Решения от 51-то заседание проведено на 11.06.2019г.

на . . Посещения: 840

 

Р Е Ш Е Н И Я

 

ОТ 51-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 11.06.2019г.

 

/мандат 2015-2019г./

 

 

 

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 28.06.2019г.

 

 

 

По т.1. от дневния ред: „ОС-373/17.05.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изменение и допълнение в Тарифа № 2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие, буква „И” от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1143/11.06.2019г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.2 от ЗНА, Общински съвет – Поморие приема предложените изменения и допълнения в Тарифа № 2 – за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие, буква „И” – Предоставяне за ползване на спортни имоти и съоръжения от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

 

И/  Предоставяне за ползване на Спортни имоти и съоръжения

СПОРТЕН ОБЕКТ

КРАЙНА ЦЕНА

 за час/ на ден

1. Спортни площадки:

Светла част на деня

На осветление

Зимен период

Футбол

30,00 лв./за час

40,00 лв./за час

30,00 лв./ за час

Тенис на корт  /01 юни - 15 септември/

12,00 лв./за час

15,00 лв./за час

 

Тенис на корт /15 септември - 01 юни /

10,00 лв./за час

12,00 лв./за час

 

Хандбал

10,00 лв./за час

12,00 лв./за час

 

Волейбол

10,00 лв./за час

12,00 лв./за час

 

Баскетбол

10,00 лв./за час

12,00 лв./за час

 

3. Физкултурни салони

12,00 лв./за час

4. Спортни площадки за мероприятия

20,00 лв./за час

 

2.Предвид настъпващия летен сезон и предоставяне за ползване на спортни имоти и съоръжения, поради нарастващия брой граждани и гости на гр.Поморие, желаещи да ползвате и наличните вече спортни обекти – общинска собственост при спазване на изискванията на чл.76, ал.3, във връзка с чл.77  и чл.79 и на основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 

 

 

По т.2.от дневния ред: „ОС-377/21.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2019г. в с.Бата” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1144/11.06.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал.4 от Наредба№ 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г., като:

 

- Към глава ІІI се добавя следния имот, който общината има намерение да предложи за право на строеж на лица с установени жилищни нужди:

 

АОС

Описание на имота

Площ

1.

№897/01.08.2000г.

с.Бата

УПИ VII кв.50

575кв.м.

 

 

 

По т.3. от дневния ред: „ОС-378/21.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изкупуване на жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV, кв.30 по плана на с.Порой” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1145/11.06.2019г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.33 от ЗС и във връзка с чл.66, ал.1 от ЗС, Общински съвет - Поморие отказва да закупи едноетажна жилищна сграда, със застроена площ от 71,03 кв.м. /седемдесет и едно цяло и три стотни квадратни метра/, състояща се от: дневна с кът за хранене и кухня-бокс, коридор, мокро помещение, баня-тоалетна, склад и спалня, изградена въз основа на отстъпено право на строеж с Типов договор от 12.01.1999г., находяща се в общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV /четвърти, римско/, в кв.30 по плана на с.Порой, при граници – от север – УПИ III, от изток – УПИ V, от юг – улица, от запад – улица, за сумата от 11 000 евро /единадесет хиляди евро/.

 

 

 

По т.4. от дневния ред: „ОС-379/21.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІІ, кв.35 по плана на с.Страцин” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1146/11.06.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ІІІ, кв.35 по плана на с.Страцин и съгласно оценка по чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет Поморие дава съгласие да се продадат 20/1200 идеални части от УПИ ІІІ кв.35 по плана на с.Страцин, целият на площ от 1200кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6582/26.03.2019г. на съсобствениците Юсеин Селим Али и Гюлсум Смаил Али, при цена 260,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС.

 

 

 

По т.5. от дневния ред: „ОС-380/21.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІ, кв.34 по плана на с.Страцин” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1147/11.06.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ІІ, кв.34 по плана на с.Страцин и съгласно оценка по чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет - Поморие, дава съгласие да се продадат 350/960 идеални части от УПИ ІІ кв.34 по плана на с.Страцин, целият на площ от 960кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6640/10.05.2019г. на съсобствениците Бедрие Дауд Мехмед, Джемиля Шефкет Смаил и Атче Шевкет Мустафа, при цена 4550,00лв. /без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС.

 

 

 

По т.6.  от дневния ред: „ОС-381/21.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот-частна общинска собственост в УПИ Х, кв.16 по плана на с.Косовец” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1148/11.06.2019г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.63, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие дава съгласие да се учреди право на строеж за пристройка на жилищна сграда с РЗП 78,33кв.м. /седемдесет и осем цяло и тридесет и три квадратни метра/в УПИ Х, кв.16 по регулационния план на с.Косовец, община Поморие, при граници, подробно описани в АЧОС №703/09.05.2000г. на Емине Смаил Смаил. Пазарната цена на правото на строеж е определено в размер на 714,00 лв. /седемстотин и четиринадесет лева/, без ДДС.

