Решения от 50-то заседание проведено на 09.05.2019г.

на . . Посещения: 715

 

Р Е Ш Е Н И Я

 

ОТ 50-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 09.05.2019г.

 

/мандат 2015-2019г./

 

 

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 27.05.2019г.

 

 

 

 

По т.1. от дневния ред: „ОС-76/31.01.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба по плана на с.Габерово” с 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1117/09.05.2019г.

 

На основание чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Поморие  дава съгласие да се ликвидира съсобствеността в УПИ І на площ 209кв.м. и УПИ VІІІ на площ 191кв.м. в кв.18 по регулационния план на с.Габерово, чрез доброволна делба, като:

 

-Невзат Ахмед Топал получи в дял и стане собственик на УПИ І в кв.18 по регулационния план на с.Габерово на площ 209кв.м., с пазарна оценка 2930,00лв.;

 

-Община Поморие получи в дял и стане собственик на УПИ VІІІ в кв.18 по регулационния план на с.Габерово на площ 191кв.м., с пазарна оценка 2290,00лв.

 

Страните не си дължат суми за уравняване на дяловете.

 

 

 

По т.2. от дневния ред: „ОС-282/09.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2019г.” с 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1118/09.05.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, т.2 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал.2 и ал.3 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие актуализира програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приета с Решение № 979/28.12.2018г. на Общински съвет – Поморие, като я допълва със следния текст:

 

№ по ред

Землище

Местност

Поземлен имот №

НТП

Площ кв.м.

1.

Каблешково

Панайотова чешма

35033.19.31

Нива

16194

 

 

 

По т.3. от дневния ред: „ОС-283/09.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно безвъзмездно предоставяне за управление на моторни триони собственост на Община Поморие на ОП  ОГСС” с 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1119/09.05.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.38 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство”, с директор инж.Станимир Кушев, моторни триони, както следва:

 

- „Хускварна” модел 235 и фабричен номер 952802164

 

-„STIHL” модел MS 230 и фабричен номер 157722504.

 

 

 

По т.4.от дневния ред: „ОС-298/15.04.2019г.– Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет - Поморие, относно приемане отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2018г. на читалищата на Община Поморие” с 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1120/09.05.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка чл.26а, ал.5 от Закона за Народните читалища, Общински съвет – Поморие приема докладите за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните от бюджета средства през 2018г. на читалищата от Община Поморие,  както следва:

 

 • НЧ „Просвета-1888г.” гр.Поморие;

 • НЧ „Светлина-1939” гр.Поморие;

 • НЧ „Иван Спасов-1908г.”  с.Страцин;

 • НЧ „Просвета-1906г.” с.Козичино;

 • НЧ „Възраждане-Доброван-2013г.” с.Бата;

 • НЧ „Възраждане-Лъка-2002” с.Лъка;

 • НЧ „Просвета-1928г.” с.Порой;

 • НЧ „Атанас Манчев-1920г.” гр.Каблешково;

 • НЧ „Поука-1907г.” с Горица;

 • НЧ „Самообразование-1928г.” с.Гълъбец;

 • НЧ „Светлина-1934” гр.Ахелой;

 • НЧ „Христо Ботев-1963г.” с.Медово;

 • НЧ „Георги И.Маджаров-1924г.” с.Бата;

 • НЧ „Любен Каравелов-1978г.” с.Дъбник;

 • НЧ „Здравец-2013г.” с.Александрово;

 

 

 

По т.5. от дневния ред: „ОС-299/15.04.2019г.– Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет - Поморие, относно одобряване на годишен финансов отчет на „МБАЛ – Поморие” ЕООД гр.Поморие за 2018г.” с 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1121/09.05.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема годишен финансов отчет на „МБАЛ-Поморие” ЕООД гр.Поморие към 31.12.2018г.

 

 

 

т.6.от дневния ред: „ОС-304/16.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019г. – УПИ I, кв.8 и УПИ VI, кв.8 в с.Медово” с 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1122/09.05.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и в изпълнение на чл.4 ал.4 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г., като:

 

- Към глава ІІI се добавя следния имот, който общината има намерение да предложи за право на строеж на лица с установени жилищни нужди:

 

АОС

Описание на имота

Площ

1.      

476/13.03.2000г.

с.Медово

УПИ I кв.8

815кв.м.

2.      

479/13.03.2000г.

с.Медово

УПИ VI кв.8

720кв.м.

 

 

 

По т.7. от дневния ред: „ОС-321/19.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изкупуване на сгради с идентификатори: 57491.502.335.3, 57491.502.335.7, 57491.502.335.8 и 57491.502.335.9 по КККР на гр.Поморие от Община Поморие” с 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1123/09.05.2019г.

