Решения от 53-то заседание проведено на 21.08.2019г.

на . . Посещения: 640

 


Р Е Ш Е Н И Я


ОТ 53-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.08.2019г.


/мандат 2015-2019г./

 


 


Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 06.09.2019г.


 


По т.1. от дневния ред: „ОС-527/12.07.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на нова търговска зона на територията на гр.Поморие за разполагане на преместваеми обекти в терени общинска собственост” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1228/21.08.2019г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ и чл.9  от Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие, Общински съвет – Поморие определя нова търговска зона на територията на гр.Поморие, находяща се в ПИ с идентификатор 57491.16.546 по КК и КР на гр.Поморие за разполагане на преместваеми обекти с посочените петна – 4бр., съгласно приложената схема.


         По т.2. от дневния ред: „ОС-528/15.07.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост” с 13 гласа „за”, 3 гласа „против”, 2 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1229/21.08.2019г.


         Общински съвет – Поморие не приема решението за учредяване безвъзмездно право на ползване на др- Величка Руменова Стоянова лекар – специалист, работещ на постоянен трудов договор към „МБАЛ – гр.Поморие” ЕООД върху  жилище, собственост на Община Поморие, а именно: АПАРТАМЕНТ №14, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.501.134.1.14 по КККР на гр.Поморие – със застроена площ 40,27кв.м., находящ се на четвърти етаж в сграда, построена в общински поземлен имот с идентификатор 57491.501.134 по КККР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ VІІІ кв.237 по регулационния план на гр.Поморие, заедно с 3,92% идеални части от общите части на сградата.


 


         По т.3. от дневния ред: „ОС-543/22.07.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019г.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1230/21.08.2019г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.4, ал.2 от Наредба№ 1 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г., като:


- Към глава X се добавя следния имот за провеждане на процедура за даване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:


1. Помещение - зъболекарски кабинет с площ 37,52(тридесет и седем цяло петдесет и две стотни) кв.м. в едноетажна сграда, построена в УПИ II, кв.21 по плана на с.Страцин със застроена площ 108,24кв.м, актувана с АОС №4929/10.08.2010г.,  при граници: от североизток – външен зид; от югоизток – коридор; от югозапад – коридор; от северозапад – външен зид.


 


         По т.4. от дневния ред: „ОС-556/30.07.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на схеми за разполагане на обекти: „Шахта за три контейнера” в поземлени имоти, общинска собственост по КККР на гр.Ахелой и съгласие за изграждането им, във връзка с проект: „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на ОПОС 2014-2020г.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1231/21.08.2019г.


На основание чл. 21, ал. 1, т.8, т.11 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява схеми за разполагане на обекти: „Шахта за три контейнера“ в  поземлени имоти, с позиции, както следва: в ПИ 00833.501.228 – позиция №1, общинска публична собственост, урбанизирана територия, НТП за друг обществен обект; в ПИ 00833.17.303 – позиция № 2, общинска публична собственост, територия на транспорта, НТП за местен път, в ПИ 00833.501.472 - позиция № 3 и позиция № 4, общинска частна собственост, урбанизирана територия, НТП за друг вид застрояване; в ПИ 00833.501.163 – позиция № 5, общинска публична собственост, урбанизирана територия, НТП – за второстепенна улица; в ПИ 00833.502.3 – позиция № 6, урбанизирана територия, НТП за второстепенна улица, в ПИ 00833.502.95 – позиция № 7, общинска публична собственост, урбанизирана територия, НТП – за второстепенна улица; в ПИ 00833.5.404 – позиция № 8, общинска частна собственост, земеделска територия, НТП за селскостопански, горски, ведомствен път; в ПИ 00833.501.465 – позиция № 9, общинска публична собственост, урбанизирана територия, НТП – за второстепенна улица; в ПИ 00833.501.382 – позиция № 10, общинска частна собственост, урбанизирана територия, НТП – обществен селищен парк, градина; всички имоти по КККР на гр.Ахелой,община Поморие, и дава съгласие за изграждането им, във връзка с проект: „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.