 

 

 

По т.7.  от дневния ред: „ОС-382/21.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно отстъпване право на строеж в общински имот в с.Порой на Анка Янакиева, Диян Янакиев и Христо Янакиев” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1149/11.06.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.62 и чл.63 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие в качеството си на собственик на УПИ IV, кв.32 по плана на с. Порой, целият на площ от 800кв.м. /осемстотин квадратни метра/, при граници подробно описани в АЧОС №821/31.05.2000г., дава съгласие да се учреди право на надстрояване на втори жилищен етаж на жилищна сграда, изградена на първи етап с временен покрив със ЗП 121,11кв.м. /сто двадесет и едно цяло и единадесет квадратни метра/ на Анка Христова Янакиева, Диян Атанасов Янакиев и Христо Атанасов Янакиев. Пазарната цена на правото на надстрояване на втори етаж на съществуваща жилищна сграда е определена в размер на 1 180,00 лв. /хиляда сто и осемдесет лева/, без ДДС.

 

 

 

По т.8. от дневния ред: „ОС-387/27.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на електронна везна с цел осъществяване ва входящ контрол при приемане на отпадъци на общинска площадка за разделно събрани отпадъци от домакинствата, в.т.ч. едрогабаритни, опасни отпадъци и др. на територията на гр.Поморие” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1150/11.06.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, ал.1, т.3 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Общински съвет – Поморие дава съгласие Кмета на Община Поморие да предприеме необходимите законови действия пред съответните компетентни органи, за използване на част от собствените средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на електронна везна с цел осъществяване на входящ контрол при приемане на отпадъци на общинска площадка за разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни, опасни отпадъци  и др. на територията на гр.Поморие, на обща стойност в размер на 1 824лв. /хиляда осемстотин двадесет и четири лева/ с ДДС.

 

 

 

По т.9. от дневния ред: „ОС-397/29.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2019г.” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1151/11.06.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда  за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, Общински съвет – Поморие приема промените по капиталовия и текущия бюджет за местни дейности на ОП „БКСРД”, община Поморие, отразени в Приложение №№ 1, 2.

 

Приложенията са неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

По т.10. от дневния ред: „ОС-398/29.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба в УПИ ХІІІ в кв.46 по плана на гр.Поморие” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1152/11.06.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС, чл.56  от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие  дава съгласие да се ликвидира съсобствеността в УПИ XIII-197 на площ от 334кв.м., съответстващ на ПИ 57491.503.98 по КК и КР на гр.Поморие, чрез доброволна делба, като:

 

- Ана Анастасова Пенева и Иван Добрев Пенев получат в дял и станат собственици на УПИ XIII-197, кв.46 с площ от 334кв.м., съответстващ на ПИ 57491.503.98 по КК и КР на гр.Поморие, с пазарна цена 43450,00лв.

 

Данъчната оценка на имота е в размер на 10521лв;

 

- Страните не си дължат суми за уравняване на дяла, тъй като при първоначалния Договор 94-А-16/20.01.98г. за продажба те са заплатили изцяло сумата, представляваща продажна цена за 330кв.м.

 

 

 

По т.11. от дневния ред: „ОС-402/29.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІХ-198, кв.28 по плана на с.Лъка” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1153/11.06.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.56, ал.1 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ IХ-198, кв.28 по регулационния плана на с.Лъка и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет  - Поморие дава съгласие да се продадат 20/735 идеални части от УПИ IХ-198, кв.28 по регулационния плана на с.Лъка, целият на площ от 735кв.м., при граници подробно описани в АЧОС №6617/18.04.2019г. на съсобствениците Тодорка Алексиева Димова, Мария Аристотелова Димова – Куксън и Ана Аристотелова Димова при цена 440,00лв./без ДДС/.

 

 

 

По т.12. от дневния ред: „ОС-403/29.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІІ, кв.13 по плана на с.Страцин” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1154/11.06.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ІІІ, кв.13 по плана на с.Страцин и съгласно оценка по чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет Поморие дава съгласие да се продадат 14/1324 идеални части от УПИ ІІІ кв.13 по плана на с.Страцин, целият на площ от 1324кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6611/11.04.2019г. на съсобствениците Айше Ахмед Яшар, Мухарем Реджеб Яшар и Неврие Реджеб Мустафа, при цена 182,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС.

 

 

 

По т.13. от дневния ред: „ОС-408/30.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост в УПИ ІІ, кв.160 по регулационния план на гр.Поморие” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1155/11.06.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС и съгласно чл.50 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема оценката в размер на 7760,00лв./без ДДС/, на придобиваното право на собственост от Иван Тодоров Маринов и Станка Кръстева Маринова на 161,79/307 идеални части от общински имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 57491.506.57 по КК и КР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ІІ кв.160 по регулационния план на гр.Поморие, целия на площ от 307кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 5163/08.11.2011г.  

 

 

 

По т.14. от дневния ред: „ОС-409/30.05.2019г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на земеделски земи” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1156/11.06.2019г.