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА,  чл.33 от ЗС и във връзка с чл.66, ал.1 от ЗС, Общински съвет-Поморие отказва да закупи СГРАДА с идентификатор 57491.502.335.3 (пет, седем, четири, девет, едно, пет, нула, две, три, три, пет, точка, три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ 51кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: сграда за енергопроизводство; СГРАДА с идентификатор 57491.502.335.7 (пет, седем, четири, девет, едно, пет, нула, две, три, три, пет, точка, седем) по КККР на гр. Поморие, със застроена площ 961кв.м., брой етажи: 4, с предназначение: курортна, туристическа сграда; СГРАДА с идентификатор 57491.502.335.8 (пет, седем, четири, девет, едно, пет, нула, две, три, три, пет, точка, осем) по КККР на гр.Поморие, със застроена площ 222кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: спортна сграда, база и СГРАДА с идентификатор 57491.502.335.9 (пет, седем, четири, девет, едно, пет, нула, две, три, три, пет, точка, девет) по КККР на гр. Поморие, със застроена площ 30кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: сграда за търговия, собственост на „Токуда банк” АД за сумата от 1 291 410,00 (с думи: един милион двеста деветдесет и една хиляди четиристотин и десет) евро.

 

         2.Общински съвет - Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.8. от дневния ред: „ОС-322/19.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1124/09.05.2019г.

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 и ал.7от ЗОС, чл.19 и чл.23, ал.1 от Наредба 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2019г. Общински съвет – Поморие:

 

        І.Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имот – общинска собственост, за срок от 5 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, представляващ:

 

        1.Помещение с обща площ 14,40 кв.м, находящо на втори етаж  на триетажна сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие, актувана с АОС 6135/09.05.2017г. при граници на помещението: от север външен зид, от юг - коридор, от запад външен зид, от изток лекарски кабинет при начална тръжна цена 74,88лв на месец без вкл.ДДС.

 

 

 

По т.9. от дневния ред: „ОС-323/22.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно провеждане на конкурс за  избор на управител на общинско търговско дружество „Медицински център I” ЕООД – гр.Поморие,обявен със Заповед № РД-16-158/13.02.2019г. на Кмета на Община Поморие и класиране на кандидатите” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1125/09.05.2019г.

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет -  Поморие избира д-р Христина Иванова Атанасова от гр. Севлиево, ул. "Бузлуджа” № 5, с ЕГН 700227****,  за управител” на общинско търговско дружество „Медицински център І" ЕООД - гр.Поморие;

 

2. На основание чл. 14 от НУРПКВУЛЗ, възлага на Кмета на Община Поморие да издаде заповед за назначаване на д-р Христина Иванова Атанасова.

 

3.Определя месечно възнаграждение на управителя на общинско търговско дружество „Медицински център 1" ЕООД - гр.Поморие, в размер от 280 % от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец;

 

4.Възлага на Кмета на Община Поморие да сключи договор за възлагане управлението на общинско търговско дружество „Медицински център 1" ЕООД - гр.Поморие с управител д-р Христина Иванова Атанасова от гр. Севлиево, ул. "Бузлуджа” № 5, с ЕГН 700227****.

 

 

 

По т.10. от дневния ред: „ОС-244/27.03.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно годишен отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на община Поморие за 2018г.” с 15 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 15 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1126/09.05.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.79, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Общински съвет – Поморие приема отчет за изпълнението на програмата за опазване на околната среда на Община Поморие за 2018г.

 

 

 

По т.11.от дневния ред: „ОС-245/27.03.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Поморие за 2018г.” с 15 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 15 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1127/09.05.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.52, ал.8 от ЗУО, Общински съвет – Поморие приема отчета за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците на Община Поморие за 2018г.

 

 

 

По т.12.  от дневния ред: „ОС-264/29.03.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на допълнение на приложение №1/ Тарифа №1 за таксите, предоставяни от Община Поморие на основание ЗМДТ/ към Наредба №6 за  реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументални-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1128/09.05.2019г.

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, при спазване изискванията на чл.75-79 от Административно процесуалния кодекс и чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие приема допълнение в т.6 „Атракционни съоръжения и други на месец за 1 брой” на приложение № 1 /Тарифа № 1  за таксите, предоставяни от Община Поморие на основание ЗМДТ/  към  Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Поморие, като се създават нови точки със следното съдържание:

 

1.т.6.9: „Атракционен автобус – по утвърден маршрут” – 500лв. на месец/за 1 брой.”

 

2.т.6.10: „Състав от превозни средства с атракционна цел – по утвърден маршрут200лв. на месец/за 1 брой.”

