Доклад на временната комисия по избор на съдебни заседатели

на . . Посещения: 324

Д О К Л А Д

 

на Временната комисия,  избрана с Решение № 11/ 26.11.2019 г.

по Протокол №2 от заседание на  Общински съвет – Поморие, проведено на

26.11.2019г., мандат 2019-2023г. по избор на съдебни заседатели

 

 

              Съгласно писмо от Окръжен съд -Бургас с изх.№1400 от 24.09.2019г. и наш рег. № ОС-675 от 26.09.2019г., и с Решение №11/26.11.2019г. на Общински съвет – Поморие /мандат 2019-2023г./ бе избрана временна комисия по избор на съдебни заседатели и удължаване срока на процедурата. В изпълнение на чл.68, ал.1 от ЗСВ срока за удължаване на процедурата за прием на документи, както и самата процедура бяха публикувани на интернет страниците на Община Поморие, Общински съвет – Поморие и на интернет страницата на радио „Милена”. Кандидатите следваше да представят в срок до 13.12.2019г.  документите, посочени в чл.68ал.3 от Закона за съдебната власт. Посочена беше и датата на изслушването на допуснатите кандидати - 08.01.2020г. 

              На 17.12.2019г. от 11.30 часа в присъствието на членовете на временната комисия /мандат 2019-2023г./ по избор на кандидати за съдебни заседатели се проведе първото заседание за разглеждане на постъпилите в посочения срок в деловодството на Общински съвет – Поморие документи на кандидати за съдебни заседатели.

             След като бяха разгледани документите на всеки един от кандидатите Комисията одобри списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни

заседатели:

 1. Ева Димитрова Кафадарова
 2. Красимира Стоянова Стоянова-Иванова
 3. Петя Янакиева Георгиева
 4. Ивелина Атанасова Атанасова
 5. Нина Колева Михалева
 6. Катерина Ганчева Иванова

        На основание чл. 68, ал.5 от Закона за съдебната власт списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи бяха публикувани на 17.12.2019 г. на интернет страницата на Общински съвет – Поморие.

        Всеки от допуснатите кандидати беше уведомен, че изслушването ще се проведе в открито заседание на 08.01.2020г. от 11,00 часа в сградата на Община Поморие.

         На 08.01.2020г. от 11,00 часа се проведе второто заседание на временната комисия определена с Решение 11/26.113.2019г.на Общински съвет – Поморие /мандат 2019-2023г./, относно  публично изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели.

          Заседанието по изслушването беше открито и ръководено от Георги Вражев – зам.-председател на Общински съвет – Поморие, който обяви, че на основание чл. 68, ал.5 от Закона за съдебната власт списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи са публикувани на 17.12.2019 г. на интернет страницата на Общински съвет – Поморие.

          Заседанието премина при следния

          ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели.

        По 1-ва точка от дневния ред г- н Георги Вражев се обоснова, че изслушването се извършва на основание  чл. 68а от Закона за съдебната власт, като в срока по чл. 68а, ал.2 от ЗСВ до започване на изслушването не са постъпили становища или въпроси от граждани, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност.

         По предложение на г-н Вражев бяха изслушвани по поредността на входиране на документите.

         Последва изчитане на поименния списък на кандидатите.

         Всички кандидати присъстваха лично на изслушването. Комисията проведе събеседване с кандидатите, като се даде възможност на всеки да изложи мотиви за кандидатурата си.

 1. Ева Димитрова Кафадарова
 2. Красимира Стоянова Стоянова-Иванова
 3. Петя Янакиева Георгиева
 4. Ивелина Атанасова Атанасова
 5. Нина Колева Михалева
 6. Катерина Ганчева Иванова

 

       След изслушванията временната комисия взе решение да бъдат предложени за кандидати за съдебни заседатели:

 1. Ева Димитрова Кафадарова
 2. Красимира Стоянова Стоянова-Иванова
 3. Петя Янакиева Георгиева
 4. Ивелина Атанасова Атанасова
 5. Нина Колева Михалева
 6. Катерина Ганчева Иванова

 

       Настоящият доклад е съставен на  08.01.2020г. на основание чл.68а, ал.3 от Закона за съдебната власт.

 

 

                       Временна комисия определена с Решение 11/26.11.2019г.на Общински съвет – Поморие, мандат 2019-2023г.:

 

                                                                                                                                                 Ива Димитрова Кусева  /п/

                                                                                                                                                 Адам Георгиев Адамов  /п/                

                                                                                                                                                 Георги Тошков Вражев  /п/

Изтегли:
Свали този файл (доклад на комисия.pdf)доклад на комисия.pdf160 КБ189 Сваляния