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №51/02.02.2012 г., на Общински съвет - Поморие , чл. 79, ал.1 и ал.6 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие определя земите, които да се отдават под наем за срок от пет стопански години,  считано от стопанската 2019/2020 г. чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 1 на Общински съвет Поморие, както и първоначалната тръжна цена, а именно:

 

№ по ред

Поземлени имот

НТП

землище

Площ

/дка/

Първоначална тръжна цена

лв./дка за година

Стъпка на наддаване

1

35033.19.31-нива

Каблешково

16.194

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

2

47651.13.18-нива

Медово

18.002

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

 

ІІ.Определя гаранция по изпълнение на договора  в размер на 20.00 лв./дка, за която спечелилият търга следва да представи платежно или банкова гаранция към датата на сключване на договора. В договора за наем следва да залегнат хипотезите за усвояване и освобождаването и.

 

 

 

По т.15. от дневния ред: „ОС-410/30.05.2019г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на дивечови ниви през стопанската 2019-2020г.” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1157/11.06.2019г.

 

I.На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 71, ал. 1, т.4 от  Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет .- Поморие и чл.41 от Закона за горите, Общински съвет - Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година/2019-2020 г./ на следния обект:

 

1.Дивечови ниви от поземлен имот с идентификатор 27440.1.5 с обща площ 294 дка в землището на с. Белодол, представляващи отдели 114 подотдел 2 и отдел 113 подотдел 2 при начална тръжна цена в размер на 10290 лв./десет хиляди  двеста и деветдесет лева/ за година.

 

II. Определя депозит за участие в публично оповестения търг в размер на 10% от началната тръжна цена.

 

 

 

По т.16. от дневния ред: „ОС-411/30.05.2019г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на маломерни имоти за стопанската 2019-2020г.” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1158/11.06.2019г.

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 79, ал. 2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Поморие, във връзка с Решение №51/02.02.2012 г. на Общински съвет - Поморие, Общинския съвет –Поморие определя маломерните имоти за ползване без търг за срок от една стопанска година/2019-2020 г./, както и размера на годишната наемна цена, а именно:

 

