Решения от 48-то заседание проведено на 28.02.2019г.

на . . Посещения: 804

 

Р Е Ш Е Н И Я

 

ОТ 48-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2019г.

 

/мандат 2015-2019г./

 

 

 

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 20.03.2019г.

 

 

 

По т.1. от дневния ред: „ОС-793/14.12.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изграждане на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1031/28.02.2019г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.41 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да създаде доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на Община Поморие с численост до 15 /петнадесет/ доброволци.

 

2.Възлага на Кмета на Община Поморие да обяви в средствата за масова информация и/или на електронната страница на общината обявление за набиране на доброволци.

 

3.Възлага на Кмета на общината да изпрати заявление за регистриране на доброволно формирование в МВР-ГДПБЗН, както и да изпълни произтичащите действия уредени в раздел ІІІ на Закона за защита при бедствия.

 

 

 

По т.2. от дневния ред: „ОС-37/17.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект водоем с идентификатор 02810.16.61 по КК на с.Бата, Община Поморие  - публична общинска собственост с цел изграждане на рибовъдна ферма за топлолюбиви видове риба на търговско дружество „Жени 2005” ЕООД” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1032/28.02.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.46, ал.1, т.2, чл.52, ал.1, т.3 и чл.61-67 от Закона за водите, Общински съвет – Поморие дава съгласие Кмета на  Община Поморие да издаде разрешение за ползване на повърхностен воден обект водоем – публична общинска собственост, актуван с АОС № 6473/14.12.2018г., съставляващ поземлен имот с идентификатор 02810.16.61 по КК на с.Бата, община Поморие с номер по предходен план 0000426, с площ 34,037 дка, за изграждане на рибовъдна ферма за топлолюбиви видове риба, на наемателя търговско дружество „Жени 2005” ЕООД, съгласно договор за наем  № Д-316/31.05.2018г., сключен между дружеството и Община Поморие.

 

 

 

По т.3 от дневния ред: „ОС-42/18.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост с предназначение „Сграда за енергопроизводство” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1033/28.02.2019г.

 

I. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, §4, ал.7, във вр. с ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл.35 ал.4, т.2 от ЗОС, във вр. с чл.54 ал.1 и ал.3 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се продадат на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД, без търг или конкурс следните имоти – общинска собственост, а именно:

 

      1.Трафопост „Иванчев” – представляващ масивна едноетажна сграда с идентификатор 57491.503.271.1 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ 24кв.м., с предназначение „Сграда за енергопроизводство” при цена 12 630лв. /без ДДС/ и масивна едноетажна сграда с идентификатор 57491.503.271.2 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ 21кв.м., с предназначение „Сграда за енергопроизводство”, актувани с АЧОС №6322/07.08.2018г. при цена 11 050лв. /без ДДС/.

 

      2. Трафопост „Училище” – представляващ масивна едноетажна сграда с идентификатор 57491.501.262.5 КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ 42кв.м., с предназначение „Сграда за енергопроизводство”, актувана с АЧОС №6321/07.08.2018г. при цена 20 160лв./без ДДС/.

 

      II. Възлага на кмета на община Поморие да издаде заповед и сключи договор за продажба с „Електроразпределение ЮГ” ЕАД за гореописаните обекти.

 

 

 

По т.4. от дневния ред: „ОС-49/23.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот – частна общинска собственост в УПИ V-253 в кв.28 по регулационния план на с.Порой” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1034/28.02.2019г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.38 ал.2 от ЗОС, чл.63, ал.1 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие дава съгласие да се учреди право на строеж за пристройка на жилищна сграда с РЗП 136,50кв.м. в УПИ V-253 в кв.28 по регулационния план на с.Порой, община Поморие, при граници, подробно описани в АЧОС №798/29.05.2000г. на Адем Мустафа Назиф. Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 1 410,00 лв.

 

 

 

По т.5. от дневния ред: „ОС-50/23.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост на Стоян Томов Георгиев в УПИ ІV-62, кв.8 по плана на с.Гълъбец” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1035/28.02.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.4 т.4, чл.49а от ЗОС и чл.59 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на Стоян Томов Георгиев с постоянен адрес с.Гълъбец, ул.”Родопи” №26, картотекиран като лице с установени жилищни нужди от Комисията за картотекиране, назначена със заповед на Кмета на общината съгласно чл.9 ал.1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, за 35,71кв.м., представляваща разликата от проектираната сграда с РЗП 115,71кв.м. и учреденото му с типов договор №Д-309/21.04.2016г. право на строеж за изграждане на жилищна сграда с РЗП 80кв.м. в общински поземлен имот, съставляващ УПИ IV-62 кв.8 по плана на с.Гълъбец, целия урегулиран от 740кв.м.

 

         Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 490,00лв. /без ДДС/.

 

 

 

По т.6. от дневния ред: „ОС-52/23.01.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие с приложената Тарифа № 2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1036/28.02.2019г.

 

На основание чл. 10, ал. 2 от Закон за нормативните актове и чл.21, ал.1, т.7, ал.2, пр. 2, и 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет -Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, с приложената Тарифа № 2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие на основание чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, както следва:

 

Раздел III ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДОМОВЕ ЗА ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ се изменя и допълва както следва:

 

Към чл. 22 се създава нова ал. 14 със следния текст:

 

За организиране на почасови дейности за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата от 2 до 4 години при почасова организация се заплаща 10.00 лв. месечно, за постоянни и общи разходи по издръжка на групите в детската градина и се внасят в общинския бюджет до 5-то число на следващия месец.

 

За организиране на съботно – неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детската градина се заплаща услугата както следва:

 

а) за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата в съботно – неделни групи по 4 – астрономически часа на ден – 20.00 лв. на ден.

 

б) за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата в сезонни групи по 4 – астрономически часа на ден – 105.00 лв. на месец.

 

в) за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата в сезонни групи по 8 – астрономически часа на ден – 165.00 лв. на месец.

 

Чл. 22, ал. 4, т. 1 се изменя по следния начин:

 

Не се заплаща такса:

 

1.Деца с увреждания, които с решение на ЕКПО комисия посещават детското заведение и тези, чиито родители са със степен на трайно намалена работоспособност с над 90 % и родители със степен на трайно намалена работоспособност от 71 % до 90 %, децата на неизвестни родители, сираци, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали при изпълнение на служебен дълг.

 

Чл. 22а се изменя и допълва по следния начин:

 

Изменя се ал. 1 както следва:

 

В Детска млечна кухня се приготвя храна за деца от 10 месеца до навършване на 3 годишна възраст, съобразно физиологичните особености за възрастта и нормативните изисквания.

 

Изменя се ал. 2 както следва:

 

         Родителите /настойниците, попечителите/ заплащат предварително стойността на 1 купон за храна на едно дете в размер на 3,00 лева.

 

Изменя се ал. 3 както следва:

 

         За получаване на храна от Детска млечна кухня, родителите /настойниците, попечителите/ на деца, на които поне единият от тях е с постоянен адрес на територията на Община Поморие и нямат задължения към общината, заплащат такса за един купон за храна на едно дете, редуцирана по реда на чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ, в размер на 2.00 лв.

 

Изменя се ал. 4 както следва:

 

         Таксата по ал. 2 се заплаща с 50 % намаление за:

 

1.деца с увреждания, притежаващи ЕР на ТЕЛК, НЕЛК с 50 % и над 50 % ТНР, издадено съгласно Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността;

 

2.деца с един родител;

 

3.трето и следващи деца на многодетни родители;

 

4.деца, пълни сираци;

 

5.деца, на които поне единия родител е със степен на трайно намалена работоспособност от 71 % до 90 %;

 

6.децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг.

 

Добавя се ал. 5 със следния текст:

 

         Таксите на заявените купони за получаване на храна се заплащат предварително.

 

Добавя се ал. 6 със следния текст:

 

         По мотивирано писмено предложение на Директора на ОП „СО“, Кмета на Община Поморие одобрява получаването на храна за деца, чиито родители се намират в тежко социално и финансово положение, като разходите за приготвяне на храна са за сметка на бюджета на ОП „СО“.

