" по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ ПОМОРИЕ”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

           2.Общински съвет – Поморие декларира, че дейностите включени в проекта съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.

            3.Общински съвет - Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

 

По т.41. от дневния ред: „ОС-510/02.07.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет – Поморие за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG16M1OP002-3.008 – МИГ ПОМОРИЕ МЯРКА 6 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1220/11.07.2019г.

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласието си  Община Поморие да кандидатства с проектно предложениепо процедура за подбор на проектни предложения № BG16M1OP002-3.008 – МИГ ПОМОРИЕ МЯРКА 6 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ”.

          2.Общински съвет - Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение при спазване на указанията на насоки за кандидатстване по процедура№ BG16M1OP002-3.008 – МИГ ПОМОРИЕ МЯРКА 6 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ”, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП,необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

 

По т.42. от дневния ред: „ОС-511/02.07.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет – Поморие за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG16M1OP002-2.009„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на ОПОС 2014-2020 г.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1221/11.07.2019г.

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласието си  Община Поморие да кандидатства с проектно предложение по процедура за подбор на проектни предложения № BG16M1OP002-2.009„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) 2014-2020 г.”

          2.Общински съвет - Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение при спазване на указанията на насоки за кандидатстване от ОПОС 201-2020г., както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП,необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

 

По т.43. от дневния ред: „ОС-513/03.07.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане предварителна мрежа на училищата, детските градини и център за подкрепа за личностно развитие – общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2019/2020г.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1222/11.07.2019г.

1.На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с постъпилите проекти за учебната мрежа за 2019/2020 година на директорите на учебните и детски заведения на територията на Община Поморие, във връзка с чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 25.10.2017 г.   и на основание чл. 68, ал. 2-7 и  чл. 69, ал. 1-3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование Общински съвет – Поморие приема предварителна мрежа на училищата, детските градини и ЦПЛР-ОДК за учебната 2019/2020 година както следва:

I. УЧИЛИЩА:

1.     СУ “Иван Вазов “ –  гр. Поморие

1.1.                       Начален етап:

І клас                                      3  паралелки                          70   ученици

ІІ клас                                    3  паралелки                          67   ученици

ІІІ клас                                   3  паралелки                          69   ученици

ІV клас                                   3  паралелки                          69   ученици

1.2.                       Прогимназиален етап:

V клас                                    3  паралелки                           86   ученици

VІ клас                                   2  паралелки                           59   ученици

VІІ клас                                  3  паралелки                           75   ученици

1.3.                       Гимназиален етап:

VІІІ клас Английски и руски език  1  паралелка                           26   ученици               

IХ клас   Английски и руски език   1  паралелка                          26   ученици

Х клас    Английски и руски език   1  паралелка                           28   ученици

XI клас   Английски и руски език  1  паралелка                           17   ученици

XII клас  Английски език                1  паралелка                           20   ученици

Общо                                                                                           612   ученици

1.4.  Полуинтернатни групи:

I клас                                               3  групи                                   60   ученици

II клас                                              3  групи                                   63   ученици

III клас                                            3  групи                                   57   ученици

IV клас                                           1  група                                     28   ученици

V-VII клас                                      1  смесена група                      18   ученици

 

2. ОУ ”Христо Ботев “ –  гр. Поморие

2.1.         Начален етап:

І клас                                      2  паралелки                       30   ученици

ІІ клас                                    2  паралелки                          42   ученици

ІІІ клас                                   2  паралелки                          40   ученици

ІV клас                                   2  паралелки                          49   ученици

 2.2. Прогимназиален етап:

V клас                                    2  паралелки                          36   ученици

   клас                                 2  паралелки                          50   ученици

VІІ  клас                                 2  паралелки                          40   ученици

Общо                                                                                   287   ученици

2.3.         Полуинтернатни групи:

І клас                                     2  групи                                 30   ученици

ІІ клас                                    2  групи                                 40   ученици

ІІІ клас                                2  групи                                    40   ученици

ІV клас                                    2  групи                                49   ученици

 

3. ОУ ”Христо  Ботев” – гр. Ахелой

3.1.         Начален етап:

І клас                                      2 паралелки                          36   ученици

ІІ клас                                    2  паралелки                          35   ученици

ІІІ клас                                   1  паралелка                          26   ученици

ІV клас                                   2  паралелки                          33   ученици

3.2.         Прогимназиален етап:

V клас                                    2  паралелки                         36   ученици

VІ клас                                   1  паралелка                          25   ученици