На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет Поморие разпорежда предварително изпълнение на решението, за да се защитят особено важни  обществени интереси, за да не бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта и от закъснението на изпълнението да не последва значителна или трудно поправима вреда.


 


         По т.5. от дневния ред: „ОС-566/06.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2019г.” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 2 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1232/21.08.2019г.


1.На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23, ал.2 и ал.3  от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, Общински съвет – Поморие приема актуализацията на капиталовия и текущия бюджет за местни дейности на Община Поморие, отразени в Приложение №№1,2.


2.Приема промените в Спортния календар на Община Поморие, приет с Бюджета за 2019 година, съгласно Приложение № 3.


3. Общински съвет Поморие приема промените на „Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки”, „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС” и финансиране на бюджетното салдо, по Приложение № 4.


4. Приема актуализацията на плана за местните приходите, съгласно Приложение № 5.


5.Допълва т. 4 от свое решение № 1016/05.02.2019 г. за приемане бюджета на Община Поморие за 2019 г. като: било - „т.4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:”, става - „т.4. Утвърждава разчет за целеви разходи, субсидии и временна възмездна финансова помощ, както следва за:”


 Приложенията са неразделна част от настоящото решение.


 


         По т.6. от дневния ред: „ОС-582/09.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019г.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1233/21.08.2019г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.4, ал.2 от Наредба № 1 за реда за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г., като:


- Към глава X се добавя следния имот за провеждане на процедура за даване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:


1. Масивна едноетажна сграда с обща площ 31кв.м с идентификатор 69746.5.92.1 по КККР на с. Страцин, находяща се в имот с идентификатор 69746.5.92 по КККР на с. Страцин, актувана с АОС 6474/19.12.2018г.


 


         По т.7. от дневния ред: „ОС-587/09.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно ликвидиране на съсобственост в ПИ 57491.502.560 по КККР на гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1234/21.08.2019г.


   На основание чл.7, ал.2 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие не дава съгласие за ликвидиране на съсобственост в ПИ 57491.502.560, в който общината е съсобственик с дял от 3/189 кв. м ид. части с пазарна цена 387,00лв. без ДДС. Съсобствеността в имота е получена вследствие изменение, одобрено със заповед РД-16-420 от 21.07.2010г. на кмета на Община Поморие, на  подробния устройствен план на гр.Поморие, в частта му на УПИ II1120,1121,1122,1123 в кв.79. С това изменение на плана на гр.Поморие, към новообразуван урегулиран поземлен имот ХIII1121, в кв.79 се придават 3кв.м. от улица „Княз Борис 1”. Общински съвет – Поморие не е разрешавал изменение на плана, в чийто обхват попада част от улица „Княз Борис 1”. Придадената площ от 3 кв.м. е публична по своя характер. Общински съвет – Поморие не е взимал решение за прогласяването на тази площ от публична в частна общинска собственост, а съгласно разпоредбата на чл.7, ал.2 от ЗОС, имотите публична общинска собственост, не могат да се прехвърлят в собственост на трети лица. Следва да се отбележи, че липсват и основания за взимане на такова решение, тъй като улица „Княз Борис 1” и тези 3 кв.м. към нито един момент не са губили публичния си характер.


  


         По т.8. от дневния ред: „ОС-591/09.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно  учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1235/21.08.2019г.


1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.65, ал.4 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие учредява в полза на Ловно - рибарско дружество „Гларус” с ЕИК 102683478, със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас, ул.” Княз Борис I” №55  безвъзмездно право на ползване за срок от 5/пет/ години върху обособена част от  400 (четиристотин) кв.м.  от недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 57491.16.647 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, местност „Кротиря” актуван с АОС 5365/29.01.2013г.


2.Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за  учредяване на безвъзмездно право на ползване върху гореописаният имот.