 

 

 

         По т.13. от дневния ред: „ОС-271/01.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Оптичен кабел от военнопочивен дом Сарафово до местност Лахана с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници община Поморие” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1129/09.05.2019г.

 

           На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Оптичен кабел от военнопочивен дом Сарафово до местност Лахана”, община Поморие” и сервитут, преминаващи през имоти, както следват: ПИ 57491.18.670, ПИ 57491.19.566 и ПИ 57491.19.567 – полски пътища, общинска публична собственост и други.                      

 

          На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

 

          Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Оптичен кабел от военнопочивен дом Сарафово до местност Лахана, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти, както следват: ПИ 57491.18.670- полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.19.566 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.19.733 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, ПИ 57491.19.567 – полски път, общинска публична собственост и други.     

 

          Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Оптичен кабел от военнопочивен дом Сарафово до местност Лахана, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти, както следват: ПИ 57491.18.670- полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.19.566 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.19.733 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, ПИ 57491.19.567 – полски път, общинска публична собственост и други.     

 

         Разрешава на Кмета на Община Поморие да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Оптичен кабел от военнопочивен дом Сарафово до местност Лахана, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти, както следват: ПИ 57491.18.670- полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.19.566 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.19.733 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, ПИ 57491.19.567 – полски път, общинска публична собственост и други.     

 

           Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

 

           Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

 

           На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

 

По т.14. от дневния ред: „ОС-277/04.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Пътна връзка за ПИ 57491.13.189, местност Хонят, по КККР на гр.Поморие, община Поморие” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1130/09.05.2019г.

 

         На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Пътна връзка за ПИ 57491.13.189, местност „Хонят”, по КККР на гр.Поморие, община Поморие”; което ще премине през поземлен имот (ПИ) 57491.13.582 – селскостопански път, общинска публична собственост, и ще засегне  111 кв.м.        

 

         На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

 

         Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Пътна връзка за ПИ 57491.13.189, местност „Хонят”, по КККР на гр.Поморие, община Поморие”, която ще премине през поземлени имоти и ще засегне площи, както следват: от ПИ 57491.13.581 – път от републиканската мрежа, държавна публична собственост – 296 кв.м.; от ПИ 57491.13.582 – селскостопански път, общинска публична собственост – 111 кв.м.        

 

         Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Пътна връзка за ПИ 57491.13.189, местност „Хонят”, по КККР на гр.Поморие, община Поморие”, която ще премине през поземлени имоти и ще засегне площи, както следват: от ПИ 57491.13.581 – път от републиканската мрежа, държавна публична собственост – 296 кв.м.; от ПИ 57491.13.582 – селскостопански път, общинска публична собственост – 111 кв.м.        

 

         Разрешава на Кольо Атанасов Цоков да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Пътна връзка за ПИ 57491.13.189, местност „Хонят”,  по КККР на гр.Поморие, община Поморие”, която ще премине през поземлени имоти и ще засегне площи, както следват: от ПИ 57491.13.581 – път от републиканската мрежа, държавна публична собственост – 296 кв.м., от ПИ 57491.13.582 – селскостопански път, общинска публична собственост – 111 кв.м.        

 

         Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

 

         Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

 

         На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

 

По т.15.от дневния ред: „ОС-278/04.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ VIII16 (ПИ 69746.18.16 по КК), УПИ IХ17 (ПИ 69746.18.17 по КК), ПИ 69746.18.18 по КК  и част от ПИ 69746.18.22 по КК – улица в масив 18, землище с.Страцин, община Поморие” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1131/09.05.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.31, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и чл.75, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба № 7/ 2003г. за ПНУОВТУЗ, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на ПУП – ПРЗ, състоящо се в  обединяване на УПИ VІІІ-16 (ПИ 69746.18.46 по КК), УПИ ІХ-17(ПИ 69746.18.17 по КК), ПИ 018018 (ПИ 68746.18.18 по КК) и част от ПИ 018022 (ПИ 69746.18.22 по КК), в м.18 по КВС на с.Страцин, община Поморие в нов УПИ VІІІ-23 (69746.18.23 по КК), с площ 8700 кв.м., със ситуиране на застроително петно с ограничителни линии на застрояване, при градоустройствени показатели за „предимно производствена зона” (Пп): плътност – 50%; К интензивност – 0,6; максимална етажност Н≤2ет.(7,5); минимално озеленяване – 25% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.16. от дневния ред: „ОС-280/05.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на допълнение на приложената Тарифа №2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие на основание чл.6, ал.2 от ЗМДТ към Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1132/09.05.2019г.