№ по ред

Поземлен имот

НТП

землище

Площ

/дка/

Наемна цена-

лв. за година

1

27440.2.60-  нива

с.Белодол

2.047

35.00

2

27440.4.23-  нива

с.Белодол

3.427

35.00

3

27440.6.76-  нива

с.Белодол

3,960

35.00

4

27440.6.88-  нива

с.Белодол

2.372

35.00

5

27440.6.97-  нива

с.Белодол

1.735

35.00

6

27440.6.153-изост. орна земя

с. Белодол

2.955

35.00

7

27440.7.17-нива

с. Белодол

0.510

35.00

8

27440.7.24-нива

с. Белодол

1.024

35.00

9

27440.7.60-нива

с. Белодол

2.654

35.00

10

27440.7.98-нива

с. Белодол

2.027

35.00

11

47651.8.44-нива

с. Медово

4.654

35.00

12

47651.8.65-нива

с. Медово

4.041

35.00

13

27440.14.28-нива

с. Белодол

1.504

35.00

14

27440.14.43-нива

с. Белодол

2.030

35.00

15

27440.14.113-изост.орна земя

с. Белодол

1.698

35.00

16

00833.1.105-нива

гр. Ахелой

2.999

35.00

17

00833.2.160-нива

гр. Ахелой

2.099

35.00

18

00833.4.337-нива

гр. Ахелой

4.000

35.00

19

00833.8.46-нива

гр. Ахелой

4.011

35.00

20

02810.19.105-изост.орна земя

с.Бата

2.076

35.00

21

02810.19.143-нива

с. Бата

1.415

35.00

22

02810.3.125-нива

с. Бата

1.001

35.00

23

02810.12.52-нива

с. Бата

1.777

35.00

24

02810.17.74-нива

с. Бата

3.923

35.00

25

16064.8.79-нива

с. Горица

2.001

35.00

26

16064.110.29-нива

с. Горица

3.001

35.00

27

16064.5.51-нива

с. Горица

1.931

35.00

28

16064.7.234-нива

с. Горица

3.027

35.00

29

16064.8.85-нива

с. Горица

3.192

35.00

30

16064.100.53-нива

с. Горица

1.500

35.00

31

16064.110.43-нива

с. Горица

2.100

35.00

32

69746.4.43-нива

с. Страцин

2.405

35.00

33

69746.3.85-нива

с. Страцин

2.278

35.00

34

69746.3.86-нива

с. Страцин

3.253

35.00

35

69746.8.349-изост. орна земя

с. Страцин

0.827

35.00

36

69746.3.97-изост. орна земя

с. Страцин

4.374

35.00

37

69746.3.99-изост. орна земя

с. Страцин

3.195

35.00

38

69746.6.94-нива

с. Страцин

2.607

35.00

39

69746.141.15-нива

с. Страцин

3.793

35.00

40

69746.150.127-нива

с. Страцин

0.997

35.00

41

69746.3.103-изост. орна земя

с. Страцин

0.960

35.00

42

18229.9.76-нива

с. Гълъбец

3.530

35.00

43

38769.8.100-нива

с. Косовец

3.319

35.00

44

38769.1.22-нива

с. Косовец

3.487

35.00

45

38769.3.10-нива

с. Косовец

4.849

35.00

46

38769.4.23-нива

с. Косовец

4.028

35.00

47

38769.4.24-нива

с. Косовец

3.999

35.00

48

38769.4.25-нива

с. Косовец

3.499

35.00

49

38769.6.13-нива

с. Косовец

3.189

35.00

50

38769.1.56-нива

с. Медово

3.266

35.00

51

38769.2.156-нива

с. Медово

2.514

35.00

52

38769.2.163-нива

с. Медово

3.742

35.00

53

38769.3.47-нива

с. Медово

4.795

35.00

 

         Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, се провежда публично оповестен търг съгласно глава седма от Наредба №1 на Общински съвет - Поморие.

 

 

 

По т.17. от дневния ред: „ОС-412/31.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в землището на гр.Поморие” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1159/11.06.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.3 от ЗОС, чл.11,ал.1 и ал.2 от ЗП и чл. 37п, ал.1и ал. 2 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие  да се учреди на Вълко Стоянов Златев, с постоянен адрес: гр. Поморие, ул.”Морска” №14  право на ползване за разполагане на постоянен пчелин в  поземлен имот с идентификатор 57491.13.591 в землището на гр. Поморие с начин на трайно ползване – Пасище,  на площ от 360 кв. м. при годишна наемна цена 31лв/тридесет и един лева/ Имотът се намира в местността „Хонят”. Срокът на ползване е до 10/десет/ години.

 

 

 

По т.18. от дневния ред: „ОС-417/31.05.2019г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова – директор на ОП „СУОИ”, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти, маси за консумация и съоръжения на територията на гр.Поморие” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1160/11.06.2019г.

 

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ и чл.9  от Наредба № 6 на Общински съвет – Поморие,  Общински съвет – Поморие приема  схеми за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр.Поморие, както следва:

 

1.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се  в търговска зона „Европа”.

 

1.1.позиция № 1 – маси за консумация – 16кв.м.;

 

2. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се  в търговска зона „Княз Борис І”.

 

2.1.позиция  № 77Б – царевица и пуканки – 2 кв.м.;

 

2.2.позицияя 77В – маси за консумация – 16кв.м.

 

3. Търговска зона обхващаща терени общинска собственост, в търговска зона „Нео Анхиало”.

 

3.1.позиция № 307А – съоръжение-стелаж – 2 кв.м.

 

 

 

По т.19. от дневния ред: „ОС-419/31.05.2019г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова – директор на ОП „СУОИ”, относно обявяване на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1161/11.06.2019г.

 

І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал. 7 от ЗОС и чл.19, ал. 1, ал.3 и ал.4 от  Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет -Поморие  дава съгласие да  се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост на територията на гр.Поморие, за разполагане на преместваем обект,  за срок от 8 /осем/години, както следва:

 

    1.Терен с площ 100 кв.м. за стациониране на преместваем обект в търговска зона „Скобелев”, петно № 17, кв.231 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна цена на месец  500,00лв. на кв.м. без вкл.ДДС или начална тръжна цена на месец 600,00лв. с вкл.ДДС и  стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

 

 ІІ.Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

 

1.В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ.

 

2. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

 

- първа дата - до 16.00 часа, един работен ден преди датата на търга;

 

- втора дата - до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга

 

          ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена без ДДС.

 

         ІV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

 

         V. Схемата е неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

По т.20 от дневния ред: „ОС-422/03.06.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на помещение и учредяване на безвъзмездно право на управление на дирекция „Социално подпомагане” Поморие” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1162/11.06.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.1,ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл.15 от Наредба № 1  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

 

I. Общински съвет - Поморие, учредява безвъзмездно право на управление в полза на Агенция „Социално подпомагане” – Поморие, представлявана от Румяна Димитрова Петкова – Изпълнителен директор, върху следните помещения:

 

- помещение /стая/ на площ от 17кв.м./седемнадесет квадратни метра/, находящо се на първи етаж от двуетажна административна сграда с идентификатор 35033.501.203.1 по КККР на гр.Каблешково, с предназначение – „за Кметство”, цялата на площ от 141кв.м. /сто четиридесет и един квадратни метра/, публична общинска собственост, актувана с АПОС №6133/04.05.2017г., при граници на помещението: от североизток – помещение, от югоизток – санитарно помещение и коридор, от югозапад – помещение, от северозапад – външен зид. Сградата е разположена в общински поземлен имот с идентификатор 35033.501.203 по КККР на гр.Каблешково;

 

- помещение /приемна/ на площ от 18кв.м./осемнадесет квадратни метра/, находящо се на първи етаж от едноетажна сграда с идентификатор 35033.501.203.6 по КККР на гр.Каблешково, публична общинска собственост, актувана с АПОС №6133/04.05.2017г., пристроена към сграда с идентификатор 35033.5011.203.1 по КККР на гр.Каблешково, цялата на площ от 62кв.м./шестдесет и два квадратни метра/, при граници на помещението: от североизток и северозапад – външен зид, от югоизток – складово помещение, от югозапад – помещение. Сградата е разположена в общински поземлен имот с идентификатор 35033.501.203 по КККР на гр.Каблешково.

