Решения от 4-то заседание проведено на 22.12.2015г.

на . . Посещения: 2112

ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ  –  ПОМОРИЕ

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2015г.

/мандат 2015-2019г./

 

 Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 12.01.2016г.

 

По т.1. от дневния ред: „ОС-49/18.11.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2015г.” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 19/22.12.2015г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната  бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, Общински съвет – Поморие приема актуализация на капиталовата програма на Община Поморие, финансирана със средства от Републиканския бюджет, съгласно Приложение № 1.

2.Приема актуализация на капиталовата програма на Община Поморие, съгласно Приложение № 2.

3.Приема актуализация на текущия бюджет на Община Поморие, съгласно Приложение № 3.

 

По т.2. от дневния ред: „ОС-84/03.12.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно план-сметка за дейностите по чистотата за 2016г.” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 20/22.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.7 от ЗМСМА и чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Поморие одобрява План-сметката за приходите и разходите на дейностите по чистотата през 2016г., съгласно приложение план-сметка, което е неразделна част от настоящото решение.

 

По т.3. от дневния ред: „ОС-92/08.12.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 21/22.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие, както следва:

§1.В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

В алинея 1 след думите „Закона за устройство на територията“ се добавя „и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.”

§ 2. Създава се нов чл. 9а със следния текст:

Чл. 9а (1) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от закона за местните данъци и такси за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

(2) Когато собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, е предприятие, в декларацията по ал. 1 се посочва и отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.

(3) При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1.

(4) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32 от закона за местните данъци и такси.

(5) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.

§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1.В ал. 1 датата „30 октомври” се променя на „31 октомври”.

§ 4. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1.Числовият израз „2.0” се променя на „3.0”, а изразът „две на хиляда” се заменя с „три на хиляда”.

§ 5. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1.Създава се нова алинея 2 със следния текст:

(2) Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

§ 6. Чл. 40 се изменя така:

Чл.40.(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.

(2) Алинея 1 не се прилага, когато:

1.пътното превозно средство е придобито по наследство;

2.пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;

3.собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;

4.са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;

5.са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3, когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното средство.

(3) В случите по ал. 2 собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от закона за местните данъци и такси.

(4) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство.

(5)Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.

§7. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:

1.В ал. 1 датата „30 октомври” се заменя с „31 октомври”.

§ 8. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:

1.Ал. 1 се изменя така:

(1) Размерът на дължимия туристически данък за всяка нощувка в местата за настаняване се определя в зависимост от класа на мястото за настаняване, както следва:

А) Места за настаняване клас „А” и клас „Б” с категория:

1.„една звезда” – на територията на цялата община – 0,30 лв.;

2.„две звезди” – на територията на цялата община – 0,40 лв.;

3.„три звезди” -на територията на цялата община – 0,60 лв.;

Б) Места за настаняване клас „А” с категория:

1.„четири звезди” – на територията на цялата община – 0,90 лв.;

2.„пет звезди” -на територията на цялата община – 1,20 лв.;

3.места за настаняване без категоризация или в процес по категоризиране – 1.50 лв. за територията на цялата община.

§ 9. В приложение №1 към чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:

1.В т. 3 (търговия на дребно) се изменя така:

Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта.

І-ва зона –   15лв.

ІІ-ра зона –  11 лв.

ІІІ-та зона –  5 лв.

В Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на територията на Община Поморие чл..59 да стане: „Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма.

         По т.4. от дневния ред: „ОС-95/08.12.2015г. -  Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 22/22.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА,  във връзка чл.6 и чл.8 от ЗМДТ , Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

§ 1. В чл. 14 се внасят следните промени:

1.Абревиатурата „ЗМДТ” става „закон за местните данъци и такси”.

§ 2. В чл. 15 се внасят следните промени:

1.В ал. 2 абревиатурата „ЗМДТ” става „закон за местните данъци и такси” и датата „30 октомври” се изменя в „31 октомври”.

§ 3. В чл. 15а се внасят следните промени:

1.В ал. 2 датата „30 октомври” се изменя в „31 октомври”.

§ 4. В чл. 16 се внасят следните промени:

1.В ал. 1 абревиатурата „ЗМДТ” става „закон за местните данъци и такси”.

§ 5. В чл. 17а се внасят следните промени:

1.В ал.1 се създава нова т.1, както следва: „т.1. Годишни размери на таксата за битови отпадъци когато се определя според вида и броя на използваните съдове, съгласно следната таблица:

 

 

 

Населено място

За сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депа

За поддържане чистотата на територии за обществено ползване

Кофи 240л. и „Мева” 110л. (лв./бр.)

Контейнери 4 куб.м. (лв./бр.)

Контейнери 1100л

(лв./бр)/

 

(%)

 

1

2

3

4

5

6

1.

Александрово

104

-

380

5,0

2.

Ахелой

140

2065

520

1,50

3.

Бата

105

-

388

1,70

4.

Белодол

-

-

388

4,60

5.

Габерово

-

1528

-

2,60

6.

Горица

106

-

393

0,90

7.

Гълъбец

-

-

390

4,30

8.

Дъбник

-

1522

-

1,20

9.

Каблешково

136

1997

502

2,70

10.

Каменар

103

1505

380

0,60

11.

Козичино

-

-

383

6,90

12.

Косовец

-

-

391

6,60

13.

Лъка

-

-

380

3,50

14.

Медово

-

-

383

1,80

15.

Поморие

180

2660

672

1,70

16.

Порой

105

-

388

3,50

17.

Страцин

-

-

391

4,50

         2.В ал.1 се създава нова т.2 със следния текст: „т.2.Честотата на сметосъбиране и сметоизвозване годишно е съгласно следната таблица:

№ по ред

Населено място

Кофи 240 литра

(бр./год.)

Контейнери

4 куб.м.

бр./год.

Контейнери

1100 литра

бр./год.

1

2

3

4

5

1.

Александрово

52

-

52

2.

Ахелой

69

69

69

3.

Бата

52

-

52

4.

Белодол

-

-

52

5.

Габерово

-

52

-

6.

Горица

52

-

52

7.

Гълъбец

-

-

52

8.

Дъбник

-

52

-

9.

Каблешково

52

52

52

10.

Каменар

52

52

52

11.

Козичино

-

-

52

12.

Косовец

-

-

52

13.

Лъка

-

-

52

14.

Медово

-

-

52

15.

Поморие

86

86

86

16.

Порой

52

-

52

17.

Страцин

-

-

52

3.В ал. 1, т. 5 абревиатурата „отдел МДТ” става „Дирекция „Приходи, местни данъци и такси”.

4.В ал.2 се създава нова т.1 със следния текст: “т.1. За жилищните и вилните имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия по следната таблица:

№ по ред

Населено място

За сметосъбиране и сметоизвозване

(%)

За обезвреждане на битовите отпадъци в депа

(%)

За поддържане чистотата на територии за обществено ползване

(%)

Общо

3+4+5

(%)

1

2

3

4

5

6

1.

Александрово

4,9

2,6

2,5

10,00

2.

Ахелой

2,04

1,16

0,8

4,00

3.

Бата

4,10

2,10

0,8

7,00

4.

Белодол

6,30

4,45

2,25

13,00

5.

Габерово

5,50

3,50

1,00

10,00

6.

Горица

5,00

2,60

0,40

8,00

7.

Гълъбец

3,10

2,10

1,80

7,00

8.

Дъбник

5,70

3,60

0,70

10,00

9.

Каблешково

3,20

1,70

1,10

6,00

10.

Каменар

5,00

2,70

0,30

8,00

11.

Козичино

1,30

0,85

2,85

5,00

12.

Косовец

6,00

4,40

2,60

13,00

13.

Лъка

3,60

2,80

1,60

8,00

14.

Медово

2,20

1,60

1,20

5,00

15.

Поморие

1,05

0,70

0,75

2,50

16.

Порой

5,80

3,20

1,00

10,00

17.

Страцин

3,50

2,40

2,10

8,00

5.В ал.2 се създава нова т.2 със следния текст: “ т.2. За нежилищни и вилни имоти на предприятия и нежилищни имоти на граждани, съгласно следната таблица:

№ по ред

Населено място

За сметосъбиране и сметоизвозване

(%)

За обезвреждане на битовите отпадъци в депа

(%)

За поддържане чистотата на територии за обществено ползване

(%)

Общо

3+4+5

(%)

1

2

3

4

5

6

1.

Александрово

9,40

5,60

5,00

20,00

2.

Ахелой

4,10

2,40

1,50

8,00

3.

Бата

8,80

4,50

1,70

15,00

4.

Белодол

13,00

9,40

4,60

27,00

5.

Габерово

14,50

8,90

2,60

26,00

6.

Горица

10,60

5,50

0,90

17,00

7.

Гълъбец

7,50

5,20

4,30

17,00

8.

Дъбник

12,20

7,60

1,20

21,00

9.

Каблешково

8,60

4,70

2,70

16,00

10.

Каменар

10,60

5,80

0,60

17,00

11.

Козичино

2,90

2,20

6,90

12,00

12.

Косовец

15,50

10,90

6,60

33,00

13.

Лъка

7,70

5,80

3,50

17,00

14.

Медово

3,00

2,20

1,80

7,00

15.

Поморие

2,30

1,50

1,70

5,50

16.

Порой

20,60

10,90

3,50

35,00

17.

Страцин

7,50

5,00

4,50

17,00

6.В ал. 2, т. 5, 6, 7 и 9 абревиатурите „ЗМДТ” става „закон за местните данъци и такси”.

7.В ал. 5 абревиатурата „ЗМДТ” става „закон за местните данъци и такси”.

§ 6. В чл. 18б се внасят следните промени:

1.В ал. 1 датата „30 октомври” се променя на „31 октомври”.

§ 7. В чл. 34 се внасят следните промени:

1.В ал. 2 абревиатурата „ЗУТ” става „Закон за устройство на територията”.