VІІ клас                                  1  паралелка                          14   ученици/-4

Общо                                                                                       205  ученици

3.3.         Полуинтернатни групи:

І клас                                        1 група                                     28   ученици

II клас                                       1 група                                 25   ученици   

III клас                                     1 група                                  24   ученици   

ІV клас                                      1 група                                   25   ученици

V  клас                                     1 група                                   25   ученици

VІ клас                                    1 група                                   20   ученици

 

4. ОУ ”Христо Ботев” – с. Бата

4.1.         Начален етап:

І клас                                      1  паралелка                          14   ученици/-2

ІІ клас                                    1  паралелка                          14   ученици/-2

ІІІ клас                                   1  паралелка                          17   ученици

ІV клас                                   1  паралелка                          17   ученици

4.2.         Прогимназиален етап:

V клас                                    1  паралелка                          20   ученици

VІ клас                                   1  паралелка                          21   ученици

VІІ  клас                                 1  паралелка                          14   ученици/-4

Общо                                                                                        117  ученици

4.3.         Полуинтернатни групи:

І клас                                      0,5  група                               12   ученици

ІІ клас                                    0,5  група                                12   ученици

ІІІ клас                                   0,5  група                                14   ученици

ІV клас                                 0,5  група                                  14   ученици

V клас                                    1  група                                   20   ученици

VІ клас                                   0,5  група                               14   ученици

VІІ клас                                  0,5  група                                12   ученици

 

5. ОУ ”Отец Паисий” – с. Страцин

5.1.         Начален етап:

І клас                                     1  паралелка                           13   ученици/-3

ІІ клас                                    1  паралелка                           16   ученици

ІІІ клас                                  1  паралелка                            11   ученици/-5

ІV клас                                 1  паралелка                            26   ученици

5.2.         Прогимназиален етап:

V клас                                     1  паралелка                           14   ученици/-4

VІ клас                                   1  паралелка                            23   ученици

VІІ клас                                  2  паралелки                            31   ученици/-5

Общо                                                                                          134   ученици

5.3.         Полуинтернатни групи:

І и ІІІ клас                              1  смесена група                        20  ученици

ІІ и ІІІ клас                             1  смесена група                        20  ученици

IV клас                                    1  група                                      26 ученици

V и VІ клас                             1 смесена група                         26  ученици

VІІ клас                                     1 група                                   27  ученици

 

6.  ОУ ”Г. Ст. Раковски” – с. Гълъбец

6.1.         Начален етап:

І клас                                       1  паралелка                              16 ученици

ІІ клас                                    1  паралелка                               16  ученици

ІІІ клас                                   1  паралелка                             13  ученици/-3

ІV клас                                   1  паралелка                               21  ученици

6.2.         Прогимназиален етап:

V клас                                     1 паралелка                               22  ученици

VI клас                                   1 паралелка                                17  ученици/-1

VII клас                                  1 паралелка                                20  ученици

Общо                                                                                         125  ученици

6.3.         Полуинтернатни групи:

І и ІІ клас                                  1  смесена група                      22  ученици

ІІ и ІІІ клас                               1  смесена група                       23  ученици

ІV клас                                     1  група                                       21  ученици

                  

7. ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – с. Порой

7.1.         Начален етап:

І и IV клас                              1  слята паралелка                   10  ученици/-6

ІІ клас                                    1  паралелка                              14  ученици/-2

III клас                                   1  паралелка                              12  ученици/-4

7.2.         Прогимназиален етап:

V и VI клас                           1 слята паралелка                        19 ученици

VII клас                                1 паралелка                                   10  ученици/-8

 Общо                                                                                               65  ученици

7.3.         Полуинтернатни групи:      

 І - IV клас                             1  смесена група                            27  ученици

 

8. ОУ “Христо Ботев” - с. Горица    

8.1.         Начален етап:

I и IV клас                                 1  слята паралелка                       15 ученици/-1

II и III клас                                1 слята паралелка                        14 ученици/-2

8.2.         Прогимназиален етап:

V и VI клас                                 1 слята паралелка                      14 ученици/-4

VII клас                                       1  паралелка                                9  ученици/-9

Общо                                                                                                 52 ученици

8.3.         Полуинтернатни групи:

 І- IV клас                                   1 смесена група                                   22 ученици

 

9. ОУ “Св. П. Хилендарски” – гр. Каблешково

9.1.         Начален етап:

І клас                                          1  паралелка                            23   ученици

