Решения от 49-то заседание проведено на 29.03.2019г.

на . . Посещения: 1034

 

Р Е Ш Е Н И Я

 

ОТ 49-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 29.03.2019г.

 

/мандат 2015-2019г./

 

 

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА 18.04.2019г.

 

 

 

 

По т.1. от дневния ред: „ОС-204/19.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно проект  на стихосбирка „Яворов и морето” и съфинансиране на проект на стихосбирка „Яворов и морето” от Община Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 1 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1083/29.03.2019г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие за съфинансиране на Проект „Яворов и морето” от страна на Община Поморие, в размер на 3300,00 лв. като средствата се осигуряват, както следва:

 

ОТ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2019 ГОДИНА – ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

 

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОТ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ:

 

- Честване 120 години Поморийски театър – одобрените средства, в размер на 5000,00 лв. да бъдат намалени със 100,00 лв.;

 

- 3-ти март – Национален празник на Р България – одобрените средства, в размер на 800,00 лв. да бъдат намалени с 500,00 лв.;

 

- 24-ти май – Ден на славянската писменост, българската просвета и култура – одобрените средства, в размер на 1500,00 лв. да бъдат намалени със 100,00 лв.;

 

- Детски театрален фестивал „Сцена край морето” – одобрените средства, в размер на 10000,00 лв. да бъдат намалени с 200,00 лв.;

 

- Никулден – ден на моряка и рибаря – одобрените средства, в размер на 4500,00 лв. да бъдат намалени с 200,00 лв.;

 

- Коледни и новогодишни тържества – одобрените средства, в размер на 20000,00 лв. да бъдат намали с 800,00 лв.

 

ОТ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2019 ГОДИНА –ПРИЛОЖЕНИЕ №12

 

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОТ РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО ЗНАЧЕНИ

 

-„Бисери от Поморийския бряг” – конкурс за изпълнение на българска популярна песен – одобрените средства, в размер на 2500,00 лв. да бъдат намалени със 100,00 лв.;

 

- Национален тракийски събор „Гергьовден” – одобрените средства, в размер на  4000,00 лв. да бъдат намалени със 100,00 лв.;

 

- „Гергьовден” – празник на град Поморие – одобрените средства, в размер на  20000,00 лв. да бъдат намалени с 300,00 лв.;

 

ОТ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2019 ГОДИНА – ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

 

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОТ МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ:

 

- Международен фестивал на православната музика „Света Богородица Достойно есть” - одобрените средства, в размер на 35000,00 лв. да бъдат намалени с 500,00 лв.;

 

- Международен детски фестивал „Корабът на изкуствата” 2019, град Поморие -  одобрените средства, в размер на 10000,00 лв. да бъдат намалени със 100,00 лв.;

 

- Международен пленер живопис „Светът е море” - одобрените средства, в размер на 7000,00 лв. да бъдат намалени със 100,00 лв.

 

- Международен кино фестивал „Помориец” - одобрените средства, в размер на 5000,00 лв. да бъдат намалени със 100,00 лв.;

 

- Международен фестивал „Джаз безумие Поморие 2019 година” - одобрените средства, в размер на 5000,00 лв. да бъдат намалени със 100,00 лв.

 

Финансирането на стихосбирката „Яворов и морето”от страна на Община Поморие ще бъде в размер на 3300,00 лв.

 

2.Общински съвет – Поморие дава съгласие одобрените средства за Национална седмица на морето, море от вино и Яворови дни в т. ч. Яворови дни,  в размер на 18000,00 лв. да бъдат увеличени с 3 300лв. и да станат 21 300лв.

 

3.Заделените за целта средства по т.1 в размер на 3 300лв. да се разходват след утвърждаване на план-сметка от Председателя на читалищното настоятелство на НЧ „Просвета-1888” гр.Поморие.

 

 

 

По т.2. от дневния ред: „ОС-173/06.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2019г.”  с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1084/29.03.2019г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и в изпълнение на чл.4 ал.2 от Наредба № 1 за реда за придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г., като:

 

- Към глава ІІ т.1 се добавя следния имот за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Вид на имота

Площ

5226/01.03.2012г.

гр.Поморие

ПИ 57491.506.526

Дворно място

 

524 кв.м.

 

 

 

По т.3. от дневния ред: „ОС-180/07.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците за закупуване на специализирани съдове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни, опасни отпадъци и др. на територията на гр.Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1085/29.03.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за  реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме необходимите законови действия пред съответните компетентни органи, за използване на част от собствените средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване  на специализирани съдове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни, опасни отпадъци и др., на обща стойност в размер на 5 604 лв. /пет хиляди шестстотин и четири лева/ с ДДС, както следва: Контейнер за луминисцентни лампи  - 1 000 л – 1 брой – 1 158 лв. с ДДС, Вана РЕНD – за съхранение на агресивни води АКУМУЛАТОРИ – 1 брой – 642 лв с ДДС, Бидон от НDРЕ – БАТЕРИИ – 220 л – 1 брой – 156 лв. с ДДС, Бидон от НDРЕ – БОЯ - 220 л – 1 брой - 156 лв. с ДДС, Бидон от НDРЕ – РАЗТВОРИТЕЛИ - 220 л – 1 брой-156 лв. с ДДС, Бидон от НDРЕ – МАЛКИ БАТЕРИИ - 50 л – 1 брой – 90 лв. с ДДС, Бидон от НDРЕ – КУХНЕНСКИ МАЗНИНИ  - 50 л – 1 брой- 90 лв. с ДДС, Контейнер за международен транспорт – ЛЕКАРСТВА – 1100 л – 1 брой - 3156 лв. с ДДС.

 

 

 

По т.4. от дневния ред: „ОС-182/08.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VІІІ, кв.9 по плана на с.Габерово” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1086/29.03.2019г.

 

На основание чл.2, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ VІІІ кв.9 по плана на с.Габерово и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет - Поморие, дава съгласие да се продадат 80/815 идеални части от УПИ VІІІ кв.9 по плана на с.Габерово, целият на площ от 815кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6481/07.02.2019г. на съсобственика Сюлейман Ахмед Мехмед, при цена 960,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС.

 

 

 

По т.5. от дневния ред: „ОС-183/08.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VІІІ, кв.8 по плана на с.Габерово” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1087/29.03.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ VІІІ кв.8 по плана на с.Габерово и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет - Поморие, дава съгласие да се продадат 300/710 идеални части от УПИ VІІІ кв.8 по плана на с.Габерово, целият на площ от 710кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6482/07.02.2019г. на съсобственика Сюлейман Ахмед Мехмед, при цена 3600,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС.

 

                                                

 

По т.6. от дневния ред: „ОС-190/13.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019г.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1088/29.03.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.4 ал.2 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г., като:

 

- Към глава X се добавя следния имот за провеждане на процедура за даване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:

 

1.Помещение с обща площ 14,40 кв.м, находящо на втори етаж  на триетажна сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие, актувана с АОС 6135/09.05.2017г.при граници на помещението: от север външен зид, от юг - коридор, от запад външен зид, от изток лекарски кабинет.

 

 

 

По т.7. от дневния ред: „ОС-193/13.03.2019г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ” – Поморие, относно дарение на парични средства от ОП „СУОИ” на „МБАЛ-Поморие” ЕООД за закупуване на реанимационна маса за новородени за отделението по „Акушерство и гинекология” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1089/29.03.2019г.

 

1.На основание чл. 21, ал.1, т.14 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие събраните парични средства от  кутия за дарения находяща се в параклис „Св. Николай Чудотворец“ разположен в Рибарско пристанище-Поморие,  в размер на 8 000 (осем хиляди) лева да бъдат дарени на МБАЛ-Поморие ЕООД за закупуване на реанимационна маса за новородени за отделението по „Акушерство и гинекология“.

 

2.С оглед на това, че решението е от голяма обществена значимост и засяга важни и необходими за населението на Община Поморие интереси, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, ал.1 от АПК.

