Решения от 3-то заседание проведено на 20.12.2019г.

на . . Посещения: 872

                                                                                       

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 20.12.2019г.

/МАНДАТ 2019-2023г./

 

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 10.01.2020г.

По т.1. от дневния ред: „ОС-75/05.12.2019г. – Докладна записка от Никодим Стоянов – общински съветник, относно предложение за извършаване на пълна финансова ревизия на Община Поморие за периода на мандати 2011-2015г. и 2015-2019г.” с 3 гласа „за”, 16 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 14/20.12.2019г.

         1.Общински съвет – Поморие не приема докладна записка от Никодим Стоянов – общински съветник, относно предложение за извършаване на пълна финансова ревизия на Община Поморие за периода на мандати 2011-2015г. и 2015-2019г.

 

         По т.2. от дневния ред: „ОС-684/09.10.2019г. – Докладна записка от Янчо Илиев  – Вр.И.Д.кмет на Община Поморие, относно закупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот” с 19 гласа „за”, 0гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 15/20.12.2019г.

         На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1, т.3 от ЗОС и чл.33 от ЗС, Общински съвет  - Поморие отказва да закупи:

         - 161/1225 идеални части от УПИ II-169 /две, римско, отреден за имот планоснимачен номер сто шестдесет и девет/, кв.35 по плана на с. Страцин, целият на площ 1225кв.м., собственост на Драганка Димитрова Колева, Златка Димитрова Чавдарова, Антоанета Димитрова Калудова, Янчо Христов Янакиев, Анка Христова Янакиева, Тонка Тодорова Драганова, Ангел Василев Драганов, Тодор Василев Драганов и Киро Великов Чернев за сумата от 5000лв. /пет хиляди лева/.

         По т.3. от дневния ред: „ОС-18/11.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на план-сметка за дейностите по чистотата за 2020г.” с 16 гласа „за”, 3 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 16/20.12.2019г.

         1.На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.66, ал.3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Поморие одобрява План-сметката за приходите и разходите на дейностите по чистотата през 2020 г. съгласно Приложение план-сметка, което е неразделна част от решението.

         По т.4. от дневния ред: „ОС-24/15.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изкупуване на сграда с идентификатор 57491.503.47.1 по КККР на гр.Поморие” с 19 гласа „за”, 0гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 17/20.12.2019г.

         На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА,  чл.33 от ЗС и във връзка с чл.66, ал.1 от ЗС, Общински съвет  - Поморие отказва да закупи СГРАДА с идентификатор 57491.503.47.1 (пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, три, точка, четири, седем, точка, едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с наименование: БАКАЛИЯ „ТРАФОПОСТ”, разположена в общински поземлен имот с идентификатор 57491.503.47 (пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, три, точка, четири, седем) по КККР на гр. Поморие, с застроена площ 63кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, собственост на ЕТ „НАТАЛИ-ПАНАЙОТ МИНЕВ”, за сумата от 101 720,00 (с думи: сто и една хиляди седемстотин и двадесет) лева.

         По т.5. от дневния ред: „ОС-28/18.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие” с 16 гласа „за”,  3 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 18/20.12.2019г.

         На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, пр. 2, и 4 от ЗМСМА във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

 • 1. Чл.17а, ал.1, т.1 се изменя по следния начин:

„1. Годишни размери на таксата за битови отпадъци, когато се определя според вида и броя на използваните съдове, съгласно следната таблица:

 

№ по ред

 

Населено

място

За сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депа

За поддържане чистотата на територии за обществено ползване

(‰)

Кофи

240 л.

(лв./бр.)

Контейнери

4 куб.м

(лв./бр.)

Контейнери

1100 л.

(лв./бр.)

1

2

3

4

5

6

1.

Александрово

128.10

3744.62

585.50

7.50

2.

Ахелой

172.17

4997.13

787.37

1.80

3.

Бата

128.89

3757.64

589.07

2.55

4.

Белодол

129.44

3766.93

591.63

6.90

5.

Габерово

128.10

3744.62

585.50

3.90

6.

Горица

129.67

3770.65

592.66

1.35

7.

Гълъбец

129.21

3763.21

590.61

6.45

8.

Дъбник

127.65

3737.18

583.44

1.80

9.

Каблешково

127.10

3727.88

580.89

3.105

10.

Каменар

127.65

3737.18

583.44

0.90

11.

Козичино

130.56

3785.53

597.26

10.35

12.

Косовец

129.67

3770.65

592.66

9.90

13.

Лъка

127.10

3727.88

580.89

5.25

14.

Медово

128.10

3744.62

585.50

2.70

15.

Поморие

212.80

6189.39

972.71

1.87

16.

Порой

128.77

3755.78

588.57

5.25

17.

Страцин

129.44

3766.93

591.63

6.75

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 • 2.Чл.17а, ал.1, т.2 се изменя по следния начин:

 

         2.Честотата на сметосъбиране и сметоизвозване годишно е съгласно следната таблица:

 

 

№ по ред

 

Населено

място

Кофи

240 л.

(лв./бр.)

Контейнери

4 куб.м

(лв./бр.)

Контейнери

1100 л.

(лв./бр.)

1

2

3

4

5

1.

Александрово

53

-

53

2.

Ахелой

70

70

70

3.

Бата

53

-

53

4.

Белодол

-

-

53

5.

Габерово

-

53

-

6.

Горица

53

-

53

7.

Гълъбец

-

-

53

8.

Дъбник

-

53

-

9.

Каблешково

53

53

53

10.

Каменар

53

53

53

11.

Козичино

-

-

53

12.

Косовец

-

-

53

13.

Лъка

-

-

53

14.

Медово

-

-

53

15.

Поморие

87

87

87

16.

Порой

53

-

53

17.

Страцин

-

-

53

             

 

 

 

 

 

 

 

 • 3.Чл.17а, ал.2, т.1 се изменя по следния начин:

„1.За жилищните и вилните имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия по следната таблица:

 

 

по

ред

 

 

Населено

място

За сметосъбиране и сметоизвозване

(‰)

За обезвреждане на битовите отпадъци в депа

(‰)

За поддържане чистотата на територии за обществено ползване

(‰)

 

Общо

3+4+5

(‰)

1

2

3

4

5

6

1.

Александрово

10

3

2

15.00

2.

Ахелой

2.69

2

1

5.69

3.

Бата

7.96

7

2

16.96

4.

Белодол

15.34

11

4

30.34

5.

Габерово

9.15

7

2.8

18.95

6.

Горица

8.13

8

2

18.13

7.

Гълъбец

5.63

8

0.5

14.13

8.

Дъбник

13.67

9

2

24.67

9.

Каблешково

5.45

1

0.4

6.85

10.

Каменар

10

1.7

0.3

12.00

11.

Козичино

3.5

2

2

7.50

12.

Косовец

14.47

9

3

26.47

13.

Лъка

10

1

1

12.00

14.

Медово

4.5

2.5

0.5

7.5

15.

Поморие

1.5

1.2

0.2

2.9

16.

Порой

13.97

7

1

21.97

17.

Страцин

7.93

6

1

14.93

 • 4.Наредбата влиза в сила от 01.01.2020г.

 

         По т.6. от дневния ред: „ОС-39/21.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот – частна общинска собственост на Осман Хасан Али от с.Бата” с 19 гласа „за”, 0гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 19/20.12.2019г.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4, чл.49а от ЗОС и чл.59 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на Осман Хасан Али, с постоянен адрес с.Бата, ул.”Ангел Кънчев” № 17, картотекиран като лице с установени жилищни нужди от комисията за картотекиране, назначена със Заповед на Кмета на Общината, съгласно чл.9, ал.1 от Наредба № 17 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие за изграждане на жилищна сграда с РЗП 150кв.м. /сто и петдесет квадратни метра/ в УПИ VІІ /седем римско/ по плана на с.Бата, целият имот с площ от 575кв.м. /петстотин седемдесет и пет квадратни метра/ и актуван с АЧОС № 897/01.08.2000г.

         Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 1 040,00лв. /хиляда и четиридесет лева/ без ДДС.

         По т.7. от дневния ред: „ОС-40/22.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в ПИ 57491.503.93 по КККР на гр.Поморие” с 19 гласа „за”, 0гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 20/20.12.2019г.

         На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 57491.503.93 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет  - Поморие, дава съгласие да се продадат 15,5/518 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 57491.503.93 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, целият на площ от 518кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 5554/11.12.2013г. на съсобственика Светлана Димитрова Пчеларова при цена 2050,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС. 

         По т.8. от дневния ред: „ОС-49/28.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване безвъзмездно право на ползване по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” с 19 гласа „за”, 0гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 21/20.12.2019г.

         На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал.4 от ЗОС във връзка с кандидатстване от страна на Местна инициативна група Поморие по проект „Транснационално сътрудничество за Екологично отговорни местни общности в селските райони” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 година, Общински съвет – Поморие  дава своето съгласие Община Поморие да се учреди в полза на СНЦ „МИГ Поморие“ безвъзмездно право на ползване на площ от 180 м2 за поставянето на 6 броя къщички в ПИ 57491.501.687 И ПИ 57491.501.690 по КК на гр. Поморие и площ от 10 м2 за монтирането на метеорологична станция в ПИ 57491.503.556 по КК на гр. Поморие за срок от 6 години.

         На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

         По т.9. от дневния ред: „ОС-59/29.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІІ, кв.29 по плана на с.Страцин” с 19 гласа „за”, 0гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 22/20.12.2019г.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ІІІ кв.29 по плана на с.Страцин и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет - Поморие, дава съгласие да се продадат 62/1682 идеални части от УПИ ІІІ кв.29 по плана на с.Страцин, целият на площ от 1682кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6721/04.11.2019г. на съсобственика Велико Неделчев Савов, при цена 930,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС. 

         По т.10. от дневния ред: „ОС-66/03.12.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ І, кв.23 по плана на с.Косовец” с 19 гласа „за”, 0гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 23/20.12.2019г.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ І кв.23 по плана на с.Косовец и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет гр.Поморие, дава съгласие да се продадат 15/1544 идеални части от УПИ І кв.23 по плана на с.Косовец, целият на площ от 1544кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6310/14.06.2018г. на съсобствениците Адем Кадир Сюлейман и Зейнеб Якуб Сюлейман, при цена 204,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС.

         По т.11. от дневния ред: „ОС-70/04.12.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2019г.” с 16 гласа „за”,  3 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 24/20.12.2019г.

         1.На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23 ал.2 и ал.3  от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, Общински съвет – Поморие приема актуализацията на капиталовия и текущия бюджет на Община Поморие, отразени в Приложение №№1,2.

         2.Приема промените на „Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки”, по Приложение № 3.

         3.Приема промяната на плана за собствените приходи по Приложение № 4;

         Приложенията са неразделна част от настоящото решение.

         По т.12. от дневния ред: „ОС-71/04.12.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на второстепенни разпоредители с бюджет, включени в системата на Община Поморие като първостепенен разпоредител с бюджет 2020г.” с 16 гласа „за”,  0 гласа „против”, 3 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 25/20.12.2019г.