По т.5. от дневния ред: „ОС-01/04.11.2015г.-Докладна записка от инж.Мариана Музакова - Директор на ОП „СУОИ” Поморие, относно отдаване под наем на обект общинска собственост” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 23/22.12.2015г.

І. На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7от ЗОС и  чл.17 ал.1, чл.62 ал.1 т 1, чл.63 ал.1 т 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Поморие, Общински съвет -Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен  търг,  за  отдаване под наем за срок от 8/осем/ години на следния имот– публична общинска собственост :   

1. Имот - публична общинска собственост, представляващ помещение- № 13 /за офис/ на  площ 24,20 в сграда, актувана с АОС  4371/18.09.2007г. с идентификатор 57491.504.104.2.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие при начална тръжна наемна цена 174,24лв. на месец  с вкл.ДДС и прилежащ терен към помещението на площ  38 кв.м   при начална тръжна наемна цена 190.00лв  на месец, без  вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

ІІ  Определя следните специфични условия :

1.В обекта  да се  осъществява дейност съобразно определеното предназначение.    2.В публично оповестения явен търг  могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един обект . 

3.Участниците в търга следва да представят удостоверения за липса на  задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие и НАП.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на  10% от началната годишна наемна цена.

ІV.Стъпка на наддаване 10% от първоначалните тръжни наемни  цени. 

V. Спечелилия търга заплаща такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец. 

По т.6. от дневния ред: „ОС-06/06.11.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно промяна в Решение №1515/18.09.2015г. на ОбС – Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 24/22.12.2015г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4, чл.49а от ЗОС и чл.43 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Поморие  изменя свое Решение №1515/18.019.2015г., като учредява възмездно право на строеж на Нериман Якуб Ахмед за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 80кв.м. в УПИ IV, кв.35 по плана на с.Гълъбец и задължава Кмета на Община Поморие да подпише договор за поправка на договор, относно предмета на Типов договор №Д-164/27.03.2014г.,  който да се впише в Службата по вписванията към ПРС. 

 

По т.7. от дневния ред: „ОС-07/06.11.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж на ЕВН България Електроразпределение АД” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 25/22.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37 ал.4 т.4 от ЗОС, Общински съвет гр.Поморие в качеството си на собственик на ПИ с идентификатор №57491.501.677 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, на площ от 57кв.м., при граници, подробно описани в скица №15-384991/07.09.2015г. дава съгласие да бъде отстъпено право на строеж на ЕВН България Електроразпределение АД за изграждане на трафопост – 12кв.м., сервитутна зона за обслужване на трафопоста – 45кв.м. или обща площ – 57кв.м. Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на  200 Евро/кв.м. без ДДС. 

По т.8. от дневния ред: „ОС-08/06.11.2015г.-Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост в УПИ ІІІ-76, кв.20 по плана на с.Лъка” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 26/22.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.29, ал.1, т.1 от НРПУРОИ, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ III-76 кв.20 по плана на с.Лъка и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет гр.Поморие дава съгласие да се продадат 35/1200 идеални части от УПИ III-76 кв.20 по плана на с.Лъка, целият на площ от 1200кв.м., при граници подробно описани в АЧОС №5742/14.10.2015г. на съсобственика Живко Николаев Николов при цена 20 лв./кв.м. без ДДС.

 

По т.9. от дневния ред: „ОС-09/06.11.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост в УПИ ІV, кв.11 по плана на с.Габерово” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 27/22.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.29, ал.1, т.1 от НРПУРОИ, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ IV, кв.11 по плана на с. Габерово и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет гр.Поморие дава съгласие да се продадат 80/500  ид.ч. от УПИ IV, кв.11 по плана на с. Габерово, целият на площ от 500 кв.м., при граници, подробно описани в АЧОС 5734/01.09.2015г.  на съсобствениците  Зекия Юсеин Зюхти, Ажер Юсеин Ахмед, Исмаил Юсеин Осман,

Айше Юсеин Юсмен, Бахрие Юсеин Мехмед и Атче Юсеин Алиосман , на цена 960.00лв./без ДДС/, съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС.

По т.10. от дневния ред: „ОС-11/09.11.2015г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев - Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на земеделски земи в землището на с.Порой” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 28/22.12.2015г.

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 24а ,ал.5 от ЗСПЗЗ,  във връзка с чл. 60 ал. 1 и ал. 6 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Поморие, Общински съвет – Поморие определя земите, които да се отдават под наем за срок от  една стопанска година, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава пета от Наредба № 1 на Общински съвет гр. Поморие, както и първоначалните тръжни цени, а именно:

№ по ред

Имот №

землище

Площ

/дка/

Първоначална тръжна цена

лв/дка за година

Стъпка на наддаване

1

002061-нива

с. Порой

3.667

28.00

10% от опре-делената ПТЦ

2

003115-нива

с. Порой

5.001

28.00

10% от опре-делената ПТЦ

3

008101-изоставена нива

с. Порой

3.675

28.00

10% от опре-делената ПТЦ

4

081004-нива

с. Порой

3.497

28.00

10% от опре-делената ПТЦ

5

081031- нива

с. Порой

4.444

28.00

10% от опре-делената ПТЦ

6

009165-лозе

с. Порой

1.001

28.00

10% от опре-делената ПТЦ

7

091092-лозе

с. Порой

0.802

28.00

10% от опре-делената ПТЦ

8

100045-лозе

с. Порой

12.499

28.00

10% от опре-делената ПТЦ

По т.11. от дневния ред: „ОС-12/09.11.2015г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев - Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на земеделски земи в землището на с.Козичино” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 29/22.12.2015г.

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 24а ,ал.5 от ЗСПЗЗ,  във връзка с чл. 60 ал. 1 и ал. 6 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Поморие, Общински съвет – Поморие определя земите, които да се отдават под наем за срок до  десет стопански години, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава пета от Наредба № 1 на Общински съвет гр. Поморие, както и първоначалните тръжни цени, а именно:

№ по ред

Имот №

землище

Площ

/дка/

Първоначална тръжна цена

лв./дка за година

Стъпка на наддаване

1

092001-индустр. култура

с. Козичино

67.815

28.00

10% от опре-делената ПТЦ

2

090012-индустр. култура

с.Козичино

39.953

28.00

10% от опре-делената ПТЦ

3

106220-индустр. култура

с. Козичино

52.472

28.00

10% от опре-делената ПТЦ

4

000626-изоставена нива

с. Козичино

61.310

28.00

10% от опре-делената ПТЦ

5

001008-изоставена  нива

с.Козичино

134.171

28.00

10% от опре-делената ПТЦ

6

070046-изоставена нива

с. Козичино

77.775

28.00

10% от опре-делената ПТЦ

7

032030-изоставева нива

с. Козичино

76.923

28.00

10% от опре-делената ПТЦ

8

034020-изоставена нива

с.Козичино

107.253

28.00

10% от опре-делената ПТЦ

9

055008-нива

с. Козичино

41.597

28.00

10% от опре-делената ПТЦ

По т.12. от дневния ред: „ОС-61/24.11.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно прехвърляне на материалните активи на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМСУ/ гр.Поморие от Община Поморие на ОП „Социално обслужване”  гр.Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 30/22.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъдат прехвърлени материалните активи на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания гр.Поморие, от Община Поморие на Общинско предприятие „Социално обслужване” гр.Поморие за стопанисване и управление.

По т.13. от дневния ред: „ОС-62/24.11.2015г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев - Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на овощни градини в землището на с.Козичино” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 31/22.12.2015г.

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 24а ,ал.5 от ЗСПЗЗ,  във връзка с чл. 60 ал. 1 и ал. 6 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Поморие, Общински съвет – Поморие определя земите, които да се отдават под наем за срок до  десет стопански години, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава пета от Наредба № 1 на Общински съвет гр. Поморие, както и първоначалните тръжни цени, а именно:

№ по ред

Имот №

землище

Площ

/дка/

Първоначална тръжна цена

лв/дка за година

Стъпка на наддаване

1

000504-овощна градина

с. Козичино

5.038

28.00

10% от опре-делената ПТЦ

2

000608-овощна градина

с.Козичино

19.717

28.00

10% от опре-делената ПТЦ

3

000628-овощна градина

с. Козичино

0.978

28.00

10% от опре-делената ПТЦ

4

000629-овощна градина-изоставена нива

с. Козичино

26.446

28.00

10% от опре-делената ПТЦ

5

065021-ов. градина-тер.

с.Козичино

8.470

28.00

10% от опре-делената ПТЦ

6

065031-ов. градина-тер.

с. Козичино

0.863

28.00

10% от опре-делената ПТЦ

 

По т.14. от дневния ред: „ОС-66/27.11.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно взимане на решение за поемане на общински дълг с цел реализация на проект: „Осигуряване на достъп до културно наследство и културни продукти в Община Поморие чрез отваряне за посещения на сгради с културно-историческо стойност и разработване на нови дигитални съдържания в областта на културното наследство” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 32/22.12.2015г.

1.На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА  във връзка с предложение на Кмета на Община Поморие относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общинският съвет дава съгласие Община Поморие да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Осигуряване на достъп до културно наследство и културни продукти в Община Поморие чрез отваряне за посещения на сгради с културно-историческа стойност и разработване на нови дигитални съдържания в областта на културното наследство“ по Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността”, на програма БГ 08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014, при следните основни параметри:

1.1. Максимален размер на дълга – 596 569,00 лв. (петстотин деветдесет и шест хиляди петстотин шестдесет и девет лева);

1.2. Валута на дълга – лева 

1.3. Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

1.4. Условия за погасяване: 

1.4.1. Срок на погасяване – до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

1.4.2 Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Програмния оператор съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 24-10-М3-15/23.04.2015

1.5. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.078 %,

1.6. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

1.7. Начин на обезпечение на кредита:

1.7.1. Учредяване на залог върху вземанията на Община Поморие по Договор за безвъзмездна помощ № 24-10-М3-15/23.04.2015, сключен с Програмния оператор на програма БГ 08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, и 

1.7.2. Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Поморие да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.15. от дневния ред: „ОС-67/27.11.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно взимане на решение за поемане на общински дълг с цел  реализация на проект: „Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в „МБАЛ-Поморие” ,по Програма BG04 ,,Енергийна ефективност и възобновяема енергия” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 33/22.12.2015г.