 

 

 

По т.8. от дневния ред: „ОС-195/15.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2019г.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1090/29.03.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал.4 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие  приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с  имоти общинска собственост за 2019г., като:

 

- Към глава ІІI се добавя следния имот, който общината има намерение да предложи за право на строеж на лица с установени жилищни нужди:

 

АОС

Описание на имота

Площ

1

1149/13.09.2000г.

гр.Каблешково

УПИ XIV кв.14

900кв.м.

 

 

 

По 9. От дневния ред: „ОС-196/15.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж – пристройка в съсобствен с общински имот” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1091/29.03.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1,  т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.4 и чл.38 ал.2 от ЗОС и чл.63 от Наредба №1 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Поморие дава съгласие да се учреди право на строеж за изграждане на пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 57491.506.51.4 по КК и КР на гр.Поморие, с РЗП 14,55кв.м., в поземлен имот с идентификатор 57491.506.51 по КК и КР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ VІІ кв.161 по регулационния план на гр.Поморие, при граници подробно описани в АЧОС№5063/21.06.2011г., на Илия Ангелов Атанасов и Емилия Русева Атанасова. Пазарната цена на правото на строеж е определено в размер на 1000,00лв. /без ДДС/

 

 

 

По т.10. от дневния ред: „ОС-201/18.03.2019г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ” – Поморие, относно приемане на нови схеми в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти, маси за консумация и хладилни витрини на територията на гр.Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1092/29.03.2019г.

 

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ и чл.9  от Наредба № 6 на Общински съвет – Поморие,  Общински съвет – Поморие приема  схеми за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр.Поморие, както следва:

 

1.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се  в Търговска зона  „ Крайбрежна”.           

 

1.1. позиция № 304A- маси за консумация и хладилни витрини -30кв.м.;

 

2.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се  в Търговска зона  „ Яворов”.

 

2.1.позиция № 200A- маси за консумация -66кв.м.;  

 

3.Търговска зона обхващаща терени общинска собственост,   в Търговска зона  „ Скобелев” находяща се в  кв.231 по плана на гр.Поморие        

 

3.1.терени  – петно № 17 и петно № 18 – за стациониране на преместваеми  обекти.;            

 

          4.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се  в Търговска зона  „ България”.

 

         4.1. позиция № 1- маси за консумация -40кв.м.;  

 

 

 

По т.11. от дневния ред: „ОС-205/19.03.2019г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно ново разглеждане на Решение № 1044/28.02.2019г. на Общински съвет – Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1093/29.03.2019г.

 

1.На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие отменя свое Решение № 1044/28.02.2019г. в частта му както следва: „УПИ ІІ, кв.31 по плана на с.Медово, актуван с АОС № 598/29.03.2000г., площ 770кв.м., с начална тръжна цена 20лв./кв.м.”, обективирано в Протокол № 48/28.02.2019г. и върнато за ново разглеждане със Заповед № РД-09-9/12.03.2019г. на Областен управител на Област Бургас.

 

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

598/29.03.2000г.

с.Медово

УПИ ІІ кв.31

770кв.м.

16 940,00лв.

 

 

 

По т.12. от дневния ред: „ОС-206/19.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1094/29.03.2019г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т. 10 и 12 от ЗМСМА, Общински съвет - Поморие взема решение за кандидатстване от страна на Община Поморие с проектно предложение за „Разширение и реконструкция на обект, вързан с културния живот в Община Поморие – сграда на Читалище „Просвета 1888” гр. Поморие, филиал с. Каменар” по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към СВОМР на СНЦ „МИГ ПОМОРИЕ”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

 

2.Общински съвет – Поморие декларира че дейностите включени в проекта „Разширение и реконструкция на обект, вързан с културния живот в Община Поморие – сграда на Читалище „Просвета 1888” гр. Поморие, филиал с. Каменар” съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.

 

3.Общински съвет - Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

 

 

 

По т.13. от дневния ред: „ОС-207/19.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва запис на заповед по проект: „Енергийна ефективност в административна сграда за обществено обслужване – гр.Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1095/29.03.2019г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет - Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект: „Енергийна ефективност в Административна сграда за обществено обслужване - гр. Поморие”, по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020, и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР) – Главна дирекция „Градско и регионално развитие”, със седалище в гр.София.

 

2. Общински съвет - Поморие разрешава поемане на задължението посочено в проект на Запис на Заповед в размер на 419 499,03 лв., (четиристотин и деветнадесет хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и три стотинки), представляващо 100 % (сто процента) от стойността на авансовото плащане по проект: „Енергийна ефективност в Административна сграда за обществено обслужване - гр. Поморие“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2” по ОП „Региони в растеж” 2014-2020.

 

 

 

По т.14. от дневния ред: „ОС-209/19.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно безвъзмездно прехвърляне правото на собственост /дарение/ на общински недвижим  имот в полза на Мюсюлманско изповедание” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1096/29.03.2019г.

 

1. На основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 5, чл. 34, ал. 4 от ЗОС, чл. 42, ал.1, т.3, ал.2 и чл. 55, ал.1 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дарява /прехвърля безвъзмездно правото на собственост/ общинската част от 754/1974 идеални части  от УПИ II-за джамия, в кв.5 по плана на с.Дъбник, целият на площ от 1974кв.м. в полза на Мюсюлмаско изповедание ЕИК 121526008, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Братя Миладинови” 27, представлявано от главния мюфтия Мустафа Алищ Хаджи.

 

         2.Възлага на Кмета на Община Поморие, в изпълнение на настоящото решение да извърши всички необходими фактически и правни действия по безвъзмездното прехвърляне на имота описан в т.1 от настоящото решение.

 

 

 

По т.15. от дневния ред: „ОС-226/22.03.2019г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ” – Поморие, относно приемане на нова схема в търговска зона за разполагаме на преместваеми обекти – маси за консумация и навес на територията на гр.Каблешково” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1097/29.03.2019г.

 

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ и чл.9  от Наредба № 6 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие приема  схема за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр.Каблешково, както следва:

 

1.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се  в Търговска зона  пред ПИ 35033.501.635 - ул.”Св.Св.Кирил и Методий” –гр.Каблешково.           

 

1.1.позиция № 1- маси за консумация и навес- 13,16кв.м.;  

 

 

 

По т.16. от дневния ред: „ОС-73/30.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 за управление дейностите по отпадъците на територията на Община Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1098/29.03.2019г.

 

На основание чл. 10, ал.2 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, при спазване изискванията на чл. 75 – 79 от Административнопроцесуалния кодекс Общински съвет Поморие:

 

І.Приема Наредба за изменение и допълнение на наредба 9 за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Поморие, както следва:

 

- Наименованието на Наредбата се изменя както следва: „Наредба № 9 за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Поморие

 

- РАЗДЕЛ ВТОРИ

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 

В чл.3, ал.1, т.2 се променя както следва: Организира изпълнението на Общинската програма за управление дейностите с отпадъците

 

-РАЗДЕЛ ТРЕТИ

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

Чл.9, т.13 се променя както следва: Изхвърлянето на земни маси, строителни отпадъци и др. материали на места извън определените от кмета на общината

 

Чл.10, ал.2  и ал. 5 отпадат

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА

 

В чл.17, т. 9 се променя както следва: Да водят отчет съгласно изискванията на Наредба № 1 / 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри  

 

Чл.23, ал.1 се променя, както следва: при организирани системи за разделно събиране на битови отпадъци, в т. ч. отпадъци от опаковки, общината определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране

 

-РАЗДЕЛ ПЕТИ

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ

 

Чл.25 се променя както следва: извършването на дейностите по събиране, транспортиране и/или третиране на излишни земни маси и строителни отпадъци от строителните площадки от премахването на строежите включително от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения е задължение на възложителя, инвеститора, изпълнителя на дейността, от която се формират отпадъците, или друго лице отговарящо на изискванията на чл.35 от ЗУО въз основа на писмен договор.

