Дневен ред 51-во заседание - 11.06.2019г.

на . . Посещения: 496

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

Дневен ред – 51-во заседаниe

 

 

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам петдесет първо заседание на Общински съвет - Поморие на 11.06.2019г. /вторник/ от 11.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.ОС-373/17.05.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изменение и допълнение в Тарифа № 2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие, буква „И” от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

 

2.ОС-377/21.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2019г. в с.Бата.

 

3.ОС-378/21.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изкупуване на жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV, кв.30 по плана на с.Порой.

 

4.ОС-379/21.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІІ, кв.35 по плана на с.Страцин.

 

5. ОС-380/21.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІ, кв.34 по плана на с.Страцин.

 

6. ОС-381/21.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот-частна общинска собственост в УПИ Х, кв.16 по плана на с.Косовец.

 

7. ОС-382/21.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно отстъпване право на строеж в общински имот в с.Порой на Анка Янакиева, Диян Янакиев и Христо Янакиев.

 

8.ОС-387/27.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на електронна везна с цел осъществяване ва входящ контрол при приемане на отпадъци на общинска площадка за разделно събрани отпадъци от домакинствата, в.т.ч. едрогабаритни, опасни отпадъци и др. на територията на гр.Поморие.

 

9.ОС-397/29.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2019г.

 

10.ОС-398/29.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба в УПИ ХІІІ-197 в кв.46 по плана на гр.Поморие.

 

11.ОС-402/29.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІХ-198, кв.28 по плана на с.Лъка.

 

12.ОС-403/29.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІІ, кв.13 по плана на с.Страцин.

 

13.ОС-408/30.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост в УПИ ІІ, кв.160 по регулационния план на гр.Поморие.

 

14.ОС-409/30.05.2019г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на земеделски земи.

 

15.ОС-410/30.05.2019г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на дивечови ниви през стопанската 2019-2020г.

 

16.ОС-411/30.05.2019г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на маломерни имоти за стопанската 2019-2020г.

 

17.ОС-412/31.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в землището на гр.Поморие.

 

18.ОС-417/31.05.2019г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова – директор на ОП „СУОИ”, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти, маси за консумация и съоръжения на територията на гр.Поморие.

 

19.ОС-419/31.05.2019г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова – директор на ОП „СУОИ”, относно обявяване на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост.

 

20.ОС-422/03.06.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на помещение и учредяване на безвъзмездно право на управление на дирекция „Социално подпомагане” Поморие.

 

21.ОС-279/04.04.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане на Наредба за финансово подпомагане на категоризираните спортни клубове от Община Поморие.

 

22.ОС-360/13.05.2019г. -  Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне трасета на техническата инфраструктура за обект: „Довеждащи колектори от КПС 7 до изливна шахта /напорни/”.

 

23.ОС-370/15.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване на ПИ 003174, м.”Преводната”, землище с.Каменар, Община Поморие, подобект: Кабели 0,4 кV”.

 

24.ОС-385/27.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външни ВиК връзки за ПИ 57491.17.134 по КККР на гр.Поморие, м.”Чаира”.

 

25.ОС-386/27.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване на КК „Роял Марина Палас” в УПИ І-7028,7038, кв.7, м.”Къмпинга”, землище гр.Ахелой, Община Поморие.

 

26.ОС-414/31.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по мярка 10 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” от стратегия за ВОМР на МИГ Поморие.

 

27.ОС-415/31.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по мярка 7 „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост и икономически неактивни и безработни лица” от стратегия за ВОМР на МИГ Поморие.

 

28.ОС-418/31.05.2019г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова – директор на ОП „СУОИ”, относно съгласуване на схеми с позиции за разполагане на РИЕ на територията на Община Поморие.

 

29.ОС-420/31.05.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на схема- проект на маршрута за движение и проект на маршрутно разписание /землище с.Козичино/ на състав от пътни превозни средства с атракционна цел „Балканско джип сафари” на територията на Община Поморие.

 

30.ОС-421/03.06.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на финансова подкрепа за децата Анелия Налбантова и Кристиян Налбантов, деца с изявени музикални способности.

 

31.ОС-423/03.06.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ в кв.172  по плана на гр.Поморие.

 

32.ОС-424/03.06.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-380 в кв.47 по плана на с.Горица.

 

33.ОС-425/03.06.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласие за рекултивация чрез депониране на земни маси, на поземлени имоти: ПИ 35033.10.315 по КККР на гр.Каблешково, м.”Симеонова могила”, ПИ 35691.1.86 по КККР на с.Каменар, м.”Бадемите”, ПИ 57491.9.274 по КККР на гр.Поморие, м.”Заешка поляна”, община Поморие.

 

34.ОС-427/05.06.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване схема – проект на маршрута за движение и проект на маршрутно разписание /землище с.Медово и с.Порой/ на състав от пътни превозни средства с атракционна цел „Стара планина сафари” на територията на Община Поморие.

 

         35.Текущи.

 

                                                                                       

 

АДАМ АДАМОВ       /п/                                   

 

Председател на Общински съвет – Поморие

 

 

 

 

 

 

 

Изтегли:
Свали този файл (Дневен ред 51-во заседание.pdf)Дневен ред 51-во заседание.pdf218 КБ260 Сваляния