Правилник на Общински съвет Поморие 2015-2019

на . . Посещения: 6349

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
/на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА/

 

 І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл.1.(1) С този Правилник се уреждат въпросите, свързани с организацията и функционирането на Общинския съвет на Община Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 (2) Организацията и дейността на Общинския съвет се определят и осъществяват на основата на Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този Правилник.


 ІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 Чл.2.Общински съвет – Поморие е орган на местното самоуправление, избран от жителите  на общината с мандат от четири години при условия и ред, определени от закона.
 Чл.3. Общински съвет – Поморие се състои от 21 общински съветници.
 Чл.4.Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17 от ЗМСМА, както и на други дейности, определени със закон.
 Чл.5. Общинският съвет:
 1.създава постоянни и временни комисии и избира тяхното ръководство и членове;
 2.одобрява общата численост и структурата на общинската администрация  в общината и кметствата и определя средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
 3.избира и освобождава председателя и зам.-председателя на общинския съвет;
 4.определя размера на трудовите възнаграждения на Кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници в общината в рамките на действащата нормативна уредба и определя средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет, по предложение на кмета на общината;
 5.приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
 6. Определя размера на местните данъци, при условия, ред и в границите, установени със закон; както и местните такси и цени на услуги, в границите определени от ЗМДТ;
 7.приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметове на кметствата;
 8.приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представители на общината в техните  органи, приема правилник за дейността на общинските предприятия съгласно чл.52 от Закона за общинската собственост;
 9.приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции  при условия и по ред, определен със закон /Закона за общинския дълг/;
 10.приема решения за създаване и одобряване на градоустройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията ;
 11.приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики  за развитие на местните общности;
 12.определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и други особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
 13.приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
 14.приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в  чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел  и определя представителите на общината  в тях;
 15.създава кметства при условия и по ред, определени със закон;
 16.прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
 17.приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности, и други обекти с общинско значение;
 18.обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства и кметски наместници на населени места по въпроси от своята компетентност;
 19.приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
 20.одобрява символ и печат на общината;
 21.удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани, по реда, посочен в Наредбата  на общинския съвет;
 22. Общинският съвет решава и други въпроси с местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, кметството или населеното място, по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;
23. Общинският съвет  упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове. 

24./нова с Решение № 867/13.07.2018г./ Определя условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на съответната община.

 

Чл.6. (1) Общинският съвет избира обществен посредник, който съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

(2) Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, приет от общинския съвет.
(3) Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.