 

Чл. 26, ал. 1 се променя както следва: Когато дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия, отговорните по чл. 25 от настоящата наредба, лица подават молба по образец до Кмета на общината за определяне маршрута и мястото за депониране на същите, въз основа на които Община Поморие, издава Разрешение за транспортиране на строителните отпадъци и/или земни маси от изкопните работи

 

Ал. 2 става част от ал. 1

 

Ал. 3 става ал. 2

 

Ал. 4 става ал. 3

 

Ал. 5 става ал. 4

 

Чл.27 т.5 се променя както следва: След приключване на строителството да възстанови първоначалния вид на тротоарите, уличните платна, зелените площи и др. терени които са били включени в строителната площадка на обекта.

 

Чл.32, ал.3  и ал. 6 – отпада текста в скоби

 

Чл.32, ал.6 – се променя както следва Възложителят на обществени поръчки за проектиране и изпълнение на строежи, с изключение на премахване на строежи, включва в условията за избор на изпълнител и в договорите за възлагане задължения към изпълнителите за влагане на рециклирани строителни материали, съгласно изискванията на наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали /приета с ПМС 267 от 05.12.2017г./

 

Чл.33, ал.1 – текста в скоби отпада

 

Добавя се нова ал.2 със следния текст: Планът по ал. 1 се изготвя от правоспособен проектант съгласно чл. 11, ал. 1 ЗУО и се одобрява от компетентния орган съгласно чл. 11, ал. 4 ЗУО.

 

Ал. 2 става съответно ал.3 и точките се променят както следва:

 

Т.1 се променя както следва: „разрушаване на сгради с разгърната застроена площ (РЗП) под 300 кв.м.”

 

Създава се нова т.2  с текст: „Премахване на сгради с паянтова конструкция”;

 

Т. 2 става т. 3 и се променя както следва: „реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с РЗП по-малка от 700 кв.м

 

Т.3 става т. 4 и се променя както следва: „строеж на сгради с РЗП, по-малка от 700 кв.м.”

 

Т.4 става т.5 и се променя както следва: „разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи,когато тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган, с РЗП по-малка от 300 кв.м.”

 

Създава се нова т. 6. с текст:  „изграждане, реконструкция, основен ремонт и премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1500 линейни метра в урбанизирани територии;”

 

Създава се нова т. 7. с текст: „изграждане, реконструкция и основен ремонт на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 5000 линейни метра извън урбанизирани територии;”

 

Създава се нова т. 8. с текст: „премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1000 линейни метра извън урбанизирани територии;”

 

Създава се нова т. 9. с текст: „изграждане, рехабилитация, основен ремонт, реконструкция и премахване на пътища с дължина до 500 линейни метра;”

 

Създава се нова т. 10. с текст: „изграждане и премахване на строежи от шеста категория;”

 

Създава се нова т.11. с текст: „всички текущи ремонти.”

 

Досегашна ал. 3 става ал.4

 

Досегашна ал.4 става ал.5

 

Досегашна ал.5 става ал.6 и текста се променя както следва: компетентният орган по ал.5 може да изисква предоставяне на допълнителна информация или отстраняване на нередовностите в случай на несъответствие с изискванията на наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали /приета с ПМС 267 от 05.12.2017г./, като изпраща мотивирано становище до заявителя не по-късно от 15 дни от получаване на плана.

 

Досегашна ал. 6 става ал. 7

 

Досегашна ал. 7 става ал.8

 

Досегашна ал. 8 става ал.9

 

Досегашна ал. 9 става ал.10

 

Досегашна ал. 10 става ал.11

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

 

В чл.35 ал.3 текста се променя както следва неопасни производствени отпадъци се депонират само на депа за неопасни отпадъци

 

В чл. 37 технически грешно записаната като ал. 3, се коригира на ал. 2.

 

-СЪЗДАВА СЕ НОВ РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ БИТА

 

Създава се нов Чл. 47 със следния текст: ал.1 „Третирането на опасни отпадъци се извършва от лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.

 

Ал..2 Опасните отпадъци от бита се предават за оползотворяване и/или обезвреждане на общинските площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, разположени на територията на Община Поморие или на лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.

 

Досегашния раздел единадесети става съответно дванадесети

 

Чл. 47 става чл. 48

 

Досегашен раздел дванадесети става съответно тринадесети

 

Чл. 48 става чл. 49

 

Чл. 49 става чл. 50

 

Чл. 50 става чл. 51

 

Чл. 51 става чл. 52

 

СЪЗДАВА СЕ НОВ РАЗДЕЛ ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

 

1. „Битови отпадъци” са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради.            Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски обекти за отдих и забавления, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от селското и горското стопанство.

 

2. "Биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост

 

3. „Депо”  е съоръжение за обезвреждане на отпадъци, което се намира на земята или под земята, вкл. тези на територията на предприятията /депа, в които причинителят на отпадъци ги обезврежда  непосредствено до мястото на образуването им/. Към депата не се включват съоръженията за временно съхранение на отпадъците и тези, в които отпадъците се претоварват или третират преди по-нататъшната им обработка или рециклиране. Депото за отпадъци е комплексен обект, който включва:

 

а) инженерно съоръжение, предназначено за организирано складиране на отпадъци за повече от шест месеца по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда и, за което не се предвижда последващо третиране на отпадъците;

 

б) спомагателни и обслужващи сгради, съоръжения и инсталации, в съответствие с неговата специфика, технология на депониране и вида на депонираните отпадъци.

 

4. „Депониране на отпадъци” е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години за отпадъци, предназначени за оползотворяване и една година за отпадъци предназначени за обезвреждане по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.

 

5. „Едрогабаритни отпадъци” са битови отпадъци, различни от ИУЕЕО, които поради своите размери и тегло не могат да се поставят в съдовете за твърди битови отпадъци и създават затруднения при товаренето им;

 

6. „Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.

 

7. „Изоставено регистрирано моторно превозно средство” е излязло от употреба моторно превозно средство, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.

 

8. „Излязло от употреба МПС” е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, отговарящ на едно или повече от следните условия:

 

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;

 

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

 

в) изоставено регистрирано МПС.

 

9. "Краен потребител на батерии и акумулатори" е физическо или юридическо лице, което придобива батерии и акумулатори за свои нужди, а не за пускане на пазара.

 

10. "Масла" са продукти, получени от базови минерални и/или синтетични масла и добавки и предназначени за използване в качеството им на смазочни материали, среда за предаване на усилие и топлина, диелектрични и технологични течности, в т. ч.: моторни, компресорни, турбинни масла, течности за хидравлични трансмисии, масла за зъбни предавки, масла за обработка на метали, формовъчни и антикорозионни масла, електроизолационни масла.

 

11. „Масово разпространени отпадъци” /МРО/ са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.

 

12. "Моторни масла" са масла за бензинови и дизелови двигатели, както и за газотурбинни двигатели, в т. ч. за:

 

а) товарни и лекотоварни автомобили;

 

б) леки автомобили;

 

в) авиационни бутални двигатели;

 

г) корабни двигатели.

 

13. „негодни за употреба батерии и акумулатори" /НУБА/  са батерии или акумулатори, които не могат да бъдат използвани за целите, за които са произведени, и са отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

 

14. „Обезвреждане на отпадъците”  е всяка дейност върху отпадъците /депониране, преработване, изгаряне и др./, различно от оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия.

 

15. „Обществени места” са всички места, които са обществено достъпни и/или предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността или правото на достъп, включително уличните платна, площади, пешеходни алеи, паркове, квартални градинки, спирки на градския транспорт, части от тротоари и други подобни, които не са определени като прилежащи части.

 

16. „Опасни отпадъци" са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни, съгласно Наредбата за реда и начина за класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 68 от 2010 г.), или всяко вещество или смес, които попадат поне в една от  класовете или категории на опасност, установени в Приложение I на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB, L 353, 31 декември 2008 г.)

