Дневен ред 53-то заседание - 21.08.2019г.

на . . Посещения: 480


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Дневен ред 53-то заседание

 


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам петдесет и трето заседание на Общински съвет - Поморие на 21.08.2019г. /сряда/  от 16.00часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-527/12.07.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на нова търговска зона на територията на гр.Поморие за разполагане на преместваеми обекти в терени общинска собственост.

         2. ОС-528/15.07.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост.

         3.ОС-543/22.07.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019г.

         4.ОС-556/30.07.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на схеми за разполагане на обекти: „Шахта за три контейнера” в поземлени имоти, общинска собственост по КККР на гр.Ахелой и съгласие за изграждането им, във връзка с проект: „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на ОПОС 2014-2020г.

         5.ОС-566/06.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2019г.

         6.ОС-582/09.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019г.

         7.ОС-587/09.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно ликвидиране на съсобственост в ПИ 57491.502.560 по КККР на гр.Поморие.

         8.ОС-591/09.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно  учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост.

         9.ОС-593/09.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VІІІ, кв.12 по плана на с.Страцин.

         10.ОС-549/27.07.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на нова „Тарифа № 1 за такси при промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди” към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

         11.ОС-552/29.07.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Поморие за 2020г.

         12.ОС-564/02.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за ПИ 44425.2.54, 44425.2.56, 44425.2.99, 44425.3.88, 44425.2.29, 44425.2.36, 44425.3.89 в землището на с.Лъка, община Поморие.

         13.ОС-565/05.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за утвърждаване на средищни детски градини и средищни училища на територията на Община Поморие.

         14.ОС-571/06.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, резултат 2: Подобрено социално включване на децата и младежите – ранно детско развитие и грижи от Норвежки финансов механизъм 2014-2021г. с проектно предложение за обект: ДГ „Радост” гр.Каблешково.

         15.ОС-572/06.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура” – системи за външно изкуствено осветление на общините”, финансирана от финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021.

         16.ОС-573/06.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно промяна в приетата с Решение № 133/28.03.2008г. на Общински съвет – Поморие схема за организацията на движението по пътищата /транспортна схема/.

         17.ОС-585/09.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ ІІІ-380 в кв.47 по плана на с.Горица.

         18.ОС-586/09.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ ІІІ в кв.172 по плана на гр.Поморие.

         19.ОС-588/09.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ в кв.122 по регулационния план на гр.Поморие.

         20.ОС-590/09.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „ВиК съоръжения, обслужващи имот с идентификатор 57491.16.612 по КККР на гр.Поморие, м.”Кротиря”.

         21.ОС-592/09.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ ІІІ-492, кв.28 по плана на гр.Каблешково.

         22.ОС-594/09.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод, захранващ поземлени имоти с идентификатори 57491.18.514 и 57491.18.634 по КККР на гр.Поморие, м.”Кошарите”.

         23.ОС-595/09.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно номериране на съществуващи наредби на Общински съвет – Поморие.

         24.ОС-599/14.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно  предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на действащия ПУР-ПР на улица с о.т.565-566 за УПИ ІІІ – за училище в кв.228 по плана на гр.Поморие.

         25.ОС–600/14.08.2019г. -  Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Лиляна Асенова Адамова за медицински нужди.

        26.Текущи.

 

АДАМ АДАМОВ       /п/                                

Председател на Общински съвет - Поморие 


 


 


.

Изтегли:
Свали този файл (Дневен ред 53-то заседание.pdf)Дневен ред 53-то заседание.pdf206 КБ248 Сваляния