1.На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА,  във връзка с предложение на Кмета на Община Поморие относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общинският съвет дава съгласие Община Поморие да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в МБАЛ - Поморие”, по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, грантова схема BG 04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”, Мярка 1: Енергйина ефективност”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014, при следните основни параметри:

1.1. Максимален размер на дълга – 476 727,00 лв. (четиристотин седемдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и седем лева);

1.2. Валута на дълга – лева 

1.3. Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

1.4. Условия за погасяване: 

1.4.1. Срок на погасяване – до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

1.4.2 Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Програмния оператор съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG04-02-03-014-012/18.08.2015

1.5. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.078 %,

1.6. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

1.7. Начин на обезпечение на кредита:

1.7.1. Учредяване на залог върху вземанията на Община Поморие по Договор за безвъзмездна помощ № BG04-02-03-014-012/18.08.2015, сключен с Програмния оператор на Програма БГ04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, и 

1.7.2. Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Поморие да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.16. от дневния ред: „ОС-71/30.11.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Българо-гръцко дружество „Анхиало” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 34/22.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.48, ал 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Поморие учредява безвъзмездно право на ползване на общинската част от сграда, състояща се от три стаи на втори етаж, две от които са с изложение  - изток и една с изложение – север, всички на площ от 35.160кв.м, представляващи 35,16/199и.ч. от масивна двуетажна сграда, находяща се в УПИ II в кв.42а по плана на гр.Поморие, съответстваща на сграда с идентификатор 57491.503.215.1, изградена в поземлен имот с идентификатор 57491.503.215 по КККР на гр.Поморие за срок от 5 (пет) години.

По т.17. от дневния ред: „ОС-73/01.12.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно отпадане на публичния характер на имот общинска собственост” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 35/22.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие обявява урегулиран поземлен имот ІІ, кв.21 с отреждане за спортен клуб, ресторант и хотел, одобрен със Заповед № РД-16-893/15.09.2015г. за частна общинска собственост.

По т.18. от дневния ред: „ОС-74/01.12.2015г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев - Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на земеделска земя в землището на с.Козичино” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 36/22.12.2015г.

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 24а ,ал.5 от ЗСПЗЗ,  във връзка с чл. 60 ал. 1 и ал. 6 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Поморие, Общински съвет – Поморие определя земите, които да се отдават под наем за срок до  десет стопански години, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава пета от Наредба № 1 на Общински съвет гр. Поморие, както и първоначалната тръжна цена, а именно:

№ по ред

Имот №

землище

Площ

/дка/

Първоначална тръжна цена

лв/дка

Стъпка на наддаване

1

058008-изоставена нива

с. Козичино

92.720

28.00

10% от опре-делената ПТЦ

По т.19. от дневния ред: „ОС-75/01.12.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 37/22.12.2015г.

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие, в изпълнение на Стратегията за 2016-2019г. приема годишна Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г. – земеделски имоти за отдаване под наем.

 

По т.20. от дневния ред: „ОС-79/03.12.2015г. - Докладна записка от инж.Мариана Музакова - Директор на ОП, „СУОИ”’- Поморие, относно обявяване на публично оповестен търг на терени частна общинска собственост” се прие следното

 Р Е Ш Е Н И Е :

№ 38/22.12.2015г.

І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14 ал.2 от ЗОС  и чл.62,  ал.1, от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет -Поморие  дава съгласие да  се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени – частна общинска собственост, както следва:

1.За отдаване под наем  за срок от 8/осем/ години на терен частна общинска собственост с площ 50кв.м. разположен в търговска зона находяща се  в УПИ XІ, кв.21 по плана на с.Каменар  за стациониране на временен обект за КОО  при начална тръжна цена на месечния наем в размер на 150,00лв., без ДДС, съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение. Стъпка на наддаване 15,00лв.без ДДС. Депозит  за участие в търга в размер на 10 % от началната годишна наемна  цена-180,00лв. без ДДС.  

2.За отдаване под наем  за срок от 8/осем/ години на терен частна общинска собственост  с площ 17 кв.м. разположен в търговска зона ноходяща се  в УПИ ІІІ, кв.36 по плана на гр.Каблешково –петно № 1 за стациониране на временен обект при  начална тръжна цена на месечния наем в размер на 64,60лв. без ДДС, съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.Стъпка на наддаване 6,46.лв без ДДС. Депозит  за участие в търга в размер на 10 % от началната годишна наемна  цена-  77,52лв. без ДДС.

ІІ.Определя следните специфични условия:

1.На терените  по т.І. може да се осъществява търговска дейност.

2.В публично оповестения явен търг  могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ.

3. Участниците в търга следва да представят актуално състояние на фирмата ,както и  удостоверения за липса на  задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие и НАП.

ІІІ. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

 

По т.21. от дневния ред: „ОС-80/03.12.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016-2019г.” се прие следното

  Р Е Ш Е Н И Е :

№ 39/22.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.8 от ЗОС и съгласно чл.4, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2016-2019г.

 

По т.22. от дневния ред: „ОС-81/03.12.2015г.-Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно отстъпване право на строеж в общински имот в УПИ ХХ-25, кв.17 по плана нас.Дъбник” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 40/22.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.47 от Наредба №1 на Общински съвет гр.Поморие, Общински съвет – Поморие в качеството си на собственик УПИ  XX-25, кв.17 по плана на с. Дъбник, целия на площ 900 кв.м., при граници, подробно описани в АЧОС №1036/21.08.2000г., дава съгласие да се учреди право на строеж за изграждане на пристройкана лятна кухня със ЗП 56.83 кв.м., склад със ЗП 33.07кв.м. и веранда със ЗП 18кв.м  на Юркия Адем Мустафа. Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 1110.00лв (без ДДС). 

 

По т.23. от дневния ред: „ОС-82/03.12.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и физически лица чрез доброволна делба” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 41/22.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.1 от ЗОС и съгласно чл.29 ал.1 т.4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се ликвидира съсобствеността на следните поземлени имоти в землището на с.Страцин: №000089 на площ от 38.717дка и №000141, на площ от 0.862дка, образувани от разделянето на имот №000083 на площ от 39.578дка, с начин на трайно ползване пасище, мера и №000086 на площ от 4.221дка и №000085, на площ от 0.338дка, образувани от разделянето на имот №000078 на площ от 4.560дка, с начин на трайно ползване населено място чрез доброволна делба, като:

Стефка Вълкова Ангелова, Мария Горанова Демирева и Марин Вълков Маринов получат в дял и станат собственици на:

- поземлен имот №000085, на площ от 0.338дка, с начин на трайно ползване: населено място, землище с.Страцин, при граници: населено място с №000086 и пасище мера с №000141.Данъчната оценка на имота е 649.00лв.

- поземлен имот №000141, на площ от 0862дка, с начин на трайно ползване: пасище, мера, землище с.Страцин, при граници: пасище, мера с №000089, път IV кл. С №000587 и населено място с №000085. Данъчната оценка на имота е 16.29лв.

Община Поморие получи в дял и стане собственик на:

- поземлен имот №000086 на площ от 4.221дка, с начин на трайно ползване: населено място, землище с.Страцин, при граници: пасище, мера с №000089, населено място с №000076, нива с №016001, полски път с №000593, пасище, мера с №016003, път IV кл. С №000587 и населено място с №000085. Данъчната оценка на имота е 8104.30лв.

- поземлен имот №000089, на площ от 38.717дка, с начин на трайно ползване: пасище, мера, землище с.Страцин, при граници: населено място с №000086, пасище, мера с №000141, път IV кл. с №000587, полски път с №000585 и населено място с №000077. Данъчната оценка на имота е 731.75лв.

 

 

 

         По т.24. от дневния ред: „ОС-88/04.12.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно открита процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга от обществен интерес ”Управление, поддържане и експлоатация на язовир „Чаталдере” и язовир „Читакдере”, находящи се в землището на гр.Каблешково, местност ,,Бадемите” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 42/22.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от ЗК Общински съвет Поморие открива процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга за язовир Чаталдере и язовир Читакдере, находящи се в землището на гр. Каблешково, Община Поморие, Област Бургас, наричани по-нататък в настоящото "обект на концесията" при следните условия:

1. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА

Обектът на концесията е:

Язовир Чаталдере, находящ се в землището на гр. Каблешково, местност „Бадемите“, собственост на Община Поморие съгласно АПОС № 326/18.08.1999 г., съставляващ поземлен имот № 000046, с площ 22.042 дка, съгласно скица № К10428/11.03.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Поморие и язовир Читакдере, находящ се в землището на гр. Каблешково, местност „Бадемите“, собственост на Община Поморие съгласно АПОС № 327/18.08.1999 г., съставляващ поземлен имот № 000047, с площ 7.288 дка, съгласно скица № К10429/11.03.2015 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Поморие, включително техните водни площи и прилежащите им територии и съоръжения, конкретно индивидуализирани в изработените обосновка на концесията, концесионни анализи и приложенията към тях. 

Предметът на концесията е:

Управление, поддържане и експлоатация на язовир Чаталдере и язовир Читакдере, находящи се в землището на гр. Каблешково, местност „Бадемите“, собственост на Община Поморие, като стопанските дейности, които могат да се извършват с тях са: развъждане на риба и други аквакултури, любителски риболов, водопой,  напояване при поискване и други дейности, които биха могли да съпътсват основните дейности без да ги възпрепятстват. 

2. ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Чрез обекта на концесията се извършват следните услуги и други стопански дейности:

-управление на услуга от обществен интерес на риск на концесионера, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да експлоатира услугата или от това право и компенсация от страна на концедента. 

-право на концесионера да експлоатира услугата от обществен интерес включва получаването на приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности - и правото да получава приходи от тези дейности. Управлението на услуга от обществен интерес включва поддържането в наличност на услугата и осигуряването на непрекъснатост и ниво на качество на предоставяните услуги в съответствие с клаузите на концесионния договор, а когато услугата се извършва с обект - собственост на концедента - и управление и поддържане на обекта на концесията. 

-извършване на частични строителни и монтажни работи, когато е налице необходимост от частично разширяване, частична реконструкция, частична рехабилитация или ремонт на обекта на концесията.

3. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Към обекта на концесията са включени и следните принадлежности:

Инфраструктурата (прилежаща) по смисъла на §5, т. 31 от ЗУТ - „система от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност”, както следва:

-За язовир „Чаталдере”: язовирна стена с прилежащи към нея преливник и основен изпускател, изградени в имот номер 000422. 

-За язовир „Читакдере”: язовирна стена с прилежащи към нея преливник и основен изпускател изградени в имот номер 000469. 

-Електропреносна мрежа: изградена в близост до двата язовира.

Непосредственият достъп до язовир „Чаталдере” и до язовир „Читакдере” се осъществява по земен полски път.  

4. МАКСИМАЛЕН СРОК НА КОНЦЕСИЯТА

Определя се максимален срок на концесията от 20 години, считано от датата на влизане в сила на концесионния договор. Предвижда се възможност за неговото продължаване с не повече от една трета от първоначално определения срок след решение на концедента по реда на чл. 10, ал. 4 от Закона за концесиите.

5. НАЧАЛНА ДАТА НА КОНЦЕСИЯТА

Началната дата на концесията е датата на подписване на концесионния договор.

6. УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА, КАКТО И ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТ ФАКТИЧЕСКИ ИЛИ ПРАВЕН ХАРАКТЕР, НАСТЪПВАНЕТО ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КОИТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НАРУШАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ БАЛАНС

Дейностите по концесията и на свързаните с тях инвестиции се осигуряват със средства, осигурени от концесионера /за негова сметка/ и на негов риск.

На обекта на концесия се осигуряват:

- правилна и безопасна експлоатация на язовирната стена и поддържане на съоръженията към нея за всеки един от двата язовира;

- план за експлоатация съгласно Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията, който да включва подробна програма за визуални наблюдения, измервания и профилактика на оборудването в режим на частично и пълно отваряне и затваряне на затворите, доказващо годността им и дневник, отразяващ текущи ремонти и всяка манипулация със съоръженията;

-  авариен план, съгласно чл. 138а, ал. 1 от Закона за водите;

- проект за изграждане на КИС, включващ реперна мрежа за измерване деформациите на язовирната стена (включително нулево замерване), рейки за мерене водното ниво и мерене на влизащите в язовирното езеро води;

- почистване на облекчителното съоръжение по цялата му дължина и създаване на условия за гасене на енергията на придошлата вода;

- почистване на храстовидната и дървестна растителност по сухия откос;

- санитарно-хигиенно обслужване;

- поддържане на обекта на концесията;

- поставяне на указателни табели с информация на обекта на концесията;

- всички бъдещи инвестиционни намерения, свързани с ново строителство в терените около язовирите (СМР при разширяване, рехабилитация или реконструкция на обектите, поставяне на временни постройки и др.) следва да бъдат консултирани с Исторически музей – Поморие; 

- при осъществяване на дейности, свързани с нарушаване на целостта на земния пласт в терените около язовирите да се спазват изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство. При необходимост Историческия музей - Поморие следва да осъществява наблюдение на тези работи;

- да се осигурят възможности за извършването на периодичен мониторинг на терените около язовирите от археолог от Исторически музей – гр. Поморие;

- опазване на обществения ред и на здравето и спокойствието на посетителите на обекта на концесията.

Промени в действащото законодателство и/или в икономиката и/или други съществени изменения от какъвто и да било характер, влияещи на подписания концесионен договор могат да доведат до нарушаване на икономическия баланс. В такива случаи следва да се подпише допълнително споразумение и/или да се прекрати действието на концесионния договор.

7. ОСНОВНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

Основни права на КОНЦЕДЕНТА

Извън правата определени в нормативните актове, Концедентът има следните права: 

Да получава дължимото от КОНЦЕСИОНЕРА концесионно плащане в сроковете и при условията, определени в концесионния договор;

Да контролира изпълнението на поетите задължения и условията на концесията, включително чрез право на достъп до обекта на концесията по всяко време, без да препятства/затруднява с това нормалната работа на КОНЦЕСИОНЕРА, освен в случаите, уредени с нормативен акт;

Да получава регулярно и при поискване всякаква информация и документи, свързани с реализирането на концесията, която не е свързана с търговски тайни на КОНЦЕСИОНЕРА;

Да придобие, след изтичане срока на договора или неговото преждевременно прекратяване, правото на собственост върху постройките и другите трайно прикрепени към земята дълготрайни материални активи, инженерната инфраструктура, техническата и друга документация и информация, изготвена във връзка с концесията, без заплащане на обезщетение, съгласно действащото законодателство

Да прекрати едностранно договора при неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА, на което и да е от основните му задължения или условията на концесията или при неизпълнение на задълженията по договора за настоящата концесия, при условията разписани в договора, както и в случаите  предвидени в нормативен акт;

Да прекрати договора за концесия с писменно предизвестие, с достатъчно дълъг срок за довършване на започнатите водностопански дейности, така че да не бъдат нанесени щети от преждевременното им преустановяване, но не по дълъг от 5 /пет / години, при постъпване на искане от страна на създадено сдружение за напояване в землището на гр. Каблешково, община Поморие на основание § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдруженията за напояване;

Всички друга права, които са предоставени на КОНЦЕДЕНТА чрез действащото законодателство.    

Основни задължения на КОНЦЕДЕНТА

Извън задълженията определени в нормативните документи, Концедентът има следните задължения:

Да въведе КОНЦЕСИОНЕРА в обекта на концесията в сроковете и по реда предвидени в договора, като предаде обекта в неговата цялост, свободен, без наематели и/или ползватели на друго основание;

Да оказва необходимото съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяване на концесията, в рамките на компетентността на общинската администрация, съгласно договорените условия;

Да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и/или договора за настоящата концесия;

Да осъществява контрол на КОНЦЕСИОНЕРА за изпълнението от последния  на задължителната годишна инвестиционната програма върху обекта на концесията.

Да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по договора за нея;

Своевременно да съгласува всички представени от КОНЦЕСИОНЕРА документи във връзка с изпълнението на концесионния договор;

Да осигури спокойно и несмущавано упражняване на правата на КОНЦЕСИОНЕРА по договора за концесия, когато дейността му се осъществява в съответствие със закона и договора;

Да предаде на КОНЦЕСИОНЕРА пълната техническа документация – проекти, разрешителни и съгласувателни документи, актове, протоколи и други подобни, които КОНЦЕДЕНТЪТ притежава към датата на подписване на договора за концесия.

Основни права на КОНЦЕСИОНЕРА

Извън правата определени в нормативните актове, Концесионерът има следните права:

Да ползва обекта на концесията съобразно предназначението му и условията на договора за концесия, като запази предмета на дейност за целия период на концесията;

Да получава доходите от извършваната от него концесионна дейност чрез експлоатация на обекта, предмет на концесията;

Да поиска изменение на концесионния договор, когато обстоятелствата, при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и задълженията на двете страни, при условие, че измененията са в рамките на решението за откриване на процедурата, решението за определяне на концесионер, офертата на КОНЦЕСИОНЕРА в процедурата и в съответствие с условията в договора; 

Да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите или услугите, които има право само той да извършва съгласно концесионния договор;

Да ползва инженерната инфраструктура на обекта на концесията;

Да извършва частични строителни и монтажни дейности с оглед поставяне на временни постройки и да извършва необходимите подобрения, свързани с ползването на концесионния обект, след предварително писмено съгласуване с КОНЦЕДЕНТА и компетентни органи, съгласно изискванията на закона;

Всички друга права, които са предоставени на КОНЦЕДЕНТА чрез действащото законодателство.

Основни задължения на КОНЦЕСИОНЕРА

КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен:

Да заплаща на КОНЦЕДЕНТА дължимото концесионно плащане в сроковете и при условията, определени в концесионния договор;

Да изпълни инвестиционната програма, представена от него при участието му в откритата процедура, която е неразделна част от концесионния договор. Всички  наложили се последващи изменения на приетата инвестиционна програма, могат да се извършват само след съгласуване с компетентните органи и КОНЦЕДЕНТА, при спазване на действащата нормативна уредба;

Да приведе в изправност и поддържа в технически изискуемите норми чашите, стените, изпускателите и преливниците на обекта на концесията, да следи състоянието на короните, сухите и мокрите откоси, терените под язовирните стени и всички съоръжения на обекта, съгласно изискванията на Наредба № 13 от 29.02.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях; 

Да изпълнява изцяло всички задължения на КОНЦЕДЕНТА и изискванията по осъществяването на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, уредени в Наредба № 13 от 29 януари 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и в други действащи в тази област нормативни актове.

Да изготви  авариен план съгласно чл. 138а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ) и по реда на чл. 35 от Закона за защита при бедствията (ЗЗБ).

Да съгласува аварийния план по предходното изречение с КОНЦЕДЕНТА и със собствениците на каскадно разположените хидротехнически съоръжения по поречието на реката, в тримесечен срок от подписването на концесионния договор.

Да изпълнява задълженията по чл. 35, ал. 3 от ЗВ.

Да изпълнява задължението по чл. 142 от ЗВ.