 


         По т.9. от дневния ред: „ОС-593/09.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VІІІ, кв.12 по плана на с.Страцин” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1236/21.08.2019г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ VІІІ кв.12 по плана на с.Страцин и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет - Поморие, дава съгласие да се продадат 30/785 идеални части от УПИ VІІ, кв.12 по плана на с.Страцин, целият на площ от 785кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6683/07.08.2019г. на съсобствениците Айше Мустафа Кралъ, Ахмед Муса Кралъ, Мустафа Муса Кралъ, Фатме Муса Кралъ, Осман Муса Кралъ, Сали Муса Кралъ, Иса Муса Кралъ и Хасан Иса Кралъ, при цена 390,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС.


 


         По т.10. от дневния ред: „ОС-549/27.07.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на нова „Тарифа № 1 за такси при промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди” към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1237/21.08.2019г.


1.На основание чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл.75-79 от Административно процесуалния кодекс и чл.11, ал.1 и ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие  приема  нова „Тарифа №1 за такси при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди” към Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.


         2.Общински съвет  - Поморие допуска на основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение.


        


         По т.11. от дневния ред: „ОС-552/29.07.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Поморие за 2020г.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1238/21.08.2019г.


         На основание чл19, ал.2 от Закона за социалното подпомагане /ЗСП/, Общински съвет – Поморие приема годишен план за развитие на социалните услуги в Община Поморие за 2020г.


 


         По т.12. от дневния ред: „ОС-564/02.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за ПИ 44425.2.54, 44425.2.56, 44425.2.99, 44425.3.88, 44425.2.29, 44425.2.36, 44425.3.89 в землището на с.Лъка, община Поморие” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 17 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1239/21.08.2019г.


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и план за улична регулация (ПУП-ПРЗ и ПУР) за ПИ: 44425.2.54, 44425.2.56, 44425.2.99, 44425.3.88, 44425.2.29, 44425.2.36 и 44425.3.89 в землището на с.Лъка, община Поморие, състоящ се в обособяване на нов УПИ I-2.54, 2.56, с отреждане „за водоем“, като част от ПИ 44425.2.54 и ПИ 44425.2.56; със ситуиране на застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване и с градоустройствени показатели: Пл. застр. – 40-80%, Кинт. – 1,2; Позел. – 20-40 %. Транспортният достъп до имота се осъществява посредством улична регулация с о.т.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 с ширина 6,00 м, завършва с уширение 10,00/ 12,00м, като преминава през поземлени имоти: 44425.2.29 (селскостопански път, общинска публична собственост), 44425.2.36 (пасище, общинска публична собственост), 44425.2.54 (пасище, собственост на „ТРЕМ-ТРАНС“ ЕООД), 44425.2.56 (пасище, собственост на „ЛЪКА КЛУБ ПРОПЪРТИ“ АД), 44425.2.99 (селскостопански път, общинска публична собственост), 44425.3.88 (пасище, собственост на „ЛЪКА КЛУБ ПРОПЪРТИ“ АД), 44425.3.89 (пасище,общинска публична собственост).


 


         По т.13. от дневния ред: „ОС-565/05.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за утвърждаване на средищни детски градини и средищни училища на територията на Община Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1240/21.08.2019г.


1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във  връзка с чл. 3, ал. 1 от ПМС № 128 от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет - Поморие дава съгласие Община Поморие да внесе предложение в Министерство на образованието и науката за включване в Списъка на средищните детски градини и училища на следните училища и детски градини:


  • СУ "Иван Вазов" гр. Поморие;

  • ОУ "Христо Ботев", с. Бата;

  •  ОУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Каблешково;

  • ОУ "Отец Паисий" с. Страцин;

  • ДГ "Радост" гр. Каблешково;

  •  ДГ „Сребърно звънче” с. Страцин.