 

17. „Оператор” е  всяко физическо или юридическо лице, по отношение на което е налице една от следните характеристики:

 

1. експлоатира определено собствено предприятие, съоръжение и/или инсталация;

 

2. контролира експлоатацията на определено предприятие, съоръжение и/или инсталация;

 

3. разпорежда се и взема решения относно настоящото или бъдещото функциониране на предприятието, съоръжението и/или инсталацията.

 

18. "Оползотворяване на материали от строителни отпадъци" са всички дейности по оползотворяване на строителни отпадъци с изключение на изгаряне с оползотворяване на енергия и преработването в материали, които се използват като гориво. Оползотворяването включва и дейностите по подготовка за повторна употреба, рециклирането или друго материално оползотворяване.

 

19. „Отпадък” е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се освобождава, възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи по смисъла на § 1, т. 17 от ЗУО.

 

20. „Отпадъци от МПС“ са отпадъци по смисъла на § 1, т.17 от допълнителните разпоредби на ЗУО и включват:

 

а) излезли от употреба моторни превозни средства;

 

б) материали и компоненти от МПС и от ИУМПС.

 

21. „Отпадъци от електрическо и електронно оборудване“ е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.

 

22. "Отпадъци от черни и цветни метали" са технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер с изключение на опасните отпадъци.

 

23. "Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер" са отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления.

 

24. "отработени масла " са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение, като отработени моторни и трансмисионни масла, смазочни масла, турбинни и хидравлични масла по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците 

 

25. "Отпадъчни нефтопродукти" са всички течни, полутечни или твърди отпадъци на нефтена основа или техни смеси:

 

а) които се отделят при съхраняването на нефт и течни горива;

 

б) отпадъци от почистване на транспортни резервоари и резервоари за съхраняване на нефт и течни горива;

 

в) отпадъци от маслено-водна сепарация;

 

г) отпадъци от течни горива;

 

д) отпадъци от преработка на нефт;

 

е) утайки и емулсии, получени от различни производства;

 

ж) нефтосъдържащи отпадъци - резултат от нормалната експлоатация на кораби.

 

26. „Повторно нарушение” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.    

 

27. „Преработване на отпадъци” е дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти.

 

28. „Причинител на отпадъци” е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци(първичен причинител) и/или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други дейности и операции, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.

 

29. „Притежател на отпадъци” е причинителят на отпадъци, физическо или юридическо лице, в чието владение се намират отпадъците до момента на предаването им на оправомощено за следващо третиране лице.

 

30. „Прилежащи площи” са терени за обществено ползване около сгради, павилиони, имоти/дворни места, паркинги, гаражи, които са необходими за функционирането им, но не по-малко от 3 м.,

 

31. „Производствени отпадъци” са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица.

 

32. „Разделно събиране”е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране по смисъла на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

 

33. „Рециклиране” е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели.

 

34. „Строителни отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения по смисъла на § 1, т. 39 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

 

35. „Съдове за битови отпадъци” са контейнери, кофи, кошчета и други съоръжения предназначени за събиране на битови отпадъци или на отделни фракции от тях.

 

36. „Третиране на отпадъците” са дейности по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката /събиране, съхранение и сортиране/ преди оползотворяване или обезвреждане

 

37. „Строителни и монтажни" са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват. /т.40 ЗУТ/

 

Раздел тринадесети става раздел петнадесети „Заключителни разпоредби“.

 

§ 2 се допълва както следва: „Настоящата наредба се приема на основание чл. 22 от Закона за управление на отпадъците и чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с Решение № 584/25.04.2013г. на Общински съвет – Поморие, изменена с Решение № 1098/29.03.2019г. на Общински съвет Поморие.

 

ІІ. Общински съвет Поморие на основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.17. от дневния ред: „ОС-80/01.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на нова Наредба № 10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1099/29.03.2019г.

 

1.На основание чл.51а, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, при спазване изискванията на чл.75-79 от Административно процесуалния кодекс и чл.11, ал.1 и ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие отменя  Наредба №10 за реда за упражняване на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала за участието на общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел, приета с Решение № 576/26.05.2006г. на Общински съвет – Поморие на основание чл.2, ал.4 от Закона за общинската собственост и отменя наредба № 10 на Общински съвет Поморие приета с решение 250/30.11.2001г.; изм. с Решение № 418/30.01.2009г. от Протокол № 18 на Общински съвет – Поморие.

 

         2.Приема нова Наредба № 10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

3.Общински съвет - Поморие допуска на основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.18. от дневния ред: „ОС-81/01.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на наредба за допълнение на Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1100/29.03.2019г.

 

1..На основание чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, при спазване изискванията на чл.75-79 от Административно процесуалния кодекс и чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие реши след Глава Девета от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се ДОБАВЯ нова ГЛАВА ДЕСЕТА „СТРОИТЕЛСТВО”

 

         Чл. 119. Забранява се изпълнението на строителни или ремонтни работи, свързани с прокопаване на терени общинска собственост - улични и тротоарни настилки, вътрешноквартални пространства, зелени площи и други, без предварително изготвяне на проекти за временна организация на движението, без писмено разрешение за прокопаване от Община Поморие и в предвидените случаи съгласуване с КАТ и експлоатационните дружества  на подземната инфраструктура.

 

         Чл. 120. След получаване на разрешение по предходния член, изпълнителят на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура е длъжен да уведоми органите по пожарна и аварийна безопасност и спешна медицинска помощ за началото и срока на строителството по съответните улици, по които се ограничава движението.

 

         Чл. 121. (1) Изпълнителят на строителни или ремонтни работи е длъжен да обезопасява направените изкопи, като поставя и поддържа необходимата съгласувана сигнализация, свързана с временната организация на движението, през цялото времетраене на строителните и ремонтни работи.

 

           (2) Строителните обекти следва да са обозначени с информационни табели, които съдържат: разрешение за строеж, строител, лице упражняващо строителен надзор, наименование на обекта и др.

 

         Чл. 122. (1) Изпълнителите на строителни или ремонтни работи са длъжни да възстановят по приета и утвърдена спецификация прокопаните или повредени по друг начин пътни и тротоарни настилки, площади, зелени площи и други, в срока указан в разрешението за прокопаване, както и да почистят района за своя сметка.

 

          (2) Да не допускат замърсяване извън строителните обекти, чрез поставяне на плътни ограждения, чакълиране на подходите, а района около тях почистват и измиват при необходимост, периодично, за своя сметка.

 

         Чл. 123. (1) Части от улични платна и тротоари, както и свободни общински терени, могат да се ползват временно за строителна площадка с разрешение от Общината след заплащане на такса за периода на ползването. След приключване на строителството ползвателите са длъжни да възстановят за своя сметка предоставените им терени във вида преди началото на строителните работи по приета и утвърдена спецификация.

 

(2) В изключителни случаи за целите по ал.1 може да се ползва най-много половината от уличното платно само след изготвяне на проект за временна организация на движението, съгласуван с община Поморие и с КАТ при РПУ гр. Поморие.

 

         Чл. 124. При повреди (аварии) на подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, попадащи в обхвата на улични и тротоарни платна, лицата отстраняващи повредата (аварията) са длъжни да предприемат незабавни мерки за обезопасяване на пешеходното и автомобилно движение, както и да  уведомят Община Поморие, КАТ при РПУ гр. Поморие, Пожарната и ЦСМП за временната организация на движението.  В почивните дни уведомяването на Общинската администрация става, чрез дежурния по Община.

 

         Чл. 125. Лицата, които извършват строителни и ремонтни работи върху уличното платно, следва да са навършили пълнолетие и да са облечени през деня с сигнален работен костюм или дневносветеща сигнална оранжева жилетка, а през нощта да носят към облеклото си светлоотразяващи елементи.

 

         Чл.126. Предвидените в настоящата глава от наредбата наказания се налагат на лицата извършили, наредили или допуснали извършването на действията (бездействията), съставляващи нарушение:

 

1. Ръководители на организациите, фирмите или експлоатационните дружества, осъществяващи строителството или ремонта;

 

2. Ръководители на звена към посочените в т.1 организации, фирми и експлоатационни дружества;

 

3. Физически лица, които самостоятелно възлагат или изпълняват строително монтажни и ремонтни работи.