 

II. Правото на управление се учредява безвъзмездно за срок от 10г. /десет години/.

 

III. Общински съвет - Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение

 

 

 

По т.21 от дневния ред: „ОС-279/04.04.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане на Наредба за финансово подпомагане на категоризираните спортни клубове от Община Поморие” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1163/11.06.2019г.

 

1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие отменя Наредбата за условията, реда, критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Поморие, приета с Решение № 378/08.11.2012г. на Общински съвет Поморие, изм. с Решение № 1219/27.11.2014г. на Общински съвет – Поморие.

 

2.Приема нова Наредба за финансово подпомагане на категоризираните спортни клубове от Община Поморие със следните изменения:

 

текстовете на Чл. 4, ал. 1, ал. 2, ал. 3 стават, както следва:

 

Чл. 4. (1) Спортни клубове, които не отговарят на критериите и условията за финансово подпомагане, установени в тази Наредба, както и неотговарящи на чл.10, от Наредбата, но водят активна и социално значима спортна дейност, могат да кандидатстват за финансиране пред ОбС– Поморие, след становище на старши експерт „Спортни дейности”.

 

         (2) Спортни клубове, които имат подготвителни групи, неучастващи в Държавните първенства (за които не се провеждат държавни първенства, по съответния вид спорт), водят активен тренировъчен процес, с различни подготвителни групи, но поради възрастов праг (според Наредбите за провеждане на Държавни първенства и турнири, на различните спортни Федерации) нямат право да участват в Държавни първенства, съответно нямат класирания - основен фактор за прилагане Методиката за разпределяне на средствата от общинския бюджет, за подпомагане дейността им, могат да кандидатстват за финансиране пред ОбС – Поморие, след становище на старши експерт „Спортни дейности”.

 

          (3) Спортните клубове по  бойни изкуства, с дисциплини, в които няма ефективно единоборство с противник и класиране, които защитават степени, според системата кю/дан,  в съответствие Наредбите за организиране и провеждане на семинари и изпити на  съответните лицензирани спортни организации,  могат да кандидатстват за финансиране пред ОбС – Поморие, след становище на старши експерт „Спортни дейност”.

 

текста на чл. 5, т. 6 става:

 

Чл.5.т. 6.  Да имат сформирана подготвителна група и ДЮШ, с не по-малко от 15 деца.

 

текста на чл. 8, т. 1 става:

 

Чл.8.т.1. 5 % от отпуснатите средства се разпределят по равно, както следва:

 

        

 

         - 4,5 %  са за спортни клубове К1 (категория 1);

 

         - 0,5 % са за спортни клубове К2 (категория 2),

 

определени съгласно Система за категоризиране на спортните клубове в общината /Приложение  7/

 

текста на чл. 8, т. 4 става:

 

Чл.8, т.4. 15% от отпуснатите средства са за годишна издръжка на състезатели участници на Европейски и Световни първенства и клубове по чл. 4.

 

текста на чл. 22 става:

 

Чл.22. Състезател на Спортен клуб, участник в Олимпийски игри, Световни, Европейски и Балкански първенства, но не класиран съгласно Таблица 1, получава еднократно за всеки състезател точки, според Таблица 3, както следва:

 

В „анкетна карта” към приложение № 7 на втори ред става:

 

„…Рег. № към ММС…”.

 

Т.7, раздел  „Мъже”  и „Жени”,  подточка 4 става:

 

„брой състезатели  …. х 2т.”

 

В „анкетна карта” към приложение № 7, раздел „Мъже” и „Жени”, подточка 5 става:

 

„За неолимпийски спортове и дисциплини – СТ х 1т….”

 

3. Предвид чл. 1, ал. 4  от Наредбата за финансово подпомагане на категоризираните спортни клубове от Община Поморие – категоризация на спортните клубове, чл. 5, от Наредбата за финансово подпомагане на категоризираните спортни клубове от Община Поморие - задължения на ОЕКС, за прилагане на Наредбата и разпределение на финансовите средства между спортните клубове, определеният срок за сключване на договори с одобрените за финансиране спортни клубове /до края на първото тримесечие на бюджетната година/, упоменат в чл. 41, ал. 5 от Наредбата за финансово подпомагане на категоризираните спортни клубове от Община Поморие, при спазване изискванията на чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 и чл.79 и на основание на чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 

 

 

По т.22. от дневния ред: „ОС-360/13.05.2019г. -  Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне трасета на техническата инфраструктура за обект: „Довеждащи колектори от КПС 7 до изливна шахта /напорни/” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1164/11.06.2019г.