Незабавно да предприема мерки по изпълнение на всички предписания по техническото състояние и експлоатацията на язовирните стени и съоръженията към тях, дадени от компетентните органи.

Да изготви проект на КИС и да изпълни проекта, включващ реперна мрежа за измерване на деформациите на язовирните стени (включително нулево замерване), рейки за мерене на водното ниво и мерене на влизащите в язовирното езеро води.  

Да осигурява по всяко време достъп до обекта на концесията на контролни органи и оторизирани представители на Община Поморие, като им предоставя документи и информация относно изпълнението на задълженията по концесионния договор и условията на концесията;

Да провежда мероприятия по поддръжка на хидросъоръженията, прилежащи на концесионния обект ежегодно, като доказва пред Община Поморие, извършените дейности с оправдателни документи; 

Да поддържа за своя сметка проводимостта на всички хидротехнически и защитни съоръжения на водните обекти в съответствие с параметрите на приливните съоръжения на разстояние до 500 м от всяка от язовирните стени;

Да ползва язовирите съгласно тяхното предназначение и при необходимост от ремонт и ново строителство да извършва същите след писмено одобрение на КОНЦЕДЕНТА и след съгласувания на компетентните органи в съответствие с нормативните актове; както и да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху предоставената му земя, които не са предвидени в инвестиционната програма; 

Да съгласува с КОНЦЕДЕНТА наложилите се последващи изменения на инвестиционната програма, след съгласуване с компетентните органи; 

Да поддържа обекта на концесията в добро техническо състояние, като не извършва и да не допуска извършването на действия, които биха застрашили сигурността на изградените съоръжения; 

Да опазва водните обекти от замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и да поддържа чистота в крайбрежните ивици, като не допуска действия по замърсяване на околната среда в и около обекта на концесията и депонира отпадъците, получени от дейността му на установените за това места, вкл. да провежда мероприятия по опазване на крайбрежните ивици от замърсяване и/или почистването им ежегодно.

Своевременно да изпълнява предписанията на компетентните органи по поддържането на техническата изправност на чашите, стените, изпускателите и преливниците на обекта на концесията, като се отчита пред комисията осъществяваща контрола на концесията;

Да получи разрешително за водоползване и/или ползване за осъществяване на дейността по концесията в съответствие с изискванията на чл. 46, чл. 52, чл. 56 и чл. 60 от Закона за водите;

Да разработва и представя на КОНЦЕДЕНТА веднъж годишно - до 31 март на съответната година, отчет, относно изпълнение на задълженията по концесионния договор и извършените инвестиции за предходната година;

Да изготви инструкция за експлоатация и профилактика на съоръженията на язовирите.

Да постави забранителни, предупредителни и информационни знаци според режима за къпане. В забранителните знаци да посочват причините, наложили забраната, в предупредителните - опасностите при къпане, а в информационните - разстоянието до най-близкия медицински пункт.

Да представя до края на месец декември, през целия срок на концесията, информация за реализираното зарибяване, улов и добиви на риба и други водни и земни животни по количество и видов състав на съответното Териториално звено на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури към Министерството на земеделието и горите.          

Да изпълнява задълженията си по договора с грижата на добър търговец;

Да не предоставя на трети лица информацията и документацията, получена във връзка със сключването и изпълнението на настоящия договор освен в случаите, определени в нормативен акт или в концесионния договор;

Да съгласува с КОНЦЕДЕНТА всяка актуализация на техническия проект за възстановяване и поддържане на съоръженията;

Да съставя и води изискуемата за правилната и безопасна експлоатация на обекта технологична, хидроложка, геоложка, техническа и друга документация;

Да не допуска неговите подизпълнители, ако такива са налице, да извършват умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по настоящия договор, както и да отговаря за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя;

Да приема и търпи при наличието на форсмажорни обстоятелства, трети лица, да ползват концесионната площ, без да има право на обезщетения;

След изтичане на срока на договора да предостави обратно на КОНЦЕДЕНТА обекта, предмет на концесията, в състояние, годно за експлоатация, ведно с всички проекти, планове, скици, компютърни записи и други такива, свързани с експлоатацията, поддръжката и състоянието на обекта на концесията

Да застрахова ежегодно до 31 януари концесионния обект в полза на Община Поморие за своя сметка, за риска „Пожар и природни бедствия, включително земетресение”, по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховането, съгласно получена от Община Поморие служебна бележка - извлечение от счетоводните книги, както и да заплаща всички дължими държавни такси, свързани с експлоатацията на водния обект, всички данъци и такси по ЗМДТ и разходите по поддържане и експлоатация на обекта.

Да изпълнява стриктно изискванията, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.

Да представя на КОНЦЕДЕНТА, не по-късно от 1 месец от дата на издаването им всички документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други такива, свързани с експлоатацията, поддръжката и състоянието на обекта на концесията. 

За всички извършени подобрения върху обекта на концесията, извън инвестиционната програма, да се съставя двустранен констативен протокол, подписан от КОНЦЕСИОНЕРА и длъжностните лица от общинската администрация, извършващи контрола по концесията.

При изграждане на обслужващи дейността обекти и осъществяване на основната дейност по предназначението на обекта на концесията, в случай на необходимост, да изготви оценка за въздействието върху околната среда, в случаите предвидени в Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, като тези дейности се съгласува с Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). Оценката и съгласувателните становища се предава в писмен вид в Общината във връзка със заявени инвестиционни намерения за изграждане на обекти в зоната около концесионния обект. 

Да не използва лицензи, патенти, оборудване и технологии, които създават опасност за замърсяване или увреждане на околната среда над границите на действащите норми и стандарти;

Да обезщети причинените вреди от замърсяване или увреждане на околната среда до размера на средствата, необходими за възстановяване на последиците от тях;

Да изпълни задължението си по инвестиционната програма, съобразно офертата си за участие в процедурата за предоставяне на концесия, представляваща неразделна част от концесионния договор

Да извършва за своя сметка всички дейности по управление и поддържане на съоръженията съгласно изискванията на Наредбата по чл. 141, ал. 2 от Закона за водите.

Да не позволява следните действия спрямо язовирните стени:

- преминаване на превозни средства и прекарване на домашни животни извън определените за целта места;

- оране, брануване, разкопаване и повреждане по какъвто и да е начин повърхността на стената;

- забиване на колове и садене на дървета и храсти;

- копане на кладенци и устройване на рибарници до 50 м.;

Да спазва стриктно предписанията в Констативни протоколи от Басейнова дирекция, издадени при извършени огледи за сигурността на съоръженията с цел предотвратяване на бедствия и аварии.

Да спазва писмените предписания на контролните органи за нивото на водата в язовирите, с цел безопасната експлоатация на обекта на концесията.

Да спазва всички нормативни изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на околната среда, човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред, както и в други случаи, определени със закон.

Да уведомява незабавно КОНЦЕДЕНТА за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност  и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, както и в други случаи, определени със закон.

Да осигурява при необходимост вода за напояване на земите около обекта на концесията и неговия отток в количества, незастрашаващи рибовъдната дейност по съгласуван с КОНЦЕДЕНТА график, както и да се определи място за водопой на домашните животни, съгласувано с кмета на населеното място. За целта КОНЦЕСИОНЕРА до началото на всеки поливен сезон на текущата година /1 юни/ осигурява акумулирането на вода до кота преливник.

Да  не извършва строеж или да провежда мероприятия, които могат да се отразят неблагоприятно върху естествения режим на водата, втока, оттока и качеството на същата, без писмено съгласуване и разрешение от КОНЦЕДЕНТА.

Да осъществява мероприятия за запазване на видовото разнообразие на водната фауна и условията за размножаване.

Да не позволява ловенето на риба с взривни, отровни и зашеметяващи вещества и устройства.

Да извършва риборазвъждането, риболова и продажбата на уловената риба под ветеринарно-санитарен контрол.

При осъществяването на дейността си да спазва стриктно всички изисквания на Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие, като не унищожава и нарушава местообитанията на видовете, включени в приложенията към Закона за биологичното разнообразие, не възпрепятства достъпа им до водните обекти, не нарушава условията им на живот и не пречи на размножителния им процес.

Да поддържа през срока на концесионния договор работните места, съгласно офертата си в концесионната процедура.

 

 

8. УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Неприложимо.

9. ЗАБРАНА ЗА ОТДАВАНЕ НА ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА ПОД НАЕМ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ПОДДЪРЖАНЕТО МУ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Концесионерът няма право да отдава под наем обекта на концесията или негови части.

Концесионерът има право, без това да го освобождава от отговорност по концесионния договор, да наема подизпълнители за извършване на част от позволените услуги и за извършването на част от допълнителните дейности които задължително да бъдат предварително съгласувани с концедента и одобрени от последния.

10. ВИД И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР И/ИЛИ ДРУГИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

Концесионерът е длъжен да предоставя ежегодно гаранция за изпълнението на задълженията си по концесионния договор.

Гаранцията следва да бъде парична или във вид на безусловна неотменяема банкова гаранция;

За всяка календарна година гаранцията за изпълнението на задълженията по концесионния договор е в размер на 50 %  /петдесет процента/ от  годишното концесионно плащане през предната година и Концесионерът  следва  да я представи на Концедента  до 31 /тридесет и първи/ януари на обезпечената година. Гаранцията се освобождава след изпълнението на инвестиционната годишна програма.              

Гаранцията, която се внася първата година е 50 % /петдесет процента/ от първото концесионно плащане и е необходимо да се представи от Концесионера на Концедента при подписване на договора. Внасянето й става на банковата сметка на Община Поморие - IBAN: BG 10 IORT 73783317000103, BIC: IORTBGSF в "ИнвестБанк" АД, клон Бургас.

11. УСЛОВИЯ И ФОРМАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО:

Концесионерът извършва годишни концесионни плащания без гратисен период, дължими за всяка календарна година от срока на концесията и платими по банков път по банкова сметка на Концедента.

