Решения от 3-то /извънредно/ заседание проведено на 10.12.2015г.

на . . Посещения: 1651

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ТРЕТОТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 10.12.2015г.

/мандат 2015-2019г./

 

Решенията ще влязат в сила  след изтичането на сроковете по чл.45  от ЗМСМА – 28.12.2015г.

 

По т. от дневния ред: „1.ОС-91/08.12.2015г - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за сключване на споразумение между Община Поморие и СМДЛ „Рамус” ООД към договор с изх.рег.№ Д-527/29.12.2014г. за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 15/10.12.2015г.

        1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Поморие дава съгласие за сключване на споразумение между Община Поморие и СМДЛ „Рамус” ООД към договор с изх. рег. № Д-527/29.12.2014 г. с погасителен план представляващо ежемесечен разход за наем на помещение. Да се създаде комисия от Общински съвет – Поморие съвместно с общинската администрация, която да извърши проверка на направените разходи в срок до един месец от влизане в сила на решението.

        2.Да се предприемат действия за прекратяване на договора по взаимно съгласие.

 

        По т.2.  от дневния ред: „ОС-90/08.12.2015г - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно  предприемане на спешни мерки по отношение на осигуряване на условия за съответствие на структурата на „МБАЛ-Поморие” ЕООД с изискванията на Закона за лечебните заведения и утвърдените медицински стандарти – наличие на клинична лаборатория” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 16/10.12.2015г.

        1.На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Поморие възлага на МБАЛ Поморие ЕООД да възстанови дейността на медико- диагностична лаборатория от структурата на лечебното заведение, като за целта предоставя целева субсидия в размер от 50 000 лв.(петдесет хиляди лева), която да бъде изразходвана единствено и само за закупуване на лабораторна апаратура.

        2.До освобождаване на помещенията, заети от манипулационна на СИМДЛ „Лина” ЕООД, предоставя на МБАЛ Поморие ЕООД правото на ползване върху самостоятелни помещения (регистратура) съответно помещение №2 и помещение №3 от корпус „Г” на първия етаж от сградата с идентификатор 57491.501.296.1, изградена в ПИ с идентификатор 57491.501.296 (АПОС №2115/12.09.2002г.), на които помещения да бъде извършено преустройство като част от съществуващото фоайе на сградата бъде пристроено към съществуващите помещения при спазване на съответните медицински стандарти за медико-клинична лаборатория.

        3.В качеството си на едноличен собственик на капитала Общинският съвет-Поморие задължава „Медицински център 1-Поморие” ЕООД, ЕИК 102618548 да освободи ползваните помещения като управителя на дружеството да сключи съответни анекси за разполагане на регистратурата в друго помещение от сградата. 

        4.На основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

        По т.3.  от дневния ред: „ОС-89/08.12.2015г - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно избиране на временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ-Поморие” ИООД – гр.Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 17/10.12.2015г.

        1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с §1а от Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и чл.12, ал.1, т.5 от Наредба № 10 за условията и реда, при които общината правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Поморие  избира д-р Радостин Атанасов Иванов  от град Ямбол, ул.”Триволак” № 3 с ЕГН – 6202099122, за временно изпълняващ длъжността “Управител” на „МБАЛ – Поморие” ЕООД.

        2.Временно изпълняващият длъжността „управител” на „МБАЛ – Поморие” ЕООД ще изпълнява функциите си до провеждане на конкурс и назначаване на управител на лечебното заведение, но не повече от 90 дни, считано от вписването му в Търговския регистър.

        3.На основание чл.9 ал.2 от устава на „МБАЛ-Поморие” ЕООД, дружеството ще се представлява и управлява от управителя и прокуриста, действащи заедно или поотделно.

        4. Определя месечно възнаграждение на временно изпълняващият длъжността управител на „МБАЛ – Поморие” ЕООД, в размер от 280 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, съгласно чл.16, ал.3 от Наредба № 9 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения издадена от Министъра на здравеопазването.

        5. Възлага на кмета на Община Поморие да сключи договор за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество “МБАЛ – Поморие” ЕООД с временно изпълняващия длъжността управител д-р Радостин Атанасов Иванов от град Ямбол, ул.Триволак” №3, с ЕГН 6202099122.

        6.На основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

        По т.4. от дневния ред: „ОС-96/08.12.2015г. – Писмо от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно постъпила докладна записка от Александър Кръстанов – Прокурист на „МБАЛ-Поморие” ЕООД за необходимостта от закупуване на медицинска апаратура, консумативи и работно облекло за „МБАЛ-Поморие” ЕООД” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 18/10.12.2015г.

        1.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие предоставя целева субсидия на „МБАЛ-Поморие” ЕООД  в размер на 8620лв., която да бъде изразходвана за закупуване на следните апаратура. 

        2.Общински съвет – Поморие предоставя целева субсидия на „МБАЛ-Поморие” ЕООД  в размер на 5000лв., която да бъде изразходвана за закупуване на работно облекло.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

Изтегли:
Свали този файл (3-то-заседание.pdf)3-то-заседание.pdf88 КБ491 Сваляния