         На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 11, ал. 10-12 от ЗПФ, Общински съвет - Поморие, определя следните второстепенни разпоредители с бюджет, включени с системата на първостепенния разпоредител с бюджет - Община Поморие, считано  от 01.01. 2020 година както следва:

І.Функция „Образование”:

 • ПГТ „Алеко Константинов” гр-Поморие;
 • СУ „Иван вазов” гр.Поморие”;
 • ОУ „Христо Ботев” гр.Поморие;
 • ОУ „Св.Паисий Хилендарски” гр.Каблешково;
 • ОУ „Христо Ботев” гр.Ахелой;
 • ОУ „Христо Ботев” с.Бата;
 • ОУ „Отец Паисий” с.Страцин;
 • ОУ „Елин Пелин” с.Дъбник;
 • ОУ „Христо Ботев” с.Горица;
 • ОУ „Г.С.Раковски” с.Гълъбец;
 • ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Порой;
 • НУ „Константин Величков” с.Габерово;
 •  
 • ДГ „Детелина” гр.Поморие;
 • ДГ „Веселушко”; гр.Поморие;
 • ДГ „Слънчо” гр.Поморие;
 • ДГ „Радост” гр.Каблешково;
 • ДГ „Теменуга” гр.Поморие
 • ДГ „Детски свят” с.Гълъбец
 • ДГ „Мир” с.Дъбник”;
 • ДГ „Сребърно звънче” с.Страцин.

 

ІІ.Функция „Социални дейности”:

ОП „Социално обслужване”

 

ІІІ.Функция „Жилищно строителство, благоустройство и опазване на околната среда”

ОП „Благоустройство, комунални и строително-ремонтни дейности”

 

ІV.Функция „Култура”

„Исторически музей” гр.Поморие

 

V.Функция „Икономически дейности и услуги”

1.Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти”.

2.Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство”.

 

         По т.13. от дневния ред: „ОС-72/04.12.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за приемане на дарение в полза на Община Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 26/20.12.2019г.

         1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС и чл. 12, т. 4 от Наредба № 1 за реда за придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие приема предложеното дарение от „Черноморско злато“ АД, ЕИК 102036789, представляващо канал за отходни води FA 20700507, изграден за изнасяне на отпадните води от производствената площадка на Черноморско Злато, с трасе преминаващо през поземлени имоти – частна и общинска собственост и заустващ се в канална помпена станция №7, както следва:

Канал за отходни води №FA20700507 е изграден за изнасяне на отпадните води от производствената площадка на „Черноморско злато” АД гр.Поморие, находяща се в Поземлен имот с идентификатор 57491.511.1  по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009 г. на Изп.директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на имота гр.Поморие, ЗОНА ПРОМИШЛЕНА, вид собственост-частна, вид територия-урбанизирана, начин на трайно ползване /НТП/ - За хранително-вкусова промишленост, с площ на имота 78 460 кв.м.   (стар номер 2697-две хиляди шестстотин деветдесет и седем) и започва в описания поземлен имот с изградена трисекционна утаителна шахта /показана в зелено на скицата-Приложение №1-едно) към Об.записка) и извод с бетонови тръби ф600 мм (шестстотин милиметра – по цялото протежение на „канала” и по-долу не се изписва диаметъра му !) и е с трасе  (т.е. преминава през), засягащо поземлени имоти, съответно (от началото при границата на описания горе имот по посока на заустването в Канална помпена станция №7 /КПС №7/) :

1.)През ПИ с ид-р 57491.511.10 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, п.к.8200, местност „ХОНЯТ”, вид собственост-Общинска,частна, вид територия-земеделска, НТП - За селскостопански, горски, ведомствен път, с площ на имота 1250 кв.м. (стар номер-не се представя), като „канала” преминава през този имот подземно, с бетонови тръби, с разстояние на преминаването кръгло 21 м.(двадесет и един метра линейни) /показано трасето през този имот с кафява пунктирана линия на скицата-Приложение №1-едно) към Об.записка/;

2.)През ПИ с ид-р 57491.511.3  по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, вид собственост-частна, вид територия- урбанизирана, НТП - За складова база („Петрол”), с площ на имота 18861 кв.м. (стар номер-0.399), като „канала”  преминава през този имот подземно, с бетонови тръби, с разстояние на преминаването кръгло 50 м.(петдесет метра линейни) /показано трасето през този имот с кафява пунктирана линия на скицата-Приложение №1-едно) към Об.записка/;

3.)През ПИ с ид-р 57491.7.422  по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, вид собственост-Държавна,частна, вид територия-Територия на транспорта, НТП - За линии на релсов транспорт, с площ на имота 35127 кв.м. (стар номер-000087-нула, нула, нула, нула, осем, седем), като „канала”  преминава през този имот подземно, с бетонови тръби, с разстояние на преминаването кръгло 28 м. (двадесет и осем метра линейни) /показано трасето през този имот с кафява пунктирана линия на скицата-Приложение №1-едно) към Об.записка/;

4.)През ПИ с ид-р 57491.518.28  по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, п.к.8200, местност „ХОНЯТ”, вид собственост-Общинска,частна, вид територия-земеделска,категория 3, НТП - Пасище, с площ на имота 5734 кв.м. (стар номер-130395-едно, три, нула, три, девет, пет), като „канала”  преминава през този имот подземно, с бетонови тръби, с обща дължина от кръгло 12м.(дванадесет метра), с промяна на посоката на трасето чрез една ревизионна шахта /показано трасето с промяната на посоката с кафява пунктирана линия и ревизионната шахта –„РШ” – също с надпис в кафяв цвят в този имот на скицата-Приложение №1-едно) към Об.записка/;

5.)През ПИ с ид-р 57491.512.1  по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, местност „ХОНЯТ”, вид собственост-Държавна,частна, вид територия-урбанизирана, НТП – Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, с площ на имота 49785 кв.м. (стар номер-398-три, девет, осем), като „канала”  преминава през този имот подземно, с бетонови тръби, в права посока с дължина кръгло 265м. (двеста шестдесет и пет метра линейни) (почти успоредно  на североизточната му граница с ограда, без достъп, с бетонови ревизионни шахти, които като брой не могат да се установят точно-имота е бивше военно поделение-бел.ред.) /показано трасето с кафява пунктирана линия  през този имот – по-голямата му част на скицата-Приложение №1-едно и частично на скица-Приложение №2-две) към Об.записка/;

6.)През ПИ с ид-р 57491.512.5  по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, местност „ХОНЯТ”, вид собственост-частна, вид територия-земеделска,категория 4, НТП - Пасище, с площ на имота 7621 кв.м. (стар номер-130493-едно, три, нула, четири, девет, три), като „канала”  преминава през този имот подземно, с бетонови тръби, в права посока, с дължина кръгло 50м. ( петдесет метра линейни) /показано трасето с кафява пунктирана линия  през този имот на скица-Приложение №2-две) към Об.записка/;

7.)През ПИ с ид-р 57491.512.6  по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, местност „ХОНЯТ”, вид собственост-частна, вид територия-земеделска,категория 4, НТП - Пасище, с площ на имота 2002 кв.м. (стар номер-130494-едно, три, нула, четири, девет, четири), като „канала”  преминава през този имот подземно, с бетонови тръби, в права посока с дължина кръгло 41м. (четиридесет и един метра линейни) /показано трасето с кафява пунктирана линия  през този имот на скица-Приложение №2-две) към Об.записка/;

8.)През ПИ с ид-р 57491.512.7 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, местност „ХОНЯТ”, вид собственост-частна,обществени организации, вид територия-урбанизирана, НТП – За друг вид производствен,складов обект, с площ на имота 9621 кв.м. (стар номер-013419-нула, едно, три,  четири, едно, девет), КАТО „канала”  преминава през този имот подземно, с бетонови тръби, в права посока, с дължина кръгло 93м. (деветдесет и три метра линейни) /показано трасето с кафява пунктирана линия  през този имот на скица-Приложение №2-две) към Об.записка/;

9.)През ПИ с ид-р 57491.15.111  по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, п.к.8200, вид собственост-Общинска,публична, вид територия-земеделска, НТП – За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, с площ на имота 3682 кв.м. (стар номер-645-шест, четири, пет, квартал 0-нула), като „канала”  преминава през този имот в две положения :

-първо (по посоката на изтичане на отходния „канал”)  -   подземно, с бетонови тръби, с обща дължина на подземната част от кръгло 105м. (сто и пет метра линейни), с промяна на посоката на трасето след четвъртия метър чрез една ревизионна шахта /показано трасето на подземната част с промяната на посоката с кафява пунктирана линия и ревизионната шахта (горе при чупката) –„РШ” – също с надпис в кафяв цвят в този имот на скицата-Приложение №2-едно) към Об.записка, като завършека на подземния „канал” е при втората ревизионна шахта, отразена на същото Приложение №2-две със син цвят кръгче и надпис „РШ” в синьо /;

-второ положение – продължаващо по посоката на изтичане на „канала” – открит бетонов канал (със същия диаметър ф600-шестстотин милиметра), започващ  от отразената на скица-Приложение №2-две ревизионна шахта, отразена със син цвят кръгче и надпис „РШ” в синьо и завършващ този втори участък в същия имот до подземна част в полския път с ид-р 57491.15.123 (петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и едно, точка, петнадесет, точка, сто двадесет и три), с дължина на открития „канал” кръгло 204м. (двеста и четири метра линейни), като след отразената на скица-Приложение №3-три ревизионна шахта /отразена със син цвят кръгче и надпис „РШ” в синьо/ трасето на „канала” също има лека промяна на трасето си (от югозападна в южна посока по течението на водите), с изпълнена в чупката ревизионна шахта /трасето на открития участък и ревизионната шахта при чупката на трасето са отразени на скица-Приложение №2-две и скица-Приложение №3 с две успоредни линии в син цвят, а ревизионните шахти с кръгче в син цвят/;

10.)През ПИ с ид-р 57491.15.123 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, местността „ХАРМАНИТЕ”, вид собственост-Общинска,публична, вид територия-земеделска, НТП - За селскостопански, горски, ведомствен път, с площ на имота 2381 кв.м. (стар номер 3.733-три, точка, седем, три, три), като „канала”  преминава през този имот подземно (изпълнен е насип над „канала”, за да се преминава по този полски път над съоръжението), с бетонови тръби   с дължина кръгло 7,0м. (седем метра линейни) /показано трасето с кафява пунктирана линия  през този имот на скица-Приложение №2-две) към Об.записка/;

11.)През ПИ с ид-р 57491.15.112  по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, вид собственост-Общинска,публична, вид територия-Територия, заета от води и водни обекти, НТП – Друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, с площ на имота 2655 кв.м. (стар номер 600-шест, нула, нула, квартал 0-нула), като „канала”  преминава през този имот открито, с бетонови тръби, с дължина кръгло 225м. (двеста двадесет и пет метра линейни  /показано трасето с двойна линия в син цвят на скица-Приложение №3-три) към Об.записка/

12.)През ПИ с ид-р 57491.15.101  по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, м.”ХАРМАНИТЕ”, вид собственост-частна, вид територия-земеделска,категория 4, НТП – Пасище, с площ на имота 3051 кв.м. (стар номер 015101-нула, едно, пет, едно, нула, едно), като „канала”  преминава през този имот открито, с бетонови тръби, с дължина кръгло 80м. (осемдесет метра линейни  /показано трасето с двойна линия в син цвят на скица-Приложение №4-четири) към  Об.записка/;