 

Чл. 23 се изменя и допълва по следния начин:

 

Изменя се ал. 1 както следва:

 

Домашен социален патронаж е социална услуга, финансирана с местни приходи на Община Поморие и включва извършването на следните дейности:

 

-доставка на храна до домовете на потребителите

 

-поддържане на битова хигиена в обитаваните части от жилището на потребителя

 

-съдействие за покупки на медикаменти и необходими стоки със средства на потребителите

 

-ежемесечни посещения от социален работник

 

-съдействие за ползване на други социални услуги при необходимост

 

Изменя се ал. 2 както следва:

 

Социалната услуга „Домашен социален патронаж“ се предоставя на жителите на Община Поморие, които отговарят на следните условия:

 

1. Лица, които не са в състояние сами да организират и задоволят своите жизнени  потребности и нямат близки и роднини, които да полагат системни грижи  за тях

 

2.Лица с определена степен на ТНР над 70 %, чието активно лечение е приключило и изпитват затруднение при задоволяване на ежедневните си битови нужди.

 

3.Лица в риск, които нямат лични доходи, нямат близки или роднини, които  да полагат грижа за тях и съществува реална опасност за сигурността на живота и здравето им.

 

4.Лица, които не отговарят на условията по предходните точки, чиято обща бройка не надвишава 20 % от капацитета на социалната услуга.

 

Изменя се ал. 3 както следва:

 

Потребителите на услугата „Домашен социален патронаж“ заплащат месечна такса както следва:

 

1.Потребителите по чл. 23, ал. 2, т.1, т. 2, т.3 заплащат месечна такса в размер на 60 % от разходите за приготвяне и транспорт на храна, включващи сбор от разходите за хранителни продукти, консумирания хляб и съответната част от разхода за доставка на готовата храна до домовете.

 

2.Потребителите по чл. 23, ал. 2, т. 4 заплащат месечна такса в размер на действителните месечни разходи за хранителни продукти, консумирания хляб и съответната част от разхода за доставка на готовата храна до домовете.

 

3.По мотивирано писмено предложение на Директора на ОП „СО“ и одобрение от Кмета на Община Поморие потребителите по чл. 23, ал. 2, т. 3, които нямат лични доходи и се намират в тежко финансово и социално положение, ползват социална услуга „Домашен социален патронаж“, като разходите за изчисляване на месечната им такса са за сметка на бюджета на ОП „СО“.

 

Отменят се досегашните чл. 23, ал. 4, ал. 5 и ал. 6

 

Чл. 24 се изменя и допълва по следния начин:

 

Изменя се ал. 1 както следва:

 

Месечните такси се начисляват и събират от съответните длъжностни лица до 25- то число на месеца, следващ месеца, през който са ползвани услугите.

 

Изменя се ал. 2 както следва:

 

Потребителите на услугата „Домашен социален патронаж“, които не са платили месечната си такса в срока по ал. 1 се лишават от правото да ги ползват чрез прекратяване на договора за предоставяне на социални услуги.

 

Раздел VI. ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ се изменя и допълва както следва:

 

Изменя се чл. 34, ал.1 както следва:

 

Размерът на таксите на техническите услуги се определя както следва:

 

1. Издаване на скица за недвижим имот:

 

-град, село /експресна/ след съгласуване със съответното

 

техническо лице                                                                   40.00лв.

 

-град, село /бърза/ след съгласуване със съответното

 

техническо лице                                                                   30.00лв.

 

-град, село /обикновена/ след съгласуване със съответното

 

техническо лице                                                                   20.00лв.

 

2. Издаване на скица за:

 

2.1.Недвижим имот с указан начин на застрояване:

 

-обикновена след съгласуване със съответното

 

техническо лице                                                                   25,00лв.

 

3. За презаверяване на скици, от издаването на които

 

са изтекли 6 месеца:                                                            10,00лв.

 

5.Издаване на удостоверение за факти и

 

обстоятелства по териториално и селищно устройство

 

-експресна след съгласуване със съответното

 

техническо лице                                                                    100.00лв.

 

-бърза след съгласуване със съответното

 

техническо лице                                                                    75,00лв.

 

-обикновена след съгласуване със

 

съответното техническо лице                                               50,00лв.

 

Създава се нова т.5а със следния текст:

 

удостоверение за административен адрес                                   10,00лв.

 

6. Издаване на удостоверения за търпимост по чл.16 от ЗУТ

 

до 50 кв.м.                                                                            150,00лв.

 

от 50 кв.м  до 100кв.м.                                                         250,00лв.

 

над 100 кв.м.                                                                         350,00лв.

 

7. За заверяване преписи от документи и на копия

 

от планове и документация към тях                                      

 

формат А4                                                                           1,00лв./л.

 

формат А3                                                                           2.00лв./л.

 

над формат А3                                                                     5.00лв./л.

 

10.За издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях се заплаща такса за обекти от:

 

VІ категория                                                                        50,00лв.

 

V категория                                                                         150,00лв.

 

ІІІ, ІІ, І категории                                                                          500,00лв.

 

за линейни инфраструктурни обекти

 

и подпорни стени до 100м.                                                 200,00лв.

 

за линейни инфраструктурни обекти и

 

подпорни стени от 100м. до 500м.                                               500,00лвм

 

за линейни инфраструктурни обекти и

 

подпорни стени над 500м.                                         700,00лв.+0,60лв./л.м.

 

                                                                                          допълнително

 

Досегашната т. 11, ал. 1 на чл. 34 се отменя.

 

Раздел VII ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ се изменя и допълва както следва:

 

Изменя се Чл. 36. По следния начин:

 

(1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

 

1. за издаване на удостоверение за наследници: 5,00лв.

 

2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена: 4,00лв.

 

3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт: 3,00лв.

 

4. за издаване на дубликат на удостоверения за раждане или граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт: 5,00лв.

 

5. за издаване на удостоверение за семейно положение 5,00лв.

 

6. за издаване на удостоверение за родствени връзки: 5,00лв.

 

7.за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен адрес или настоящ адрес: 4,00лв.

 

10.  за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина: 7,00лв.

 

11.  за всички др. видове удостоверения по искане на граждани: 4,00лв.

 

12. за заверени копия и преписи на документи - на страница: 2,00лв.

 

13. отменя се

 

14. издаване удостоверение за родените от майката – деца: 4.00 лв.

 

15. удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужд гражданин: 5.00 лв.

 

16. удостоверение за семейно положение за сключване на брак с чужденец за чужбина: 7.00лв.

 

17.отменя се

 

18. Комплектоване и проверка на документи към искане за признаване и допускане на изпълнение на чуждестранни решения и други актове: 40.00лв.

 

19.  Удостоверение и кореспонденция с институции съгласно чл.7 от ЗГР/таксата се определя от вида на документа който се  изисква наследници,постоянен, настоящ адрес , семейно положение,родствени връзки и други. – отменя се

 

Добавя се

 

Т. 20 Многоезично удостоверение за раждане, брак  и смърт – 5.00 лв.

 

Т. 21 Удостоверение за припознаване на дете – 5.00 лв.

 

Т. 22 Удостоверение за семейно положение за сключване на брак с чужденец в Република България – 6.00 лв.

 

Раздел X ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ се изменя и допълва както следва:

 

Вместо „ловни кучета“ по чл. 49А, ал. 6, т. 6 се добавя следния текст:

 

кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект“

 

Раздел Г ЦЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ОТ ТАРИФА № 2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие на основание чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ към Наредба № 11 се изменя и допълва както следва:

 

Т.3. Издаване на визи за недвижим имот с указан начин на застрояване

 

-за жилищни сгради – 40,00 лв.

 

-за обществени сгради, сгради за обществено обслужване – 70,00 лв.

 

-за производствени сгради – 90,00 лв.

 

-за преустройство на жил.или нежил.сгради или части от тях до 50 кв.м. – 40,00 лв.

 

- за преустройство на жил.или нежил.сгради или части от тях над 50 кв.м – 40,00 лв.

 

Т.4.1. проекти за нови сгради, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради (лв./за кв.м РЗП), но не по малко от 30,00лв.

 

-за фаза технически проект – 1,00 лв./кв.м. РЗП

 

Т.4.2. проекти за преустройство и реконструкции на сгради (лв./ кв.м РЗП) , но не по малко от 30,00лв.

 

- за фаза технически проект – 1,00 лв./кв.м. РЗП

 

Т.4.3. проекти за линейни инфраструктурни обекти и подпорни стени – 2 лв./л.м.

 

Т.4.4. – отменя се

 

Т. 4.8. проекти за фотоволтанични централи и ветрогенератори – 500,00 лв.

 

Т.4.9. Самостоятелни сградни инсталационни проекти /ОВ, ЕЛ, ВиК/ - за всеки вид инсталация поотделно - 50% от таксите по т.4.1 и 4.2, но не по-малко от 50лв

 

Т.5. Становища за изпълнение на технически условия

 

-становище за промяна предназначението на зем.земи за неземедел.нужди- съгласно ТУП (за имот) - 100.00лв.