ІІ клас                                        2  паралелки                             32   ученици

ІІІ клас                                       1  паралелка                             25   ученици

ІV клас                                       2  паралелки                             52   ученици

9.2.         Прогимназиален етап:

V клас                                        3  паралелки                             60   ученици

VІ клас                                       1  паралелка                             24   ученици

VІІ клас                                      2  паралелки                            48   ученици

Общо                                                                                              264   ученици

9.3.         Полуинтернатни групи:

І клас                                           1  група                                             22   ученици

ІІ клас                                         1  група                                             25   ученици

ІІІ клас                                        1  група                                               22   ученици

ІV клас                                        2  групи                                              50   ученици

V клас                                         2  групи                                              50   ученици

VІ клас                                        1  група                                              20   ученици

VІІ клас                                       1  група                                              28   ученици

 

10. НУ “Константин Величков” – с. Габерово

10.1.  Начален етап:

II клас                                          1 паралелка                                     11  ученици/-5

IV клас                                         1 паралелка                                     10 ученици/-6

Общо                                                                                                 21 ученици

10.2.  Полуинтернатни групи:

II клас                                            1 група                                            11 ученици

IV клас                                          1  група                                           10 ученици

11. ОУ ”Елин Пелин”- с. Дъбник

11.1.  Начален етап:

I клас                                             1 паралелка                                   6  ученици/-10

II клас                                            1 паралелка                                  8  ученици/-8

11.2.  Прогимназиален етап:

VI клас                                            1 паралелка                               5  ученици/-13

VII клас                                           1 паралелка                               4  ученици/-14

Общо                                                                                             23 ученици

 11.3.  Полуинтернатни групи:

I и II клас                                       1 смесена група                      14 ученици

 

12. ПГТ “Алеко Константинов” – гр. Поморие

VIII клас                                       3 паралелки                             78  ученици

IX клас                                       2  паралелки                               55  ученици

X клас                                        2  паралелки                               56  ученици

XI клас                                       2  паралелки                              54  ученици

XII клас                                      3  паралелки                              53 ученици/-2

Общо                                                                                                296 ученици

 

ІІ. ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ  ГРАДИНИ:

 

1. ДГ “Детелина”- гр. Поморие

                                               10 групи                         270 деца

Детска ясла – 25 деца

Първа група – 26 деца

Първа група – 28 деца

Втора група – 26 деца

Втора група – 27 деца

Втора група – 28 деца

Подготвителна група – 5 годишни – 27 деца

Подготвителна група – 5 годишни – 26 деца

Подготвителна група – 6 годишни – 30 деца

Подготвителна група – 6 годишни – 27 деца

 

2. ДГ ”Веселушко”- гр. Поморие        

               4 групи                    112 деца

Първа група – 27 деца

Втора група – 35 деца

Подготвителна група – 5 и 6 годишни – 25 деца

Подготвителна група – 6 годишни - 25 деца

 

3. ДГ ”Теменуга”- гр. Ахелой

              3  групи                        94 деца

Първа група – 2, 3 годишни - 23 деца

Втора група – 4, 5 годишни - 39

Подготвителна група – 5, 6  годишни – 32 деца

 

4. ДГ ”Сребърно звънче” – с. Страцин       

              4  групи                      106 деца

Първа група - 26 деца

Втора група - 38 деца

Подготвителна група – 5 годишни – 20 деца

Подготвителна група – 6 годишни – 22 деца

 

5. ДГ “Детски свят” – с. Гълъбец        

                   4  групи                      93 деца

с. Гълъбец

2 смесени групи – 62 деца

Филиал с. Порой

Една смесена група – 18 деца

Филиал с. Горица

Една смесена група – 13 деца

 

6. ДГ “Радост” гр. Каблешково

                    6  групи                      156 деца

Детска ясла – 20 деца

Първа група –28 деца

Втора група – 34 деца

Подготвителна група – 5 годишни – 32 деца

Подготвителна група – 6 годишни – 21 деца

Подготвителна група – 6 годишни – 21 деца

 

7. ДГ ”Мир” – с. Дъбник

                   2  групи                        45 деца

с. Дъбник

Една смесена група – 17 деца

Филиал с. Габерово

Една смесена група – 28 деца

 

8. ДГ „Слънчо” – гр. Поморие

                2  групи                        46 деца

Първа група 3,4 годишни – 20 деца

Подготвителна група - 5,6 годишни – 26 деца

 

 

ІІІ.   ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНСКИ  ДЕТСКИ  КОМПЛЕКС  ПОМОРИЕ

                                             21  групи                      314 ученици/15 ученици в група

Постоянни през учебната година – 20 групи, както следва:

7 групи – английски език;

1 група – вокално студио;

5 групи – народни танци;

7 групи – изобразително изкуство;

Временни през учебната година – 1 група, както следва:

1група – английски език;

2.Общински съвет – Поморие дава съгласие да се осигурят допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в Община Поморие за учебната 2019/2020 година, като от 15.09.2019 г. до 14.09.2020 г. в училищата и детските градини с маломерни паралелки да се дофинансира разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците по единния разходен стандарт, утвърден от МОН.