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, при спазване изискванията на чл.75-79 от Административно процесуалния кодекс и чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие приема допълнение в раздел „Г“  от Тарифа № 2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие на основание чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, като се създават нови точки със следното съдържание:

 

1.т.21: „Утвърждаване на маршрутно разписание за срок от една година” – такса в размер на 60лв”

 

2.т.22: „Утвърждаване на маршрут за движение на превозни средства за срок от една годинатакса в размер на 60лв.”

 

3.т.23: „ Презаверка на утвърден маршрут за движение/маршрутно разписание – такса в размер на 25лв.”

 

 

 

По т.17. от дневния ред: „ОС-303/16.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие” с 15 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 15 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1133/09.05.2019г.

 

На основание чл.21, ал.2, пр.2 и 4 от ЗМСМА във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 ат Административно процесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие, както следва:

 

§1.В чл.15:

 

а) ал.1 думите „с изключение на недвижимите имоти по ал.2 и ал.3” се заличават.

 

б) ал.2 и ал.3 се отменят.

 

§ 2 Наредбата влиза в сила от 20.04.2019г.

 

 

 

По т.18. от дневния ред: „ОС-310/18.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изменение на разрешителни №1/18.10.2016г. за ползване на повърхностен воден обект на язовир „Чаталдере” и язовир „Читакдере” с 15 гласа „за”, 1 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1134/08.05.2019г.

 

На основание чл. 21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.76, ал.1, т.1  и чл.52, ал.1 от Закона за водите Общински съвет – гр.Поморие не дава съгласие кмета на община Поморие да издаде решение за изменение на издадени в ползва на „Братя Нотеви” ЕООД Разрешително №1/18.10.2016г. за ползване на повърхностен воден обект на язовир „Чаталдере” и Разрешително №2/18.10.2016г. за ползване на повърхностен воден обект на язовир „Чатакдере”, в частта им, относно „Задължение за провеждане на собствен мониторинг”, като вземането на водни проби за определяне качеството на водите в язовирите от четири пъти годишно да стане на един път годишно в периода 1 юни – 30 септември при условия, изрично упоменати в становището на Басейнова дирекция „Черноморски район” – Варна.

 

 

 

По т.19. от дневния ред: „ОС-314/18.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019г.” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1135/09.05.2019г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА и чл. 3,  ал. 1 от ППЗЗД, Общински съвет – Поморие приема Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.

 

 

 

По т.20. от дневния ред: „ОС-317/19.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разкриване на яслена група в детска градина „Теменуга”, гр.Ахелой, община Поморие” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1136/09.05.2019г.

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1,  т. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24, ал. 3 и чл. 310, ал. 5, във вр. с чл. 313, ал. 1, т. 3 от ЗПУО, Общински съвет - Поморие  дава съгласие за разкриване на една яслена група за деца от 10 месеца до 3 години в Детска градина „Теменуга“ град Ахелой, ул. "Слънчев бряг" № 13 от учебната                          2019/2020 година.

 

         2.Възлага на кмета на Община Поморие да извърши всички последващи от горното решение действия съгласно ЗПУО.

 

 

 

По т.21. от дневния ред: „ОС-318/19.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разкриване на две щатни бройки медицински сестри за обезпечаване дейността на яслена група в ДГ „Теменуга”, гр.Ахелой” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1137/09.05.2019г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, Общински съвет – Поморие  увеличава числеността на персонала за дейност „Здравеопазване” от 01.09.2019 г. с     2 (две) щатни бройки – за обезпечаване на дейността на яслена група в ДГ „Теменуга”                гр. Ахелой.

 

 

 

По т.22. от дневния ред: „ОС-319/19.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ VIII и УПИ IХ в кв.15 по плана на с.Страцин, община Поморие” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1138/09.05.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройстнвен план – план за регулация (ПУП – ПР) на УПИ: VІІІ-145 и ІХ-144, в кв.15 по плана на с.Страцин, община Поморие, състоящо се в промяна на регулационните линии по имотни граници, като се обособяват два нови УПИ: VІІІ-144, с площ 1033 кв.м. и  ІХ-145, с площ 832 кв.м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.23. от дневния ред: „ОС-320/19.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ 57491.508.146 в кв.217, ПИ 57491.508.109 в кв.216, ПИ 57491.508.114 в кв.218, УПИ I /ПИ 57491.508.110/ в кв.219, ПИ 57491.508.137 и ПИ 57491.508.140 по регулационния план на гр.Поморие” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1139/09.05.2019г.