 

Поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Довеждащи колектори от КПС 7 до изливна шахта (напорни)” и сервитут, общ за двата колектора, преминаващи през имоти в землището на гр.Поморие: ПИ 57491.16.194-изоставени територии за трайни насаждения, собственост на обществени организации, ПИ 57491.16.195 – НТП: пътеки на здравето, собственост на: Богомил Дончев Паунов, Паунка Дончева Павлова, Орлин Любомиров Андреев, Златка Щерионова Бургуджиева, Живка Щерионова Вражева, Веселинка Георгиева Петрова и Кристина Любомирова Бел; ПИ 57491.16.196-изоставени територии за трайни насаждения на Тодора Зурмалова Буйнова, Смарагда Зурмалова Янева и Златка Александрова Тузлукова; ПИ 57491.16.197 – изоставени територии за трайни насаждения на Веселина Ламбова Джисова, Константин Ламбов Василев, Манол Василев Ламбов, Анастасия Василева Гайдарова, Ганьо Василев Ламбов и Мария Костадинова Скуджова; ПИ 57491.16.198 - изоставени територии за трайни насаждения на „Армекс инженеринг” ООД, ПИ 57491.16.199 - изоставени територии за трайни насаждения на „Чанела” ООД, ПИ 57491.16.228 - изоставени територии за трайни насаждения на Атанас Георгиев Карталов, ПИ 57491.16.233 – изоставени територии за трайни насаждения на Магда Георгиева Димитрова, ПИ 57491.16.422 - изоставени територии за трайни насаждения на Софийка Христова Стоянова, ПИ 57491.16.564 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.16.565 – път І клас, държавна публична собственост, ПИ 57491.16.702 – пътеки на здравето, на „Несебър севън старс” ООД, ПИ 57491.20.12 и ПИ 57491.20.18 - полски пътища, ДПФ-МЗГАР-КОС, ПИ 57491.20.610 – други територии, заети от селското стопанство, ДПФ-МЗГАР-КОС, ПИ 57491.20.625 – разсадници,  ДПФ-МЗГАР-КОС, ПИ 57491.20.629 – лозови насаждения,  ДПФ-МЗГАР-КОС. Дължината на довеждащите колектори (напорни) е 1870m, като разработката на ПУП е с дължина 1 160m.

 

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

 

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 

 

 

По т.23. от дневния ред: „ОС-370/15.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване на ПИ 003174, м.”Преводната”, землище с.Каменар, Община Поморие подобект: Кабели 0,4 кV” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1165/11.06.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ Общински съвет – Поморие съгласува проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе и сервитут на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на ПИ 003174, местност Преводната, землище с. Каменар, община Поморие, подобект: Кабели 0,4 kV“ и сервитут на електропровода, преминаващи през ПИ 000214 – селскостопански път, общинска публична собственост, с дължина на трасето около 117м.

 

 

 

По т.24. от дневния ред: „ОС-385/27.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външни ВиК връзки за ПИ 57491.17.1324 по КККР на гр.Поморие, м.”Чаира” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1166/11.06.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външни ВиК връзки за ПИ 57491.17.134 по КККР на гр.Поморие, местност Чаира”, и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.17.259, полски път, общинска публична собственост, с дължина на водопровода около 150 м.

 

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

 

           Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външни ВиК връзки за ПИ 57491.17.134 по КККР на гр.Поморие, местност Чаира”, и сервитут, преминаващи през: ПИ 57491.17.259, полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.17.188, нива на Деспа С. Лимберова, и ПИ 57491.17.134, собственост на Любомир Георгиев Бозвелиев, с дължина на водопровода около 150 м.

 

           Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външни ВиК връзки за ПИ 57491.17.134 по КККР на гр.Поморие, местност Чаира”, и сервитут, преминаващи през: ПИ 57491.17.259, полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.17.188, нива на Деспа С. Лимберова, и ПИ 57491.17.134, собственост на Любомир Георгиев Бозвелиев, с дължина на водопровода около 150 м.

 

           Разрешава на Любомир Георгиев Бозвелиев да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външни ВиК връзки за ПИ 57491.17.134 по КККР на гр.Поморие, местност Чаира”, и сервитут, преминаващи през: ПИ 57491.17.259, полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.17.188, нива на Деспа С. Лимберова, и ПИ 57491.17.134, собственост на Любомир Георгиев Бозвелиев, с дължина на водопровода около 150 м.

 

           Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

 

           Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

 

           На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

 

По т.25. от дневния ред: „ОС-386/27.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване на КК „Роял Марина Палас” в УПИ І-7028,7038, кв.7, м.”Къмпинга”, землище гр.Ахелой, Община Поморие” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1167/11.06.2019г.

 

         На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на КК „Роял Марина Палас“ в УПИ I-7028,7038 кв.7, местност Къмпинга, землище гр.Ахелой, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през ПИ 00833.7.417, селскостопански път, общинска публична собственост, с дължина около 2.81м.  