 

2.След Глава Десета от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се ДОБАВЯ нова ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”

 

Чл.127.(1). За нарушения по глава десета от тази наредба, на физически лица се налагат глоби, а на юридически лица и еднолични търговци имуществени санкции както следва:

 

За нарушения по чл.119 , чл.121, чл.122, чл.124 и чл.125 – Физически лица – от 100,00 до 500,00 лв., Юридически лица и еднолични търговци имуществена санкция – от 300 до 2000,00лв.

 

За нарушения по чл.120 – Физически лица – от 100,00 до 300,00 лв., Юридически лица и еднолични търговци имуществена санкция – от 200,00 до 1000,00лв.

 

За нарушения по чл.123 – Физически лица – от 300,00 до 500,00лв., Юридически лица – от 400,00 до 1000,00лв.

 

1.Лице, наказано за нарушение по глава десета от тази наредба, което до една година от влизане в сила на наказателното постановление извърши ново нарушение от същия вид, се наказва с глоба до 1000,00 (хиляда) лева, а когато повторното нарушение е свързано с определена професия или дейност, може да му бъде наложено и наказание лишаване от право да упражнява съответната професия или дейност за срок до две години.

 

2.При повторност на нарушение по глава десета от тази наредба на физически лица се налагат глоби а на юридически лица и еднолични търговци имуществени санкции както следва:

 

- За нарушения по чл.119 , чл.121, чл.122, чл.124 и чл.125 – Физически лица – от 500,00 до 1000,00 лв., Юридически лица и еднолични търговци имуществена санкция – от 600 до 3000,00лв.

 

- За нарушения по чл.120 – Физически лица – от 200,00 до 600,00 лв., Юридически лица и еднолични търговци имуществена санкция – от 400,00 до 1500,00лв.

 

- За нарушения по чл.123 – Физически лица – от 600,00 до 1000,00лв., Юридически лица – от 800,00 до 2000,00лв.

 

(2)Наказанията по ал. 1 се налагат, ако за тях не се предвиждат по – тежки наказания по други нормативни актове.

 

(3) За констатираните нарушения се съставят актове от контролните органи или определени от тях длъжностни лица, въз основа на които се издават наказателни постановления от кмета на община Поморие или упълномощено от него длъжностно лице.

 

(4) Административно – наказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години и разбират значението на извършеното от тях нарушение.

 

(5) За административни нарушения, извършени от лица, ненавършили 16 години или поставени под пълно запрещение, отговорност носят родителите или настойниците им, които са допуснали извършването им.

 

(6) За нарушения, извършени при осъществяване на дейности от предприятия, учреждения, заведения, организации или от търговци по смисъла на Търговския закон, административно – наказателна отговорност носят както работниците и служители, извършили нарушенията, така и ръководителите (законните представители на лицата), които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

 

Чл.128. (1) Контролът по изпълнението на изискванията на настоящия раздел се възлага на отдел „Строителство” към Дирекция „СУТОСУП” на Община Поморие и РУП – Поморие. Актовете за установяване на административните нарушения се издават от органите на РПУ – Поморие или от упълномощени от Кмета на община Поморие длъжностни лица от общинската администрация.

 

(2) Органите и лицата по предходната алинея могат да дават задължителни писмени разпореждания на нарушителите. В разпорежданията се посочват срокове, в които трябва да се преустановят нарушенията и/или мерки, които трябва да се изпълнят за преустановяване и предотвратяване на повторни нарушения.

 

Чл.129. Въз основа на актовете за установяване на административните нарушения, съставени от органите и лицата по чл. 128, ал. 1, Кметът на община Поморие или упълномощено от него длъжностно лице издават наказателни постановления.

 

Чл.130. Съставените актове и издадените наказателни постановления по тази наредба се вписват в специален регистър от длъжностно лице,определено със заповед на Кмета на Общината. Длъжностното лице, което води регистъра ежемесечно информира директор дирекция ПМДТ към Община Поморие за вписаните актове и наказателни постановления.

 

Чл.131. (1) Административно – наказателните производства за нарушения, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления, определянето на обезщетения за причинени от нарушителите вреди, както и изпълнението на влезлите в сила наказателни постановления, се извършва по реда и сроковете на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

 

(2) Кметът на община Поморие издава заповеди по прилагането на тази наредба.

 

 

 

По т.19. от дневния ред: „ОС-95/08.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на нова Наредба № 4 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детски градини и подготвителни групи към училищата и организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждането на децата в детските градини на територията на Община Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1101/29.03.2019г.

 

1. На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл.75-79 от Административно процесуалния кодекс и чл.11, ал.1 и ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие отменя Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детски градини и подготвителни групи към училищата на територията на Община Поморие, приета с Решение № 414/13.12.2016г. на Общински съвет – Поморие на заседание проведено на 13.12.2016г. и влиза в сила от 01.01.2017г., изменена с решение № 657/06.10.2017г. на Общински свет – Поморие.

 

2.Приема нова Наредба № 4 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детски градини и подготвителни групи към училищата и организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждането на децата в детските градини на територията на Община Поморие.

 

3.Общински съвет - Поморие на основание чл. 60, ал. 1 от АПК  допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.20. от дневния ред: „ОС-110/13.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение и допълнение на Наредба № 3 за пожарната безопасност в Община Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1102/29.03.2019г.

 

На основание чл. 10, ал.2 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, при спазване изискванията на чл. 75 – 79 от Административнопроцесуалния кодекс Общински съвет Поморие:

 

І.Приема предложените изменения в Наредба № 3 за пожарната безопасност в Община Поморие, както следва:

 

Чл. 9, ал. 5 се изменя както следва: Не се разрешава поставянето на контейнери за отпадъци до стени, изпълнени с горими и трудногорими топлоизолации ( клас по реакция на огън B-F) и обицовки.

 

Чл. 15, ал. 1 се изменя както следва: „Не се разрешава изгарянето на горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци.

 

Създава се ал. 4 с текст: „ Паленето на огън за приготвянето на консерви, да се извършва на пожаробезопасно разстояние от сгради, помощни постройки и др. горими конструкции под непрекъснат контрол. След приключване на тази дейност огнищата да се загасят.

 

Създава се ал. 5 с текст: „Паленето на огън в горските територии се извършва при спазване на изискванията на Наредба № 8 от 11.05.2012г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.”

 

Чл. 18 се изменя както следва: „ За извършването на капитални, планово – периодични и други ремонти, ръководителят на обекта уведомява писмено РСПБЗН, освен в случаите, когато това е регламентирано в Закона за устройство на територията”.

 

Чл. 19, създава се ал. 2: „При извършване на огневи работи на временни места се издава Акт за огневи работи, Приложение № 9 от Наредба № 8121з-647 / 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

 

Чл. 20 се отменя

 

Чл. 32 се отменя

 

Чл.34,т.6 се изменя както следва: „използването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари и други подобни) извън специално оборудваните за тази цел непожароопасни места, определени със заповедите по чл. 9, ал.2, т.2 и т.4 от Наредба № 8121з-647 / 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

 

В чл. 42 т.4 отпада текста в скобите.

 

Коригира се номерацията и чл.48 в глава Осма става чл. 47

 

Коригира се номерацията и чл. 47 в глава Девета става чл. 48

 

Коригира се номерацията и чл. 48 става чл. 49 и се изменя както следва:

 

„Нарушителите на Наредбата се наказват с глоба в размер от 50,00 до 500,00 лева за физическите лица и имуществена санкция в размер от 100,00 лв. до 1000,00 лв. за юридически лица и еднолични търговци, като заплащат и размера на причинените щети.”

 

Коригира се номерацията и чл.49 става чл. 50

 

§4 от Преходни и заключителни разпоредби се допълва със следния текст: и изменена с Решение № 1102/29.03.2019г. на Общински съвет Поморие.

