Наредба №1

Написана от Администратор на . Посещения: 4230

НАРЕДБА № 1

ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Изтегли:
Свали този файл (НАРЕДБА  № 1.pdf)НАРЕДБА № 1.pdf503 КБ1613 Сваляния

Наредба №2

Написана от Администратор на . Посещения: 4994

НАРЕДБА №2

за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие

Изтегли:
Свали този файл (НАРЕДБА №2.pdf)НАРЕДБА №2.pdf306 КБ1226 Сваляния

Наредба №4

Написана от Администратор на . Посещения: 1658

 

НАРЕДБА 4

 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ    УЧИЛИЩАТА И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ, КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Изтегли:
Свали този файл (Наредба № 4.pdf)Наредба № 4.pdf409 КБ743 Сваляния

Наредба №5

Написана от Администратор на . Посещения: 1856

 НАРЕДБА № 5 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Изтегли:
Свали този файл (Наредба №5.pdf)Наредба №5.pdf836 КБ492 Сваляния

Наредба № 6

Написана от Администратор на . Посещения: 3531

НАРЕДБА  № 6

ЗА РЕДА И  УСЛОВИЯТА  ЗА  ПОСТАВЯНЕ    НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ  И ЗА  РЕКЛАМНАТА  ДЕЙНОСТ    НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Изтегли:
Свали този файл (Наредба № 6.pdf)Наредба № 6.pdf471 КБ846 Сваляния

Наредба №7

Написана от Администратор на . Посещения: 1029

НАРЕДБА № 7

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Изтегли:
Свали този файл (НАРЕДБА № 7.pdf)НАРЕДБА № 7.pdf276 КБ283 Сваляния

Наредба №8

Написана от Администратор на . Посещения: 3520

Н А Р Е Д Б А № 8

за определяне размера на местните данъци на територията на община Поморие

Изтегли:
Свали този файл (Наредба  № 8.pdf)Наредба № 8.pdf697 КБ274 Сваляния

Наредба №9

Написана от Администратор на . Посещения: 1570

НАРЕДБА № 9

за управление на дейностите по отпадъците на територията Община Поморие

Изтегли:
Свали този файл (Наредба № 9.pdf)Наредба № 9.pdf319 КБ605 Сваляния

Наредба №10

Написана от Администратор на . Посещения: 1285

 Н А Р Е Д Б А № 10

 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Изтегли:
Свали този файл (Наредба № 10.pdf)Наредба № 10.pdf285 КБ537 Сваляния