 

         На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

 

         Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на КК „Роял Марина Палас“ в УПИ I-7028,7038 кв.7, местност Къмпинга, землище гр.Ахелой, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през ПИ 00833.7.417, селскостопански път, общинска публична собственост, с дължина около 2.81м.

 

         Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на КК „Роял Марина Палас“ в УПИ I-7028,7038 кв.7, местност Къмпинга, землище гр.Ахелой, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през ПИ 00833.7.417, селскостопански път, общинска публична собственост, с дължина около 2.81м.                        

 

         Разрешава на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на КК „Роял Марина Палас“ в УПИ I-7028,7038 кв.7, местност Къмпинга, землище гр.Ахелой, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през ПИ 00833.7.417, селскостопански път, общинска публична собственост, с дължина около 2.81м.

 

         Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

 

         Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

 

         На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

 

По т.26. от дневния ред: „ОС-414/31.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по мярка 10 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активно участие и по-добрата пригодност за заетост” от стратегия за ВОМР на МИГ Поморие” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1168/11.06.2019г.

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да подаде проектно предложение по процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001-2.049 Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие, финансирана чрез Оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

 

2.Общински съвет - Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

 

 

 

По т.27. от дневния ред: „ОС-415/31.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по мярка 7 „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост и икономически неактивни и безработни лица” от стратегия за ВОМР на МИГ Поморие” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1169/11.06.2019г.

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да подаде проектно предложение по процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001-1.044 „МИГ Поморие – Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие, финансирана чрез Оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

 

2.Общински съвет - Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

 

 

 

По т.28. от дневния ред: „ОС-418/31.05.2019г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова – директор на ОП „СУОИ”, относно съгласуване на схеми с позиции за разполагане на РИЕ на територията на Община Поморие” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1170/11.06.2019г.

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.31 ал.1 и ал.2 от Наредба № 6  за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност  на територията на Община Поморие на Общински съвет – Поморие и във връзка с чл.57 от ЗУТ,  Общински съвет  - Поморие съгласува приложените схеми за разполагане на РИЕ, неразделна част от решението.

 

 

 

По т.29. от дневния ред: „ОС-420/31.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на схема- проект на маршрута за движение и проект на маршрутно разписание /землище с.Козичино/ на състав от пътни превозни средства с атракционна цел „Балканско джип сафари” на територията на Община Поморие” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1171/11.06.2019г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.24 „г” от Закона за автомобилните превози и Решение по т.8 от Протокол №2/08.05.2019г. на Общинската комисия по безопасност на движението, Общински съветПоморие приема и одобрява схема – проект на маршрута за движение №2 и проект на маршрутно разписание (землище с.Козичино) на състав от пътни превозни средства с атракционна цел Балканско Джип сафари, преминаващи през полски пътища на община Поморие, което ще се изпълняват сезонно в периода от 01.05.2019г. до 15.10.2019г.

 

         2.Възлага на кмета на община Поморие да утвърди описаните с т.1. проекти за маршрут на движение и маршрутно разписание.

 

 

 

По т.30. от дневния ред: „ОС-421/03.06.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на финансова подкрепа за децата Анелия Налбантова и Кристиян Налбантов, деца с изявени музикални способности” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1172/11.06.2019г.

 

1.На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие дава съгласие за финансово подпомагане на децата изпълнители на естрадна музика Анелия Венциславова Налбантова и Кристиян Венциславов Налбантов със сумата от 2000,00лв. /две хиляди лева/.

 

2.Общински съвет – Поморие дава съгласие финансовото подпомагане да е за сметка на намаление средствата от Културен календар 2019г. – Приложение № 12 „Културни събития от международно значение” в раздал на „Международен фестивал на православната музика „Света Богородица достойно есть” – одобрени средства 34500.00лв. да се намалят с 2000.00лв.

 

 

 

По т.31. от дневния ред: „ОС-423/03.06.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ в кв.172  по плана на гр.Поморие” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1173/11.06.2019г.

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2 т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ІІІ (ПИ 57491.506.1 по КК)  в кв.172 по плана на гр.Поморие, състоящо се в разделянето му на два нови УПИ: ІІІ, с площ 208 кв.м. и ІV, с площ 232 кв.м., със ситуиране на застроителни петна със задължителни и ограничителни  линии на застрояване, при градоустройствени показатели за жилищно строителство с малка височина на застрояване Жм: К плътност – 40%, К интензивност – 1,2; максимална етажност Н≤3ет.(10); минимално озеленяване – 60% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.32. от дневния ред: „ОС-424/03.06.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ в кв.47 по плана на с.Горица” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1174/11.06.2019г.