 

ІІ. Общински съвет Поморие на основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.21. от дневния ред: „ОС-170/01.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда в ПИ 57491.19.438 по КККР на гр.Поморие, м.”Лахана” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1103/29.03.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ Общински съвет – Поморие съгласува проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе и сервитут на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ 57491.19.438 по КККР на гр.Поморие,  м-ст „Лахана” и сервитут на електропровода, преминаващи през ПИ 57491.19.568 – селскостопански път, общинска публична собственост, с проектна дължина на трасето около 122 м, изцяло в земеделска територия.

 

 

 

По т.22. от дневния ред: „ОС-177/07.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на проект за ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Довеждащ водопровод от деривация „Камчия” до напорен водопровод „Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1104/29.03.2019г.

 

Поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Довеждащ водопровод от деривация „Камчия” до напорен водопровод „Поморие”, и сервитут, преминаващи през имоти в м.„Водоемите”, землището на с.Лъка: ПИ 2.54 (пасище, мера, собственост на „ТРЕМ-ТРАНС” ЕООД) и ПИ 2.56 (пасище, мера, собственост на „ЛЪКА КЛУБ ПРОПЪРТИ” АД); като участъкът, предвиден за реконструкция е ситуиран по съществуващото трасе на водопровода, с L = 346 m.

 

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

 

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 

 

 

По т.23. от дневния ред: „ОС-178/07.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на проект за ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Довеждащ колектор от ново изградена ревизионна шахта до съществуваща шахта пред ПСОВ гр.Поморие – гравитачен” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1105/29.03.2019г.

 

Поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП-парцеларен план  за определяне на трасе за обект: „Довеждащ колектор от новоизградена ревизионна шахта до съществуваща шахта пред ПСОВ гр.Поморие - гравитачен” и сервитут, преминаващи през имоти в землището на гр.Поморие: ПИ 57491.16.68 – овощни насаждения, общинска частна собственост, ПИ 57491.16.449 – населени места, собственост на Максим Йовчев Пенев, Павел Петров Зарев, Жана Данаилова Зарева, Татяна Петрова Пенева, Кръстьо Георгиев Златарев, ПИ 57491.16.535 и ПИ 57491.16.536 – полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 57491.16.547 – път ІV клас, общинска публична собственост, ПИ 57491.20.589 – нива, ДПФ-МЗГАР-КОС; с дължина на трасето L = 841m.

 

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

 

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 

 

 

По т.24. от дневния ред: „ОС-194/15.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за одобряване схема – проект на маршрута за движение и проект на маршрутно разписание (гр.Каблешково-с.Порой) на състав от пътни превозни средства с атракционна цел „Off Road Safari” на територията на Община Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1106/29.03.2019г.

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.24 „г” от Закона за автомобилните превози и Решение по т.8 от Протокол №1/11.03.2019г. на Общинската комисия по безопасност на движението, Общински съветПоморие приема и одобрява схема – проект на маршрута за движение №1 и проект на маршрутно разписание (гр.Каблешково – с.Порой) на състав от пътни превозни средства с атракционна цел Off Road Safari, преминаващи през полски пътища, както и през участъци от уличната мрежа на община Поморие, което ще се изпълняват сезонно в периода от 01.05 до 15.10 за срок от 1 година.

 

         2. Възлага на кмета на община Поморие да утвърди описаните с т.1. проекти за маршрут на движение и маршрутно разписание.

 

 

 

По т.25. от дневния ред: „ОС-208/19.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване схема – проект на маршрута за движение и проект на маршрутно разписание на състави от пътни превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел: Поморие – Аквапарк „Аква Парадайз” Несебър” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1107/29.03.2019г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.24 „г” от Закона за автомобилните превози и Решение по т.9 от Протокол №1/11.03.2019г. на Общинската комисия по безопасност на движението, Общински съветПоморие приема и одобрява схема – проект на маршрута за движение  и проект на маршрутно разписание на състави от пътни превозни средства с които се извършват превози с атракционна цел: Поморие – Аквапарк „Аква Парадайз” Несебър, които ще се изпълняват сезонно в периода от от м.май до м.септември през настоящата 2019г на територията на община Поморие.

 

         2. Възлага на кмета на община Поморие да утвърди описаните с т.1. проекти за маршрут на движение и маршрутно разписание.

 

 

 

По т.26. от дневния ред: „ОС-211/19.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ ХІІІ в кв.35 по плана на гр.Ахелой” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1108/29.03.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2 т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на действащия ПУП-ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ ХІІІ  в кв.35 по плана на гр.Ахелой, състоящо се в разделянето му на два нови УПИ: ХХV и ХХVІ, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.27. от дневния ред: „ОС-212/19.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отмяна на Решение № 663/06.10.2017г. на Общински съвет – Поморие и приемане на ново решение за приемане на схема на спортна площадка за скейтбординг в УПИ І, кв.108 по ПУП на гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1109/29.03.2019г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.1 от глава четвърта на Наредба № 6 на Общински съвет – Поморие  и чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие отменя свое решение № 663/06.10.2017 г. на Общински съвет-Поморие за приемане на схема на спортна площадка за скейтбординг в УПИ1, кв.108 по ПУП на гр.Поморие, (ПИ 57491.507.360 по КККР на града).

 

2. Общински съвет-Поморие приема направеното дарение от „Ротари клуб” Поморие на изработен идеен проект и геодезическа схема за изграждане на спортна площадка за скейтбординг в УПИ I, кв.108 по ПУП на гр.Поморие, (ПИ 57491.507.360 по КККР на града), с отразени площадки, които ще се изграждат, както следва: 1. Площадка А, с площ 130 кв.м., намираща се северно от фитнес площадката и извън охранителната зона на археологически паметник на културата „Античен град Улпия Анхиало - Палеокастро”, на която ще се разположат голяма рампа, двоен бордюр, профил и греда; 2.Площадка Б, с площ 170 кв.м., намираща се северно от КПС шахтите и електроинсталациите, на която ще се разположат полурампа, двойна полурампа, голяма пирамида и малка пирамида; 3. Частта от пътеката между Площадка „А“ и Площадка „Б“ с площ от 43 кв.м., необходима за пълноценното безопасно използване на площадката; 4. Площадка Г, с площ 55 кв.м., обхващаща терен южно от площадка Б и неизползваемата сграда.

 

3. Приема идеен проект и геодазическа схема за изграждане на спортна площадка за скейтбординг в УПИ I, кв.108 по ПУП на гр.Поморие, (ПИ 57491,507.360 по КККР на града), с отразени площадки, които ще се изграждат, както следва: 1. Площадка А, с площ 130 кв.м., намираща се северно от фитнес площадката и извън охранителната зона на археологически паметник на културата „Античен град Улпия Анхиало - Палеокастро”, на която ще се разположат голяма рампа, двоен бордюр, профил и греда; 2.Площадка Б, с площ 170 кв.м., намираща се северно от КПС шахтите и електроинсталациите, на която ще се разположат полурампа, двойна полурампа, голяма пирамида и малка пирамида; 3. Частта от пътеката между Площадка „А“ и Площадка „Б“ с площ от 43 кв.м., необходима за пълноценното безопасно използване на площадката; 4. Площадка Г, с площ 55 кв.м., обхващаща терен южно от площадка Б и неизползваемата сграда, съгласно приложения чертеж със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.28. от дневния ред: „ОС-222/21.03.2019г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, утвърждаване на правила за нейното провеждане и избор на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1110/29.03.2019г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от ЗМСМА, вр. чл.68 от ЗСВ, вр. чл.38 и чл.44 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, вр.чл.60 от АПК, Общински съвет - Поморие открива процедура за определяне на съдебни заседатели с настоящащ адрес в Община Поморие.

 

2.Общински съвет - Поморие утвърждава правила за провеждане на процедурата за определяне на съдебни заседатели както следва:

 

2.1.За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

 

- е на възраст от 21 до 68 години;

 

- има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

 

- има завършено най-малко средно образование;

 

- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

 

- не страда от психически заболявания.