13.)През ПИ с ид-р 57491.15.53  по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, м.”ХАРМАНИТЕ”, вид собственост-частна, вид територия-земеделска,категория 4, НТП – Пасище, с площ на имота 2004 кв.м. (стар номер 015053-нула, едно, пет, едно, пет, три), като „канала”  преминава през този имот открито, с бетонови тръби, с дължина кръгло 13м. (тринадесет метра линейни  /показано трасето с двойна линия в син цвят на скица-Приложение №4-четири) към Об.записка/;

14.)През ПИ с ид-р 57491.15.54  по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, м.”ХАРМАНИТЕ”, вид собственост-частна, вид територия-земеделска,категория 4, НТП – Пасище, с площ на имота 2005 кв.м. (стар номер 015054-нула, едно, пет, нула, пет, четири), КАТО „канала”  преминава през този имот открито, с бетонови тръби, с дължина кръгло 29м. (двадесет и девет метра линейни  /показано трасето с двойна линия в син цвят на скица-Приложение №4-четири) към Об.записка/;

15.)През ПИ с ид-р 57491.15.98  по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, ”ХАРМАНИТЕ”, вид собственост-частна, вид територия-земеделска,категория 4, НТП – Нива, с площ на имота 1334 кв.м. (стар номер 015098-нула, едно, пет, нула, девет, осем), КАТО „канала”  преминава през този имот открито, с бетонови тръби, с дължина кръгло 16м. (шестнадесет метра линейни  /показано трасето с двойна линия в син цвят на скица-Приложение №4-четири) към настоящата Об.записка/

16.)През ПИ с ид-р 57491.15.99 (петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и едно, точка, петнадесет, точка, деветдесет и девет) по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, п.к.8200,м.”ХАРМАНИТЕ”, вид собственост-частна, вид територия-земеделска,категория 4, НТП – Овощна градина, с площ на имота 1334 кв.м. (стар номер 015099-нула, едно, пет, нула, девет, девет), КАТО „канала”  преминава през този имот открито, с бетонови тръби, с дължина кръгло 18м. (осемнадесет метра линейни  /показано трасето с двойна линия в син цвят на скица-Приложение №4-четири) към Об.записка/;

16.)През ПИ с ид-р 57491.15.99  по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, п.к.8200,м.”ХАРМАНИТЕ”, вид собственост-частна, вид територия-земеделска,категория 4, НТП – Овощна градина, с площ на имота 1334 кв.м. (стар номер 015099-нула, едно, пет, нула, девет, девет), КАТО „канала”  преминава през този имот открито, с бетонови тръби, с дължина кръгло 18м. (осемнадесет метра линейни  /показано трасето с двойна линия в син цвят на скица-Приложение №4-четири) към Об.записка/;

17.)През ПИ с ид-р 57491.15.100 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, м.”ХАРМАНИТЕ”, вид собственост-частна, вид територия-земеделска,категория 4, НТП – Овощна градина, с площ на имота 1333 кв.м. (стар номер 015100-нула, едно, пет, една, нула, нула), КАТО „канала”  преминава през този имот открито, с бетонови тръби, с дължина кръгло 20м. (двадесет метра линейни  /показано трасето с двойна линия в син цвят на скица-Приложение №4-четири) към Об.записка/;

18.)През ПИ с ид-р 57491.15.52 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, м.”ХАРМАНИТЕ”, вид собственост-частна, вид територия-земеделска,категория 4, НТП – Пасище, с площ на имота 3998 кв.м. (стар номер 015052-нула, едно, пет, нула, пет, две), КАТО „канала”  преминава през този имот открито, с бетонови тръби, с дължина кръгло 64м. (шестдесет и четири метра линейни  /показано трасето с двойна линия в син цвят на скица-Приложение №4-четири) към Об.записка/;

19.)През ПИ с ид-р 57491.15.102 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, м.”ХАРМАНИТЕ”, вид собственост-частна, вид територия-земеделска,категория 4, НТП – Пасище, с площ на имота 6247 кв.м. (стар номер 015102-нула, едно, пет, едно, нула, две), КАТО „канала”  преминава през този имот открито, с бетонови тръби, с дължина кръгло 5м. (пет метра линейни  /показано трасето с двойна линия в син цвят на скица-Приложение №4-четири) към Об.записка/;

20.)През ПИ с ид-р 57491.15.89 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, м.”ХАРМАНИТЕ”, вид собственост-частна, вид територия-земеделска,категория 9, НТП – Пасище, с площ на имота 3006 кв.м. (стар номер 015089-нула, едно, пет, нула, осем, девет), КАТО „канала”  преминава през този имот открито, с бетонови тръби, с дължина кръгло 61м. (шестдесет и един метра линейни  /показано трасето с двойна линия в син цвят на скица-Приложение №4-четири и Приложение №5) към Об.записка/;

21.)През ПИ с ид-р 57491.15.90  по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, м.”БОЖУРИТЕ”, вид собственост-частна, вид територия-земеделска,категория 9, НТП – Пасище, с площ на имота 3008 кв.м. (стар номер 015090-нула, едно, пет, нула, нула, девет), КАТО „канала”  преминава през този имот открито, с бетонови тръби, с дължина кръгло 69м. (шестдесет и девет метра линейни  /показано трасето с двойна линия в син цвят на скица-Приложение №5-пет) към Об.записка/;

22.)През ПИ с ид-р 57491.15.120 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, м.”БОЖУРИТЕ”, вид собственост-Общинска,публична, вид територия-земеделска, НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път, с площ на имота 494 кв.м. (стар номер 30784-три, нула, седем, осем, чеири, квартал 0-нула), КАТО „канала”  преминава през този имот покрит (за преминаване), с бетонови тръби, с дължина кръгло 9м. (девет метра линейни  /показано трасето с пунктирана линия в  кафяв цвят на скица-Приложение №5-пет) към Об.записка/;

23.)През ПИ с ид-р 57491.15.103 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, м.”ХАРМАНИТЕ”, вид собственост-частна, вид територия-земеделска,категория 9, НТП – Пасище, с площ на имота 3991 кв.м. (стар номер 015103-нула, едно, пет, едно нула, три), КАТО „канала”  преминава през този имот открит, с бетонови тръби, с дължина кръгло 47,0м. (четиридесет и седем метра линейни  /показано трасето с двойна линия в син цвят на скица-Приложение №5-пет) към Об.записка/;

24.)През ПИ с ид-р 57491.15.104 (петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и едно, точка, петнадесет, точка, сто и четири) по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, м.”ХАРМАНИТЕ”, вид собственост-частна, вид територия-земеделска,категория 9, НТП – Пасище, с площ на имота 1997 кв.м. (стар номер 015104-нула, едно, пет, едно нула, четири), КАТО „канала”  преминава през този имот открит, с бетонови тръби, с дължина кръгло 23,0м. (двадесет и три метра линейни  /показано трасето с двойна линия в син цвят на скица-Приложение №5-пет) към Об.записка/;

25.)През ПИ с ид-р 57491.15.105 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, м.”ХАРМАНИТЕ”, вид собственост-частна, вид територия-земеделска,категория 9, НТП – Пасище, с площ на имота 1994 кв.м. (стар номер 015105-нула, едно, пет, едно нула, пет), КАТО „канала”  преминава през този имот открит, с бетонови тръби, с дължина кръгло 23,0м. (двадесет и три метра линейни  /показано трасето с двойна линия в син цвят на скица-Приложение №5-пет) към Об.записка/;

26.)През ПИ с ид-р 57491.15.97 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, п.к.8200,м.”ХАРМАНИТЕ”, вид собственост-частна, вид територия-земеделска,категория 9, НТП – Пасище, с площ на имота 2003 кв.м. (стар номер 015097-нула, едно, пет, нула, девет, седем), КАТО „канала”  преминава през този имот открит, с бетонови тръби, с дължина кръгло 51,0м. (петдесет и един метра линейни  /показано трасето с двойна линия в син цвят на скица-Приложение №5-пет) към Об.записка/;

27.)През ПИ с ид-р 57491.15.96 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, м.”ХАРМАНИТЕ”, вид собственост-Частна, вид територия-урбанизирана, НТП – Незастроен имот за жилищни нужди, с площ на имота 5001 кв.м. (стар номер 015096-нула, едно, пет, нула, девет, шест), КАТО „канала”  преминава през този имот открит, с бетонови тръби, с дължина кръгло 47,0м. (четиридесет и седем метра линейни  /показано трасето с двойна линия в син цвят на скица-Приложение №6-шест) към Об.записка/;

28.)През ПИ с ид-р 57491.15.46 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, м.”ХАРМАНИТЕ”, вид собственост-Общинска,публична, вид територия-земеделска,категория 9, НТП – Пасище, с площ на имота 6669 кв.м. (стар номер 015046-нула, едно, пет, нула, четири, шест), КАТО „канала”  преминава през този имот в две положения :

-първо положение (последващо от горното през ПИ с ид-р 57491.15.96)- открит, с бетонови тръби, с дължина кръгло 58,0м. (петдесет и осем метра линейни  /показано трасето с двойна линия в син цвят на скица-Приложение №6-шест) към Об.записка/, завършващо с бетонова ревизионна шахта /означена на същото Приложение №6-шест със сигнатура кръгче и надпис „РШ” в син цвят/;

-второ положение – вкопан бетонов канал след последно цитираната ревизионна шахта, с дължина в този имот кръгло 2,0 (два метра линейни);

29.)През ПИ с ид-р 57491.15.122 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, м.”БОЖУРИТЕ”, вид собственост-Държавна,публична, вид територия-Територия на транспорта, НТП – За път от републиканската пътна мрежа, с площ на имота 20100 кв.м. (стар номер 30731-три, нула, седем, три, едно, квартал 0-нула), КАТО „канала”  преминава през този имот вкопан с бетонови тръби, с дължина в този имот кръгло 16,0 (шестнадесет метра линейни);

30.)През ПИ с ид-р 57491.508.110 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, м.”Палеокастро”, вид собственост-Общинска,публична, вид територия-Урбанизирана, НТП – За второстепенна улица, с площ на имота 12216 кв.м. (стар номер-не се посочва), КАТО „канала”  преминава през този имот вкопан с бетонови тръби, с дължина в този имот кръгло 20,0 (двадесет метра линейни), като след първите 5,0м. (пет метра линейни чрез една бетонова ревизионна шахта с видим горен край /отразена на скицата-Приложение с кръгче и надпис „РШ” в син цвят/ прави промяна на посоката на трасето /канала с чупката е отразен с пунктирана линия в кафяв цвят на същото приложение №6-шест/ ;

31.)През ПИ с ид-р 57491.508.113 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, м.”Палеокастро”, вид собственост-Общинска,частна, вид територия-Урбанизирана, НТП – Ниско застрояване /до 10м./, с площ на имота 1230 кв.м. (стар номер-квартал 219-двеста и деветнадесет, парцел 4-четвърти), КАТО „канала”  преминава през този имот вкопан с бетонови тръби, с дължина в този имот кръгло 33,0 (тридесет и три метра линейни) /отразен е с пунктирана линия в кафяв цвят на скицата-Приложение №6-шест/;

