Дневен ред 3-то заседание - 20.12.2019г.

на . . Посещения: 880

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Дневен ред 3-то заседание

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам трето заседание на Общински съвет - Поморие на 20.12.2019г. /петък/  от 11.00часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

        1.ОС-75/05.12.2019г. – Докладна записка от Никодим Стоянов – общински съветник, относно предложение за извършаване на пълна финансова ревизия на Община Поморие за периода на мандати 2011-2015г. и 2015-2019г.

         2.ОС-684/09.10.2019г. – Докладна записка от Янчо Илиев – Вр.И.Д.кмет на Община Поморие, относно закупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот.

         3.ОС-18/11.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на план-сметка за дейностите по чистотата за 2020г.

         4.ОС-24/15.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изкупуване на сграда с идентификатор 57491.503.47.1 по КККР на гр.Поморие.

         5.ОС-28/18.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

         6.ОС-39/21.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот – частна общинска собственост на Осман Хасан Али от с.Бата.

         7.ОС-40/22.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в ПИ 57491.503.93 по КККР на гр.Поморие.

         8.ОС-49/28.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване безвъзмездно право на ползване по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони”.

         9.ОС-59/29.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІІ, кв.29 по плана на с.Страцин.

         10.ОС-66/03.12.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ І, кв.23 по плана на с.Косовец.

         11.ОС-70/04.12.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2019г.

         12.ОС-71/04.12.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на второстепенни разпоредители с бюджет, включени в системата на Община Поморие като първостепенен разпоредител с бюджет за 2020г.

         13.ОС-72/04.12.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за приемане на дарение в полза на Община Поморие.

         14.ОС-73/04.12.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва запис на заповед по проект: „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности и социалното включване на семейства с деца и младежи с увреждания на територията на община Поморие”.

         15.ОС-80/06.12.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023г.

         16.ОС-81/06.12.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване на програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2020г.

         17.ОС-82/06.12.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за предоставяне под наем на земеделски земи към програмата за управление разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г.

         18.ОС-85/09.12.2019г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно ползване в горските територии собственост на Община Поморие през 2020г.

         19.ОС-93/10.12.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем за срок от 10 години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс по реда на ЗОС на имоти – публична общинска собственост, за организиране на детско, ученическо хранене и домашен социален патронаж, заедно с оборудването.

         20.ОС-680/07.10.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПУР за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 47651.10.86, засягащи поземлени имоти с идентификатори: 47651.10.59,  47651.10.11,  47651.10.56,  47651.10.57 и 47651.10.86  по КККР на с.Медово, м.”Над село”.

         21.ОС-687/15.10.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация /преработен/ на УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв.15 по плана на с.Страцин.

         22.ОС-693/25.10.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 35691.1.89 по КККР на с.Каменар, м.”Бадемите”.

         23.ОС-694/25.10.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на проект на ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Главен водопровод от напорен водоем /НВ/ „Поморие” до разпределителна мрежа на гр.Поморие.

         24.ОС-05/06.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 35691.1.88 по КККР на с.Каменар, м.”Бадемите”.

         25.ОС-06/06.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 35691.1.87 по КККР на с.Каменар, м.”Бадемите”.

         26.ОС-17/11.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне трасе за обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за оптични отклонения до клиенти от опорната мрежа на „А1 България” ЕАД в гр.Ахелой и землището на гр.Ахелой.

         27.ОС-45/25.11.2019г. - Докладна записка от инж.Кунчо Гайдов – Зам.-кмет на Община Поморие, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Поморие за 2020г.

         28.ОС-60/29.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”, резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура” от Норвежки финансов механизъм 2014-2021г.

         29.ОС-83/09.12.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане изменение на приложение № 1 в Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” – гр.Поморие.

         30.ОС-86/09.12.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане изменение на приложение № 1 в Правилник за организацията, дейността и структурата на общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие.

         31.ОС-89/10.12.2019г. - Докладна записка от Адам Адамов  Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Мехмед Нуриев Бекиров за медицински нужди.

         32.ОС-90/10.12.2019г. - Докладна записка от Адам Адамов  Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Димитър Неделчев Чернев за медицински нужди.

         33.ОС-97/10.12.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация – Поморие.

         34.ОС-105/13.12.2019г. - Докладна записка от Адам Адамов  Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Николина Полименова Сотирова за медицински нужди.

35.Текущи.

 

АДАМ АДАМОВ       /п/                                

Председател на Общински съвет - Поморие 

Изтегли:
Свали този файл (Дневен ред 3-то заседание.pdf)Дневен ред 3-то заседание.pdf213 КБ678 Сваляния