 

-становище за изпълнение на техническите условия при жилищни сгради /степен на завършеност/ - 100.00лв.

 

-становище за изпълнение на техн. условия при не жилищни сгради до 50 кв.м РЗП / степен на завършеност - 100.00лв

 

-становище за изпълнение на техн.условия при не жилищни сгради над 50 кв.м РЗП / степен на завършеност/ - 200.00лв.

 

-становище за изпълнение на техн.условия при инженерни обекти /степен на завършеност/ - 250.00лв.

 

         Т.6. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по чл.145, ал.1 от ЗУТ

 

- проекти за нови сгради, надстрояване и пристрояване на съществуващи (лв./кв.м РЗП), но не по-малко от 40,00лв.

 

-за фаза работен проект 1,00лв./кв.м. РЗП

 

-за фаза идеен проект - еднократно /при одобряване на последващи фази не се заплащат допълнителни такси/ 1,00лв./кв.м. РЗП

 

-проекти за преустройство и реконструкция на сгради (лв./кв.м РЗП), но не по-малко от 40,00лв.

 

-за фаза работен проект - 1.00лв./кв.м. РЗП

 

-за фаза идеен проект - еднократно /при одобряване на последващи фази не се заплащат допълнителни такси/ - 1.00лв./кв.м. РЗП

 

-проекти за узаконяване – отменя се

 

         Т.7.2. Проекти за преустройство и реконструкция на сгради / лв./кв.м.РЗП/, но не по-малко от 50,00 лв

 

-за фаза работен проект - 0.90лв.

 

-за фаза идеен проект - еднократно /при одобряване на последващи фази не се заплащат допълнителни такси/ - 1.20лв.

 

         Т.7.5. Проекти за узаконяване – отменя се

 

         Т.7.6. Пресъгласуване и преодобряване на проекти с изтекъл срок – отменя се

 

         Т.10. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените стр.книжа – 100,00 лв.

 

         Т.11. Регистрация на технически паспорти – 20,00 лв.

 

Раздел Ж ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ от ТАРИФА № 2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие на основание чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ към Наредба № 11 се изменя и допълва както следва:

 

Такса за ползване на почивна база Поморие:

 

За бунгало с две легла – 35,00 лв. с ДДС (с вкл. туристически данък) на нощувка

 

За бунгало с три легла – 45,00 лв. с ДДС (с вкл. туристически данък) на нощувка

 

За бунгало с четири легла – 55,00 лв. с ДДС (с вкл. туристически данък) на нощувка

 

За хора с увреждания през месеците юни и септември таксата се намалява с 30 %

 

 

 

По т.7. от дневния ред: „ОС-64/28.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2019г.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1037/28.02.2019г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал. 2  и ал. 3 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет - Поморие актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приета с Решение № 979/28.12.2018 г. на Общински съвет Поморие като допълва следните имоти :                        

 

№ по ред

Землище

Местност

Поземлен имот №

НТП

Площ

Кв.м

1

Козичино

Лапача

37753.92.1

Етерично-маслодайна култура

67804

2

Козичино

Лапача

37753.90.12

Етерично-маслодайна култура

39946

3

Козичино

Белнище

37753.106.220

Етерично-маслодайна култура

52463

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК, с оглед спазване на технологичните срокове за отглеждане на етерично-маслени култури, Общински съвет Поморие допуска предварително изпълнение на решението.                                                                                                                                                                                    

 

 

 

По т.8. от дневния ред: „ОС-65/28.01.2019г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на земеделски земи в землището на с.Козичино” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1038/28.02.2019г.

 

I. На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №51/02.02.2012 г. на Общински съвет - Поморие, чл. 79 ал. 1 и ал. 6 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие определя земите, които да се отдават под наем за срок до десет стопански години, считано от стопанската 2018/2019 г. чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 1 на Общински съвет Поморие, както и първоначалната тръжна цена, а именно:

 

№ по ред

Поземлени имот

НТП

землище

Площ

/дка/

Първоначална тръжна цена

лв./дка за година

Стъпка на наддаване

1

37753.92.1-етерично-маслодайна култура

Козичино

67.804

37.00

10% от опре-делената ПТЦ

2

37753.90.12-етерично-маслодайна култура

Козичино

39.946

37.00

10% от опре-делената ПТЦ

3

37753.106.220-етерично-маслодайна култура

Козичино

52.463

37.00

10% от опре-делената ПТЦ

 

II. Определя гаранция по изпълнение на договора  в размер на 20.00 лв./дка, за която спечелилият търга следва да представи платежно или банкова гаранция към датата на сключване на договора. В договора за наем следва да залегнат хипотезите за усвояване и освобождаването и.

 

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед спазване на технологичните срокове за отглеждане на етерично-маслодайни култури, Общински съвет Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 

 

 

По т.9. от дневния ред: „ОС-71/29.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба за ликвидиране на съсобственост в УПИ V и УПИ ХХІІІ в кв.35  по регулационния план на гр.Ахелой” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1039/28.02.2019г.

 

                На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36 ал.1 т.1 от ЗОС, Общински съвет - Поморие  дава съгласие да се ликвидира съсобствеността в УПИ V на площ 338кв.м. и УПИ ХХІІІ на площ 338кв.м. в кв.35 по регулационния план на гр.Ахелой, съответстващи на ПИ 00833.501.68 и ПИ 00833.501.69 по КК и КР на гр.Ахелой, чрез доброволна делба, като:

 

- Стойко Коев Дойчев, Ганчо Коев Дойчев и Таня Коева Дойчева получат в дял и станат собственици на УПИ V в кв.35 по регулационния план на гр.Ахелой на площ 338кв.м., съответстващ на ПИ 00833.501.68 по КК и КР на гр.Ахелой, с пазарна оценка 29070,00лв.;

 

- Община Поморие получи в дял и стане собственик на УПИ ХХІІІ в кв.35 по регулационния план на гр.Ахелой на площ 338кв.м., съответстващ на ПИ 00833.501.69 по КК и КВ на гр.Ахелой, с пазарна оценка 29070,00лв.

 

Страните не си дължат суми за уравняване на дяловете.

 

 

 

По т.10. от дневния ред: „ОС-75/31.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж – пристройка и надстройка в имот – частна общинска собственост в УПИ ХІІІ, кв.28 по регулационния план на с.Гълъбец” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1040/28.02.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4 и чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.63 от Наредба № 1 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие дава съгласие да се учреди право на строеж за изграждане на пристройка и надстройка към съществуваща жилищна сграда и склад с РЗП 225,91кв.м., в УПИ ХІІІ кв.28 по регулационния план на с.Гълъбец, при граници подробно описани в АЧОС№639/10.04.2000г., на Еленка Младенова Тодорова, Стефка Христова Куцарова и Младен Христов Тодоров. Пазарната цена на правото на строеж е определено в размер на 2580,00лв.

 

 

 

По т.11. от дневния ред: „ОС-89/06.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019/2020г.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1041/28.02.2019г.

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.1 , ал.3,ал.4,  ал.13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ и съгласно оценки от независим оценител, Общински съвет - Поморие:

 

1. Приема годишен план за паша в община Поморие за стопанската 2019-2020 година и определя пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване, както и списъци на имотите за индивидуално ползване, съгласно приложение 1, който е приложен и е неразделна част от настоящия протокол.

 

2. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада.

 

3. Приема Правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животните в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние, както следва:

 

 Задължения на общината:

 

 - Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни.

 

 - Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

 

- Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните се определят съгласно Държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/. Постоянно действащите епизоотични комисии предприемат действия и контролират изпълнението на набелязаните мерки за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката. В зависимост от епизоотичната обстановка се провеждат задължителни дезинфекции, дезинсекции и дератизации, хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху използването им при необходимост.

 

 - При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания.

 

Задължения на животновъдите, ползватели на общински мери и пасища:

 

 - Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове.

 

 - Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да не ги използват за неземеделски нужди.

 

 - Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци.

 

 - Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите.

 

 - Да окосяват порасналата, неизпасана трева.

 

 - При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторяват с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води.

 

  - Да не се извършва паша нощем и без пастир.

 

  - Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата.

 

  - Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от компетентните органи.

 

 - Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване.

 

 - Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите.

 

 - Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.

 

 - Да не ограждат наетите мери и пасища.

 

- Да осигурят свободен достъп до наетите от тях пасища и мери на всички тревопасни животни , отглеждани в населено място , независимо от техния вид и възраст.