а) размер на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор – предложеният от класирания на първо място участник размер на концесионното плащане, но не по-малко от 4 063.20 лева.

б) размер на минималното годишно концесионно плащане за срока на концесията – предложеният от класирания на първо място участник размер на концесионното плащане, но не по-малко от 4 063.20 лева.

в) ред за извършване на концесионното плащане: 

- Първото концесионно плащане за придобиване на концесията е дължимо към датата на подписване на концесионния договор. 

- От втората година до края на концесията, годишното концесионно плащане се извършва до 31 март за текущата година. Годишното концесионно плащане се актуализира всяка година след изтичане на първата година с инфлационния индекс определен от НСИ за предходната година.

г) формата на концесионно плащане и/или паричният й еквивалент – плащането се извършва по посочената по-горе банкова сметка на Община Поморие.

12. ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА

При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания, относно опазване на националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред, съгласно действащото законодателство в Република България и наредбите на Общинския съвет на Община Поморие.

Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната и обществения ред.

Концесионерът е длъжен да поддържа хидротехническите съоръжения за постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като наводнения, повишаване нивото на подпочвените води и др.

Концесионерът е длъжен да изготви План за действие при екстремни и аварийни ситуации, който да съгласува с концедента в три месечен срок от подписване на концесионния договор.

Концесионерът е длъжен точно да изпълнява посочени от компетентните държавни органи или включени в концесионния договор или в допълнително споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната.

13. УСЛОВИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, НА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ, ЗОНИ И ОБЕКТИ

При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания, относно опазване на човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната среда и водите, съгласно действащото законодателство в Република България и наредбите на Общинския съвет на Община Поморие.

Концесионерът е длъжен при експлоатацията на обекта на концесията да не уврежда околната среда, както и да изпълнява точно посочените от компетентни органи предписания/разпореждания или включени като задължения в концесионния договор изисквания.

Концесионерът е длъжен при осъществяване на дейностите по концесията да не застрашава човешкото здраве по какъвто и да било начин, както и граничещите с обекта на концесията защитени територии, зони и обекти. В тази връзка концесионерът е длъжен да спазва стриктно нормативните разпоредби, посочените от компетентните държавни органи или включени в концесионния договор или в допълнително споразумение към него изисквания.

14. ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА КОНЦЕСИОНЕРА ДА ЗАСТРАХОВА ЗА СРОКА НА КОНЦЕСИЯТА ЗА СВОЯ СМЕТКА И В ПОЛЗА НА КОНЦЕДЕНТА ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА

Концесионерът следва да застрахова ежегодно до 31 януари концесионния обект в полза на Община Поморие за своя сметка, за риска „Пожар и природни бедствия, включително земетресение”, по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховането, съгласно получена от Община Поморие служебна бележка, извлечение от счетоводните книги

15. КРИТЕРИИ ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И ТЯХНАТА ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ

Оценката на всяко предложение се извършва по следните критерии, които формират комплексната оценка на офертата.

Критерии за комплексна оценка на предложенията и тяхната относителна тежест: иономически най-изгодното предложение /ИИП/, като съшото ще се изчислява по формулата:

ИИПi = [(КПi/КПmах х Ккп) + (СРi/СРmах х Кср) + (СПi/СПmах х Ксп) + (КПЕi/КПЕmах х Ккпе)] х 100

Където:

КПi - размер на концесионното плащане - в лева, съгласно офертата на участника;

СРi - брой работници по програма за откриване на работни места, съгласно предложената програма на участника;

СПi - стойност на инвестициите в съпътстваща дейност – в лева, съгласно офертата на участника;

КПЕi - предложен от участника комплексен план за експлоатация на обекта за концесия. 

Коефициентите на тежест в % на отделните критерии са както следва:

Ккп - коефициент на тежест за размера на концесионното плащане – 45 %;

Кср - коефициент на тежест за предложения по програма за откриване на работни места – 10 %;

Ксп -  коефициент на тежест за размера на инвестициите за съпътстваща дейност – 35 % и

Ккпе – коефициент на тежест за комплексния план за експлоатация на обекта за концесия – 10 %.

Изчисленията се правят, като стойността на предложението на участника се дели на стойността на най-доброто от всички предложения и получения резултат се умножава по коефициента за тежест на съответния критерии.

16. РАЗМЕР И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯТА

Заедно с предложенията си участниците представят гаранция за участие в процедурата под формата на внесен депозит по посочената по-горе банкова сметка на Община Поморие или безусловна и неотменяема банкова гаранция. Формата на гаранцията се избира от участниците.

Гаранцията за участие обезпечава участието на участника в процедурата за предоставяне на концесия и сключването на концесионния договор от участника, определен за концесионер. Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, при издаването й трябва да се осигури валидност – най-малко 180 дни от датата за подаване на офертите, каквато е и валидността на офертите.

Гаранцията се освобождава с решение на кмета на Община Поморие, в 7-дневен срок от изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на концесионер, съответно на решението за прекратяване на процедурата.

Гаранциите на участници, които са преустановили участието си в процедурата чрез оттегляне на офертата преди изтичането на срока й на валидност, се задържат, съответно се усвояват.

Не се освобождава в 7-дневния срок от изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на концесионер, съответно на решението за прекратяване на процедурата гаранцията на следните участници:

1. участника, определен за концесионер;

2. участника, класиран на второ място.

Гаранцията на участник, определен за концесионер, се задържа, съответно се усвоява, в случаите, когато той не сключи концесионния договор в определения срок, а когато го сключи - гаранцията се освобождава в 7-дневен срок.

Размерът на гаранцията за участие в процедурата е 500 лева.

Концедентът не дължи на концесионера компенсация по чл. 6 от Закона за концесиите.

Процедурата за предоставяне на концесията се организира изцяло от Община Поморие и се провежда от комисия, назначена от кмета на Община Поморие по реда на чл. 46, ал. 2 от ЗК във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 от същия закон.

Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.

 

По т.25. от дневния ред: „ОС-102/09.12.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно безвъзмездно прехвърляне на общински недвижим имот в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 43/22.12.2015г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл.35, ал.5, чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.29, ал.1 и чл.41 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет Поморие прехвърля безвъзмездно право на собственост на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с Булстат 831661388, седалище гр.София, район Оборище, ул.”Кирил и Методий” №17-19, проектен имот с идентификатор 00833.17.302 по КККР на гр.Ахелой, на площ от 10.592дка. с начин на трайно ползване: за местен път, при граници: 00833.3.352, 00833.107.357, 00833.107.5, 00833.107.1, 00833.107.9, 00833.107.354, 00833.107.355, 00833.3.59, 00833.17.303, 00833.4.276, 00833.4.54, 00833.4.53, 00833.4.254, 00833.4.253, 00833.4.210, 00833.4.209, 00833.4.208, 00833.4.207, 00833.4.351, 00833.4.454, 00833.4.455, 00833.4.491, 00833.17.301, 00833.4.29, 00833.4.208, 00833.4.207, 00833.4.351, 00833.4.454, 00833.4.455, 00833.4.491, 00833.17.301, 00833.4.29, 00833.4.490, 00833.4.147, 00833.17.99, 00833.3.23, 00833.3.33, 00833.3.330, 00833.3.331, 00833.3.44, който е част от общински поземлен имот с идентификатор 00833.17.300 във връзка с приключване на отчуждителната процедура за обект: „Път I-9 „Слънчев бряг - Бургас”, участък Обход на Ахелой от км.207+726,37 до км.212+233,06, изпарител при км. 207+580, нов фундамент на стомано-решетъчен стълб от реконструкция на ВЛ 20 кV „Равда” при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ”ТВ при км. 212+011 и реконструкция на ВЛ в подземна мрежа при км 212+120”.

При изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за посочения обект и отразяването му на кадастралната карта на гр.Ахелой от ПИ с идентификатор 00833.17.300 са образувани три нови имота с идентификатори 00833.17.303 с площ 814кв.м., 00833.17.302 с площ 10592кв.м. и 00833.17.301 с площ 27277кв.м.

Общински съвет гр.Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение за да се защитят особено важни обществени интереси.

 

По т.26. от дневния ред: „ОС-104/10.12.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Учредяване право на строеж на ЕВН-България Електроразпределение АД” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 44/22.12.2015г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.4 т.4 от ЗОС, Общински съвет гр.Поморие в качеството си на собственик на ПИ 57491.501.680 по кадастралната карта на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ХІ кв.97 по регулационния план на гр.Поморие, целият на площ от 41кв.м., при граници подробно описани в АОС № 5803/09.12.2015г. дава съгласие да бъде отстъпено право на строеж на ЕВН България Електроразпределение АД за изграждане на трафопост – 12кв.м., сервитутна зона за обслужване на трафопоста – 29кв.м. или обща площ – 41кв.м. Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 200 Евро/кв.м. без ДДС.

 

По т.27. от дневния ред: „ОС-105/10.12.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Учредяване право на строеж на ЕВН-България Електроразпределение АД” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 45/22.12.2015г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.4 т.4 от ЗОС, Общински съвет гр.Поморие в качеството си на собственик на ПИ 57491.503.590 по кадастралната карта на гр.Поморие,съответстващ на УХИ ХІІ в кв.19а по регулационния план на гр.Поморие, целият на площ от 13кв.м., при граници подробно описани в АОС № 5804/09.12.2015г. дава съгласие да бъде отстъпено право на строеж на ЕВН България Електроразпределение АД за изграждане на трафопост – 13кв.м. Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 200 Евро/кв.м. без ДДС.

 

По т.28. от дневния ред: „ОС-50/19.11.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за Трансгранично Сътрудничество (ИПП)  България-Турция’” 2014-2020г.” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 46/22.12.2015г.

1.На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет- Поморие дава съгласие Община Поморие да кандидатства с проектни предложения по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2, в качеството си на водещ бенефициент и партньор, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020.

