Решения от 2-то заседание проведено на 04.12.2015г.

на . . Посещения: 946

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 04.12.2015г.

/мандат 2015-2019г./

 

 

Решенията ще влязат в сила  след изтичането на сроковете по чл.45  от ЗМСМА – 25.12.2015г.

 

По т.1. от дневния ред: „Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 3/04.12.2015г.

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

По т.2. от дневния ред: „Избор на заместник-председател на Общински съвет – Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 4/04.12.2015г.

        На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет- Поморие избира за заместник-председател на Общинския съвет г-н ЮСЕИН МЕХМЕД МЕХМЕД.

 

        По т.3. от дневния ред: „Избор на членове на  постоянни комисии към Общински съвет – Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 5/04.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие избира постоянни комисии към Общински съвет, както следва:

КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

1.Катя Аргирова Христофорова – Председател

2.Ася Атанасова Пеева

3.Борислав Киров Ангелов

4.Неделчо Стайков Стайков

5.Ива Димитрова Кусева

6.Пламен Асенов Огнянов

7.Даниела Панайотова Радева

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

1.Ася Атанасова Пеева – Председател

2.Адам Георгиев Адамов

3.Борислав Киров Ангелов

4.Никодим Стоянов Стоянов

5.Даниела Панайотова Радева

6.Васил Милтиядов Костадинов

7.Невзат Ахмед Топал

 

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО, ОКОЛНА СРЕДА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

1.Милена Енева Георгиева – Председател

2.Христо Стоянов Широков

3.Никодим Стоянов Стоянов

4.Смаил Бейтула Смаил

5.Ради Иванов Рашков

6.Георги Тошков Вражев

7.Илиан Христов Щерев

 

КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

1.Илиан Христов Щерев – Председател

2.Юсеин Мехмед Мехмед

3.Никодим Стоянов Стоянов

4.Милена Енева Георгиева

5.Георги Петров Трухчев

6.Живко Великов Куцаров

7.Христо Парашкевов Парашкевов

 

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВИЯ, СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  И ОСНОВНИ ПОМИНЪЦИ

1.Живко Великов Куцаров – Председател

2.Ива Димитрова Кусева

3.Ради Иванов Рашков

4.Христо Стоянов Широков

5.Георги Тошков Вражев

6.Христо Парашкевов Парашкевов

7.Неделчо Стайков Стайков

 

        По т.4. от дневния ред: „ОС-17/10.11.2015г. - Докладна записка от Адам Адамов - Председател на Общински съвет – Поморие, относно избор на комисия по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 6/04.12.2015г.

На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, Общински съвет – Поморие избира комисия от трима члена в състав, както следва:

1.Пламен Асенов Огнянов

2.Ива Димитрова Кусева

3.Катя Аргирова Христофорова

 

        По т.5. от дневния ред: „ОС-18/10.11.2015г - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно промяна в състава на МК по ЗУПГМЖСВ при Община Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 7/04.12.2015г.

        На основание чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ във връзка с чл.16 от Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ, Общински съвет – Поморие определя нов състав на местната комисия по ЗУПГМЖСВ при Община Поморие, която е 5-членна /председател и 4 членове/, както следва:

Председател:

Хубавина Лазарова Япаджиева – представител на Община Поморие, тел.0882420022

Членове:

1.Диана Теофанова Вечева – представител на Община Поморие, тел.0882420007

2.Илиан Христов Щерев  – представител на Общински съвет – Поморие, тел.0876249226

3. Милена Енева Георгиева  – представител на Общински съвет – Поморие, тел.0882420043

4.Елисавета Ставрева Копилова – представител на гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове, тел.0884420404

 

        По т.6. от дневния ред: „ОС-26/11.11.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно определяне на общински съветници, които да вземат участие в комисията за картотекиране на граждани с установени жилищни нужди и в комисията за провеждане на  търг или конкурс се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 8/04.12.2015г.

        1.Общински съвет – Поморие определя следните общински съветници за участие в комисията за картотекиране на граждани с установени жилищни нужди:

Христо Парашкевов Парашкевов

Смаил Бейтула Смаил

        2.Общински съвет – Поморие определя общински съветници Никодим Стоянов Стоянов, Юсеин Мехмед Мехмед, Неделчо Стайков Стайков  за участие в комисията  за провеждане на търг или конкурс,   като останалите 18 общински съветници да  бъдат резерви.

 

По т.7 от дневния ред: „ОС-34/17.11.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно избор на представител на ОбС – Поморие в Общото събрание на РАО „Тракия” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 9/04.12.2015г.