 

- съдебни заседатели във военните съдилища могат да са генерали (адмирали), офицери и сержанти на военна служба.

 

2.2.Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 

- е съдебен заседател в друг съд;

 

- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

 

- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

 

- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

2.3.Решението за откриване на процедурата се обявява в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет страниците на Община Поморие  и Общински съвет - Поморие.

 

2.4.Кандидатите следва да предоставят в срок до 20.05.2019г. документите, посочени в чл.68 ал.3 от Закона за съдебната власт.

 

2.5.Утвърждава образец от заявление за кандидатстване, декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 и писмено съгласие.

 

2.6.Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по ал. 3, т. 9 се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а ЗСВ.

 

2.7.Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание. Изслушването на кандидатите ще се проведе на 24.06.2019г. в зала № 2 на Община Поморие.

 

2.8.Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

2.9.Комисията  съставя доклад за протичането на изслушването, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

 

3.Общински съвет Поморие  избира временна комисия за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели  в състав:

 

Ива Димитрова Кусева

 

Адам Георгиев Адамов

 

Георги Тошков Вражев

 

4.На основание чл.60 от АПК Общински съвет Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.29. от дневния ред: „ОС-225/21.03.2019г. – Докладна записка от Любо Липчев – Председател на ПК по ОКВЗСП, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Росица Валентинова Ереджеп за медицински нужди” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1111/29.03.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Росица Валентинова Ереджеп с постоянен адрес: гр.Поморие, ул.”Републиканска” № 30 еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 

 

 

По т.30.1. от дневния ред: „ОС-237/26.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие за отмяна на Решение № 1026/05.02.2019г. на Общински съвет – Поморие, относно провеждане на конкурс за възлагане на извършване на услуга „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на гр.Поморие, чрез превозно средство – панорамно влакче” по определени маршрути за движение” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1112/29.03.2019г.

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинския съвет – Поморие отменя  решение № 1026/05.02.2019 г. прието от Общински съвет -Поморие, с което е възложено на Кмета на Община Поморие или на упълномощено от него лице да проведе конкурс за възлагане на извършване на услуга „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на гр. Поморие, чрез превозно средство - панорамно влакче”.

 

2. Общински съвет-Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да прекрати Конкурс за прием на документи за извършване на услуга „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на гр. Поморие, чрез превозно средство – панорамно влакче”, обявен със Заповед № РД-16-216/27.02.2019 г. на Кмета на Община Поморие, въз основа на Решение № 1026/05.02.2019 г. на Общински съвет-Поморие.

 

Във връзка с това, че срока за извършване на услугата, приет с Решение № 1026/05.02.2019 г. на Общински съвет-Поморие е за голям период от време и това, че услугата се извършва само за период от четири месеца в годината по целесъобразно е конкурса за възлагане на услуга „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на гр. Поморие, чрез превозно средство - панорамно влакче” да се проведе за срок от четири месеца само за 2019г.

 

3.Предвид предстоящият летен туристически сезон услугата „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на гр. Поморие, чрез превозно средство - панорамно влакче” е важна за посетителите, гостите и жителите на града, тъй като тя води до допълнителен комфорт при отдиха и развлечението им. Във връзка с това Общински съвет-Поморие на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение за отмяна на решение № 1026/05.02.2019г.

 

 

 

По т.30.2. от дневния ред: „ОС-243/26.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за провеждане на конкурс за прием на документи за извършване на услуга „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на гр.Поморие, чрез превозно средство – панорамно влакче” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1113/29.03.2019г.

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, както и на чл.24 „г" от Закона за автомобилния превоз и Решение на ОКБД - по т.2 от протокол №3/17.04.2014г., Общински съвет-Поморие възлага на Кмета на Община Поморие или на упълномощено от него лице да проведе конкурс за възлагане на извършване на услуга „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на гр. Поморие, чрез превозно средство - панорамно влакче” по определени маршрути за движение, при следните условия:

 

І. Услугата „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на гр. Поморие, чрез превозно средство – панорамно влакче”, да се извършва по следните маршрути:

 

МАРШРУТ 1:

 

- Начална спирка - ул. „П.К.Яворов" 76;

 

- спирка - ул. „П.К.Яворов" –„ Стария кей”;

 

- спирка - ул. „П.К.Яворов" – „Пасажерско пристанище”;

 

- спирка -ул. „П.К.Яворов"- „Рибарско пристанище”;

 

- спирка - ул. „Крайбрежна" 9;

 

- спирка   - ул. „Крайбрежна"-„Четвърти вълнолом”

 

- спирка - ул. „Цар Петър"- Паркинг Община Поморие

 

- спирка - ул."Европа"- Стадион;

 

- спирка -  ул."Европа"- Музей на солта;

 

- Крайна спирка- ул. „П.К.Яворов" 76

 

МАРШРУТ 2:

 

-Начална спирка - ул. „П.К.Яворов" 76;

 

- спирка - ул. „П.К.Яворов" –„ Стария кей”;

 

- спирка - ул. „П.К.Яворов" – „Пасажерско пристанище”;

 

- спирка -ул. „П.К.Яворов"- „Рибарско пристанище”;

 

- спирка - ул. „Крайбрежна" 9;

 

- спирка   - ул. „Крайбрежна"-„Четвърти вълнолом”

 

- спирка - ул. „Европа"- „Помпата”

 

- спирка - ул."Европа"- Стадион;

 

- спирка -  ул."Европа"- Музей на солта;

 

- Крайна спирка- ул. „П.К.Яворов" 76

 

ІІ.Услугата „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на гр. Поморие, чрез превозно средство - панорамно влакче”, следва да се извършва с два броя атракционни панорамни автовлакчета със следните изисквания към техническите параметри на превозното средство:

 

ЛОКОМОТИВ – 2 бр.

 

 • Максималната скорост за локомотива: до 25 км/ч;

 • Двигателят: да е бензин , дизел , газ или с метанова уредба, от 1 500 до 2 500 кубика, до 95кB, до 8000 оборота в минута.;

 • Скоростна кутия: мин. механична, мин. 4 скорости + задна.

   Параметри на локомотива:

 

 • Дължината: от 3 800 до 5 000 мм

 • Ширина: от 1 600 до 1 780 мм

 • Височина: от 1 900 до 2 100 мм

 

 • Междуосие: от 2 400 до 2 700 мм

 • Тегло: от 1 500 до 2 200 кг

 • Двойна раздатка: 4х4

 • Хидравличен волан

 • Гуми и джанти: от R 13“ до R 17‘‘

 • 1 бр. Камбана

 • Брой седящи места на водача: 1

 • Шаси: Носеща структура от стоманени профили външна висококачествена обвивка боядисана.

 • Спирачната система: хидравлични спирачки с барабани и/или дискове и разделителна система върху четирите колела.

 • Каросерията - позволяваща максимална устойчивост на всяка кондиция на пътя. Вътрешно обтягане със стоманени тръби с вариращо  сечение с дебелина  мин. 2 мм., монтирани по дължината на вътрешният профил на каросерията с цел да  подсили здравината.

 • Кабината – да е снабдена с една седалка за централно управление, осветление и сигнална лампа на покрива, както и чистачка на предното стъкло.

  ВАГОН – 4 бр.

 • Вагонът – капацитет от 20 до 28 бр. седящи места с облегалки от дунапрен, тапицерия – кожа или пластмасови седалки; Система за сядане гръб с гръб или в посока на движението

 • Шаси: Профилирана подсилена система за пода и външна обвивка от висококачествен боядисан материал

 • Oкачване на амортисьорите. Подът – висококачествена настилка на каучукова основа.

