Протокол от заседание на временната комисия по избор на съдебни заседатели

на . . Посещения: 392

П Р О Т О К О Л

4/23.08.2019г.

 

         Днес, 23.08.2019г. от 10,00 часа се проведе четвърто заседание на временната комисия определена с Решение 1110/29.03.2019г.на Общински съвет – Поморие, относно  публично изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели.

  На заседанието присъстваха членовете на комисията в състав:

          Ива Димитрова Кусева

                  Адам Георгиев Адамов

           По уважителни причини не присъства Георги Тошков Вражев.

                   

Заседанието беше открито и ръководено от Адам Адамов - Председател на Общински съвет – Поморие, който обяви, че на основание чл. 68, ал.5 от Закона за съдебната власт и след изтичане на удължаването на срока за подаване на документи - 09.08.2019г., определен с Решение №1216/11.07.2019г. на Общински съвет - Поморие, списъка на допуснатите до участие кандидати заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи са публикувани на 09.08.2019 г. на интернет страницата на Общински съвет – Поморие. Г-н Адамов предложи следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Изслушване на на допуснатите кандидати за съдебни заседатели.

 

Временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели с 2 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от 2-ма присъстващи членове, прие така предложения дневен ред.

         

         Заседанието премина при следния

         ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Изслушване на на допуснатите кандидати за съдебни заседатели.

 

Г-н Адамов се обоснова, че изслушването се извършва на основание  чл. 68а от Закона за съдебната власт, като в срока по чл. 68а, ал.2 от ЗСВ до започване на изслушването не са постъпили становища или въпроси от граждани, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност.

Г-н Адамов предложи кандидатите да бъдат изслушвани по поредността на входиране на документите. С 2 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се”  от 2-ма присъстващи членове, комисията прие направеното предложение.

Изчетен бе поименния списък на кандидатите.

1. Станина Веселинова Делина

         2. Атанаска Димитрова Драгнева

         3. Минка Александрова Георгиева

         4. Славей Димитров Канариев

         5. Красимира Михайлова Пеева

         6. Петя Славова Георгиева

        

По заявление ОС-540/22.07.2019г. от Станина Веселинова Делина.

Има магистърска степен по „Психологично консултиране”, бакалавър по „Психология” и по „Предучилищна и начална педагогика”. Работи като учител в СУ „Иван Вазов” гр.Поморие. На въпросите от комисията, касаещи мотивите на г-жа Делина да кандидатства за съдебен заседател тя отговори, че държи на законността и справедливостта. Като млад и отговорен човек от позицията на съдебен заседател би имала възможност да изрази гражданската си позиция.

 

По заявление ОС-558/01.08.2019г. от Атанаска Димитрова Драгнева.

На въпросите от членовете на комисията, относно образованието й тя отговори, че е магистър по „Управление на културата” и работи дълги години като културно просветен работник в НЧ „Просвета 1888” гр.Поморие. Мотивира своето желание да е съдебен заседател с това, че правото и казусите в него са предизвиквали нейния интерес и заинтересованост. Може да предложи обективно гледната си точка по дадени случаи на базата на дългогодишния си опит, базиран на контактите ѝ с хора. Желае да изяви своя граждански и обществен дълг.

 

           По заявление ОС-576/07.08.2019г. от Минка Александрова Георгиева. Работи като начален учител в ОУ „Христо Ботев” гр.Ахелой. На въпроса от комисията относно мотивите да кандидатства за съдебен заседател г-жа Георгиева сподели, че дългогодишния ѝ професионален път като педагог ѝ е дал необходимите знания и опит за работа и комуникация с малолетни и непълнолетни, включително и с различни етноси и групи. Счита, че да си съдебен заседател е отговорност и ще се отнася с необходимите почтенност, безпристрастност и толеранстност към казусите, които ще се разискват.

 

По заявление ОС-577/07.08.2019г. от Славей Димитров Канариев. По образование е инженер. В момента е пенсионер, но продължава да работи. Относно мотивите, с които кандидатства за съдебен заседател сподели, че са продиктувани от разбирането му за обществена ангажираност в името на гражданите на община Поморие и в полза на законността и справедливостта.

 

         По заявление ОС-581/08.08.2019г. от Красимира Михайлова Пеева. Тя е инженер по образование. В момента работи във фирма като продавач-консултант по недвижими имоти. На въпросите от комисията свързани с мотивацията ѝ отговори, че е отговорен и справедлив човек с житейски опит. Желае да бъде полезна на обществото и смята, че позицията на съдебен заседател ще ѝ даде тази възможност.

 

         По заявление ОС-589/09.08.2019г. от Петя Славова Георгиева. По образование е начален учител и работи като такава в ОУ „Христо Ботев” гр.Поморие. Мотивите ѝ да кандидатства за съдебен заседател са продиктувани от това, че в момента специализира „Гражданско образование” в СУ „Климент Охридски” и натрупаните знания ще ѝ дадат възможност да ги приложи на практика. Желанието на г-жа Георгиева се базира на придобития опит като педагог и вярва, че ще се справя с необходимата компетентност и отговорност към задълженията на съдебен заседател.

 

След изслушванията временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели с 2 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” 2-ма присъстващи членове, прие следното

         

Р Е Ш Е Н И Е :

         

           Предлага Общински съвет – Поморие да определи и предложи за съдебни заседатели следните кандидати:

1. Станина Веселинова Делина

         2. Атанаска Димитрова Драгнева

         3. Минка Александрова Георгиева

         4. Славей Димитров Канариев

         5. Красимира Михайлова Пеева

         6. Петя Славова Георгиева

 

 

След приключване на изслушванията и дебатите заседанието бе закрито от Адам Адамов - Председател на Общински съвет – Поморие в 11,30 часа.

 

 

 

 

 

                Временна комисия определена с Решение 1110/29.03.2019г.на Общински съвет – Поморие:

 

                                                                  Ива Димитрова Кусева /п/

                                                                          

                                                                           Адам Георгиев Адамов  /п/

                 

                                                                           

 

 

 

Протоколчик:  /п/

 

                                                                                     /М.Драгнева/

 

Изтегли:
Свали този файл (протокол №4 на комисия.pdf)протокол №4 на комисия.pdf240 КБ217 Сваляния