             2.На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението, във връзка с представянето в РУО-Бургас, в срок до 23 август 2019 г. на мотивирано предложение на кмета на общината, след решение на Общински съвет за включване на училища и детски градини от Община Поморие в Списъка на средищните детски градини и училища, както и внасяне на предложението за актуализиране на списъка със средищните детски градини и средищните училища в срок до 11 септември 2019 г. в Министерство на образованието и науката.


 


         По т.14. от дневния ред: „ОС-571/06.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, резултат 2: Подобрено социално включване на децата и младежите – ранно детско развитие и грижи от Норвежки финансов механизъм 2014-2021г. с проектно предложение за обект: ДГ „Радост” гр.Каблешково” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1241/21.08.2019г.


         1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет- Поморие дава съгласие за кандидатстването на Община Поморие по  Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", Резултат    2: Подобрено социално включване  на децата и младежите- „Ранно детско развитие и грижи“ от Норвежки финансов механизъм /2014-2021/ с проект за Детска градина “Радост” гр. Каблешково, съгласно предстоящите насоки за кандидатстване.


2.Общински съвет - Поморие дава съгласие за сътрудничество с партньор/и с цел съвместно изготвяне и подаване на проектно предложение.


3.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.


 


         По т.15. от дневния ред: „ОС-572/06.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура” – системи за външно изкуствено осветление на общините”, финансирана от финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1242/21.08.2019г.


1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласието си Община Поморие да  кандидатства с проектно предложение по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“, финансирана от Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021.


2.Общински съвет - Поморие дава съгласие за сътрудничество с партньор/и с цел съвместно изготвяне и подаване на проектно предложение.


3.Общински съвет - Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение при спазване на указанията на насоки за кандидатстване по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“, финансирана от Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021.


 


         По т.16. от дневния ред: „ОС-573/06.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно промяна в приетата с Решение № 133/28.03.2008г. на Общински съвет – Поморие схема за организацията на движението по пътищата /транспортна схема/” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1243/21.08.2019г.


1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет – Поморие утвърждава промени в общинската транспортна схема на община Поморие,  приета с Решение №133 от осмото заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 28.03.2008г., мандат 2007-2011г, както следва:


         В схема №2 – Трасета на МОПТ (маршрут на обществения пътнически транспорт), отпада автобусната спирка на ул. „Цар Самуил”, а на нейно място се създава нова автобусна спирка на ул. „Солна” – СУ „Иван Вазов”.


         2. Общински съвет – гр.Поморие дава съгласие за изграждането на нова автобусна спирка на ул. „Солна” – СУ „Иван Вазов”.


 


         По т.17. от дневния ред: „ОС-585/09.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ ІІІ-380 в кв.47 по плана на с.Горица” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1244/21.08.2019г.


                 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.26, ал.1 и чл.31, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ ІІІ-380, кв.47 по плана на с.Горица, състоящо се в разделянето му на два нови УПИ: ІІІ-489, с площ 468 кв.м. и VІІ-489, с площ 467 кв.м., със ситуиране на застроителни петна с ограничителни линии на застрояване, при градоустройствени показатели за жилищно строителство с малка височина на застрояване Жм: К плътност – 40%, К интензивност – 1,2; максимална етажност Н≤3ет.(10); минимално озеленяване – 60% и паркиране в имота.


 


         По т.18. от дневния ред: „ОС-586/09.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ ІІІ в кв.172 по плана на гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1245/21.08.2019г.


                 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ ІІІ (ПИ 57491.506.1 по КК)  в кв.172 по плана на гр.Поморие, състоящо се в разделянето му на два нови УПИ: ІІІ, с площ 208 кв.м. и ІV, с площ 232 кв.м., със ситуиране на свързано застрояване, показано със задължителни и ограничителни  линии на застрояване, при градоустройствени показатели за жилищно строителство с малка височина на застрояване Жм: К плътност – 40%, К интензивност – 1,2; максимална етажност Н≤3ет.(10); минимално озеленяване – 60% и паркиране в имота.


