Дневен ред 50-то заседание - 09.05.2019г.

на . . Посещения: 548

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

Дневен ред 50-заседание

 

 

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам петдесето заседание на Общински съвет - Поморие на 09.05.2019г. /четвъртък/ от 10.30 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. ОС-76/31.01.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба по плана на с.Габерово.

 

2.ОС-282/09.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2019г.

 

3.ОС-283/09.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно безвъзмездно предоставяне за управление на моторни триони собственост на Община Поморие на ОП  ОГСС”.

 

4.ОС-298/15.04.2019г.– Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет - Поморие, относно приемане отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2018г. на читалищата на Община Поморие.

 

5.ОС-299/15.04.2019г.– Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет - Поморие, относно одобряване на годишен финансов отчет на „МБАЛ – Поморие” ЕООД гр.Поморие за 2018г.

 

6.ОС-304/16.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019г. – УПИ I, кв.8 и УПИ VI, кв.8 в с.Медово.

 

7.ОС-321/19.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изкупуване на сгради с идентификатори: 57491.502.335.3, 57491.502.335.7, 57491.502.335.8 и 57491.502.335.9 по КККР на гр.Поморие от Община Поморие.

 

8.ОС-322/19.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.

 

9.ОС-323/22.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно провеждане на конкурс за  избор на управител на общинско търговско дружество „Медицински център I” ЕООД – гр.Поморие,обявен със Заповед № РД-16-158/13.02.2019г. на Кмета на Община Поморие и класиране на кандидатите.

 

10. ОС-244/27.03.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно годишен отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на община Поморие за 2018г.

 

11. ОС-245/27.03.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Поморие за 2018г.

 

12. ОС-264/29.03.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на допълнение на приложение №1/ Тарифа №1 за таксите, предоставяни от Община Поморие на основание ЗМДТ/ към Наредба №6 за  реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументални-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие.

 

13.ОС-271/01.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Оптичен кабел от военнопочивен дом Сарафово до местност Лахана, община Поморие”.

 

14.ОС-277/04.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Пътна връзка за ПИ 57491.13.189, местност Хонят, по КККР на гр.Поморие, община Поморие.

 

15.ОС-278/04.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ VIII16 (ПИ 69746.18.16 по КК), УПИ IХ17 (ПИ 69746.18.17 по КК), ПИ 69746.18.18 по КК  и част от ПИ 69746.18.22 по КК – улица в масив 18, землище с.Страцин, общ.Поморие.

 

16.ОС-279/04.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане на „Наредба за финансово подпомагане на категоризираните спортни клубове от Община Поморие” за отмяна на „Наредбата за условията, реда, критериите за финансово подпомагане на спортните клубове (СК), за оценка на спортните резултати и разпределение на средствата между спортните клубове в Община Поморие”, приета с Решение № 1219/27.11.2014г. на Общински съвет – Поморие, с разпореждане за предварително изпълнение.

 

17.ОС-280/05.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на допълнение на приложената Тарифа №2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие на основание чл.6, ал.2 от ЗМДТ към Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

 

18.ОС-303/16.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие.

 

19.ОС-310/18.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изменение на разрешителни №1/18.10.2016г. за ползване на повърхностен воден обект на язовир „Чаталдере” и язовир „Читакдере”.

 

20.ОС-314/18.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019г.

 

21.ОС-317/19.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разкриване на яслена група в детска градина „Теменуга”, гр.Ахелой, община Поморие.

 

22.ОС-318/19.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разкриване на две щатни бройки медицински сестри за обезпечаване дейността на яслена група в ДГ „Теменуга”, гр.Ахелой.

 

23.ОС-319/19.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ VIII и УПИ IХ в кв.15 по плана на с.Страцин, общ.Поморие.

 

24.ОС-320/19.04.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за одобряване  на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ 57491.508.146 в кв.217, ПИ 57491.508.109 в кв.216, ПИ 57491.508.114 в кв.218, УПИ I /ПИ 57491.508.110/ в кв.219, ПИ 57491.508.137 и ПИ 57491.508.140 по регулационния план на гр.Поморие.

 

25.ОС-325/23.04.2019г.– Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет - Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Душка Илчева Славова за медицински нужди и рехабилитация на детето ѝ Силвана Красимирова Щерева.

 

         26.Текущи.

 

 

 

АДАМ АДАМОВ       /п/                       

 

Председател на Общински съвет – Поморие

 

 

 

Изтегли:
Свали този файл (Дневен ред 50-то заседание.pdf)Дневен ред 50-то заседание.pdf210 КБ284 Сваляния