Дневен ред 48-мо заседание - 28.02.2019г.

на . . Посещения: 575

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

Дневен ред 48-мо заседание

 

 

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам четиридесет и осмото заседание на Общински съвет - Поморие на 28.02.2019г. /четвъртък/ от 10.00 часа в зала №2 на Община Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.ОС-793/14.12.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изграждане на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

 

         2.ОС-37/17.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект водоем с идентификатор 02810.16.61 по КК на с.Бата, Община Поморие  - публична общинска собственост с цел изграждане на рибовъдна ферма за топлолюбиви видове риба на търговско дружество „Жени 2005” ЕООД.

 

3.ОС-42/18.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост с предназначение „Сграда за енергопроизводство”.

 

4.ОС-49/23.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот – частна общинска собственост в УПИ V-253 в кв.28 по регулационния план на с.Порой.

 

5.ОС-50/23.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост на Стоян Томов Георгиев в УПИ ІV-62, кв.8 по плана на с.Гълъбец.

 

6.ОС-52/23.01.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие с приложената Тарифа № 2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие.

 

7.ОС-64/28.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2019г.

 

8.ОС-65/28.01.2019г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на земеделски земи в землището на с.Козичино.

 

9.ОС-71/29.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба за ликвидиране на съсобственост в УПИ V и УПИ ХХІІІ в кв.35 по регулационния план на гр.Ахелой.

 

10.ОС-75/31.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж – пристройка и надстройка в имот – частна общинска собственост в УПИ ХІІІ, кв.28 по регулационния план на с.Гълъбец.

 

11.ОС-89/06.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019/2020г.

 

12.ОС-105/13.02.2019г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно одобряване на годишен финансов отчет на „Медицински център І” ЕООД гр.Поморие за 2018г.

 

13.ОС-111/13.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Белодол.

 

14.ОС-112/13.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Медово.

 

15.ОС-113/13.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Бата.

 

16.ОС-114/13.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Козичино.

 

17.ОС-115/13.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Страцин.

 

18.ОС-116/13.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Лъка.

 

19.ОС-117/13.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Порой.

 

20.ОС-118/13.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Горица.

 

21.ОС-121/14.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Ахелой.

 

22.ОС-122/14.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Каблешково.

 

23.ОС-123/14.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Дъбник.

 

24.ОС-124/14.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Александрово.

 

25.ОС-125/14.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост.

 

26.ОС-126/14.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Габерово.

 

27.ОС-127/14.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост в УПИ VІ-94, кв.11 по регулационния план на с.Медово.

 

28.ОС-128/14.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост.

 

29.ОС-129/14.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно възлагане на искане за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на поземлен имот с идентификатор 57491.503.211 по КККР на гр.Поморие, ведно със сградите построени в него.

 

30.ОС-131/14.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг  с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Поморие.

 

31.ОС-132/14.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.

 

32.ОС-133/15.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно възлагане на искане за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на поземлен имот с идентификатор 57491.16.533 по КККР на гр.Поморие, ведно със сградите построени в него.

 

33.ОС-135/15.02.2019г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ” – Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински обекти във временен базар за селскостопанска продукция, находящ се в кв.228, УПИ І-5018 по плана на гр.Поморие.

 

34.ОС-137/15.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на търговски павилиони разположени в имот с ПИ 57491.503.548 по КК на гр.Поморие.

 

35.ОС-138/15.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на програма за създаване на търговско дружество с ограничена отговорност с общинско участие със съдружник „Виста Натура” ООД.

 

36.ОС-139/15.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно създаване на съвместно дружество с ограничена отговорност между Община Поморие и „Виста Натура” ООД с цел кандидатстване за финансиране от европейски фонд.

 

37.ОС-794/14.12.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представители от Общински съвет – Поморие в състава на Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия.

 

38.ОС-809/18.12.2018г. – Докладна записка от Хубавина Япаджиева – Председател на МК по чл.8 от ЗУПГМЖСВ, относно разпределяне на средствата за режийни разноски за извършваните дейности на МК по чл.8 от ЗУПГМЖСВ при Община Поморие.

 

39.ОС-15/10.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно нов състав на обществения съвет по спорт към Община Поморие за 2019г.

 

40.ОС-23/11.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за: „ВЕЗ за жилищен комплекс „Фамагуста-Ахелой” в ПИ 00833.4.481 по КККР на гр.Ахелой, м.”Резервоара”.

 

41.ОС-51/23.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на нова Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие.

 

42.ОС-53/23.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ І-259 и ІІ-260 в кв.13 по плана на гр.Каблешково.

 

43.ОС-63/25.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на нова Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие.

 

44.ОС-104/11.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване на вилна сграда в ПИ 57491.16.174 по КККР на гр.Поморие, местност Кротиря”.

 

45.ОС-130/14.02.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет – Поморие във връзка с чл.15, ал.2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие за определяне на периода на забрана за извършване на строително-монтажни работи на територията на гр.Поморие и гр.Ахелой.

 

46.ОС-147/20.02.2019г. - Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Юркюш Мехмед Алиибрям.

 

47.ОС-148/20.02.2019г. - Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Стоян Асенов Андонов.

 

48.ОС-149/20.02.2019г. - Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Хамид Реджеб Хаджихамид.

 

49.ОС-150/20.02.2019г. - Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Методи Андреев Топалов.

 

50.ОС-151/20.02.2019г. - Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Ралица Маринова Райчева.

 

51.Текущи.

 

 

 

АДАМ АДАМОВ       /п/                               

 

Председател на Общински съвет – Поморие

 

 

 

Изтегли:
Свали този файл (Дневен ред 48-мо заседание.pdf)Дневен ред 48-мо заседание.pdf221 КБ327 Сваляния