 

- Нямат право да събират такса от собствениците на животни, независимо от разходите, които са направили по почистване на пасищата и мерите.

 

- Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

 

 - Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем.

 

- При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания.

 

4.Определя пазарна  наемна цена за стопанската  2019-2020 г. за мери, пасища и ливади  за имотите от  Приложение 1.

 

             1.1. Средната  годишна наема цена, определена по пазарен механизъм за мери и пасища е както следва:

 

             -с. Бата-7,70 лв./дка

 

             -с. Горица - 7,10 лв./дка

 

             -гр. Каблешково- 9,10 лв./дка

 

             -с. Козичино- 6,00 лв./дка

 

             -с. Лъка- 8,70 лв./дка

 

-с. Габерово- 7,10 лв./дка

 

-с. Дъбник- 7,10 лв./дка

 

-с. Страцин- 7,60 лв./дка

 

1.2. Средната годишна  наемна цена , определена по пазарен механизъм за ливади в землище на с. Страцин- 9.20 лв./дка, а за землище в с. Горица-9.60 лв./дка.

 

           5. Договорите за наем да бъдат сключвани за 5/пет/ стопански години.

 

6. Останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем чрез търг за срок от една стопанска година само на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

 

7. Останалите след провеждане на търга по т. 6 свободни мери, пасища и ливади да се отдадат под наем чрез търг за срок от една стопанска година на собственици на пасищни животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, като търговете по т. 6 и т. 7 да се проведат по реда на Закона за общинската собственост.

 

8. На основание чл.60, ал. 1 от АПК, с оглед спазване на установените срокове по ЗСПЗЗ в чл. 37и, ал. 3 и ал.5  , Общински съвет  - Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 

 

 

По т.12. от дневния ред: „ОС-105/13.02.2019г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно одобряване на годишен финансов отчет на „Медицински център І” ЕООД гр.Поморие за 2018г.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1042/28.02.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема годишен финансов отчет на „Медицински център І” ЕООД гр.Поморие към 31.12.2018г.

 

 

 

По т.13. от дневния ред: „ОС-111/13.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Белодол” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1043/28.02.2019г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

1061/29.08.2000г.

с.Белодол

УПИ І кв.1

1030кв.м.

14420,00лв.

1062/29.08.2000г.

с.Белодол

УПИ ІІІ кв.1

1020кв.м.

14280,00лв.

1063/29.08.2000г.

с.Белодол

УПИ V кв.1

1065кв.м.

13850,00лв.

 

 

 

По т.14. от дневния ред: „ОС-112/13.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Медово” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1044/28.02.2019г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

536/28.03.2000г.

с.Медово

УПИ І кв.1

675кв.м.

20лв./кв.м.

539/28.03.2000г.

с.Медово

УПИ ІV кв.1

925кв.м.

20лв./кв.м.

542/28.03.2000г.

с.Медово

УПИ ХХ кв.1

660кв.м.

20лв./кв.м.

598/29.03.2000г.

с.Медово

УПИ ІІ кв.31

770кв.м.

20лв./кв.м.

 

 

 

По т.15. от дневния ред: „ОС-113/13.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Бата” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1045/28.02.2019г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба № 1 за реда за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

911/01.08.2000г.

с.Бата

кв.50  УПИ ХХІ

840кв.м.

10920,00лв.

709/09.05.2000г.

с.Бата

кв.42  УПИ ХІ

1147кв.м.

17200,00лв.

 

 

 

По т.16. от дневния ред: „ОС-114/13.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Козичино” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1046/28.02.2019г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

2704/23.04.2004г.

с.Козичино

кв.30  УПИ Х

 

Дворно място

485кв.м.

Фурна - масивна сграда със ЗП 150кв.м.

12лв./кв.м.

 

3780,00лв.

 

 

 

По т.17. от дневния ред: „ОС-115/13.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Страцин” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1047/28.02.2019г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба № 1за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

103/05.01.1998г.

с.Страцин

кв.11  УПИ І

Дворно място

1523кв.м.

Баня – масивна едноетажна сграда със ЗП 80кв.м.

15230,00лв.

 

 

3460,00лв.

 

Общо: 18690,00лв.

6403/01.11.2018г

с.Страцин

Неурегулиран поземлен имот №192

1570кв.м.

17270,00лв.

 

 

 

По т.18. от  дневния ред: „ОС-116/13.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Лъка” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1048/28.02.2019г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

3970/03.02.2006г.

с.Лъка

УПИ XIV-271 кв.29

502кв.м.

10040,00лв.

3971/03.02.2006г.

с.Лъка

УПИ XV-272 кв.29

550кв.м.

10450,00лв.

4033/27.02.2006г.

с.Лъка

УПИ XI-284 кв.30

638кв.м.

12120,00лв.

4034/27.02.2006г.

с.Лъка

УПИ XII-285 кв.30

365кв.м.

7300,00лв.

4035/27.02.2006г.

с.Лъка

УПИ XIII-286 кв.30

390кв.м.

7800,00лв.

4036/27.02.2006г.

с.Лъка

УПИ XIV-287 кв.30

391кв.м.

7820,00лв.

 

 

 

По т.19. от дневния ред: „ОС-117/13.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Порой” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1049/28.02.2019г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

760/19.05.2000г.

с.Порой

УПИ I кв.33

800кв.м.

11200,00лв.

764/19.05.2000г.

с.Порой

УПИ V кв.33

1000кв.м.

14000,00лв.

823/31.05.2000г.

с.Порой

УПИ VІ кв.32

800кв.м.

11200,00лв.

824/31.05.2000г.

с.Порой

УПИ VІІ кв.32

800кв.м.

11200,00лв.

825/31.05.2000г.

с.Порой

УПИ VІІІ кв.32

800кв.м.

11200,00лв.

 

 

 

По т.20. от дневния ред: „ОС-118/13.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Горица” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1050/28.02.2019г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба № 1  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

13/09.01.1997г.

с.Горица

УПИ VІ кв.19

1000кв.м.

23000,00лв.

889/26.07.2000г.

с.Горица

УПИ І кв.18

450кв.м.

10350,00лв.

11/09.01.1997г.

с.Горица

УПИ V кв.18

500кв.м.

11000,00лв.

12/09.01.1997г.

с.Горица

УПИ VІ кв.18

680кв.м.

15640,00лв.

 

 

 

По т.21. от дневния ред: „ОС-121/14.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Ахелой” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1051/28.02.2019г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - .Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

5644/01.12.2014г.

гр.Ахелой

ПИ 00833.501.539

878кв.м.

83330,00лв.

5643/01.12.2014г.

гр.Ахелой

ПИ 00833.501.540

893кв.м.

84730,00лв.

 

 

 

По т.22. от дневния ред: „ОС-122/14.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Каблешково” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1052/28.02.2019г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

5980/24.03.2016г.

гр.Каблешково

35033.501.1152

УПИ I кв.18

792кв.м.

24370,00лв.

6151/15.06.2017г.

гр.Каблешково

35033.501.1157

УПИ V кв.18

775кв.м.

18800,00лв.

6106/02.03.2017г.

гр.Каблешково

35033.501.397

УПИ I кв.7

843кв.м.

25400,00лв.

5970/23.03.2016г.

гр.Каблешково

35033.501.459

УПИ I кв.19

673кв.м.

20200,00лв.

5971/23.03.2016г.

гр.Каблешково

35033.501.1159

УПИ II кв.19

672кв.м.

20200,00лв.

5972/23.03.2016г.

гр.Каблешково

35033.501.1160

УПИ III кв.19

687кв.м.

20700,00лв.

5973/23.03.2016г.

гр.Каблешково

35033.501.1161

УПИ IV кв.19

686кв.м.

20660,00лв.

5974/23.03.2016г.

гр.Каблешково

35033.501.1162

УПИ V кв.19

733кв.м.

22000,00лв.

5975/23.03.2016г.

гр.Каблешково

35033.501.1163

УПИ VI кв.19

730кв.м.

22000,00лв.

5976/23.03.2016г.

гр.Каблешково

35033.501.1164

УПИ VII кв.19

685кв.м.

20600,00лв.

5977/23.03.2016г.

гр.Каблешково

35033.501.1165

УПИ VIII кв.19

703кв.м.

21180,00лв.

5978/23.03.2016г.

гр.Каблешково

35033.501.1166

УПИ IX кв.19

669кв.м.

20150,00лв.

5979/23.03.2016г.

гр.Каблешково

35033.501.1167

УПИ X кв.19

760кв.м.

22900,00лв.