2.Общински съвет- Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да подпише Споразумения за партньорство с организации/юридически лица от турска страна.

3.Общински съвет- Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектните предложения, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проектите.

4.Общински съвет- Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Записи на заповеди, в случай че са изискуеми при подаване на искания за авансови плащания.

 

По т.29. от дневния ред: „ОС-93/08.12.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане Програма за управление на Община Поморие за мандат 2015-2019г.” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 47/22.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.12, във връзка с чл.44, ал.5 от ЗМСМА, Обински съвет – Поморие приема Програма за управление на Община Поморие за мандат 2015-2019г., включваща и обособена част – Програма за развитие /строителна програма/, със срок за изпълнение – поетапно в съответствие с бюджета на общината за всяка година и със срок за отчитане – ежегодно в срок до 31-ви януари на съответната година, съгласно изискванията на закона.

 

По т.30. от дневния ред: „ОС-502/15.09.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Изграждане на кабел 0,4кV за захранване на помпа за поливане в ПИ 57491.16.591 по КККР гр.Поморие, м-ст „Кротиря” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 48/22.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя – Иван Любомиров Станков и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Изграждане на кабел 0,4 kV  за захранване на помпа за поливане в ПИ 57491.16.591 по КККР гр.Поморие, м-ст „Кротиря” и сервитут, засягащи поземлени имоти: ПИ 57491.16.539 – селскостопански път /общинска публична собственост/, ПИ 57491.16.547 – местен път /общинска публична собственост/ и ПИ 57491.16.560 – селскостопански път /общинска публична собственост/, с дължина на трасето 657 м, от които 503 м в транспортна територия, 154м – в земеделска територия.               

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас. 

 

По т.31. от дневния ред: „ОС-503/15.09.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Пътна връзка и полски път до  УПИ I-70,73,79 и ПИ 011504 на път III-2085 ,,Просеник –Горица”’ км  27+060 ляво и отвеждаща канализация за пречистени води от УПИ I - 70,73,79 в м-ст, „Бадемите” в землището на с.Горица” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 49/22.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, поради възникнали инвестиционни намерения на собственика на поземлен имот УПИ І-70,73,79 и ПИ 011504 в м. „Бадемите”, землище с.Горица, община гр. Поморие и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2 ЗУТ и чл.12, ал.2 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 ЗУТ Общински съвет – Поморие одобрява ПУП – парцеларен план за обект: „Пътна връзка и полски път до УПИ І-70,73,79 и ПИ 011504 на път ІІІ-2085 „Просеник-Горица” км 27+060 ляво и отвеждаща канализация за пречистени води от УПИ І-70,73,79 в м-ст „Бадемите” в землището на с.Горица, община Поморие”, а именно: пътна връзка,  преминаваща от път Руен-Просеник-Горица, през поземлени имоти: ПИ 111057 - полски път /собственост на „Винарско имение Санта Сара” АД/, ПИ 111058 – лозе /собственост на „Винарско имение Санта Сара” АД/, ПИ 000081 – полски път /общинска собственост/ и продължаваща през ПИ 011505 полски път, /собственост на „Винарско имение „Санта Сара АД /  до УПИ І-70,73,79 и ПИ 011504; и отвеждаща канализация, представляваща открит канал, с дължина 532 м, започващ от УПИ І-70,73,79; минаващ източно от полския път през ПИ 011508 – нива /собственост на „Винарско имение „Санта Сара АД/ и заустен в ПИ 000194 - отводнителен канал /собственост на МЗХ-ХМС/.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 

По т.32. от дневния ред: „ОС-504/15.09.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Водопроводна и канализационна схема за ПИ 57491.16.591 и ПИ 57491.16.593 по КККР гр.Поморие, м-ст ,,Кротиря” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 50/22.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ  поради възникнали инвестиционни намерения на възложителите – Иван Любомиров Станков и Анна Иванова Лилова и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Водопроводна и канализационна схема за ПИ 57491.16.591 и ПИ 57491.16.593 по КККР гр.Поморие, м-ст „Кротиря” и сервитут, засягащи поземлени имоти: ПИ 57491.16.547 – местен път /общинска публична собственост/ и ПИ 57491.16.560 – селскостопански път /общинска публична собственост/, с дължина на водопровода 622,704 м, от които 270,324 м в транспортна територия, 104,068м – в земеделска територия и 248,312м – в урбанизирана територия.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

По т.33. от дневния ред: „ОС-514/06.10.2015г.- Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно   съгласуване на изменение на ПУП-ПЗ/план за застрояване/ за УПИ V /ид. по КК 0833.506.18/ и VІ /ид. по КК 57491.506.186/ в кв.164 по плана на гр.Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 51/22.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134,  ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ Общински съвет – Поморие съгласува изменение на ПУП-ПЗ (подробен устройствен  план – план за застрояване) за УПИ: V (ид.по КК 57491.506.185) и VІ (ид. по КК 57491.506.186 – частна общинска собственост), в кв.164 по плана на гр.Поморие, със ситуирано свързано застрояване до уличната регулация, при градоустройствени показатели за жилищно строителство с малка височина на застрояване „Жм”: Н -3/10м/; П застр.: 60 %; Кинт.: 1,2; П озел.: мин. 40% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

 

По т.34. от дневния ред: „ОС-35/17.11.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Външен водопровод, захранващ ПИ 57491.17.215 по КККР гр.Поморие, м-ст „Чаира” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 52/22.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя – „Ланд Ойл” ЕООД и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Външен водопровод, захранващ ПИ 57491.17.215, по кадастралната карта на гр.Поморие, м-ст „Чаира” и сервитут, засягащи поземлени имоти: ПИ 57491.17.233 – полски път /общинска публична собственост/, 57491.17.236 – полски път /общинска публична собственост/, ПИ 57491.18.689 – полски път /общинска публична собственост/, с обща дължина около 1180 м. в земеделска територия.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас. 

 

По 35. От дневния ред: „ОС-36/17.11.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване ПУП-парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Ел.кабел за захранване на нов трафопост в ПИ 002443 в местност ,,Двете чешми” ,землище гр.Каблешково”  се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 53/22.12.2015г.

На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Ел.кабел за захранване на нов трафопост за ПИ 002443 в м-ст „Двете чешми”, землище гр.Каблешково, община Поморие”, и сервитут, попадащи изцяло в обхвата на частта от ПИ 002443, собственост на възложителя, предвидена за обслужващ път, с площ 1152 кв.м, която ще се предостави за безвъзмездно ползване от общината. 

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Ел.кабел за захранване на нов трафопост за ПИ 002443 в м-ст „Двете чешми”, землище гр.Каблешково, община Поморие”, и сервитут, попадащи изцяло в обхвата на частта от ПИ 002443, собственост на възложителя, предвидена за обслужващ път, с площ 1152 кв.м, която ще се предостави за безвъзмездно ползване от общината. 

Разрешава на Хаса Фахед Абдула Тииф Алфахед Хюсеиф – управител на „Ел Фахед” ЕООД, в качеството му на собственик, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Ел.кабел за захранване на нов трафопост за ПИ 002443 в м-ст „Двете чешми”, землище гр.Каблешково, община Поморие”, и сервитут, попадащи изцяло в обхвата на частта от ПИ 002443, собственост на възложителя, предвидена за обслужващ път, с площ 1152 кв.м, която ще се предостави за безвъзмездно ползване от общината. 

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.36. от дневния ред: „ОС-37/17.11.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 006059 в местност, Минералния извор”, землище гр.Каблешково” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 54/22.12.2015г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за  регулация и застрояване за ПИ 006059, в м-ст „Минералния извор”, землище гр.Каблешково, община Поморие, като поземленият имот се урегулира в УПИ с отреждане за „жилищно строителство”, с малка височина на застрояване „Жм”, при градоустройствени показатели: Плътност на застрояване - 60 %; Кинт - 1,2; Височина – три етажа; Кота корниз – 10м; Озеленяване – минимум 40%; паркиране в  рамките на имота; и в южна посока се предвиди път с ширина 8 м изцяло за сметка на разработвания имот.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  план за  регулация и застрояване за ПИ 006059, в м-ст „Минералния извор”, землище гр.Каблешково, община Поморие, като поземленият имот се урегулира в УПИ с отреждане за „жилищно строителство”, с малка височина на застрояване „Жм”, при градоустройствени показатели: Плътност на застрояване - 60 %; Кинт - 1,2; Височина – три етажа; Кота корниз – 10м; Озеленяване – минимум 40%; паркиране в рамките на имота; и в южна посока се предвиди път с ширина 8 м изцяло за сметка на разработвания имот.

Разрешава на „Медицински център Свети Николай България” ЕООД, с управител Николай Вениаминов Таслаков, в качеството му на собственик, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 006059, в м-ст „Минералния извор”, землище гр.Каблешково, община Поморие, като поземленият имот се урегулира в УПИ с отреждане за „жилищно строителство”, с малка височина на застрояване „Жм”, при градоустройствени показатели: Плътност на застрояване - 60 %; Кинт - 1,2; Височина – три етажа; Кота корниз – 10м; Озеленяване – минимум 40%; паркиране в рамките на имота;  и в южна посока се предвиди път с ширина 8 м изцяло за сметка на разработвания имот.

Изготвеният проект за ПУП-ПРЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.37. от дневния ред: „ОС-46/18.11.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване ПУП-парцеларен план за обект: „Проектиране на път по западните граници на ПИ 35033.14.151 и ПИ 35033.14.153, необходим за обслужването на ПИ 35033.14.262 в местност, Разклона”, землище гр.Каблешково” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 55/22.12.2015г.

На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Проектиране на път по западните граници на ПИ 35033.14.151 и ПИ 35033.14.153, необходим за обслужването на ПИ 35033.14.262 в м-ст „Разклона”, землище гр.Каблешково, община Поморие”, с ширина на пътя 6.00м  и площ 886 кв.м., от които 444 кв.м. от имот 35033.14.151 и 442 кв.м. от имот 35033.14.153. 

