Доклад на временната комисия по избор на съдебни заседатели

на . . Посещения: 442

Д О К Л А Д

 

на Временната комисия,  избрана с Решение № 1110/ 29.03.2019 г.

по Протокол №49 от заседание на  Общински съвет – Поморие, проведено на 29.03.2019г. по избор на съдебни заседатели

 

 

              Съгласно точка.2. от дневния ред по Протокол № 2 от 24.06.2019г. на временната комисия, приета с Решение №1110/29.03.2019г. на свое заседание от 11.07.2019г. с Решение №1216/11.07.2019г., обективирано в Протокол №52/11.07.2019г.  Общински съвет – Поморие прие удължаване на срока за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели предвид неизпълнената квота от одобрени кандидати.

В изпълнение на чл.68, ал.1 от ЗСВ срока за удължаване на процедурата за прием на документи, както и самата процедура бяха публикувани на интернет страниците на Община Поморие и Общински съвет – Поморие. Беше изпратено уведомително писмо с рег.№ОС-533/16.07.2019г. до служебните имейли на Директорите на училища в община Поморие и до Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Поморие с цел оповестяване на  процедурата на работещите в тези свери във връзка с разпоредбата на чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, която предвижда,  най-малко 10 на сто от  лицата одобрени за съдебни заседатели да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Кандидатите следваше да представят в срок до 09.08.2019г. документите, посочени в чл.68ал.3 от Закона за съдебната власт. Посочена беше и датата на изслушването на допуснатите кандидати - 23.08.2019г. 

 

На 09.08.2019г. от 16.00 часа в присъствието на членовете на временната комисия по избор на кандидати за съдебни заседатели се проведе трето заседание за разглеждане на постъпилите в посочения срок в деловодството на Общински съвет – Поморие документи на кандидати за съдебни заседатели.

След като бяха разгледани документите на всеки един от кандидатите Комисията одобри списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни

заседатели:

1. Станина Веселинова Делина

         2. Атанаска Димитрова Драгнева

         3. Минка Александрова Георгиева

         4. Славей Димитров Канариев

         5. Красимира Михайлова Пеева

         6. Петя Славова Георгиева

 

На основание чл. 68, ал.5 от Закона за съдебната власт списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи бяха публикувани на 09.08.2019 г. на интернет страницата на Общински съвет – Поморие.

Всеки от допуснатите кандидати беше уведомен, че изслушването ще се проведе в открито заседание на 23.08.2019г. от 10,00 часа в сградата на Община Поморие.

На 23.08.2019г. от 10,00 часа се проведе четвърто заседание на временната комисия определена с Решение 1110/29.03.2019г.на Общински съвет – Поморие, относно  публично изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели.

Заседанието по изслушването беше открито и ръководено от Адам Адамов - Председател на Общински съвет – Поморие, който обяви, че на основание чл. 68, ал.5 от Закона за съдебната власт списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи са публикувани на 09.08.2019 г. на интернет страницата на Общински съвет – Поморие.

Заседанието премина при следния

         ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели.

 

По 1-ва точка от дневния ред г- н Адамов се обоснова, че изслушването се извършва на основание  чл. 68а от Закона за съдебната власт, като в срока по чл. 68а, ал.2 от ЗСВ до започване на изслушването не са постъпили становища или въпроси от граждани, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност.

По предложение на г-н Адамов бяха изслушвани по поредността на входиране на документите.

Последва изчитане на поименния списък на кандидатите.

Всички кандидати присъстваха лично на изслушването. Комисията проведе събеседване с кандидатите, като се даде възможност на всеки да изложи мотиви за кандидатурата си.

1. Станина Веселинова Делина

         2. Атанаска Димитрова Драгнева

         3. Минка Александрова Георгиева

         4. Славей Димитров Канариев

         5. Красимира Михайлова Пеева

         6. Петя Славова Георгиева

 

След изслушванията временната комисия взе решение да бъдат предложени за кандидати за съдебни заседатели:

        

1. Станина Веселинова Делина

         2. Атанаска Димитрова Драгнева

         3. Минка Александрова Георгиева

         4. Славей Димитров Канариев

         5. Красимира Михайлова Пеева

         6. Петя Славова Георгиева

 

Настоящият доклад е съставен на 23.08.2019г. на основание чл.68а, ал.3 от Закона за съдебната власт.

 

 

 

 

 

                     Временна комисия определена с Решение 1110/29.03.2019г.на Общински съвет – Поморие:

 

 

                                                                  Ива Димитрова Кусева  /п/

                                                                                                                                                                   

                                                                           Адам Георгиев Адамов  /п/                 

                                                                            Георги Тошков Вражев  /п/

Изтегли:
Свали този файл (доклад комисия.pdf)доклад комисия.pdf139 КБ247 Сваляния