Дневен ред 49-то заседание - 29.03.2019г.

на . . Посещения: 547

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

Дневен ред 49-то заседание

 

 

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам четиридесет и девето заседание на Общински съвет - Поморие на 29.03.2019г. /петък/ от 11.00 часа в зала №2 на Община Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.ОС-204/19.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно проект  на стихосбирка „Яворов и морето” и съфинансиране на проект на стихосбирка „Яворов и морето” от Община Поморие.

 

2.ОС-173/06.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2019г.

 

3.ОС-180/07.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците за закупуване на специализирани съдове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни, опасни отпадъци и др. на територията на гр.Поморие.

 

4.ОС-182/08.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VІІІ, кв.9 по плана на с.Габерово.

 

5.ОС-183/08.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VІІІ, кв.8 по плана на с.Габерово.

 

6.ОС-190/13.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019г.

 

7.ОС-193/13.03.2019г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ” – Поморие, относно дарение на парични средства от ОП „СУОИ” на „МБАЛ-Поморие” ЕООД за закупуване на реанимационна маса за новородени за отделението по „Акушерство и гинекология”.

 

8.ОС-195/15.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2019г.

 

9.ОС-196/15.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж – пристройка в съсобствен с общински имот.

 

10.ОС-201/18.03.2019г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ” – Поморие, относно приемане на нови схеми в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти, маси за консумация и хладилни витрини на територията на гр.Поморие.

 

11.ОС-205/19.03.2019г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно ново разглеждане на Решение № 1044/28.02.2019г. на Общински съвет – Поморие.

 

12.ОС-206/19.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

 

13.ОС-207/19.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва запис на заповед по проект: „Енергийна ефективност в административна сграда за обществено обслужване – гр.Поморие”.

 

14.ОС-209/19.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно безвъзмездно прехвърляне правото на собственост /дарение/ на общински недвижим  имот в полза на Мюсюлманско изповедание.

 

15.ОС-226/22.03.2019г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ” – Поморие, относно приемане на нова схема в търговска зона за разполагаме на преместваеми обекти – маси за консумация и навес на територията на гр.Каблешково.

 

16.ОС-228/22.03.2019г. - Докладна записка от д-р Милена Енева – Председател на ПК по УТСОСОС, относно дарение на парични средства от Общински съвет – Поморие на Стефани Музакова за участие в квалификации за спечелване на квота по ветроходство за Олимпиадата в Токио през 2020година.

 

17.ОС-73/30.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 за управление дейностите по отпадъците на територията на Община Поморие.

 

18.ОС-80/01.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на нова Наредба № 10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

19.ОС-81/01.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на наредба за допълнение на Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие.

 

20.ОС-95/08.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на нова Наредба № 4 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детски градини и подготвителни групи към училищата и организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждането на децата в детските градини на територията на Община Поморие.

 

21.ОС-110/13.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение и допълнение на Наредба № 3 за пожарната безопасност в Община Поморие.

 

22.ОС-170/01.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда в ПИ 57491.19.438 по КККР на гр.Поморие, м.”Лахана”.

 

23.ОС-177/07.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на проект за ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Довеждащ водопровод от деривация „Камчия” до напорен водопровод „Поморие”.

 

24.ОС-178/07.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на проект за ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Довеждащ колектор от ново изградена ревизионна шахта до съществуваща шахта пред ПСОВ гр.Поморие – гравитачен”.

 

25.ОС-194/15.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за одобряване схема – проект на маршрута за движение и проект на маршрутно разписание (гр.Каблешково-с.Порой) на състав от пътни превозни средства с атракционна цел „Off Road Safari” на територията на Община Поморие.

 

26.ОС-208/19.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване схема – проект на маршрута за движение и проект на маршрутно разписание на състави от пътни превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел: Поморие – Аквапарк „Аква Парадайз” Несебър.

 

27.ОС-211/19.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ ХІІІ в кв.35 по плана на гр.Ахелой.

 

28.ОС-212/19.03.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отмяна на Решение № 663/06.10.2017г. на Общински съвет – Поморие и приемане на ново решение за приемане на схема на спортна площадка за скейтбординг в УПИ І, кв.108 по ПУП на гр.Поморие.

 

29.ОС-222/21.03.2019г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, утвърждаване на правила за нейното провеждане и избор на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад.

 

30.ОС-225/21.03.2019г. – Докладна записка от Любо Липчев – Председател на ПК по ОКВЗСП, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Росица Валентина Ереджеп за медицински нужди.

 

31.Текущи.

 

 

 

АДАМ АДАМОВ  /п/                                               

 

Председател на Общински съвет – Поморие

 

 

 

 

 

Изтегли:
Свали този файл (Дневен ред 49-то заседание.pdf)Дневен ред 49-то заседание.pdf214 КБ309 Сваляния