 

По т.44. от дневния ред: „ОС-514/03.07.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за отмяна на решение №1175/11.06.2019г. в частта му относно дадено съгласие за извършване на рекултивация чрез депониране на земни маси на поземлен имот с идентификатор: ПИ 35691.1.86. по КККР на с.Каменар, м-ст ”Бадемите”, община Поморие, с НТП овощна градина, с площ 48458кв.м., частна общинска собственост.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1223/11.07.2019г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие отменя свое решение №1175/11.06.2019г. в частта му относно дадено съгласие за извършване на рекултивация чрез депониране на земни маси на поземлен имот с идентификатор: ПИ 35691.1.86 по КККР на с.Каменар,  м-ст Бадемите, община Поморие, с НТП овощна градина, с площ 48458кв.м., частна общинска собственост.

 

По т.45. от дневния ред: „ОС-515/03.07.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за именуване на площад, заключен между улица с о.т.73-74-16 и кв.29 по плана на с.Горица, община Поморие, находящ се пред кметството на селото, на името на Димитър Майски.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1224/11.07.2019г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие да се именува площад, заключен между улица с о.т.73-74-16 и кв.29 по плана на с.Горица, община Поморие, находящ се пред кметството на селото, да се именува на името на Димитър Майски, заради основен принос за благоустрояването на селото и построяването на значими сгради в обществен интерес.

 

По т.46. от дневния ред: „ОС-517/03.07.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение на Учредителен акт на „Медицински център I - Поморие” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1225/11.07.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.15, ал.1, т.2 от Наредба №10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Общински съвет – Поморие променя текста на чл.9, ал.1 от Учредителен акт на „Медицински център I - Поморие” ЕООД, като същия, следва да се чете чл.9 и придобива следното съдържание: „Дружеството ще се представлява и управлява от Управителя.”

 

По т.47. от дневния ред: „ОС-518/04.07.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на двуетажна двуфамилна жилищна сграда в ПИ 57491.19.331 по КККР на гр.Поморие, местност Лахана” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1226/11.07.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ Общински съвет – Поморие съгласува проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе и сервитут на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване на двуетажна двуфамилна жилищна сграда в ПИ 57491.19.331 по КККР на гр.Поморие, местност Лахана”, и сервитут на електропровода, преминаващи през: ПИ 57491.19.632 – второстепенна улица, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.571 – селскостопански път, общинска публична собственост и ПИ 57491.19.569 – селскостопански път, общинска публична собственост; с дължина на кабела около 138,22м, като в земеделска територия е 135,98м.

 

По т.48. от дневния ред: „ОС-519/04.07.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда, поетапно строителство, I етап – сутеренно ниво, два надземни етажа, временен покрив и ограда,  II етап – останалите надземни етажи в УПИ VII, кв.222, ПИ 57491.16.713 по КККР на гр.Поморие, местност Кротиря” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1227/11.07.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ Общински съвет – Поморие съгласува проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе и сервитут на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване (ВЕЗ) на еднофамилна жилищна сграда, поетапно строителство, I етап – сутеренно ниво, два надземни етажа, временен покрив и ограда,  II етап – останалите надземни етажи в УПИ VII /ПИ 57491.16.713 по КККР на гр.Поморие/ в кв.222 по плана на гр.Поморие”,  и сервитут на електропровода, преминаващи през: ПИ 57491.16.673 – второстепенна улица, частна собственост; ПИ 57491.16.562 - селскостопански път, общинска публична собственост и ПИ 57491.16.715 - второстепенна улица, общинска публична собственост; с обща дължина на трасето около 22,63м, само в земеделска територия – 6,57м.

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

Изтегли:
Свали този файл (52-ро заседание- 11.07.2019г..pdf)52-ро заседание- 11.07.2019г..pdf598 КБ367 Сваляния