 


         По т.19. от дневния ред: „ОС-588/09.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ в кв.122 по регулационния план на гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1246/21.08.2019г.


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІ, в кв.122 по регулационния план на гр.Поморие /ПИ 57491.506.525 по КК на града/, състоящо се в разделянето му на два нови УПИ: ІІ544, с площ 1254кв.м., с отреждане за „КОО и детска площадка“ и ІІІ545, с площ 240 кв.м., със ситуиране на свободно застрояване за жилищно строителство с малка височина на застрояване „Жм”, показано с ограничителни линии на застрояване. Застрояване в УПИ ІІІ545 ще се допуска при спазване на следните градоустройствени показатели: К плътност – 40%, К интензивност – 1,2; максимална етажност Н≤3ет.(10); минимално озеленяване – 60% и паркиране в имота.


 


         По т.20. от дневния ред: „ОС-590/09.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „ВиК съоръжения, обслужващи имот с идентификатор 57491.16.612 по КККР на гр.Поморие, м.”Кротиря” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1247/21.08.2019г.


         На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „ВиК съоръжения, обслужващи ПИ 57491.16.612 по КККР на гр.Поморие, м. Кротиря”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти: ПИ 57491.16.563, селскостопански път, общинска публична собственост и ПИ 57491.16.607 – второстепенна улица, общинска частна собственост.


На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет - Поморие:


Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „ВиК съоръжения, обслужващи ПИ 57491.16.612 по КККР на гр.Поморие, м. Кротиря”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти: ПИ 57491.16.563, селскостопански път, общинска публична собственост и ПИ 57491.16.607 – второстепенна улица, общинска частна собственост.


Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „ВиК съоръжения, обслужващи ПИ 57491.16.612 по КККР на гр.Поморие, м. Кротиря”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти: ПИ 57491.16.563, селскостопански път, общинска публична собственост и ПИ 57491.16.607 – второстепенна улица, общинска частна собственост.


            Разрешава на ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „ВиК съоръжения, обслужващи ПИ 57491.16.612 по КККР на гр.Поморие, м.Кротиря”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти: ПИ 57491.16.563, селскостопански път, общинска публична собственост и ПИ 57491.16.607 – второстепенна улица, общинска частна собственост.


            Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.


            Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.


            На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.


 


         По т.21. от дневния ред: „ОС-592/09.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ ІІІ-492, кв.28 по плана на гр.Каблешково” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1248/21.08.2019г.


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.26, ал.1 и чл.31, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ III-492, в кв.28 по плана на гр.Каблешково /ПИ 35033.501.492 по КККР на града/, на два нови самостоятелни урегулирани поземлени имота: УПИ III, с площ 621 кв.м. и УПИ ХII, с площ 621 кв.м., със ситуиране на застроителни петна с ограничителни линии на застрояване, при градоустройствени показатели за жилищно строителство с малка височина на застрояване Жм: К плътност – 40%, К интензивност – 1,2; максимална етажност H≤3ет.(10м); минимално озеленяване – 60% и паркиране в имота.


 


        По т.22. от дневния ред: „ОС-594/09.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод, захранващ поземлени имоти с идентификатори 57491.18.514 и 57491.18.634 по КККР на гр.Поморие, м.”Кошарите” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1249/21.08.2019г.


         На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод, захранващ поземлени имоти с идентификатори 57491.18.514 и 57491.18.634 по КККР на гр.Поморие, м. Кошарите, област Бургас”, и сервитут, преминаващи през: ПИ 57491.18.681, полски път, общинска публична собственост, с площ на ограничение в ползването – 0,002 дка и през ПИ 57491.18.677, полски път, общинска публична собственост, с площ на ограничение в ползването – 0,421 дка.