 

 

 

По т.23. от дневния ред: „ОС-123/14.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Дъбник” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1053/28.02.2019г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

1040/23.08.2000г.

с.Дъбник

УПИ III кв.16

480кв.м.

6720,00лв.

 

 

 

По т.24. от дневния ред: „ОС-124/14.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Александрово” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1054/28.02.2019г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба № 1  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

990/17.08.2000г.

с.Александрово

УПИ IV кв.23

880кв.м.

12320,00лв.

991/17.08.2000г.

с.Александрово

УПИ V кв.23

760кв.м.

10640,00лв.

992/17.08.2000г.

с.Александрово

УПИ VI кв.23

760кв.м.

10640,00лв.

993/17.08.2000г.

с.Александрово

УПИ VII кв.23

730кв.м.

10220,00лв.

1000/17.08.2000г.

с.Александрово

УПИ XX кв.9

735кв.м.

10290,00лв.

1001/17.08.2000г.

с.Александрово

УПИ XXI кв.9

800кв.м.

11200,00лв.

 

 

 

По т.25. от дневния ред: „ОС-125/14.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1055/28.02.2019г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

5590/07.05.2014г.

гр.Поморие

м-т”Кантона”

ПИ 57491.1.49

нива

12.987дка.

11430,00лв.

6480/24.01.2019г.

с.Козичино

м-т”Бозалъка”

ПИ 37753.95.44

Нива

24.130дка.

16890,00лв.

6478/24.01.2019г.

с.Каменар

м-т”Колибата”

ПИ 35691.4.114

Нива

10.640дка.

22450,00лв.

6479/24.01.2019г.

с.Габерово

м-т”Лехите”

ПИ 14057.4.13

Нива

5.389дка.

4800,00лв.

5926/15.03.2016г.

гр.Поморие

ПИ 57491.8.315

За вилна сграда

2 043кв.м.

14710,00лв.

5927/15.03.2016г.

гр.Поморие

ПИ 57491.8.316

За вилна сграда

4 418кв.м.

30480,00лв.

 

 

 

По т.26. от дневния ред: „ОС-126/14.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Габерово” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1056/28.02.2019г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

971/17.08.2000г.

с.Габерово

УПИ XIX кв.4

630кв.м.

8820,00лв.

972/17.08.2000г.

с.Габерово

УПИ XX кв.4

645кв.м.

9030,00лв.

973/17.08.2000г.

с.Габерово

УПИ XXI кв.4

624кв.м.

8736,00лв.

 

 

 

По т.27. от дневния ред: „ОС-127/14.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост в УПИ VІ-94, кв.11 по регулационния план на с.Медово” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1057/28.02.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ VI-94, кв.11 по регулационния план на с.Медово и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет - Поморие дава съгласие да се продадат 10/1310 идеални части от УПИ VI-94, кв.11 по регулационния план на с.Медово, целият на площ от 1310 кв.м., при граници подробно описани в АЧОС №6309/12.06.2018г. на съсобствениците Петранка Николова Минева, Иван Димитров Маренов, Димитър Иванов Маренов и Минчо Янков Минев при цена 20лв./кв.м. без ДДС.

 

 

 

По т.28. от дневния ред: „ОС-128/14.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1058/28.02.2019г.

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.39 ЗОС, чл.65, ал.4 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съветПоморие учредява безвъзмездно право на ползване, със срок до прекратяване на служебното си правоотношение, но не по-дълъг от 5г. на Георги Куцаров Куцаров, на длъжност началник на Районно управление III степен „Полиция” – Поморие, при Областна дирекция на МВР - Бургас във жилище, собственост на Община Поморие, а именно: АПАРТАМЕНТ №15, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.501.134.1.15 по КККР на гр.Поморие, находящ се на четвъртия етаж, със застроена площ 54,73кв.м., в сграда построена в общински ПИ с идентификатор 57491.501.134 по КККР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ VІІІ кв.237 по регулационния план на гр.Поморие.

 

         2. Възлага на кмета на община Поморие да издаде заповед и сключи договор.

 

 

 

По т.29. от дневния ред: „ОС-129/14.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно възлагане на искане за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на поземлен имот с идентификатор 57491.503.211 по КККР на гр.Поморие, ведно със сградите построени в него” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1059/28.02.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.54 от ЗДС, във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС,  Общински съвет  Поморие възлага на Кмета на община Поморие да предприеме процедура по чл.54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на  поземлен имот с идентификатор 57491.503.211 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 2314кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: „За друг обществен обект, комплекс”, при граници на имота: ПИ 57491.503.213; ПИ 57491.503.212; ПИ 57491.503.459; ПИ 57491.501.524 и ПИ 57491.503.513, заедно с разположените в имота сгради с идентификатори: 57491.503.211.1; 57491.503.211.2; 57491.503.211.3; 57491.503.211.4; 57491.503.211.5; 57491.503.211.6 – частна държавна собственост, актувани с АЧДС №7726/25.07.2016г.

 

 

 

По т.30. от дневния ред: „ОС-131/14.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1060/28.02.2019г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

5468/27.03.2013г.

гр.Поморие

ПИ 57491.508.64

2402кв.м.

148000,00лв.

5550/04.12.2013г.

гр.Поморие

ПИ 57491.508.166

1484кв.м.

122000,00лв.

5227/01.03.2012г.

гр.Поморие

ПИ 57491.506.527

658кв.м.

77200,00лв.

4805/11.11.2009г.

гр.Поморие

ПИ 57491.501.421

кв.269  УПИ І

В описания имот има построена сграда – трафопост, изградена въз основа отстъпено право на строеж на „ЕВН България Електоразпределение” АД за обща площ 37кв.м. за трафопост и сервитутна зона за обслужване на трафопоста

705кв.м.

71300,00лв.

5984/29.03.2016г.

гр.Поморие

ПИ 57491.505.104

566кв.м.

67000,00лв.

 

 

 

По т.31. от дневния ред: „ОС-132/14.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1061/28.02.2019г.

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 и ал.7от ЗОС, чл.19 и чл.23 ал.1 от Наредба 1  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2019г., Общински съвет – Поморие:

 

        I. Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:

 

1. Имот – публична общинска собственост, актуван с АОС №65/09.11.1997г. – представляващ помещение с площ 12 кв.м., находящо се на първи етаж на сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 35033.501.197 по КККР на гр. Каблешково (УПИ I кв.36 по плана на гр.Каблешково) при начална тръжна цена 45.00лв на месец без вкл.ДДС.

 

2. Имот публична общинска собственост, представляващ помещение на площ от 16 кв.м, находящо се в сграда, построена в УПИ VIII, кв.13 по плана на с.Бата, актуван с АОС №310/01.07.1999г. при начална тръжна цена 44,80лв. на месец без вкл.ДДС.

 

3. Имот - публична общинска собственост, представляващ помещение във фоайето на ОУ”Хр.Ботев” гр.Ахелой на площ 16кв.м., с идентификатор 00833.501.227.1 по кадастралната карта на гр.Ахелой, УПИ II, кв.11 по плана на гр. Ахелой, актувана с АОС №322/17.08.1999г. при начална тръжна цена 60.00лв. на месец без вкл.ДДС.

 

4. Имот – публична общинска собственост – помещение, представляващо лекарски кабинет с площ 14,40 кв.м на трети етаж на сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК на гр. Поморие, актувана с АПОС 6135/09.05.2017г. при граници на помещението: от изток лекарски кабинет, от север външен зид, от юг коридор от запад хирургично отделение   с  начална тръжна цена 74,88лв. на месец без вкл. ДДС.

 

5. Имот – публична общинска собственост, представляващ помещение на площ 45 кв.м., находящо се в югозападната част на първи етаж на двуетажна масивна сграда със ЗП 300 кв.м, построена в УПИ XIV, кв.29 по плана на с. Горица, актуван с АПОС №59/10.10.1997г. с  начална тръжна цена 117.00лв. на месец без вкл. ДДС.

 

6.Помещение за аптека 50 кв.м, гр.Каблешково, в сграда - Здравен дом с идентификатор 35033.501.668.1  по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със заповед №РД-18-37/27.07.2015г.,  УПИ II, кв. 50 по плана на гр. Каблешково, актувана с АПОС №64/09.11.1997г., със ЗП 158 кв.м. с  начална тръжна цена 162,50лв. на месец без вкл. ДДС.

 

7. Имот №000618 с площ 22,095 дка,  с начин на трайно ползване – писта, землище с. Бата, актуван с АПОС №6303/31.05.2018г.  с начална тръжна цена 350,00лв. на месец, съгласно оценка от лицензиран оценител, без вкл. ДДС.