 • Спирачна система – дискова. Хидравлични дискови спирачки на четирите колела, както  и 1 бр. авариен обезопасителен синджир и 1 бр. проволка минимум 4 мм. между ремаркетата

 • Авариен и стоп бутон

  Параметри на вагоните:

 • Ширина – от  1 500 до 1 800 мм

 • Височина -1 900 до 2 500 мм

 • Дължина – от 3 800 до 5 300 мм

 • Ширина на тавана – от 1 800 до 2 100 мм

 • Дължина на седалката – от 1 400 до 1 600 мм

 • Ширина на седалката или седалките (ако са единични ) – от 400 до 860 мм

 • Дължина на облегалката- от 1 400 до 1 600 мм

 • Ширина на облегалката – от 100 до 180 мм

 • Гуми и джанти: от R 13“ до R 14‘‘

  ІІІ. Офертите на участниците ще се оценяват по следните показатели:

 

Показател

Тежест в КО

1

Финансов показател - цена на билет с вкл. ДДС

30%

1.1

Цена на билет за м. юни и м. септември

Участник предложил 2,00 лв/билет

Участник предложил 1,00 лв/билет

Участник предложил 0,50 лв/билет

 

20 т.

30 т.

50 т.

2.2

Цена на билет за м. юли и м. август

Участник предложил 3,00 лв/билет

Участник предложил 2,00 лв/билет

Участник предложил 1,50 лв/билет

 

20 т.

30 т.

50 т.

2

Технически показател

70%

2.1

Енергиен източник

40 т.

2.2

Време за реакция при повреда

40 т.

2.3

Оборудване за трудноподвижни лица - платформа за инвалиди

20 т.

 

КО (Комплексната оценка) се изчислява по формулата: КО=[(К1 х 0.03) + (К2 х 0.07)] x10

 

Максимална комплексна оценка   КО  е 100 точки.

 

Показател 1: единична цена  на билета; / К1 / тежест: 30 %

 

Оценката по  показател К1=(1.1+1.2) се определя по следния начин: - ед. цена с вкл. ДДС за еднопосочен билет:

 

1.1 Цена на билет за м. юни и м. септември

 

Участник предложил 2 лева/ билет получава 20 точки;

 

Участник предложил 1 лева/ билет получава 30 точки;

 

Участник предложил 0, 50 лев/ билет получава 50 точки.

 

         1.2 Цена на билет за м. юли и м. август

 

Участник предложил 3 лева/ билет получава 20 точки;

 

Участник предложил 2 лева/ билет получава 30 точки;

 

Участник предложил 1,50 лев/ билет получава 50 точки.

 

Максимална оценка по този показател К1  е 100 точки.

 

Забележка: Деца от 0 г. до 3 г. – пътуват безплатно. Деца от 3 навършени години до 7 г. пътуват с отстъпка 50% от стойността на билета.

 

Показател 2: Техническо предложение; /К2/  тежест:  70 %

 

Методика за образуване на Показател К2 се изчислява по формулата К2=(2.1+2.2+2.3)

 

Оценката по показател 2.1 се изчислява както следва:

 

Участник Предложил Влакче с Енергиен източник бензин и пропан бутан/метан получава 40 точки;

 

Участник Предложил Влакче с Енергиен източник бензин получава 30 точки;

 

Участник Предложил Влакче с Енергиен източник дизел получава 5 точки;

 

Оценката по показател 2.2 се изчислява както следва:

 

Време за реакция при повреда:

 

Време за реакция до 1 час получава 40 точки;

 

Време за реакция до 4 часа получава 20 точки;

 

Време за реакция до 8 часа получава 10 точка;

 

Време за реакция до 24 часа получава 0 точки.

 

Оценката по показател 2.3 се изчислява както следва:

 

Участник предложил Влакче с Оборудване за трудноподвижни лица - платформа за инвалиди получава 20 точки;

 

Участник предложил Влакче без Оборудване за трудноподвижни лица - платформа за инвалиди получава 0 точки.

 

Максимална оценка по този показател К2 е 100 точки.

 

ІV. Срокът за извършване на услугата „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на гр. Поморие, чрез превозно средство – панорамно влакче”, започва да тече от 01.06.2019 г. и ще се извършва за период от 4 (четири) месеца през летния сезон за 2019 г, като крайният срок за извършване на услугата е 30.09.2019 г.

 

                   V. Желаещите да извършват услугата представят следните необходими документи:

 

                   1. Заявление за участие в конкурса.

 

2. Оферта на кандидата.

 

3. Свидетелство за регистрация на превозното средство – локомотив (влекач).

 

4. Документ за преминал годишен технически преглед.

 

5.Застраховка на местата на водача и на пътниците за времето на извършване на дейността от 01.06 до 31.09.2019 г., като спечелилият участник се задължава на сключва застраховката за целия период на извършване на услугата.

 

6. Застраховка „Гражданска отговорност“ за локомотив (влекач).

 

7. Участникът да бъде сертифициран от акредитирана институция за управление на качеството, управление на околната среда, т. е. да притежава следните сертификати:

 

a) Участникът следва да притежава сертификация пo ISO 9001:2015 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на производството на транспортна техника;

 

б) Участникът следва да притежава сертификация пo ISO 14001:2015 - система за опазване на околната среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на производството на транспортна техника;

 

8. Снимков материал на съоръжението;

 

9. Декларация за съхранение и обработка на личните данни;

 

10. Декларация съгласие с проекта на договора.

 

Общински съвет-Поморие избира трима представители за членове на комисията при избор на изпълнител, както следва:

 

1. Милена Енева Георгиева

 

2.Катя Аргирова Христофорова

 

3.Илиан Христов Щерев

 

Резервен член: Ива Димитрова Кусева

 

 

 

По т.30.3 от дневния ред: „ОС-241/26.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отмяна на Решение № 1046/28.02.2019г. на Общински съвет – Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1114/29.03.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Поморие отменя свое Решение № 1046/28.02.2019г., прието по т.16 от дневния ред на 48-то заседание, проведено на 28.02.2019г., на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.49 и чл.84 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, относно продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване за урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х в кв.30 по плана на с.Козичино, актуван с АЧОС № 2704/23.04.2004г., представляващ дворно място с площ от 485кв.м. и изградената в него масивна едноетажна сграда /фурна/ със ЗП 150кв.м. при начална тръжна цена в размер на 12лв./кв.м. без ДДС за дворното място и 3780лв. без ДДС за сградата.

 

 

 

По т.30.4. от дневния ред: „ОС-242/26.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отмяна на Решение № 1047/28.02.2019г. на Общински съвет – Поморие, в частта му относно УПИ І в кв.11 по плана на с.Страцин” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1115/29.03.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Поморие отменя свое Решение № 1047/28.02.2019г., прието по т.17 от дневния ред на 48-то заседание, проведено на 28.02.2019г., на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.49 и чл.84 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, относно продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване, в частта му за УПИ І в кв.11 по плана на с.Страцин, актуван с АЧОС № 103/05.01.1998г., представляващ дворно място с площ от 1523кв.м. и изградената в него масивна едноетажна сграда /баня/ със ЗП 80кв.м. при начална тръжна цена в размер на 15 230лв. без ДДС за дворното място и 3460лв. без ДДС за сградата.

 

 

 

По т.30.5. от дневния ред: „ОС-251/28.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ на Станимир Петков за хирургическа интервенция” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1116/29.03.2019г.

 

         1.На основание чл.23, ал.1, т.23 от МСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на ОФК „Поморие” еднократна безвъзмездна финансова помощ за хирургическа интервенция на скъсани предни кръстни връзки на Станимир Великов Петков, състезател по футбол на ОФК „Поморие”, юноши младша възраст в размер на 3 000,00 //три хиляди/ лева,  като тези средства се осигурят чрез Наредба за условията, реда, критериите за финансово подпомагане на спортните клубове, за оценка на спортните резултати и разпределение на средствата между спортните клубове в Община Поморие, глава ІV, чл.14, ал.1, т.4 – средства за годишна издръжка на състезатели участници на Европейски и Световни първенства.

 

         2.Предвид необходимостта от спешна и неотложна оперативна интервенция, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, ал.1 от АПК.

 

 

 

 

 

                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

Изтегли:
Свали този файл (49-то заседание-решения.pdf)49-то заседание-решения.pdf434 КБ480 Сваляния