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Проектиране на път по западните граници на ПИ 35033.14.151 и ПИ 35033.14.153, необходим за обслужването на ПИ 35033.14.262 в м-ст „Разклона”, землище гр.Каблешково, община Поморие”, с ширина на пътя 6.00м  и площ 886 кв.м., от които 444 кв.м. от имот 35033.14.151 и 442 кв.м. от имот 35033.14.153. 

Разрешава на „РИЦ 6” ООД, в качеството му на собственик, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Проектиране на път по западните граници на ПИ 35033.14.151 и ПИ 35033.14.153, необходим за обслужването на ПИ 35033.14.262 в м-ст „Разклона”, землище гр.Каблешково, община Поморие”, с ширина на пътя 6.00м  и площ 886 кв.м., от които 444 кв.м. от имот 35033.14.151 и 442 кв.м. от имот 35033.14.153.     

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.38. от дневния ред: „ОС-47/18.11.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на изменение на ПУП-ПР(подробен устройствен план-план за регулация) за УПИ V-за озеленяване в кв.3 и УПИ VIII-за озеленяване и детска площадка в кв.5 по плана на гр.Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 56/22.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131,  ал.2, т.1 от ЗУТ Общински съвет – Поморие съгласува изменение на ПУП-ПР (подробен устройствен  план – план за регулация) за УПИ V-за озеленяване в кв.3 и УПИ VІІІ-за озеленяване и детска площадка в кв.5, по  регулационния план на гр.Поморие, като се обособят два нови парцела: УПИ V в кв.3, с отреждане за озеленяване и детска площадка, с площ 3471,71 кв.м. и УПИ VІІІ, в кв.5, с отреждане за градска галерия, с площ 1747,71 кв.м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

 

По т.39. от дневния ред: „ОС-48/18.11.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на изменение на ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване)  за ПИ 3097(ид.57491.505.11 по КК) по кадастралния план на гр.Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 57/22.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ и  чл.208 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува изменение на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за ПИ 3097 (57491.505.9 по КККР), ПИ  2820 (ид.57491.505.10 по КККР) и ПИ 2819 (ид.57491.505.11 по КККР) по плана на гр.Поморие, като отпадат улици с о.т. 296а – 295 – 295а и о.т.295 – 296 и по имотни граници се урегулират три нови УПИ: VІ-3097, с площ 747 м2, VІІ-2820, с площ 960 м2 и VІІІ-2819, с площ 875 м2 в кв.115 по регулационния план на гр.Поморие, при градоустройствени показатели за застрояване в предимно производствена зона Пп: К плътност – 80%, Кинт. – 2,5; максимална височина Н – 1-3(3-10) и минимално озеленяване – 20%, с паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

По т.40. от дневния ред: „ОС-51/19.11.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на изменение на ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване) за ПИ 57491.505.8 по кадастралната карта на гр.Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 58/22.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ и  чл.208 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува изменение на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за ПИ 57491.505.8 по КККР на гр.Поморие, (бивш имот 2821), като по имотни граници се урегулира нов УПИ V8, в кв.115 по регулационния план на града, с отреждане за жилищно строителство и КОО, при градоустройствени показатели за средна височина на застрояване Жс: К плътност – 70%, Кинт. – 2,0; максимална височина Н – 5/15м/ и минимално озеленяване – 30%, с паркиране в имота; с площ 359 м2, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

 

По т.41. от дневния ред: „ОС-30/13.11.2015г. Молба от Михаил Коев, относно отпускане на финансова помощ” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 59/22.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде изплатена парична помощ в размер на 500 /петстотин лева/ за лечение на Михаил Ефтимов Коев, гр.Поморие, ул.”д-р Петър Берон” № 16, ет.3, ап.5.

 

По т.42. от дневния ред: „ОС-04/06.11.20115г.  – Заявление от Петър Гуджуков, относно отпускане на финансова помощ” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 60/22.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде изплатена парична помощ в размер на 500/петстотин лева/ на Петър Гуджуков от гр.Поморие, ул.”Манастирска” № 51  за лечение на сина му Александър Петров Гуджуков.

 

По т.43 от дневния ред: „ОС-120/14.12.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно определяна на представител на Община Поморие на девето общо събрание на Асоциация по ВиК – Бургас, което ще се проведе през януари 2016г.” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 61/22.12.2015г.

І.На основание чл.21, ал1, т. 15 от ЗМСМА във връзка с чл.198е, ал.3 от Закона за водите, Общински съвет – Поморие упълномощава Кмета на Община Поморие, представител по Закона за водите на общината в Асоциация по ВиК – Бургас, с право да гласува съобразно интересите на Община Поморие в деветото Общо събрание на Асоциация по ВиК – Бургас, което ще се проведе през месец януари или февруари 2016г. с решения, както следва:

1.Одобряване и подписване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, със страни Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕАД Бургас и „Водоснабдяване и канализация” ЕАД Бургас. Упълномощаване на Вълчо Чолаков – председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕАД Бургас с права да подпише одобрения договор от името на Асоциацията.

2.Съгласуване на допълнителен бизнес-план на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за 2016г.

ІІ.Определя инж.Кунчо Гайдов – Зам.кмет по строителство за представител на Община Поморие в деветото Общо събрание на Асоциация по ВиК- Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Поморие да участва лично в Общото събрание на асоциацията по ВиК – Бургас за поемане на посочените решения.

 

По т.44 от дневния ред: „ОС-130/21.12.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно ОС-130/21.12.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за прекратяване на конкурс за избор на управител на „МБАЛ-Поморие” ЕООД гр.Поморие, обявен с Решение № 1496/30.07.2015г. на ОбС – Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 62/22.12.2015г.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет Поморие прекратява конкурс за избор на управител на общинско търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД – гр. Поморие, обявен с Решение № 1496 / 30.07.2015год. на Общински съвет – Поморие.

 

По т.45 от дневния ред: „ОС-131/21.12.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „МБАЛ-Поморие” ЕООД – гр.Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 63/22.12.2015г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински Съвет - Поморие в качеството си на едноличен собственик на капитала на "Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД гр. Поморие приема следното решение:

І.Да се проведе конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД гр.Поморие:

 

1.Обект на конкурса: Избор на управител на общинско търговски дружество „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД гр. Поморие.

Изисквания към кандидатите:

2.1. да притежават образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина и квалификация по мениджмънт или образователно – квалификационна степен „магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 

2.2. да имат най – малко 5 (пет) години трудов стаж като лекар или икономист. Кандидатите притежаващи образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина, да имат придобита специалност;

2.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

3. Необходими документи:

3.1. копие от документ за самоличност;

3.2. европейски формат на автобиография;

3.3. медицинско удостоверение – за кандидатите, които за срок по – дълъг от 3 (три) месеца са преустановили трудовата си дейност;

3.4. документ за завършена образователно – квалификационна стена „магистър” по медицина и документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт или документ за завършена образователно – квалификационна степен „магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

3.5. документ, доказващ наличието на изискуемия трудов стаж;

3.6. свидетелство за съдимост;

3.7. медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет

4. Програма на кандидата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период, като за целта лечебното заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала.

5. Заявленията за участие в конкурса, в свободен текст, заедно с необходимите документи и програмата на кандидата за развитие се подават в запечатан, непрозрачен плик и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване в Центъра за административно обслужване на Община Поморие в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5, в срок до 17.00 часа на 22.02.2016г.

6. Информация относно темите – предмет на събеседването може да се получи от Центъра за административно обслужване на Община Поморие в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5, в срок до 17.00 часа на 22.02.2016г.

7. Конкурсът да се проведе на три етапа:

Етап I: проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания на 29.02.2016г.от 10,00 часа в стая №2 на Община Поморие в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5;

Eтап II: представяне на кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период -29.02.2016г. от 11,00 часа в стая №2 на Община Поморие в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5;

Етап III: събеседване с кандидатите 29.02.2016г.от 12,00 часа в стая №2 на Община Поморие в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5;

8. Утвърждава проект за договор за възлагане управлението на общинското търговски дружество „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД,   гр. Поморие, неразделна част от настоящото решение, като определя размера на възнаграждението на управителя да бъде 280 % от отчетната средна месечна брутна заплата в заведението.

9. Проекта на договора, ведно със структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала на общинското търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение”ЕООД, гр. Поморие да се представи на кандидатите в срока по т.6

II.1. Назначава комисия за провеждане на конкурса в състав:

Председател: д-р Фотка Иванова Калчева-Златанова

Секретар: Златин Тошков Стамболов – юрист

Членове:Представител на РЗИ – Бургас

Д-р Даниела Панайотова Радева  – магистър по медицина

Ася Атанасова Пеева – Председател на комисия по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика в Общински съвет – Поморие.

Резервен член: д-р Васил Милтиядов Костадинов

2.Комисията за осъществява своята дейност в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

3. За всяко свое заседание комисията да изготвя протокол, който се представя на Кмета на Общината за утвърждаване.

III. Решението в част I да се публикува в един централен ежедневник, в един местен всекидневник и на сайта на Община Поморие.

IV. Възлага на Кмета на Община Поморие организацията на конкурсната процедура.

V. С оглед на обстоятелството, че с настоящото решение се предприемат мерки за стабилизиране на „МБАЛ-Поморие” ЕООД, във връзка с отправените препоръки към Община Поморие в качеството й на едноличен собственик на капитала на дружеството в констативен протокол № КП 27-124 от 24.04.2015 г. на Изпълнителна агенция „Медицински одит” и с цел защита на обществения интерес, допуска предварително изпълнение на решението.

VІ.При неявяване на кандидати до датата за прием на документи, срока за провеждане на конкурса се удължава с 14 дни.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

Изтегли:
Свали този файл (4-то-заседание.pdf)4-то-заседание.pdf525 КБ643 Сваляния