 

8. Общински имот гараж №5 с идентификатор 57491.501.134.1.28 със застроена площ 23,04кв.м., на първи етаж на сграда с идентификатор 57491.501.134.1 по КК и КР на гр. Поморие състоящ се от гаражно помещение, при граници: от североизток – гараж №6, от югоизток – склад №8 и коридор, от югозапад – външен зид, от северозапад – външен зид, актуван с АЧОС №6231/20.10.2017г. с  начална тръжна цена 115,20лв. на месец без вкл. ДДС.

 

9. Общински имот гараж №6 с идентификатор 57491.501.134.1.29 със застроена площ 20,09кв.м., на първи етаж на сграда с идентификатор 57491.501.134.1 по КК и КР на гр. Поморие при граници: от североизток – гараж №7, от югоизток – коридор, от югозапад – гараж №5, от северозапад – външен зид, актуван с АЧОС №6232/20.10.2017г. с  начална тръжна цена 100,45лв. на месец без вкл. ДДС.

 

10. Сграда с площ 73,45кв.м, изградена в УПИ I, кв. 31 по плана на с. Гълъбец, с  начална тръжна цена 95,49лв. на месец без вкл. ДДС.

 

11. Помещение за лекарски кабинет с площ 17 кв.м., находящо се в сграда, построена в УПИ XIX, кв. 7 по плана на с. Порой с  начална тръжна цена 44,20 лв. на месец без вкл. ДДС.

 

12. Поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор 69746.141.17 по КК и КР на с. Страцин, одобрени със заповед №РД-18-1315/17.07.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, местност „До селото”, представляващ водоем с площ 3,280дка, актуван с АОС №6331/29.08.2018г., при граници: поземлен имот с идентификатор 69746.141.18; поземлен имот с идентификатор 69746.141.16 с  начална тръжна цена 32,80лв. на месец без вкл. ДДС.

 

13. Имот -  публична общинска собственост , представляващ две помещения за лекарски кабинет с обща площ 32.30 кв.м, част от приземен етаж на сграда, публична общинска собственост,  с идентификатор 57491.501.687.1 по КК на гр. Поморие, актувана с АПОС 6135/09.05.2017г. с  начална тръжна цена 167,96 лв. на месец без вкл. ДДС.

 

 

 

По т.32. от дневния ред: „ОС-133/15.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно възлагане на искане за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на поземлен имот с идентификатор 57491.16.533 по КККР на гр.Поморие, ведно със сградите построени в него” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1062/28.02.2019г.

 

1. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.54 от ЗДС, във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС, Общински съветПоморие възлага на Кмета на община Поморие да предприеме процедура по чл.54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на  поземлен имот с идентификатор 57491.16.533 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, заедно със сградите, находящи се в него с идентификатори: 57491.16.533.1; 57491.16.533.2; 57491.16.533.3; 57491.16.533.4; 57491.16.533.5; 57491.16.533.6; 57491.16.533.7; 57491.16.533.8; 57491.16.533.9; 57491.16.533.10; 57491.16.533.11; 57491.16.533.12; 57491.16.533.13; 57491.16.533.14; 57491.16.533.15; 57491.16.533.16; 57491.16.533.17; 57491.16.533.18 по КККР на гр.Поморие, собственост на Областна Администрация гр. Бургас, с площ от 74 155кв.м., местност „Кротиря”.

 

         2. Възлага на кмета на община Поморие да направи искане, чрез Областния управител на Област Бургас до Министерски съвет за безвъзмездно прехвърляне в полза на община Поморие на поземления имот посочен в т.1.

 

 

 

По т.33. от дневния ред: „ОС-135/15.02.2019г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ” – Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински обекти във временен базар за селскостопанска продукция, находящ се в кв.228, УПИ І-5018 по плана на гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1063/28.02.2019г.

 

I.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.1  и чл.83 ал.1, т.2, и чл.84 ал.1 и ал.2 от  Наредба № 1 за реда за придобиване, управление разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг,  за  отдаване  под наем, за срок от 8 /осем/ години на   следните обекти  разположени във Временен пазар за селскостопанска продукция находящ се в   кв. 228 УПИ І- 5018 по плана на гр. Поморие съгласно приложената схема, както следва:

 

Сграда „А”:

 

1.Магазин  на площ от 28,09 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  280,90 лв. без вкл.ДДС или 337,08 лв.с вкл. ДДС.

 

         Сграда „Б”

 

1.Магазин   на площ от 28,03 кв.м. закрита площ, при начална  тръжна наемна цена    на месец в размер на  336,36 лв.с вкл. ДДС  и стъпка на наддаване 10 процента от първоначалната тръжна наемна  цена .

 

      2.Магазин  на площ от 24,71 кв.м. закрита площ,при начална месечна  наемна цена в размер на 247,10лв. без вкл. ДДС или 296,52 лв.с вкл. ДДС

 

     3.Магазин  на площ от 17,57 кв.м. закрита площ,при начална месечна  наемна цена в размер на  175,70 лв. без вкл.ДДС или 210,84 лв.с вкл. ДДС.

 

     4.Санитарен възел на площ от 12,62 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  126,20 лв. без вкл.ДДС или 151,44 лв.с вкл. ДДС.

 

ІІ.Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

 

1.В публично оповестения явен търг  могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един  обект 

 

           ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на  10% от началната годишна наемна цена.

 

ІV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

 

                   V.Търговски маси  № 14, 18, 19, 20 и 22 да бъдат предоставяни  под  наем без търг или конкурс на производители и търговци на фермерски и занаятчийски стоки, както и на биологични продукти през два дни от седмицата –сряда и събота.

 

         VІ. Схемите са  неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

         По т.34. от дневния ред: „ОС-137/15.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на търговски павилиони разположени в имот с ПИ 57491.503.548 по КК на гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1064/28.02.2019г.

 

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1  и ал. 3 от ЗОС  и във връзка с чл.23, ал.1  и чл.83 ал.1, т.2, и чл.84 ал.1 и ал.2 от  Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие   дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг,  за  отдаване  под наем, за срок от 7 /седем/ години на   следните обекти за продажба на сувенири, бижута и промишлени стоки, съгласно приложената схема, както следва:

 

         Тяло А

 

           1.Павилион11 на площ от 6.30 кв.м.  закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  126,00 лв.без вкл.ДДС или 151,20 лв.с вкл. ДДС.

 

Тяло Б

 

1.Павилион1 на площ от 7.95 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 159,28 лв.без вкл.ДДС или 191,14 лв.с вкл. ДДС.

 

2.Павилион 3 на площ от 8.06 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 161,20 лв.без вкл.ДДС или 193,44 лв.с вкл. ДДС.

 

3.Павилион5 на площ от 8.20 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 164,00 лв.без вкл.ДДС или 196,80 лв.с вкл. ДДС.

 

       ІІ. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

 

1. В обектите по т.І може да се осъществява търговска дейност съобразно определеното предназначение-промишлени стоки,сувенири и бижутерия.

 

2.В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един обект .

 

3. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

 

- първа дата - до 16.00 часа, един работен ден преди датата на търга;

 

- втора дата - до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга

 

          ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена без ДДС.

 

         ІV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

 

         V. Схемата е неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

         По т.35. от дневния ред: „ОС-138/15.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на програма за създаване на търговско дружество с ограничена отговорност с общинско участие със съдружник „Виста Натура” ООД” с 15 гласа „за”, 0 гласа „против”, 3 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1065/28.02.2019г.

 

Общински съвет-Поморие на основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.51 от Закона за общинската собственост и чл. 4а от Наредба №10 за реда за упражняване на правата на собственост на Общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, приета с Решение №576/26.05.2006г., изм. с Решение №418/30.01.2009г. на Общински съвет- Поморие:

 

1.Приема Програма за създаване на търговско дружество с ограничена отговорност с общинско участие със съдружник „Виста Натура“ ООД, чиято цел и дейност да е кандидатстване на Дружеството за финансиране от европейски фонд, финансиран от Европейската банка за развитите, управляван чрез проектно дружество със седалище в Белгия и представителство в Република България, за реализация на следната цел: Заявяване, изработка, доставка, монтаж и пускане в експлоатация и експлоатация на инсталация за безвредно плазмено изгаряне на отпадъци, с капацитет от 100 тона за денонощие, на подходящ терен на територията на Община Поморие.

 

2.Програмата за създаване на търговско дружество с ограничена отговорност с общинско участие със съдружник „Виста Натура“ ООД, по т. 1 от настоящото решение да се оповести публично.