32.)През ПИ с ид-р 57491.508.111 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, м.”Палеокастро”, вид собственост-частна, вид територия-Урбанизирана, НТП – Ниско застрояване /до 10м./, с площ на имота 4596 кв.м. (стар номер-квартал 219-двеста и деветнадесет, парцел 2-втори), КАТО „канала”  преминава през този имот вкопан с бетонови тръби, с дължина в този имот кръгло 23,0 (двадесет и три метра линейни) /отразен е с пунктирана линия в кафяв цвят на скицата-Приложение №6-шест/

33.)През ПИ с ид-р 57491.508.208 (петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и едно, точка, петстотин и осем, точка, двеста и осем) по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие,  м.”Палеокастро”, вид собственост-Общинска,частна, вид територия-Урбанизирана, НТП – Ниско застрояване /до 10м./, с площ на имота 551 кв.м. (стар номер ид-р 57491.508.112, квартал 219-двеста и деветнадесет, парцел 3-трети), КАТО „канала”  преминава през този имот вкопан с бетонови тръби, с дължина в този имот кръгло 8,0 (осем метра линейни) /отразен е с пунктирана линия в кафяв цвят на скицата-Приложение №6-шест/;

34.)През ПИ с ид-р 57491.509.37 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, ”Княз Борис І”, вид собственост-Общинска,публична, вид територия-Урбанизирана, НТП – За второстепенна улица, с площ на имота 18092 кв.м. (стар номер-не се посочва), КАТО „канала”  преминава (пресича тази улица) през този имот вкопан с бетонови тръби, с дължина в този имот кръгло 33,0 (тридесет и три метра линейни), като чрез една ревизионна шахта (отразена на скицата-Приложение №6 с кръгче и сигнатура „РШ” в кафяв цвят-на-близо до имот 208) променя малко посоката на трасето (от югоизточна в южна посока) /отразен е с пунктирана линия в кафяв цвят на скицата-Приложение №6-шест/;

35.)През ПИ с ид-р 57491.509.22 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, ”Кротиря”, вид собственост-Общинска,публична, вид територия-Урбанизирана, НТП – За второстепенна улица, с площ на имота 6740 кв.м. (стар номер-не се посочва), КАТО „канала”  преминава по дължината на тази улица (този имот) вкопан с бетонови тръби, с дължина в този имот кръгло 230,0 (двеста и тридесет метра линейни) с няколко ревизионни шахти, на които се виждат само чугунените капаци (отразена на скицата-Приложение №6-шест с пунктирана линия в кафяв цвят, както и няколкото ревизионни шахти с кръгчета и сигнатура „РШ” в кафяв цвят, както и частично на скица-Приложение №7-седем /;

36.)През ПИ с ид-р 57491.509.21 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, ”Кротиря”, вид собственост-Общинска,частна, вид територия-Урбанизирана, НТП – Ниско застрояване 8до 10м./, с площ на имота 4248 кв.м. (стар номер-квартал 0-нула), КАТО „канала”  преминава от предходно описаната улица с ид-р 57491.509.22 в права посока на юг в един участък от кръгло 62 м.(шестдесет и два метра линейни), след това чрез една ревизионна шахта (най-долу на Приложение №7) сменя посоката на трасето към североизток, където в същия имот пак подземно има още една дължина на североизток от кръгло 55 м. (петдесет и пет метра линейни); ИЛИ ОБЩАТА дължина на подземния „канал” в този имот е кръгло 117м. (сто и седемнадесет метра линейни) /отразен на скицата-Приложение №7-седем с пунктирана линия в кафяв цвят, както и няколко ревизионни шахти с кръгчета и сигнатура „РШ” в кафяв цвят/;

37.)През ПИ с ид-р 57491.509.23 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, ”Кротиря”, вид собственост-Общинска,публична, вид територия-Урбанизирана, НТП – поземлен имот със смесен начин на трайно ползване, с площ на имота 4080 кв.м. (стар номер-не се посочва), КАТО „канала”  преминава през този имот в две части :

-първоначално – след ПИ с ид-р 57491.509.21 една дължина от кръгло 64 м. (шестдесет и четири метра линейни) по посока на североизток;

-след това „канала” преминава в ПИ с ид-р 57491.509.24 (обяснено по-долу)

-и втори участък (след ПИ с ид-р 57491.509.24) с дължина от кръгло 293 м.(двеста деветдесет и три метра линейни), с няколко ревизионни шахти по трасето, с които леко се сменя посоката на трасето /показано на скица-Приложение №7-седем и скица-Приложение №8-осем, с пунктирана линия в кафяв цвят, както и няколко ревизионни шахти с кръгчета и сигнатура „РШ” в кафяв цвят, КАТО с две червени кръгчета е отразено къде „канала” попада   в ПИ с ид-р 57491.509.24);

         ИЛИ ОБЩАТА дължина на подземния „канал” в този имот с ид-р 57491.509.23 е кръгло 357м. (триста петдесет и седем метра линейни) /отразен на скицата-Приложение №7-седем с пунктирана линия в кафяв цвят, както и няколко ревизионни шахти с кръгчета и сигнатура „РШ” в кафяв цвят/;

38.)През ПИ с ид-р 57491.509.24 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, ”Кротиря”, вид собственост-частна, вид територия-Урбанизирана, НТП – Комплексно застрояване, с площ на имота 49594 кв.м. (стар номер-не се посочва – терена на „Сънсет ризорт-бел.ред.), КАТО „канала”  преминава през този имот с  дължина от кръгло 52м. (петдесет и два метра линейни) /показано на скица-Приложение №7-седем с пунктирана линия в кафяв цвят, както и видима една ревизионна шахта с кръгче и сигнатура „РШ” в кафяв цвят, КАТО с две червени кръгчета е отразено къде „канала” попада   в ПИ с ид-р 57491.509.24/;

39.)През ПИ с ид-р 57491.509.25 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, ”Княз Борис І”, вид собственост-частна, вид територия-Урбанизирана, НТП – Ниско застрояване /до 10м./, с площ на имота 6715 кв.м. (стар номер-1974-хиляда деветстотин седемдесет и четири, квартал 225-двеста двадесет и пет), КАТО „канала” преминава през този имот вкопан с бетонови тръби, с дължина от кръгло 65,0 (шестдесет и пет метра линейни) без да са видими ревизионни шахти в този участък, /отразено на скицата-Приложение №9-девет с пунктирана линия в кафяв цвят /;

40.)През ПИ с ид-р 57491.509.26 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, ”Княз Борис І”, вид собственост-частна, вид територия-Урбанизирана, НТП – Ниско застрояване /до 10м./, с площ на имота 5036 кв.м. (стар номер-квартал 155а-сто петдесет и пет, буква „А”, парцел І-едно римско), КАТО „канала” преминава през този имот вкопан с бетонови тръби, с дължина от кръгло 37,0 (тридесет и седем метра линейни) без да са видими ревизионни шахти в този участък, /отразено на скицата-Приложение №9-девет с пунктирана линия в кафяв цвят/;

41.)През ПИ с ид-р 57491.509.45 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, ”Княз Борис І” №215-б, вид собственост-частна, вид територия-Урбанизирана, НТП – Ниско застрояване /до 10м./, с площ на имота 2507 кв.м. (стар номер-2894-две хиляди осемстотин деветдесет и четири, квартал 225-двеста двадесет и пет, парцел VІІ-седем римско), КАТО „канала” преминава през този имот вкопан с бетонови тръби, с дължина от кръгло 43,0 (четиридесет и три метра линейни) без да са видими ревизионни шахти в този участък, /отразено на скицата-Приложение №9-девет с пунктирана линия в кафяв цвят/;

42.)През ПИ с ид-р 57491.509.46 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, вид собственост-Общинска,публична, вид територия-Урбанизирана, НТП – Ниско застрояване /до 10м./, с площ на имота 1761 кв.м. (стар номер-не се посочва), КАТО „канала” преминава през този имот вкопан с бетонови тръби, с дължина от кръгло 30,0 (тридесет метра линейни) с две ревизионни шахти в този участък, с които се променя посоката на „канала /отразени на скицата-Приложение №9-девет с пунктирана линия в кафяв цвят, както и двете ревизионни шахти с кръгче и сигнатура „РШ” също в кафяв цвят/;

43.)Заустване в Канална помпена станция №7 (седем) в ПИ с ид-р 57491.509.29 по КККР на гр.Поморие,  с адрес на имота гр.Поморие, ”Княз Борис І”, вид собственост-Общинска,публична, вид територия-Урбанизирана, НТП – За съоръжение на канализация, с площ на имота 1570 кв.м. (стар номер-2634-две хиляди шестстотин тридесет и четири, квартал 225-двеста двадесет и пет), КАТО „канала” влиза в този имот вкопан с бетонови тръби, с дължина около кръгло 16,0 (шестнадесет метра линейни) и се зауства в приемна шахта на КПС №7 /отразен на скицата-Приложение №9-девет с пунктирана линия в кафяв цвят/.

 1. Възлага на Кмета на Община Поморие да сключи договор за приемане на дарението при условията на т. 1.

3.Договора да се подпише от страна на общинската администрация с дарителя при актуализация на експертната оценка.

         По т.14. от дневния ред: „ОС-73/04.12.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва запис на заповед по проект: „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности и социалното включване на семейства с деца и младежи с увреждания на територията на община Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 27/20.12.2019г.

         1.На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА,  Общински съвет - Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект: „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности и социалното включване на семейства с деца и младежи с увреждания на територията на община Поморие”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ № BG05M9OP001-2.049-0001-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., процедура за подбор на проекти МИГ Поморие - Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.   

         2.Общински съвет - Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер на 57 909, 60 лева (петдесет и седем хиляди деветстотин и девет лева и шестдесет стотинки), представляващо 20 % (двадесет процента) от стойността на предоставената от договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР по проект: „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности и социалното включване на семейства с деца и младежи с увреждания на територията на община Поморие”, Административен договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.049-0001-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

         3.Стойността, посочена в т. 2 от настоящото Решение, е сумата на авансовото плащане по проект № BG05M9OP001-2.049-0001-C01 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности и социалното включване на семейства с деца и младежи с увреждания на територията на община Поморие”, което ще бъде заявено към Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 г.

          По т.15. от дневния ред: „ОС-80/06.12.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023г.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 28/20.12.2019г.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 и  т.12 от ЗМСМА, чл.8 ал.8 от ЗОС и съгласно чл.4 ал.1 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2019г. – 2023г.

        По т.16.  от дневния ред: „ОС-81/06.12.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване на програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2020г.” се с 16 гласа „за”,  0 гласа „против”, 3 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 29/20.12.2019г.

         На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на чл.4, ал.2 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2020г. 

         По т.17. от дневния ред: „ОС-82/06.12.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за предоставяне под наем на земеделски земи към програмата за управление разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 30/20.12.2019г.

         На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал. 9, т.2 от ЗОС и в изпълнение  на чл.4, ал. 2 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и в изпълнение на стратегията за 2020-2023 г.,  Общински съвет - Поморие приема списък на земеделските имоти-общинска собственост, предложени за предоставяне под наем през 2020 г. към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г.