 

           На основание чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 129, ал. 1, чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.19, ал.1 от Наредба № 7/ 2003г. за ПНУОВТУЗ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с възникнали инвестиционни намерения на възложителя, настъпили изменения в устройствените условия и необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване, Общински съвет - Поморие одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ 57491.508.146 в кв.217, ПИ 57491.508.109 в кв.216, ПИ 57491.508.114 в кв.218, УПИ І /ПИ 57491.508.110/ в кв.219, ПИ 57491.508.137 и ПИ 57491.508.140 по регулационния план на гр.Поморие, с който се предвижда да се обособят нови УПИ: ХХІ – за автогара, паркинги и туристическо-информационен център (ТИЦ), с площ 9293 кв.м.; ХХІІ – за жилищно строителство и КОО, с площ 9526 кв.м.; ХХІІІ – за трафопост, с площ 171 кв.м.; ХХІV – за обществен паркинг и КОО, с площ 433 кв.м., в кв.217 по регулационния план на гр.Поморие, с предвидено застрояване в имотите, показано с ограничителни линни на застрояване, както следва:

 

          За УПИ ХХІ, с устройствени показатели за смесена устройствена зона с малка височина на застрояване – „Соп”: етажност/Н –3(10м), Пл. застрояване –до 15%, К инт. – до 0,5; П озеленяване – 10%; паркинги;

 

          За УПИ ХХІІ, с устройствени показатели за жилищна зона: с голяма височина на застрояване – „Жг”: етажност/Н – до 20(57м), Пл. застрояване – до 70%, К инт. – до 3,0; П озеленяване – 30%; паркинги; и със средна височина на застрояване – „Жс”: етажност/Н – до 5(15м), Пл. застрояване – до 70%, К инт. – до 2,0; П озеленяване – 30%; паркинги;

 

          За УПИ ХХІІІ, с устройствени показатели: Пл. застрояване –до 20%, К инт. – до 0,2; П озеленяване – 50%, паркинг;

 

          За УПИ ХХІV, с устройствени показатели за смесена зона с малка височина на застрояване – „Соп”: етажност/Н – до 3(10м),  Пл. застрояване –до 15%, К инт. – до 0,5; П озеленяване – 30%, паркинги; съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

          Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

 

          На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 

 

 

По т.24.от дневния ред: „ОС-325/23.04.2019г.– Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет - Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Душка Илчева Славова за медицински нужди и рехабилитация на детето ѝ Силвана Красимирова Щерева” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1140/09.05.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Душка Илчева Славова с постоянен адрес: гр.Поморие, ул.”Солено езеро” № 28 еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 500,00 /петстотин/ лева за медицински нужди и следоперативна рехабилитация на детето Силвана Красимирова Щерева.

 

 

 

По т.25.1. от дневния ред: „ОС-333/02.05.2019г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно определяне представител на Община Поморие в предстоящото редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 30.05.2019г.” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1141/09.05.2019г.

 

1.На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 от Наредбата № 10 за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в гражданските дружества и в сдруженията с нестопанска цел, Общински съвет - Поморие определя Янчо Илиев – зам. кмет „БФСД” в Община Поморие за представител на Община Поморие в редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - Бургас” АД, което ще се проведе на 30.05.2019 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 14.06.2019 г. от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ - Бургас” АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” № 73.

 

         2.Упълномощава Янчо Илиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.

 

3.Определя Желязко Страволемов – директор на Дирекция „ОКТХДС” за представител на Общината в редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - Бургас” АД, което ще се проведе на 30.05.2019 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 14.06.2019 г. от 11:00 ч., при невъзможност на Янчо Илиев – зам. кмет „БФСД” в Община Поморие да участва лично в общото събрание на „УМБАЛ - Бургас” АД за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.

 

 

 

По т.25.2 от дневния ред: „ОС-344/07.05.2019г. Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно избор на кмет на с.Козичино” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1142/09.05.2019г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23, във вр.чл.42, ал.7, във вр.чл.42, ал.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие избира за кмет на кметство с.Козичино г-н Тодор Милев Милев, с ЕГН 690917**** срок до полагане на клетва от новоизбрания след провеждане на избори за кметове ва общини, кметове на райони и кметове на кметства по смисъла на чл.2, ал.6 от Изборния кодекс кмет.

 

2.С оглед обстоятелството, че с настоящото решение се избира орган на изпълнителната власт по смисъла на чл.38, ал.1 от ЗМСМА и същият е натоварен с редица функции и правомощия, нормативно установени в чл.46 от ЗМСМА и с цел опазването и защитата на обществения интерес, настоящото решение подлежи на предварително изпълнение по реда на чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс.

 

 

 

                                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

Изтегли:
Свали този файл (50-то заседание-решения.pdf)50-то заседание-решения.pdf245 КБ417 Сваляния