На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:


            Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод, захранващ поземлени имоти с идентификатори 57491.18.514 и 57491.18.634 по КККР на гр.Поморие, м. Кошарите, област Бургас”, и сервитут, преминаващи през: ПИ 57491.18.681, полски път, общинска публична собственост, с площ на ограничение в ползването – 0,002 дка и през ПИ 57491.18.677, полски път, общинска публична собственост, с площ на ограничение в ползването – 0,421 дка.


            Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод, захранващ поземлени имоти с идентификатори 57491.18.514 и 57491.18.634 по КККР на гр.Поморие, м. Кошарите, област Бургас”, и сервитут, преминаващи през: ПИ 57491.18.681, полски път, общинска публична собственост, с площ на ограничение в ползването – 0,002 дка и през ПИ 57491.18.677, полски път, общинска публична собственост, с площ на ограничение в ползването – 0,421 дка.


            Разрешава на Мартин Стоянов Танев да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод, захранващ поземлени имоти с идентификатори 57491.18.514 и 57491.18.634 по КККР на гр.Поморие, м. Кошарите, област Бургас”, и сервитут, преминаващи през: ПИ 57491.18.681, полски път, общинска публична собственост, с площ на ограничение в ползването – 0,002 дка и през ПИ 57491.18.677, полски път, общинска публична собственост, с площ на ограничение в ползването – 0,421 дка.


            Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.


            Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.


            На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.


 


         По т.23. от дневния ред: „ОС-595/09.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно номериране на съществуващи наредби на Общински съвет – Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1250/21.08.2019г.


На основание чл. 21, ал. 2, пр. 4 от ЗМСМА във връзка с чл. 24, ал. 2 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие приема  номериране на съществуващите наредби на Общински съвет – Поморие, както следва:


Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие


Наредба № 3 за пожарната безопасност в Община Поморие


Наредба № 4 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детски градини и подготвителни групи към училищата и организиране на почасови, съботни – неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждането на децата в детските градини на територията на Община Поморие


Наредба № 5 за организация на транспортната дейност в Община Поморие


Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие


Наредба № 7 за управление на общинските пътища на територията на Община Поморие


Наредба № 8 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие


Наредба № 9 за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Поморие


Наредба № 10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружество, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел


Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие


Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Поморие


Наредба № 13 за реда и условията за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите и за реда и начина на премахване на незаконните строежи на територията на Община Поморие.


Наредба № 14 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Поморие


Наредба № 15 за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Поморие


Наредба № 16 за управление на общинските горски територии собственост на Община Поморие


Наредба № 17 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Поморие


Наредба № 18 за финансовото подпомагане на категоризираните спортни клубове от Община Поморие


Наредба № 19 за организацията и дейността на клубовете на пенсионера в община Поморие


Наредба № 20 на Общински съвет – Поморие за морално стимулиране на физически лица с особени заслуги към Община Поморие


Наредба № 21 за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие в Община Поморие.


 


         По т.25. от дневния ред: „ОС-599/14.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно  предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на действащия ПУР-ПР на улица с о.т.565-566 за УПИ ІІІ – за училище в кв.228 по плана на гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1251/21.08.2019г.


         На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2 т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за изменение на подробен устройствен план – план за регулация  (ПУП-ПР) на улица с о.т.565-566 за УПИ ІІІ5020 - за училище (ПИ 57491.501.262 по КК)  в кв.228 по плана на гр.Поморие, състоящо се в промяна на уличната регулация на УПИ ІІІ5020, с цел осигуряване на място за автобусна спирка, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.


 


         По т.25. от дневния ред: „ОС –600/14.08.2019г. -  Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на за медицински нужди” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


1252/21.08.2019г.


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Лиляна Асенова Адамова с постоянен адрес: с.Горица, ул.”Витоша” № 7 еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 500,00 /петстотин/ лева.


                                    

 


                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

Изтегли:
Свали този файл (53-то заседание - решения.pdf)53-то заседание - решения.pdf285 КБ435 Сваляния