         По т.18. от дневния ред: „ОС-85/09.12.2019г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно ползване в горските територии собственост на Община Поморие през 2020г.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 31/20.12.2019г.

         На основание чл.5, ал.1, т.2 и чл.71, ал.6, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, Общински съвет – Поморие приема обемът на годишното ползване на дървесина през 2020г. в горските територии собственост на Община Поморие в размер на 4 270 м3 ст.маса с клони дървесина в т.число:

         -Чрез добив и продажба на добитата широколистна дървесина на структури на Община Поморие по цени утвърдени от Общински съвет – Поморие – 450 м3 ст.маса с клони;

         -Чрез добив и продажба на свободния пазар на иглолистна дървесина  по цени утвърдени от Общински съвет – Поморие –  2 000 м3 ст.маса с клони;

         - Чрез добив и продажба в рамките на Община Поморие на широколистна дървесина по цени утвърдени от Общински съвет – Поморие – 1 820 м3 ст.маса с клони.

         По т.19. от дневния ред: „ОС-93/10.12.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем за срок от 10 години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс по реда на ЗОС на имоти – публична общинска собственост, за организиране на детско, ученическо хранене и домашен социален патронаж, заедно с оборудването” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 32/20.12.2019г.

         І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.19 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Поморие и във връзка с чл.256, ал.1, т.9 от Закона за предучилищно и училищно възпитание, Общински съвет – Поморие отменя точка 1.4. от първо римско на свое Решение №52/02.02.2012г. от 5-то заседание проведено на 02.02.2012г., в частта му относно „Детска млечна кухня – Поморие” и „Кухня-майка” гр.Поморие, като тези дейности преминават от ОП „СО” и ДГ „Детелина” към първостепенния разпоредител с бюджета – община Поморие.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7от ЗОС, чл.19 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Поморие и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2020г. Общински съвет – Поморие:
 2. Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, за срок от 10 години, при цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, за организиране на детско, ученическо хранене и домашен социален патронаж, както следва:

1) Помещение, с обща площ 253кв.м. (в т.ч. производствена – 93кв.м.; складова – 37,83кв.м. и сервизна – 122,17кв.м.), находящо се на първи етаж от четириетажен корпус на СУ „Иван Вазов”, представляващ сграда с идентификатор 57491.501.717.1 (стар идентификатор 57491.501.262.1) по КККР на гр.Поморие, със застроена площ 932кв.м., което помещение се използва за „Кухня-майка”, актувана с АОС №5016/11.04.2011г., заедно с находящото се оборудване в помещението, описано подробно в приложение №1.

2) Сграда с идентификатор 57491.501.266.3 по КККР на гр.Поморие, със застроена площ 150кв.м. (в т.ч. производствена – 55,76кв.м.; складова – 36,88кв.м.; сервизна – 57,36кв.м.) , находяща се в поземлен имот 57491.501.266 по КККР на гр.Поморие, която се използва за „Детска млечна кухня”, актувана с АОС №6153/16.06.2017г., заедно с находящото се оборудване в помещението, описано подробно в приложение №2.

с обща начална конкурсна месечна наемна цена за помещенията, с включен наем на предоставеното оборудване в размер на 1799лв., без ДДС.

 1. Определя следните минимални изисквания към кандидатите:
 • Изискване да се направи от участника инвестиция, която ще бъде вложена в обектите и оборудването им, която не може да бъде по-малка от 25 000 лв. с ДДС (конкретната стойност се оферира от участника) за периода на договора за наем. Участникът, следва в срок до 3 месеца след сключване на договора за наем да представи в Община Поморие подробни и обосновани КСС за предлаганите от него инвестиции. Кметът на Общината приема или връща предложенията на наемателя. Ако предложението бъде върнато, то следва наемателя в срок до 1 месец да представи ново. Ако бъдат върнати три последователно пъти предложенията за инвестиционно намерение от кмета, или не се представят такива в уговорените срокове, то договора за наем може да се прекрати на това основание без Община Поморие да дължи никакви обезщетения към наемателя. Инвестицията следва да се направи в срока на договора за наем. Направената инвестиция се доказва с представени съответни документи, фактури за извършена дейност при извършени проверки на обекта от комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Поморие;
 • В изложена подробна разработка/концепция за развитие на ученическото и социално хранене се посочва и възможност за разширяване на храненето, съответно за 420 ученика и организиране на социална кухня за 100 човека;
 • Ползването на имота се осъществява според предназначението му, като се спазват всички нормативни изисквания, свързани с експлоатацията му. Община Поморие си запазва правото при възникнала необходимост да възлага за изпълнение изхранването на лицата от други заведения за обществено ползване на територията на общината при първоначално определените цени за групата лица или актуализирани такива;
 • Да притежава опит в детското и ученическото хранене;
 • Да притежава опит в изготвянето и изпълнението на менюта за всички възрастови групи както и изготвянето и изпълнението на всички задължителн мониторингови програми за безопасното приготвяне на храната;
 • Да притежава осигурен специалициран транспорт – 2 бр. специализирани и регистринани транспортни средства за превоз на хранителни продукти и готови ястия;
 • Кандидатите могат да бъдат търговци, които нямат задължения към държавата и към Община Поморие;
 • Кандидатът да разполага със следния квалифициран персонал: за кухнята-майка – минимум един готвач, един помощник-готвач, минимум двама души кухненски персонал, двама шофьори, обезпечаващи приготвянето, разпределянето и безопасното транспортиране на храната за детските градини, както и медицински специалист със сертификат по HACCP системи с професионален опит по воденето на всички задължителни придружаващи документи, изискуеми при проверки от БАБХ и РЗИ и изготвянето на менюта за всички възрастови групи. Тези обстоятелства се удостоверяват с дипломи за завършена образователно-квалификационна степен, регистрирани по надлежния ред трудови договори, сертификати за обучение по HACCP система и ДХП на всички участници в дейността;
 • Представяне на доказателства към всички поставени минимални изисквания – договори със съответните референции, за извършване на подобен вид дейност за минимум 3 (три) години назад, съответните сертификати за професионално обучение;
 • Осигуряване на топла разнообразна и безопасна храна до обектите, съгласно възрастовите групи по хранене:

 

 • деца в детски градини при максимална цена на порция 5.00 лв. с ДДС
 • детска млечна кухня при максимална цена 3.30 лв. с ДДС  
 • домешен социален патронаж при максимална цена 4.50 лв. с ДДСЗабележка: Предложената цена за съответното меню на отделните групи лица, могат да бъдат актуализирани веднъж годишно с до 10 на сто по калкулация и елементи на разходите.
 • като за целта е необходимо да осъществи безопасен превоз на готовата храна в термофонни съдове или термокутии за транспортиране и запазване на температурен баланс на продуктите, като същите да отговарят на изискванията на БАБХ, както и да осигури възможност за подгряване на храната на място по изключение.
 • Участника следва да оферира брой безплатни порции (месечна бройка) - основно ястие за определени категории лица (лица в неравностойно положение и социално слаби), съгласно списък утвърден със заповед на Кмета на Община Поморие;
 • Осигуряване на необходимата хладилна база за разделно съхранение на хранителните продукти.
 • Да не се допуска доставянето на храна в обектите в опаковки за еднократна употреба освен при форсмажорни обстоятелства (липса на вода, ел енергия и др.).
 • Доставяните продукти да бъдат съпроводени със сертификати за качество издадени от съответните надлежни органи.
 • Да спазва изискванията по организиране на здравословно хранене на деца и ученици, предвидени в следните нормативни актове: Закон за храните; Наредба № 1/26.01.2016 г. за хигиената на храните, издадена на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за храните; Наредба №2/ 07.03. 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години; Наредба №9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, изд. от МЗХ, изм. и допълнение от 03.11.2015 г.; Наредба №16/28.05.2010 г., изм. бр.71 от 13.09.2011 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци издадена от МЗХ; Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.) за които Изпълнителят гарантира със сертификат за качество, произход и годност от производител към момента на всяка доставка. Качеството на предлаганата храна и количеството на влаганите продукти подлежи на контрол от органите, оторизирани в дейността с нормативни документи и лица, определени със заповед на кмета на община Поморие;
 • Наемателя е длъжен да поддържа за своя сметка изправността на техниката и съоръженията от кухненския блок и представения инвентар, описани в приемо-предавателния протокол, след сключване на договор.
 • Наемателят е длъжен да заплаща редовно и в срок всички разходи, свързани с експлоатацията на имота –вода, ел. енергия, такса смет, както и необходимите и полезни разноски за поддържане на общите части в сградата и други.
 • Наемателят е длъжен да заплаща всички разходи по издаване на съответните разрешителни за извършване на дейността, като поема всички отговорности, свързани с изискванията на нормативните документи на РЗИ, БАБХ, Областна инспекция по труда и др. държавни и общински институции, свързани с дейността на обекта и да осигури необходимите разрешителни за своевременното започване на дейността.
 • Наемателят няма право да преотдава, да преотстъпва за ползване на трети лица, както и да ползва по договор или друг начин, съвместно с трети лица, имота или части от него.
 • Наемателят е длъжен, за своя сметка, да поправя всички виновно причинени от него вреди на имота и оборудването и го възстановява в първоначално получения вид.
 • Наемателят е длъжен да осигурява достъп до имота на Наемодателя и компетентните органи, във връзка с осъществяване на контрол по изпълнението на дейността.
 • Наемателят няма право да преотдава, да преотстъпва за ползване на трети лица, както и да ползва по договор или друг начин, съвместно с трети лица, имота или части от него.
 • Наемателят е длъжен, в седемдневен срок, считано от датата на прекратяване на настоящия договор, да предаде имота на Наемодателя, ведно с направените подобрения, за което се съставя приемо-предавателен протокол, подписан от страните.     
 • Основни и текущи ремонти, реконструкции, преустройства и подобрения в имота, които се извършват от наемателя, изцяло за негова сметка, след прекратяване действието на договора, подобренията остават в собственост на наемодателя и наемателят няма право да претендира за заплащането им.
 • Предлаганата храна да е приготвена, съгласно предварително изготвени от медицински специалист менюта, съгласувани в РЗИ по утвърдени рецептурници.
 • При постъпили оплаквания за предоставянето на храна, неотговаряща на изискванията за качество и количество, наемателят се санкционира с 10% от месечната стойност на менюто. При повторно предоставяне на некачествена храна в количество и стойност – 30% от месечната стойност на менюто. При системно нарушение по предоставянето на храна неотговаряща за количество и качество, договорът се прекратява на база анализ от комисия, назначена със заповед на кмета на община Поморие.
 • Договорът за наем може да бъде прекратен едностранно от Наемодателя с писмено едномесечно предизвестие, без да дължи неустойка.
 • 3.Определя следните критерии за оценка на предложенията:

Офертите на участниците ще се оценяват по метода  – „икономически най-изгодното предложение“, като класирането се извърши на база следните критерии:

3.1. К1 – Цена (месечна наемна цена, в лева, без ДДС):

Кандидатите получават – максимум 50т .

Оценяването се извършва по формулата:

К1 = Ц(участник)   х 50,

  Ц(максимална)

където Ц (участник) е предложената от кандидата цена, а Ц(максимална) е най–високата предложена такава.