 

3.Възлага на Кмета на Община Поморие да внесе в Общински съвет - Поморие, докладна записка относно учредяване на дружество с ограничена отговорност с общинско участие със съдружник „Виста Натура“ ООД, чиято цел и дейност да е кандидатстване на Дружеството за финансиране от европейски фонд, финансиран от Европейската банка за развитите, управляван чрез проектно дружество със седалище в Белгия и представителство в Република България, за реализация на следната цел: Заявяване, изработка, доставка, монтаж и пускане в експлоатация и експлоатация на инсталация за безвредно плазмено изгаряне на отпадъци, с капацитет от 100 тона за денонощие, на подходящ терен на територията на Община Поморие.

 

4.Програмата за създаване на търговско дружество с ограничена отговорност с общинско участие със съдружник „Виста Натура“ ООД е неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

По т.36. от дневния ред: „ОС-139/15.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно създаване на съвместно дружество с ограничена отговорност между Община Поморие и „Виста Натура” ООД с цел кандидатстване за финансиране от европейски фонд” с 14 гласа „за”, 0 гласа „против”, 4 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1066/28.02.2019г.

 

Общински съвет – Поморие, на основание чл. 113 от Търговския закон, чл.51 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА:

 

І. Взема решение за учредяване на дружество с ограничена отговорност съвместно със съдружник „Виста Натура“ ООД,

 

1.  с фирма  „Поморие Еко“ ООД,

 

         2. седалище и адресът на управление:гр. Поморие, ул. Солна № 5.

 

         3. срок: Дружеството се учредява за неограничен срок на действие.

 

4.предмет на дейност:Изграждане на инсталация за преработка на отпадъци, оползотворяване и унищожаване на отпадъци и спомагателни дейности, търговска дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и/или юридически лица, както и всяка друга дейност, за която няма законова забрана”. 

 

5. Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 (хиляда лева) лева, разпределен в 100 (сто) дяла, по 10 (десет) лева всеки един.

 

Съдружниците имат следните дялове в капитала:

 

- Община Поморие – 35 (тридесет и пет) дяла на стойност 10  (десет) лева всеки един, на обща стойност 350.00 (триста и петдесет) лева,

 

- „Виста Натура“ ООД – 65 (шестдесет и пет) дяла на стойност 10  (десет) лева всеки един, на обща стойност 650.00 (шестстотин и петдесет) лева.

 

7. Одобрява и приема представения проект на Дружествен договор на „Поморие Еко“ ООД, който ще се сключи между Община Поморие и „Виста Натура“ ООД.

 

         8. Възлага на Кмета на Община Поморие да подпише Дружествен договор за учредяване на „Поморие Еко“ ООД, който ще се сключи между Община Поморие и „Виста Натура“ ООД.

 

         9. Средствата за дяловете в капитала на Дружеството да се осигурят от бюджета на Община Поморие.

 

         ІІ. Упълномощава Иван Алексиев- Кмет на Община Поморие с правото да представлява Община Поморие в Учредителното събрание на “Поморие ЕкоООД, като сключи дружествения договор, както и да участва в гласуването за избиране на управителни органи на дружеството и подпише всички, необходими документи.

 

ІІІ. Упълномощава Иван Алексиев-Кмет на Община Поморие да предложи на Учредителното събрание на „Поморие Еко“ ООД за Управител от страна на Община Поморие Николай Спиридонов Каприев- старши инспектор „Опазване на околната среда“ в Община Поморие.

 

ІV.Предоставя право на Кмета при невъзможност да участва в Учредителното събрание на “Поморие Еко ООД, да упълномощи Янчо Илиев-зам. кмет на Община Поморие с дадените му в т.ІІ и т.ІІІ права.

 

V.Проект на Дружествен договор за учредяване на „Поморие Еко” ООД е неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

По т.37. от дневния ред: „ОС-794/14.12.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представители от Общински съвет – Поморие в състава на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1067/28.02.2019г.

 

         1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.65а от Закона за защита при бедствия в състава на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия да бъдат включени 2 /двама/ представители на Общински съвет – Поморие.

 

         2.След извършено гласуване представителите на Общински съвет – Поморие в състава на общинския съвет за намаляване на риска от бедствия са:  Неделчо Стайков Стайков и Георги Тошков Вражев.

 

 

 

По т.38. от дневния ред: „ОС-809/18.12.2018г. – Докладна записка от Хубавина Япаджиева – Председател на МК по чл.8 от ЗУПГМЖСВ при Община Поморие, относно разпределяне на средствата за режийни разноски за извършваните дейности на МК по чл.8 от ЗУПГМЖСВ при Община Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1068/28.02.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема набраните средства за режийни разноски в размер на 1289,74лв. /хиляда двеста осемдесет и девет лева и седемдесет и четири стотинки/   за извършваните дейности от МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ да се разпределят на членовете на комисията, както следва:

 

1.За председателя на МК – 35% от набраните средства;

 

2.За секретаря на МК -30% от набраните средства;

 

3.За членовете на МК по 10% от набраните средства;

 

4.Останалите 5% от средствата да се разпределят за канцеларски материали, пощенски разходи и други консумативи за нуждите на комисията.

 

 

 

По т.39. от дневния ред: „ОС-15/10.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно нов състав на обществения съвет по спорт към Община Поморие за 2019г” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1069/28.02.2019г.

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.6 и чл.7 от Правилника за дейността на Обществения съвет по спорт към Община Поморие, Общински съвет – Поморие утвърждава новия състав на Обществения съвет по спорт за 2019г., както следва:

 

Обществен съвет по спорт към Община Поморие за 2018г.

 

          1.Иван Алексиев                 - Кмет на Община Поморие

 

          2.Аделина Чолева                - Старши експерт „Спортни дейности” в Община Поморие             

 

          3.Атанас Атанасов               - Регионален експерт към ММС

 

          4.Веселина Хрусафова         -Треньор по Тае Бо в „Айкидо клуб 97”

 

          5.Георги Вражев           - Председател на СК по борба „Спартак” общински съветник и член  на Постоянната комисия към Общинки съвет – Поморие по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци

 

          6.Георги Гуменов       - Председател и треньор на ОМСК „Циклон”- Поморие

 

          7.Диана Благоева                 -Учител по физкултура – СУ „Иван Вазов”-Поморие

 

          8.Десислав Симеонов           - Треньор на женския представителен отбор – ОХК „Поморие”

 

          9.Стоян Джисов          - Координатор на ОФК „Поморие”

 

 

 

По т.40. от дневния ред: „ОС-23/11.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за: „ВЕЗ на жилищен комплекс „Фамагуста-Ахелой” в ПИ 00833.4.481 по КККР на гр.Ахелой, м.”Резервоара” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1070/28.02.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за: „ВЕЗ на жилищен комплекс „Фамагуста-Ахелой” в ПИ 00833.4.481 по КККР на гр.Ахелой, местност Резервоара, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през ПИ 00833.4.477, селскостопански път, общинска публична собственост, с дължина около 29 м.

 

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

 

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за: „ВЕЗ на жилищен комплекс „Фамагуста-Ахелой” в ПИ 00833.4.481 по КККР на гр.Ахелой, местност Резервоара, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през ПИ 00833.4.477, селскостопански път, общинска публична собственост, с дължина около 29 м.

 

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за: „ВЕЗ на жилищен комплекс „Фамагуста-Ахелой” в ПИ 00833.4.481 по КККР на гр.Ахелой, местност Резервоара, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през ПИ 00833.4.477, селскостопански път, общинска публична собственост, с дължина около 29 м.

 

Разрешава на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за: „ВЕЗ на жилищен комплекс „Фамагуста-Ахелой” в ПИ 00833.4.481 по КККР на гр.Ахелой, местност Резервоара, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през ПИ 00833.4.477, селскостопански път, общинска публична собственост, с дължина около 29 м.

 

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

 

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

 

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

 

По т.41 от дневния ред: „ОС-51/23.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на нова Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1071/28.02.2019г.

 

1.На основание чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, при спазване изискванията на чл.75-79 от Административно процесуалния кодекс и чл.11, ал.1 и ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие  отменя Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община Поморие, приета с решение  557/12.06.2009г. на Общински съвет – Поморие, изм. с решение № 2101/16.12.2016г. на Административен съд – гр.Бургас.

 

2.Отменя Наредба № 8 за рекламна и/или информационна дейност на територията на Община Поморие, приета с решение № 558 на Общински съвет – Поморие на заседанието, проведено на 12.06.2009г., Протокол № 23/12.06.2009г.; изменена с решение № 574 на Общински съвет – Поморие на заседание, проведено на 25.04.2013г. Протокол № 24/25.04.2013г.;, изм. с Решение № 2029/08.12.2016г. на Административен съд – гр.Бургас.