        На основание  чл.21, ал.1 т.15 от ЗМСМА,  Общински съвет – Поморие определя  свой делегат и за заместник на делегата в Общото събрание на Регионална асоциация на общините „Тракия”, както следва:

Делегат: Адам Георгиев Адамов  - Председател на ОбС - Поморие

Заместник на делегата: Милена Енева Георгиева - общински съветник

 

По т.8 от дневния ред: „ОС-43/17.11.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно избор на представител на ОбС – Поморие в Общото събрание на Асоциация на общински гори”се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 10/04.12.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие определя свой представител и негов заместник в Общото събрание на Асоциация на общински гори, както следва:

Представител: Юсеин Мехмед Мехмед

Заместник: Живко Великов Куцаров

        По т.9 от дневния ред: „ОС-44/17.11.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото общо събрание на съдружниците „Кабланд” ООД” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 11/04.12.2015г.

        1.На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.17 от Наредба № 10 за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в гражданските сдружения и в сдруженията с нестопанска цел, Общински съвет – Поморие избира  Иван Атанасов Алексиев  - Кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие в редовното общо събрание на съдружниците „Кабланд” ООД, ако дневния ред на заседанието е същия, който беше предложен в поканата от „Кабланд” ООД за провеждане на заседание на 24.11.2015г.

        2.Оправомощава Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие                           по предложения дневен ред да гласува по следния начин:

По т.1 да гласува „против”

По т.2 да гласува „против”

По т.3 да гласува „против”

        3. Общински съвет – Поморие избира  Янчо Илиев – Зам.-кмет по финанси на Община Поморие за представител на Община Поморие в редовното общо събрание на съдружниците „Кабланд” ООД, в случай че Кмета на Община Поморие е възпрепятстван да участва в общото събрание.

        4.С оглед запазване на обществения интерес и на основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

        По т.10. от дневния ред: „Избор на представител на Общински съвет – Поморие в Областния съвет за развитие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 12/04.12.2015г.

        1.На основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие определя  Юсеин Мехмед Мехмед  за представител на Общински съвет – Поморие в Областния съвет за развитие.

        2. На основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие определя Адам Георгиев Адамов  за представител на Общински съвет – Поморие в Областния съвет за развитие, който да замества избраният представител на Общинския съвет, в случай че е временно е възпрепятстван за участие в работата та ОСР.

 

        По т.11 от дневния ред: „ОС-60/24.11.2015г. Докладна записка от Адам Адамов - Председател на Общински съвет – Поморие, относно определяне на представител на Общински съвет -  Поморие в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 13/04.12.2015г.

        1.На  основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ,  Общински съвет – Поморие определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на Общински съвет – Поморие АДАМ ГЕОРТИЕВ АДАМОВ – Председател на Общински съвет – Поморие.

        2.При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Юсеин Мехмед Мехмед.

 

        По т.12 от дневния ред: „ОС-70/30.11.2015г. - Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие на осмо общо събрание на Асоциацията по ВиК Бургас, което ще се проведе на 18.12.2015г.” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 14/04.12.2015г.

        І.На основание чл.21, ал1, т. 15 от ЗМСМА във връзка с чл.20, ал.3 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Поморие упълномощава Кмета на Община Поморие да участва в предстоящото осмо общо събрание на Асоциация по ВиК-Бургас, което ще се проведе на 18.12.2015г. от 10.00ч. на адреса на сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.”Цар Петър” № 1,  с право да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предвидения дневен ред:

        1.Съгласуване на допълнителен бизнес-план на „ВиК” ЕАД Бургас за 2016г.

        2.Приемане на решение за препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Бургас за 2016г. в рамките на 20 000 /двадесет хиляди/ лева на основание   чл.20, ал.3 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

        3.Изпращане на уведомление до „ВиК” ЕАД Бургас за предаването на новоизградени обекти по проект „Изграждане и канализация на кв.”Долно Езерово” и КПС с тласкател до ПСОВ – Бургас” и по проект „Инвестиционни проекти за водоснабдителни и канализационни мрежи на Бургас – Меден Рудник” за стопанисване, поддържане и експлоатация до подписването но договора между асоциацията по ВиК  и ВиК оператора.

        ІІ.Определя инж.Кунчо Гайдов – Зам.кмет по строителство за представител на Община Поморие в Общото събрание на Асоциация по ВиК-  Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Поморие да участва лично в Общото събрание на асоциацията по ВиК – Бургас за поемане на посочените решения.

        3.Изпращане на уведомление до „ВиК” ЕАД Бургас за предаването на новоизградени обекти по проект „Изграждане и канализация на кв.”Долно Езерово” и КПС с тласкател до ПСОВ – Бургас” и по проект „Инвестиционни проекти за водоснабдителни и канализационни мрежи на Бургас – Меден Рудник” за стопанисване, поддържане и експлоатация до подписването но договора между асоциацията по ВиК  и ВиК оператора.

        ІІ.Определя инж.Кунчо Гайдов – Заместник кмет по строителство                за представител на Община Поморие в Общото събрание на Асоциация по ВиК-  Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Поморие да участва лично в Общото събрание на асоциацията по ВиК – Бургас за поемане на посочените решения.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

Изтегли:
Свали този файл (2-то-заседание.pdf)2-то-заседание.pdf112 КБ446 Сваляния