 

               На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2 т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на действащия ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за УПИ ІІІ-380 на два нови УПИ: ІІІ-489, на площ 468 кв.м. и VІІ-489, с площ 467 кв.м., със ситуиране на застроителни петна с ограничителни линии на застрояване, при градоустройствени показатели за жилищно строителство с малка височина на застрояване Жм: К плътност – 40%, К интензивност – 1,2; максимална етажност Н≤3ет.(10); минимално озеленяване – 60% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.33. от дневния ред: „ОС-425/03.06.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласие за рекултивация чрез депониране на земни маси, на поземлени имоти: ПИ 35033.10.315 по КККР на гр.Каблешково, м.”Симеонова могила”, ПИ 35691.1.86. по КККР на с.Каменар, м.”Бадемите”, ПИ 57491.9.274 по КККР на гр.Поморие, м.Заешка поляна”, община Поморие” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1175/11.06.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се извърши рекултивация чрез депониране на земни маси, на поземлени имоти с идентификатори: ПИ 35033.10.315, по КККР на гр.Каблешково, м-ст Симеонова могила, с НТП пасище, с площ 43746 кв.м., публична общинска собственост; ПИ 35691.1.86 по КККР на с.Каменар, м-ст Бадемите, с НТП овощна градина,  с площ 48458 кв.м., частна общинска собственост и ПИ 57491.9.274, по КККР на гр.Поморие, м-ст Заешка поляна, с НТП пасище, мера, с площ 16605 кв.м., частна общинска собственост.

 

 

 

По т.34. от дневния ред: „ОС-427/05.06.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване схема – проект на маршрута за движение и проект на маршрутно разписание /землище с.Медово и с.Порой/ на състав от пътни превозни средства с атракционна цел „Стара планина сафари” на територията на Община Поморие” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1176/11.06.2019г.

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.24 „г” от Закона за автомобилните превози и Решение по т.7 от Протокол №2/08.05.2019г. на Общинската комисия по безопасност на движението, Общински съветПоморие приема и одобрява схема – проект на маршрута за движение и проект на маршрутно разписание (землище с.Медово и с.Порой) на състав от пътни превозни средства с атракционна цел Стара планина сафари, преминаващи през територията на община Поморие, което ще се изпълняват сезонно в периода от 01.05.2019г. до 15.10.2019г.

 

         2. Възлага на кмета на община Поморие да утвърди описаните с т.1. проекти за маршрут на движение и маршрутно разписание.

 

 

 

По т.35.1. от дневния ред: „ОС-434/10.06.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение във връзка с постъпило заявление от д-р Христина Иванова Атанасова, управител на „Медицински център І” ЕООД гр.Поморие” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1177/11.06.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава своето съгласие на д-р Христина Иванова Атанасова, управител на „Медицински център І” ЕООД – гр.Поморие, да работи по трудов договор в ЦСМП гр.Бургас и МБАЛ Поморие.

 

 

 

По т.35.2. от дневния ред: „ОС-435/10.06.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно подновяване на договор за възлагане на управление на „МБАЛ-Поморие” ЕООД за тригодишен срок” с 18 гласа „за”,   0 гласа „против”,  1 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1178/11.06.2019г.

 

         1.На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.64, ал.4 от Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Поморие подновява за нов тригодишен срок договор за възлагане на управление на „МБАЛ-Поморие” ЕООД, с вх.рег. 94Ж-269-1/12.07.2016г. от деловодната система на Община Поморие  между Община Поморие и д-р Женя Неделчева Караилиева – Георгиева, считано от 12.07.2019г.

 

         2.Възлага на Кмета на Община Поморие да сключи анекс към договор за възлагане на „МБАЛ-Поморие” ЕООД, с вх.рег. 94Ж-269-1/12.07.2016г. от деловодната система на Община Поморие  с д-р Женя Неделчева Караилиева – Георгиева след влизане в сила на настоящото решение.

 

 

 

По т.35.3. от дневния ред: „ОС-438/11.06.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост” с 19 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от   19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1179/11.06.2019г.

 

1. На основание чл. 21, ал.1,, т. 8 от ЗМСМА, чл.39 ЗОС, чл.65, ал.4 от Наредба №1  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съветПоморие  учредява безвъзмездно право на ползване, със срок до прекратяване на трудовото си правоотношение с „МБАЛ –  Поморие” ЕООД, но не по-дълъг от 5г./пет години/ на Д-р Теменуга Николова Панайотова, лекар – специалист, работещ на постоянен трудов договор към „МБАЛ – гр.Поморие” ЕООД във жилище, собственост на Община Поморие, а именно: АПАРТАМЕНТ №6, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.501.134.1.6 по КККР на гр.Поморие – със застроена площ 46,64кв.м., находящ се на втория етаж в сграда, построена в общински поземлен имот с идентификатор 57491.501.134 по КККР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ VІІІ кв.237 по регулационния план на гр.Поморие, заедно с 4,02% идеални части от общите части на сградата.

 

2. Възлага на кмета на община Поморие да издаде заповед и сключи договор.

 

 

 

 

 

                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

Изтегли:
Свали този файл (51-во заседание-решения.pdf)51-во заседание-решения.pdf389 КБ416 Сваляния