 

3.Приема нова Наредба № 6 за  реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументални-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие.

 

4.Към § 1 на Преходни и заключителни разпоредби на новата наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументални-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие да се добави текста: „..както и Тарифа № 1 от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

 

5.Общински съвет - Поморие на основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.42. от дневния ред: „ОС-53/23.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ І-259 и ІІ-260 в кв.13 по плана на гр.Каблешково” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1072/28.02.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.26, ал.1 и чл.31, ал. от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ І-259, в кв.13 (ПИ 35033.501.259 по КККР) и УПИ ІІ-260 (ПИ 35033.501.260 по КК), улица с о.т. 21, 22, 23, 24, 25 (ПИ 35033.501.1459 по КК) и улица с о.т. 23, 69 (ПИ 35033.501.1454 по КК) по плана на гр.Каблешково, община Поморие, състоящо се в промяна на уличната регулация в северната и западната част на УПИ І и в северната част на УПИ ІІ, като се урегулират нови УПИ: І-259, с площ 722,70 кв.м. и ІІ-260, с площ 1005,36 кв.м., със ситуиране на застроителни петна с ограничителни линии на застрояване, при градоустройствени показатели за жилищно строителство с малка височина на застрояване Жм: К плътност – 60%, К интензивност – 1,2; максимална етажност Н≤3ет.(10); минимално озеленяване – 40% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.43. от дневния ред: „ОС-63/25.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на нова Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1073/28.02.2019г.

 

1.На основание чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.45а от Закона за общинската собственост, при спазване изискванията на чл.75-79 от Административно процесуалния кодекс и чл.11, ал.1 и ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие  отменя Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Поморие, приета с Решение №420/29.11.2005г., изм. с Решение №1161/07.10.2014г. на Общински съвет – Поморие.

 

         2.Приема нова Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Поморие.

 

3.Общински съвет - Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.44. от дневния ред: „ОС-104/11.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване на вилна сграда в ПИ 57491.16.174 по КККР на гр.Поморие, местност Кротиря” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1074/28.02.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

 

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на вилна сграда в ПИ 57491.16.174 по КККР на гр.Поморие, местност Кротиря, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.16.565, (път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост), с дължина около 72 м.

 

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на вилна сграда в ПИ 57491.16.174 по КККР на гр.Поморие, местност Кротиря, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.16.565, (път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост), с дължина около 72 м.

 

Разрешава на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на вилна сграда в ПИ 57491.16.174 по КККР на гр.Поморие, местност Кротиря, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.16.565, (път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост), с дължина около 72 м.

 

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

 

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

 

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

 

По т.45. от дневния ред: „ОС-130/14.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет – Поморие във връзка с чл.15, ал.2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие за определяне на периода за забрана на извършване на строително-монтажни работи на територията на гр.Поморие и гр.Ахелой” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1075/28.02.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.15, ал.2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие, Общински съвет – Поморие определя следните периоди на забрана за извършване на строително-монтажни работи:

 

1.За гр.Поморие и гр.Ахелой, включително курортни комплекси, ваканционни селища /вилни и туристически/ намиращи се извън границите на населеното място – от 15.06.2019г. до 15.09.2019г.

 

2.Периодът на забрана да не се отнася за следните обекти:

 

- обект „Детска ясла в УПИ ІV, кв.11 по плана на гр.Ахелой, Община Поморие;

 

- обект „Енергийна ефективност в административна сграда за обществено обслужване – гр.Поморие” по оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове периферните райони”;

 

- обект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие – ІІ етап” по мярка  1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодко стоянки” от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020;

 

- обект „Основен ремонт на ул.”Рила”, ул.”Струма” и ул.”Искър” в гр.Ахелой, община Поморие по програма за развитие на селските райони;

 

- обект „изграждане на КПС /канално-помпена станция/ - 3 гр.Ахелой, Община Поморие”.

 

 

 

По т.46. от дневния ред: „ОС-147/20.02.2019г. - Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Юркюш Мехмед Алиибрям” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1076/28.02.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Юркюш Мехмед Алиибрям с постоянен адрес: с.Горица, община Поморие, ул.”Зора” № 3 еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 

 

 

По т.47. от дневния ред: „ОС-148/20.02.2019г. - Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Стоян Асенов Андонов” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1077/28.02.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на  Стоян Асенов Андонов с постоянен адрес: гр.Поморие, ул.”Родопи” № 4 еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 

 

 

По т.48. от дневния ред: „ОС-149/20.02.2019г. - Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Хамид Реджеб Хаджихамид” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1078/28.02.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Хамид Реджеб Хаджихамид  с постоянен адрес: с.Дъбник, община Поморие, ул.”Родопи” № 7 еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 

 

 

По т.49. от дневния ред: „ОС-150/20.02.2019г. - Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Методи Андреев Топалов” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1079/28.02.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Методи Андреев Топалов  с постоянен адрес: гр.Поморие, ул.”Генерал Столетов” № 10 еднократна безвъзмездна финансова помощ за следоперативно лечение и рехабилитация  в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 

 

 

По т.50. от дневния ред: „ОС-151/20.02.2019г. - Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Ралица Маринова Райчев” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1080/28.02.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Ралица Маринова Райчева с постоянен адрес: гр.Поморие, ул.”Княз Борис І” № 201 еднократна безвъзмездна финансова помощ за ин витро процедура  в размер на 1500,00 /хиляда и петстотин/ лева.

 

 

 

По т.51.1. от дневния ред: „ОС-162/27.02.2019г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно участие в общо събрание на членовете на сдружение „Управление на отпадъците – Регион Бургас” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1081/28.02.2019г.

 

І.На основание чл. 21, ал.1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да вземе участие в Общото събрание на членовете на сдружение „Управление на отпадъците – Регион Бургас”.

 

II. Определя Иван Алексиев – кмет на Община Поморие, а в случай, че същият отсъства определя Янчо Илиев Заместник – кмет по „Бюджет и финанси” при Община Поморие за представител на общината в Общото събрание на членовете на сдружение „Управление на отпадъците – Регион Бургас”.

 

ІІІ. Упълномощава Иван Алексиев – кмет на Община Поморие, а в случай, че същият отсъства упълномощава Янчо Илиев Заместник – кмет по „Бюджет и финанси” при Община Поморие да гласуват Решения по следния дневен ред:

 

1.Обсъждане и одобряване на годишния счетоводен отчет на Сдружението за 2018г.

 

2.Обсъждане и одобряване на отчета за дейността на Сдружението за 2018г.

 

3.Приемане на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка за инженеринг (проектиране и изграждане) на Клетка № 2 в Регионално депо „Братово – Запад”, довеждаща инфраструктура и разширение на ПСОВ и проектиране на Клетка № 3.

 

4.Друго

 

от името на Община Поморие и по собствена преценка.

 

ІV. Общински съвет – Поморие с оглед на това, че предстоящото Общо събрание на членовете на сдружение „Управление на отпадъците – Регион Бургас” ще се проведе на 14.03.2018г. на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

 

 

По т.51.2. от дневния ред: „ОС-163/27.02.2019г. - Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужване от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1082/28.02.2019г.

 

І.На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие УПЪЛНОМОЩАВА Иван Алексиев - кмет на община Поморие, представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, да гласува на редовно заседание на общото събрание на асоциацията решения, както следва:

 

По т. 1 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния отчет за дейността на асоциацията за 2018 г.;

 

По т. 2 от дневния ред: На основание чл. 9, ал.2 и чл. 26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2018 г.;

 

По т. 3 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния финансов отчет (ГФО) на асоциацията за 2018 г., съгласно чл. 38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството;

 

По т. 4 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Бюджета на асоциацията за 2019 г.;

 

По т. 5 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, сключен на 25.02.2016 г.;

 

По т. 6 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува Подробната инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ЕАД, гр. Бургас за инвестиции във ВиК активи публична държавна и публична общинска собственост за 2019г.

 

II. ОПРЕДЕЛЯ инж. Кунчо Гайдов – заместник кмет на Община Поморие за представител на община Поморие в общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, при невъзможност на кмета на община Поморие да участва лично в общото събрание на Асоциацията за приемане на посочените решения.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

Изтегли:
Свали този файл (48-мо заседание-решения.pdf)48-мо заседание-решения.pdf489 КБ442 Сваляния