Съобщение по адм.дело № 1786/2019г.

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 326

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

              Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 2124 от 05.12.2019г.  на Административен съд – гр.Бургас обявява за нищожни чл.49 и чл.50 от Наредба № 9 за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Поморие, приета с решение № 584/25.04.2013г. на Общински съвет – Поморие, изменена с решение № 1098/29.02.2019г. на Общински съвет – Поморие. Отменя чл.9, т.25 и чл.14 от Наредба № 9 за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Поморие, приета с решение № 584/25.04.2013г. на Общински съвет – Поморие, изменена с решение № 1098/29.02.2019г. на Общински съвет – Поморие, с частта „събиране” и „транспортиране”. Отменя изцяло чл.33, ал.6 и ал.7 от Наредба № 9 за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Поморие, приета с решение № 584/25.04.2013г. на Общински съвет – Поморие.

 

                                                                                                                    Председател на Общински съвет

                                                                                                                                          Поморие: /п/

 

                                                                                                                                                       /Адам Адамов/

 

Изтегли:
Свали този файл (Писмо № ОС-138.pdf)Писмо № ОС-138.pdf113 КБ222 Сваляния
Свали този файл (Решение № 2124.pdf)Решение № 2124.pdf792 КБ220 Сваляния
Свали този файл (Съобщение.pdf)Съобщение.pdf139 КБ203 Сваляния

Съобщение по адм.дело 2267/2018г.

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 315

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

              Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 2394 от 17.12.2018г.  на Административен съд – гр.Бургас е отменена разпоредбата  чл.18а  от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 263 по протокол № 15/29.03.2005г. на Общински съвет – Поморие. С Решение № 16696/09.12.2019г.   на Върховен административен съд на Република България е отменена разпоредбата на чл.17, ал.1, относно израза „с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране” от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 263 по протокол № 15/29.03.2005г., изменена с решение № 1255/23.12.2014г. на Общински съвет – Поморие.

 

                                                                                                Председател на Общински съвет

                                                                                                               Поморие: /п/

                                                                                                                       /Адам Адаов/

 

Изтегли:
Свали този файл (Писмо с № ОС-128.pdf)Писмо с № ОС-128.pdf101 КБ192 Сваляния
Свали този файл (Решение № 16696.pdf)Решение № 16696.pdf301 КБ188 Сваляния
Свали този файл (Решение № 2394.pdf)Решение № 2394.pdf312 КБ193 Сваляния
Свали този файл (Съобщение.pdf)Съобщение.pdf141 КБ213 Сваляния

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за съдебни заседатели

Написана от Миглена Драгнева на . Посещения: 384

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

Удължаване срока на процедурата по избор на съдебни заседатели

Написана от Миглена Драгнева на . Посещения: 428

 

Общински съвет – Поморие удължава срока за подаване на заявления и определяне на кандидати за съдебни заседатели до 13.12.2019г.

Кандидатите за съдебни заседатели подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет – Поморие, стая № 6 в сградата на Община Поморие.

Съобщение по адм. дело №1878/2019г.

Написана от Миглена Драгнева на . Посещения: 382

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

              Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 1745 от 22.10.2019г.  на Административен съд – гр.Бургас се отменя разпоредбата на чл.21, ал.3 в частта „…или упълномощено от него длъжностно лице” и чл.23 в частта „…или упълномощено от него длъжностно лице” от Наредба №2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие, приета с Решение № 1022/05.02.2019г. на Общински съвет  - Поморие, обективирано в Протокол № 47/05.02.2019г.

 

 

Председател на Общински съвет

                          Поморие: /п/

 

                                                                                     /Адам Адамов/

Изтегли:
Свали този файл (Писмо ОС-42 от 25.11.2019г..pdf)Писмо ОС-42 от 25.11.2019г..pdf226 КБ213 Сваляния
Свали този файл (Решение №1745 от 22.10.2019г..pdf)Решение №1745 от 22.10.2019г..pdf1653 КБ200 Сваляния

Съобщение

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 416

Съобщение

         Общински съвет - Поморие уведомява, че на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), всички заинтересовани лица могат в 14-дневен срок, считано от 06.11.2019 г. да депозират предложения и становища по настоящия проект за приемане на Правилник за работата и организацията на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на общински съвет -  Поморие, стая № 6  на втория етаж в сградата на Община - Поморие в рамките на работното време от 8.30 до 17.00 часа, с адрес: гр. Поморие, ул. „Солна” №5 или на e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

06.11.2019г.

гр.Поморие

Изтегли:
Свали този файл (Докладна записка ОС-04.pdf)Докладна записка ОС-04.pdf145 КБ307 Сваляния
Свали този файл (Правилник.pdf)Правилник.pdf924 КБ294 Сваляния

Съобщение

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 404

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         На 01 ноември 2019 година /петък/, на основание чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областният управител на област Бургас, свиква в залата на Община Поморие от 11.00 часа ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Поморие, мандат 2019 – 2023 година.

 

                                                                                                                                                     Председател на Общински     съвет      

                                                                                                                                                                  Поморие:  /п/

                                                                                                                                                                       /Адам Адамов  /

Изтегли:
Свали този файл (съобщение сесия.pdf)съобщение сесия.pdf109 КБ260 Сваляния

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за съдебни заседатели

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 446

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

Съобщение по адм. дело №896/2019г.

Написана от Миглена Драгнева на . Посещения: 411

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

              Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 1200 от 27.06.2019г.  на Административен съд – гр.Бургас се обявяват за нищожни разпоредбите на чл.24, ал.2; чл.27, ал.1 и ал.3 и чл.35, ал.4, отменя разпоредбите на чл.39, ал.1, т.1 и т.4, както и чл.53, ал.2 от Наредба за управление на общинските горски територии собственост на Община Поморие, приета с Решение № 827/21.11.2013г. на Общински съвет  - Поморие, обективирано в Протокол № 30/21.11.2013г.

 

 

Председател на Общински съвет

                          Поморие: /п/

 

                                                               /Адам Адамов/

 

Изтегли:
Свали този файл (Решение №1200 от 27.06.2019г..pdf)Решение №1200 от 27.06.2019г..pdf5568 КБ275 Сваляния
Свали този файл (Съобщение по адм.дело №896 от 2019г..pdf)Съобщение по адм.дело №896 от 2019г..pdf243 КБ224 Сваляния