3.2. К2 – Цена (предложената от кандидата цена за 1 брой  меню детска млечна кухня, в лева, без ДДС):

Кандидатите получават – максимум 10т .

Оценяването се извършва по формулата:

К2 = Ц(минимална)   х 10,

Ц(участник)

където Ц (минимална) е най-ниско предложената от кандидата цена, а Ц(участник) е предложената цена от оценения кандидат .

Забележка: цената за 1 брой  меню детска млечна кухня, не може да бъде по-висока от 3,50 лв. /три лева и петдесет стотинки/ с ДДС.

3.3. К3 – Цена (предложената от кандидата цена за 1 брой меню за детска градина, в лева, без ДДС):

Кандидатите получават – максимум 15т .

Оценяването се извършва по формулата:

К3 = Ц(минимална)   х 15,

Ц(участник)

където Ц (минимална) е най-ниско предложената от кандидата цена, а Ц(участник) е предложената цена от оценения кандидат .

Забележка: цената за 1 брой меню за детска градина, не може да бъде по-висока от 5,00 лв. /пет лева / с ДДС.

3.4. К4 – Цена (предложената от кандидата цена за 1 брой меню за домашен социален патронаж, в лева, без ДДС):

Кандидатите получават – максимум 10т .

Оценяването се извършва по формулата:

К4 = Ц(минимална)   х 10,

Ц(участник)

където Ц (минимална) е най-ниско предложената от кандидата цена, а Ц(участник) е предложената цена от оценения кандидат

Забележка: цената за 1 брой меню за домашен социален патронаж, не може да бъде по-висока от 4,50 лв. /четири лева и петдесет стотинки/ с ДДС.

 

3.5. К5 – Брой безплатни порции месечно-основно ястие за определени категории лица, съгласно списък утвърден със заповед на кмета  (месечна бройка):

Кандидатите получават – максимум 5т .

Оценяването се извършва по формулата:

К5 = БМ(участник)   х 5,

  БМ(максимална)

където БМ (участник) е предложената от кандидата бройка порции, а БМ(максимална) е най–големият брой предложени порции.

3.6. К6 – размер на инвестицията, която ще бъде вложена в обектите и оборудването находящо се в тях:

Кандидатите получават – максимум 10т .

Оценяването се извършва по формулата:

К6 = И(участник)   х 10,

  И(максимална)

където И (участник) е предложен от кандидата размер с ДДС на инвестицията, а И(максимална) е най–големият предложен размер на инвестиция с ДДС .

Забележка: размера на инвестицията не може да бъде по-малък от 25000 /двадесет и пет хиляди лева/ с ДДС.

Определяне на комплексна оценка (КО):

КО= К12345+ К6

Участник, получил най-висока комплексна оценка, се класира на първо място;

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1.Най-висока цена (месечна наемна цена);

2.Най-висок размер на инвестицията, която ще бъде вложена в обектите и оборудването находящо се в тях;

3.Най-ниска цена предложена от кандидат за 1 брой  меню детска млечна кухня;

4.Най-ниска цена предложена от кандидат за 1 брой меню за детска градина;

5.Най-ниска цена предложена от кандидат за 1 брой меню за домашен социален патронаж;

6.Най-много - брой безплатни порции месечно-основно ястие за определени категории лица, съгласно списък утвърден със заповед на кмета  (месечна бройка);

 1. Наличие на изложена подробна разработка/концепция за развитие на ученическото и социално хранене;

Комисията провежда публично жребий за определяне на спечелил участник между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе ред.

Когато предложение в офертата на участник по показател К2, К3 и К4 от методиката за оценка на офертата, свързано с цена, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията по разглеждане на офертите, изисква подробна писмена обосновка за начина на образуването й, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

Обосновката може да се отнася до:

 1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги;
 2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите;
 3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на услугите;

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по-горе, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само, когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложената в нея цена е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право.

                   4.Кандидатите да  представят следните необходими документи:

                   4.1. Заявление за участие в конкурса;

4.2. Оферта на кандидата;

4.3. Подробна разработка/концепция за развитие на ученическото и социално хранене;

4.4. Писмена предложение за инвестицията, която ще бъде направена за дейността за срока на договора;

4.5. Референции за предходните 3 години по осъществяване на дейността;

4.5. Документи, доказващи правоспособността на персонала;

4.6. Документи, удостоверяващи наличието на специализирани транспортни средства;

4.6.Документа за платена конкурсна документация;

4.7Документ за платен депозит за участие в публично оповестен конкурс;

4.8.Декларация за оглед на обекта;

    4.9. Декларация за съхранение и обработка на личните данни;

    4.10. Декларация съгласие с проекта на договора.

 1. Възлага на кмета на община Поморие да извърши всички правни и фактически действия по изготвянето на пълна документация за провеждане на конкурса, обявяването му, определянето на спечелил конкурса участник и сключването на договор за наем.

         По т.20. от дневния ред: „ОС-680/07.10.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПУР за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 47651.10.86, засягащи поземлени имоти с идентификатори: 47651.10.59, 47651.10.11, 47651.10.56, 47651.10.57 и 47651.10.86  по КККР на с.Медово, м.”Над село” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 33/20.12.2019г.

             На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

            Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за осигуряване на транспортен  достъп до ПИ 47651.10.86 (урбанизирана територия), чрез задънена улица с ширина 4 м, засягаща поземлени имоти с идентификатори: 47651.10.59 (урбанизирана територия, частна собственост), 47651.10.11 (пасище, частна собственост), 47651.10.56 (пасище, частна собственост), 47651.10.57 (пасище, частна собственост) и 47651.10.86 (урбанизирана територия, частна собственост) по КККР на с.Медово, м. Над село.

           Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за ПИ 47651.10.86, ) за осигуряване на транспортен  достъп до ПИ 47651.10.86 (урбанизирана територия), чрез задънена улица с ширина 4 м, засягаща поземлени имоти с идентификатори: 47651.10.59 (урбанизирана територия, частна собственост), 47651.10.11 (пасище, частна собственост), 47651.10.56 (пасище, частна собственост), 47651.10.57 (пасище, частна собственост) и 47651.10.86 (урбанизирана територия, частна собственост) по КККР на с.Медово, м. Над село.

           Разрешава на Любомир Пришляк да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за осигуряване на транспортен  достъп до ПИ 47651.10.86 (урбанизирана територия), чрез задънена улица с ширина 4 м, засягаща поземлени имоти с идентификатори: 47651.10.59 (урбанизирана територия, частна собственост), 47651.10.11 (пасище, частна собственост), 47651.10.56 (пасище, частна собственост), 47651.10.57 (пасище, частна собственост) и 47651.10.86 (урбанизирана територия, частна собственост) по КККР на с.Медово, м. Над село.

         Обезщетенията на собствениците на засегнатите от проекта имоти и изпълнението на проекта да са за сметка на възложителя.

            Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

            Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

            На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

         По т.21. от дневния ред: „ОС-687/15.10.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация /преработен/ на УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв.15 по плана на с.Страцин” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 34/20.12.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и чл.31, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на УПИ: VІІІ-145 и ІХ-144, в кв.15 по плана на с.Страцин, община Поморие, със следната промяна: регулационната граница между новообразуваните УПИ: VІІІ-144 и ІХ-145 мине на разстояние 3м от съществуващата полумасивна сграда в УПИ VІІІ-144, и се обособят УПИ с площи, както следва: VІІІ-144, с площ 1050 кв.м. и  ІХ-145, с площ 815 кв.м.

 

         По т.22. от дневния ред: „ОС-693/25.10.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 35691.1.89 по КККР на с.Каменар, м.”Бадемите” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 35/20.12.2019г.

            Общински съвет – Поморие на основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА не дава съгласие да се изготви задание, не допуска и не разрешава на Радостин Ангелов Михнев, в качеството му на собственик да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 35691.1.89 по КККР на с.Каменар, м.Бадемите, община Поморие, със следните мотиви: имотът е земеделска територия и попада в зона за земеделско ползване, съгласно териториално устройствения план на гр.Поморие, одобрен със заповед № 405/ 21.08.1997 г., а съгласно чл.103, ал.4 от ЗУТ всеки устройствен план би следвало да се съобразява с устройствения план от по-горна степен и да представлява по отношение на него по-пълна, подробна и конкретна разработка.

 

         По т.23. от дневния ред: „ОС-694/25.10.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на проект на ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Главен водопровод от напорен водоем /НВ/ „Поморие” до разпределителна мрежа на гр.Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 36/20.12.2019г.

          Поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Главен водопровод от напорен водоем (НВ) „Поморие” до разпределителната мрежа на гр.Поморие”, като трасето и сервитута ще засегнат имоти в землищата на с.Лъка, с.Каменар и гр.Поморие, както следва: в землище с.Лъка: ПИ 44425.2.29 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 44425.2.36 – пасище, мера, общинска публична собственост, 44425.2.54 – пасище, мера, собственост на „ТРЕМ-ТРАНС“ ЕООД, ПИ 44425.2.56 – пасища, мера на „ЛЪКА КЛУБ ПРОПЪРТИ” АД; ПИ 44425.2.99 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 44425.3.88 – пасище, мера, на „ЛЪКА КЛУБ ПРОПЪРТИ“ АД, ПИ 44425.3.89 – пасище, мера, общинска публична собственост, ПИ 44425.3.99 – пасища, мера на Димитър Атанасов Иванов, ПИ 44425.4.58 – нива на Мила Георгиева Георгиева, ПИ 44425.4.103 – дере, общинска публична собственост, ПИ 44425.4.105 – трамвайни линии, Министерство на транспорта, ПИ 44425.4.106 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 44425.5.3 – нива на н-ци Марин Ташев Желев, ПИ 44425.5.9 – нива на н-ци Георги Йорданов Георгиев, ПИ 44425.5.11 – нива на Стефан Петров Желязков, ПИ 44425.5.17 – нива на н-ци Георги Андреев Янев, ПИ 44425.5.18 – нива на Трендафил Илиев Киряков, ПИ 44425.5.19 – Златан Жеков Димитров, Руска Тонева Димитрова, Димитър Жеков Димитров, Иван Жеков Димитров; ПИ 44425.5.20 - нива на Здравко Желев Кънев; ПИ 44425.5.21 – нива на Васил Господинов Господинов; ПИ 44425.5.23 – нива на Радка Димитрова Иванова, Живка Димитрова Тодорова, Николина Димитрова Анестева, Зимбулка Димитрова Тенекеджиева; ПИ 44425.5.73 – нива на Щерю Стоянов Николов; ПИ 44425.5.90 – нива на Марийка Христова Германова; ПИ 44425.5.91 – нива на н-ци Стойка Христова Тенева; ПИ 44425.5.96 – нива на Димитрина Андонова Желязкова; ПИ 44425.5.97 – нива на Димитър Георгиев Асеников; ПИ 44425.5.98 – нива на Крум Георгиев Асеников; ПИ 44425.5.103 – нива на Надежда Николова Петкова, Дафина Николова Ковачева, Славка Николова Димитрова, Стоянка Николова Георгиева, Иван Николов Мицов; 44425.5.123 – нива на Станка Тодорова Недялкова; ПИ 44425.5.128 – нива на Димитринка Георгиева Смилова, Мила Георгиева Георгиева; ПИ 44425.5.140 – нива на Пенка Тотева Карабелова; ПИ 44425.5.144-нива на Петър Янков Колев, ПИ 44425.5.145 – нива на Георги Колев Петров, Иванка Колева Петрова, н-ци на Добринка Колева Катрафилова; ПИ 44425.5.162 – нива на Иван Господинов Капсималов; ПИ 44425.5.163 – нива на Еленка Господинова Петрова; ПИ 44425.5.164 – нива на Георги Иванов Капсималов; ПИ 44425.5.170 – нива на н-ци Никола Илиев Хиджев; ПИ 44425.5.171 – нива на н-ци Петър Илиев Хиджев; ПИ 44425.5.180 – нива на Марийка Германова Недялкова, Лиляна Костадинова Германова, Цонка Костадинова Вашева, Димитър Георманов Германов, ПИ: 44425.5.203, 44425.5.207, 44425.5.209 – полски пътища, общинска публична собственост; ПИ 44425.5.210 – територии на водостопански, хидромелиоративни съоръжения на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД, ПИ 44425.7.23 – пасище, мера на Боян Валериев Токушев, Диляна Валериева Токушева; ПИ 44425.7.24 – пасище, мера на н-ци Василка Христова Дракопулова; ПИ 44425.7.25-пасище, мера на н-ци Атанас Щерев Михов, Румяна Иванова Иванова, Живка Стоянова Иванова; ПИ 44425.7.26 – пасище, мера на н-ци Анастасия Василева Вълкова, н-ци Александър Василев Колев; ПИ 44425.7.121 – пасище, мера на Анастасия Илиева Манолова; ПИ 44425.7.129 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 44425.7.133 – пасище, мера, общинска публична собственост, ПИ 44425.8888.9901 – други жилищни терени, населено място - с.Лъка; в землище с.Каменар:  ПИ 35691.6.31 – пасище, мера, общинска публична собственост, ПИ 35691.6.42 и ПИ 35691.6.75 – полски пътища, общинска публична собственост,  ПИ 35691.6.186- пасище, мера на н-ци Георги Николов Арнаудов, ПИ 35691.6.187 – пасище, мера на н-ци Ставри Костадинов Андонов, ПИ 35691.6.188-пасище, мера на н-ци Димитър Василев Димитров-Самоковлиев, ПИ 35691.6.189 – пасище, мера на н-ци Лазар Трайков Пекмезчиев, н-ци Георги Трайков Пекмезчиев, ПИ 35691.6.190 – пасище, мера на н-ци Ангел Петров Влахов, ПИ 35691.6.191- пасище, мера на н-ци Петър Георгиев Тетрадов, ПИ 35691.6.192 – пасище, мера на н-ци Щерион Николов Янев, ПИ 35691.6.193 – пасище, мера на н-ци Андрей Велизаров Ненов, ПИ 35691.6.194 – пасище, мера на н-ци Демостен Василев Димов, ПИ 35691.6.195 – пасище, мера на н-ци Дионис Василев Дурев, ПИ 35691.6.196 – пасище, мера на н-ци Димитър Киров Карафезлиев, ПИ 35691.6.197 – пасище, мера на н-ци Никола Иванов Кушалиев, ПИ 35691.6.198-пасище, мера на н-ци Алекси Адамов Духалов, ПИ 35691.6.199-пасище, мера на н-ци Симеон Христов Георгиев, ПИ 35691.8.38 – нива на Никола Георгиев Кавалджиев, ПИ 35691.8.45 – нива на Училищно настоятелство – с.Каменар, ПИ 35691.8.58 – нива на н-ци Велика Георгиева Барбутова, ПИ 35691.8.59 – нива на „Д-Р ПРЕСЛАВ“ ЕООД, ПИ 35691.8.60 – нива на н-ци Иван Георгиев Барбутов, ПИ 35691.8.61 – нива на н-ци Илия Иванов Препеченлиев, ПИ 35691.8.62 – нива на Анастасия Илиева Манолова, ПИ 35691.8.76 – нива на Николинка Иванова Кирова, ПИ 35691.8.90 – нива на Янко Стойков Стойков, ПИ 35691.8.91 – нива на Анастасия Стойкова Станоева, ПИ 35691.8.103 и  ПИ 35691.8.104 - ниви, общинска частна собственост; ПИ 35691.8.120 – нива на Анастасия Тодорова Николова, ПИ 35691.8.121 – нива на Виолета Тодорова Ковачева, ПИ 35691.8.142 – нива на Петранка Илиева Тодорова, Ангелина Илиева Иванова, Петър Ангелов Иванов; ПИ 35691.8.143 – нива на Цонка Неделчева Георгиева, Марийка Иванова Георгиева, Щелияна Неделчева Даскалова, Соня Радкова Панайотова; ПИ 35691.8.144 – нива на Станислав Пламенов Иванов, Димитър Пламенов Иванов, ПИ 35691.8.145 – нива на Димитрина Иванова Илиева, Марийка Василева Тодорова, Димчо Георгиев Илиев, Иванка Георгиева Илиева, Здравка Иванова Капралска, Фотинка Василева Христова; ПИ 35691.8.153 и ПИ 35691.8.154 – полски пътища, общинска публична собственост; ПИ 35691.22.207 – трамвайни линии, държавна частна собственост - ДП „НКЖИ“; в землище гр.Поморие: ПИ 57491.6.336-лозови насаждения на „КОНТИНЕНТАЛ ЕНТЪРПРАЙСИЗ“ ЕООД, ПИ 57491.6.338 - лозови насаждения на Тошко Каменов Каменов, Иван Ганчев Ралев, ПИ 57491.6.348 – лозови насаждения на Екатерини Ангелос Тукматси, ПИ 57491.6.349 - лозови насаждения на н-ци Паруш Щерионов Бояджиев, ПИ 57491.6.351- лозови насаждения на Траянка Иванова Байчева; ПИ 57491.6.497 - лозови насаждения на Илия Ралев Димитров, ПИ 57491.6.519 – нива на Атанас Димитров Чапаров, ПИ 57491.6.520 - лозови насаждения на Неделчо Жеков Петров, ПИ 57491.6.547 – нива на Олимпия Михайлова Янкова, ПИ 57491.6.616 – нива на Драгни Щерионов Драгнев, ПИ 57491.6.638 – лозови насаждения на „КОНТИНЕНТАЛ ЕНТЪРПРАЙСИЗ” ЕООД, ПИ 57491.6.662 –нива на Марийка Аргирова Митева, ПИ 57491.6.663 – нива на Донка Аргирова Друмева, ПИ 57491.6.664 – нива на Светла Георгиева Офилова, Дора Георгиева Иванова, ПИ 57491.6.703 – нива на Александър Леонидов Луков, ПИ 57491.6.735- нива на Марийка Калоянова Панайотова, ПИ 57491.6.736-лозови насаждения на Димитър Калоянов Карадърлиев, ПИ 57491.6.741-лозови насаждения на Иван Лазаров Тонозлиев, ПИ 57491.6.742-лозови насаждения на Димитър Лазаров Тонозлиев, ПИ 57491.6.744-полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.6.775-лозови насаждения на Кирилка Илиева Хлебарова, ПИ 57491.6.834-лозови насаждения на „ПЛЕОНА-НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ” ЕТ, „КРАУС ВИНЯРД” ЕООД, ПИ 57491.6.849, 57491.6.855, 57491.6.857-полски пътища, публична общинска собственост; ПИ 57491.7.383-линии на метро, държавна частна собственост, ПИ 57491.7.422 – трамвайни линии, ДП „НКЖПИ“, ПИ 57491.14.28-нива на Анна Василева Василева, ПИ 57491.14.29-лозови насаждения на Ангел Димитров Гуджуков, ПИ 57491.14.33-овощни насаждения на Павел Христов Таков, ПИ 57491.14.35-лозови насаждения на н-ци Атанас Николов Попов, ПИ 57491.14.36-лозови насаждения на Павел Димитров Паспалев, Ленко Димитров Паспалев, ПИ 57491.14.37-лозови насаждения на Василка Захариева Мищенкова, Щерион Захариев Пулакиев, Стамат Захариев Пулакиев, ПИ 57491.14.38-лозови насаждения на Смарагда Костакева Михалева, ПИ 57491.14.40-лозови насаждения на н-ци Георги Илиев Станев, ПИ 57491.14.42-лозови насаждения на Елена Костадинова Кафадарова, ПИ 57491.14.52-лозови насаждения на София Андрова Чернева, ПИ 57491.14.53-лозови насаждения на н-ци Никола Михайлов Страволемов, ПИ 57491.14.54-лозови насаждения на Елена Апостолова Апостолова, Дора Апостолова Кестила, ПИ 57491.14.55-лозови насаждения на Георги Стефанов Стоев, ПИ 57491.14.56-лозови насаждения на н-ци Милан Митев Илиев, ПИ 57491.14.57 – нива на Георги Стефанов Стоев, ПИ 57491.14.263- Петя Ангелова Георгиева, Хрисула Зафирова Зафирова, н-ци на Зафир Ставрев Палапешков,   ПИ 57491.14.308 – нива на Райчо Владимиров Стаменов, ПИ 57491.14.372- лозови насаждения на н-ци Спиро Янков Стоев, ПИ 57491.14.376 – лозови насаждения на Атанас Георгиев Гьонев, ПИ 57491.14.377 – лозови насаждения на Магда Стоянова Опичкова-Димова,  ПИ 57491.14.397-нива на Елисавета Стаматова Искренова, ПИ 57491.14.398- нива на Сийка Стаматова Косева, ПИ 57491.14.439-лозови насаждения на Георги Григоров Камбуров, ПИ 57491.14.521-нива на Василка Георгиева Кънева, Одисей Георгиев Токалиев, ПИ 57491.14.523-лозови насаждения на Христо Михайлов Скуджов, ПИ 57491.14.524-лозови насаждения на Нина Василева Пеевска, ПИ 57491.14.560 - лозови насаждения на „ТАНИТА-Т”ООД, ПИ 57491.14.592-овощни насаждения на Марко Паскалев Баджев, ПИ 57491.14.593 - лозови насаждения  на  Георги Манолов Луков, ПИ 57491.14.624, ПИ 57491.14.630, ПИ 57491.14.649 - полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 57491.14.775, ПИ 57491.14.776, ПИ 57491.14.779 и ПИ 57491.14.780 – индивидуално застрояване, общинска частна собственост, ПИ 57491.14.781 и ПИ 57491.14.782 – индивидуално застрояване на Васил Сотиров Иванов, ПИ 57491.15.14 – нива на Съба Христова Маринова, ПИ 57491.15.111-територии на водостопански, хидромелиоративни съоръжения, общинска публична собственост,  ПИ 57491.21.10, ПИ 57491.21.11 и ПИ 57491.21.13-полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 57491.21.304 – пътища I клас, държавна публична собственост, ПИ 57491.21.306 – линии на метро, държавна частна собственост, ПИ 57491.512.1-пустеещи необработваеми земи на МО, ПИ 57491.512.2 – производство на строителни материали  и стъкло, собственост на „АЛАС СПЕКТЪР” ООД, ПИ 57491.512.4-нива на „ТРЕМ” ЕООД, ПИ 57491.512.5-пасище, мера на Амалия Янева Фотева, ПИ 57491.512.7-други промишлени територии на Димитър Атанасов Севастиянов, ПИ 57491.512.8, ПИ 57491.512.9, ПИ 57491.512.10 - полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 57491.518.2 – нива на Венелин Петров Йорданов, ПИ 57491.518.4 – нива на Яни Драков Драков, ПИ 57491.518.28– пасище, мера, общинска частна собственост, ПИ 57491.518.39 – полски път, общинска публична собственост.

          Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

            На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 

         По т.24. от дневния ред: „ОС-05/06.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 35691.1.88 по КККР на с.Каменар, м.”Бадемите” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 37/20.12.2019г.

            Общински съвет – Поморие на основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА не дава съгласие да се изготви задание, не допуска и не разрешава на Петър Ангелов Михнев, в качеството му на собственик да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 35691.1.88 по КККР на с.Каменар, м.„Бадемите“, община Поморие, със следните мотиви: имотът е земеделска територия и попада в зона за земеделско ползване, съгласно териториално устройствения план на гр.Поморие, одобрен със заповед № 405/ 21.08.1997 г., а съгласно чл.103, ал.4 от ЗУТ всеки устройствен план би следвало да се съобразява с устройствения план от по-горна степен и да представлява по отношение на него по-пълна, подробна и конкретна разработка.

 

         По т.25. от дневния ред: „ОС-06/06.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 35691.1.87 по КККР на с.Каменар, м.”Бадемите” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 38/20.12.2019г.

            Общински съвет – Поморие на основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА не дава съгласие да се изготви задание, не допуска и не разрешава на Ангел Петров Михнев и Марийка Стойкова Михнева, в качеството им на собственици да възложат изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 35691.1.87 по КККР на с.Каменар, м.„Бадемите“, община Поморие, със следните мотиви: имотът е земеделска територия и попада в зона за земеделско ползване, съгласно териториално устройствения план на гр.Поморие, одобрен със заповед № 405/ 21.08.1997 г., а съгласно чл.103, ал.4 от ЗУТ всеки устройствен план би следвало да се съобразява с устройствения план от по-горна степен и да представлява по отношение на него по-пълна, подробна и конкретна разработка.

 

         По т.26. от дневния ред: „ОС-17/11.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание за изработване на ПУП-ПП за определяне трасе за обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за оптични отклонения до клиенти от опорната мрежа на „А1 България” ЕАД в гр.Ахелой и землището на гр.Ахелой” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 39/20.12.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за оптични отклонения до клиенти от опорната мрежа на „А1 България“ ЕАД в гр.Ахелой и землището на гр.Ахелой, община Поморие“, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти: ПИ 00833.7.468 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.7.417 /селскостопански път, общинска частна собственост/, ПИ 00833.7.412 /селскостопански път, общинска частна собственост/, ПИ 00833.7.388 /селскостопански път, общинска частна собственост/, ПИ 00833.10.448 /селскостопански път, общинска публична собственост/, ПИ 00833.11.372 /селскостопански път, общинска частна собственост/, ПИ 00833.6.104 /пасище, общинска публична собственост/, ПИ 00833.502.3 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.502.2 /второстепенна улица, общинска публична собственост/,  ПИ 00833.501.468 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.355 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.325 /ниско застрояване, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.291 /второстепенна улица, общинска частна собственост/, ПИ 00833.501.272 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.229 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.226 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.228 /друг обществен обект, комплекс, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.217 /второстепенна улица, общинска публична собственост/; с приблизителна дължина на новите оптични отклонения – 3695 м.

            На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне трасе на обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за оптични отклонения до клиенти от опорната мрежа на „А1 България“ ЕАД в гр.Ахелой и землището на гр.Ахелой, община Поморие“, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти: ПИ 00833.7.468 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.7.417 /селскостопански път, общинска частна собственост/, ПИ 00833.7.412 /селскостопански път, общинска частна собственост/, ПИ 00833.7.388 /селскостопански път, общинска частна собственост/, ПИ 00833.7.464 /път от републиканска пътна мрежа, изключителна държавна собственост/, ПИ 00833.10.448 /селскостопански път, общинска публична собственост/, ПИ 00833.11.418 /път от републиканска пътна мрежа, държавна публична собственост/, ПИ 00833.11.372 /селскостопански път, общинска частна собственост/, ПИ 00833.6.104 /пасище, общинска публична собственост/, ПИ 00833.502.3 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.502.2 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.502.1 /път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост/, ПИ 00833.501.468 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.355 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.325 /ниско застрояване, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.291 /второстепенна улица, общинска частна собственост/, ПИ 00833.501.272 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.229 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.226 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.228 /друг обществен обект, комплекс, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.217 /второстепенна улица, общинска публична собственост/; с приблизителна дължина на новите оптични отклонения – 3695 м.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне трасе на обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за оптични отклонения до клиенти от опорната мрежа на „А1 България“ ЕАД в гр.Ахелой и землището на гр.Ахелой, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти: ПИ 00833.7.468 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.7.417 /селскостопански път, общинска частна собственост/, ПИ 00833.7.412 /селскостопански път, общинска частна собственост/, ПИ 00833.7.388 /селскостопански път, общинска частна собственост/, ПИ 00833.7.464 /път от републиканска пътна мрежа, изключителна държавна собственост/, ПИ 00833.10.448 /селскостопански път, общинска публична собственост/, ПИ 00833.11.418 /път от републиканска пътна мрежа, държавна публична собственост/, ПИ 00833.11.372 /селскостопански път, общинска частна собственост/, ПИ 00833.6.104 /пасище, общинска публична собственост/, ПИ 00833.502.3 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.502.2 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.502.1 / път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост/, ПИ 00833.501.468 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.355 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.325 /ниско застрояване, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.291 /второстепенна улица, общинска частна собственост/, ПИ 00833.501.272 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.229 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.226 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.228 /друг обществен обект, комплекс, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.217 /второстепенна улица, общинска публична собственост/; с приблизителна дължина на новите оптични отклонения – 3695 м.

Разрешава на „А1 България“ ЕАД да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за оптични отклонения до клиенти от опорната мрежа на „А1 България“ ЕАД в гр.Ахелой и землището на гр.Ахелой, община Поморие“, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти: ПИ 00833.7.468 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.7.417 /селскостопански път, общинска частна собственост/, ПИ 00833.7.412 /селскостопански път, общинска частна собственост/, ПИ 00833.7.388 /селскостопански път, общинска частна собственост/, ПИ 00833.7.464 /път от републиканска пътна мрежа, изключителна държавна собственост/, ПИ 00833.10.448 /селскостопански път, общинска публична собственост/, ПИ 00833.11.418 /път от републиканска пътна мрежа, държавна публична собственост/, ПИ 00833.11.372 /селскостопански път, общинска частна собственост/, ПИ 00833.6.104 /пасище, общинска публична собственост/, ПИ 00833.502.3 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.502.2 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.502.1 /път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост/, ПИ 00833.501.468 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.355 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.325 /ниско застрояване, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.291 /второстепенна улица, общинска частна собственост/, ПИ 00833.501.272 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.229 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.226 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.228 /друг обществен обект, комплекс, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.217 /второстепенна улица, общинска публична собственост/; с приблизителна дължина на новите оптични отклонения – 3695 м.

            Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

            Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

            На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

         По т.27. от дневния ред: „ОС-45/25.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Поморие за 2019г.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 40/20.12.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози,  Общински съвет – Поморие определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Поморие, считано от 01.01.2020г. както следва:

 

Минимални цени на километър

Максимални цени на километър

Дневна

1,95лв./км

2,45лв./км

Нощна

2,45лв./км

2,95лв./км

 

         По т.28. от дневния ред: „ОС-60/29.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”, резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура” от Норвежки финансов механизъм 2014-2021г.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 41/20.12.2019г.

         1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет- Поморие дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение на Община Поморие по Програма PA14„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ от Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., съгласно утвърдени насоки за кандидатстване.

2.Общински съвет - Поморие дава съгласие за сътрудничество с партньор/и с цел съвместно изготвяне и подаване на проектно предложение.

 

         По т.29. от дневния ред: „ОС-83/09.12.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане изменение на приложение № 1 в Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” – гр.Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 42/20.12.2019г.

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79 от АПК,  Общински съвет – Поморие приема изменение на Приложение № 1 в Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” – гр. Поморие, както следва:

Длъжността „Ръководител терминал Пристанище”, да бъде закрита, а числеността за длъжност „Моряк пристанище Поморие” да бъде увеличена с една бройка и от 1 бр. да станат 2бр., и Приложение № 1 в Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” – гр. Поморие придобива следния вид:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

(изм. с Решение № 228 /10.06.2016г.)

 

№ по ред

 

Структура по дейности и длъжностни наименования в ОП „СУОИ” – гр. Поморие

Щатна численост по Решение на Общ. Съвет

Местна дейност

1

Директор

1

2

Гл. счетоводител

1

3

Счетоводител касиер

1

4

Инкасатор

10-за летния сезон

временни бройки

10-постоянни бройки

5

Координатор – почивна станция

1

6

Моряк пристанище Поморие

2

7

Хигиенист

1

8

(нова с решение № 228/10.06.2016г)

Пристанищна инфраструктура

Директор на звено:

„Пристанищна инфраструктура”

Ръководител рибарско пристанище „Поморие”

Отговорник рибна борса

Управител склад

Технолог риба

Брегови моряк на рибарско пристанище „Поморие”

Механик – монтьор - оператор

 

 

 

1

1

1

1

1

4

1

 

ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

37

2.Възлага на директора на ОП „СУОИ” да предприеме необходимите последващи действия за изпълнение на настоящото решение.

3.Тъй като настоящото решение има за предмет изменение само на Приложение № 1 ( относно структурата), не и на норми предмет на правна уредба предложението не следва да отговаря на изискванията на чл. 66-69 от АПК.

4.Предвид спешната необходимост от оптимизиране на работния процес и недопускане на неговото прекъсване, на осн. чл. 60 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 

         По т.30. от дневния ред: „ОС-86/09.12.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане изменение на приложение № 1 в Правилник за организацията, дейността и структурата на общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 43/20.12.2019г.

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и във връзка чл. 5 от Правилника за организацията, дейността и структурата на ОП „ОГСС” – Поморие, Общински съвет - Поморие приема изменение  на Приложение № 1 в Правилник за организацията, дейността  и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие, считано от 01.01.2020 г. както следва:

Преди промяната                                              След промяната

1.Директор                                     1 бр.           1.Директор                                     1 бр.

2.Главен счетоводител                   1 бр.           2.Главен счетоводител                   1 бр.

3.Счетоводител                     1 бр.           3.Счетоводител, ТРЗ, ЧР      1 бр.

4.Счетоводител-касиер                  1 бр.           4.Счетоводител-Касиер,            

5.ТРЗ и ЧР, домакин             1 бр.              Домакин, Деловодител      1 бр.

Дейност: Горско стопанство                 Дейност: Горско стопанство

6.Лесоинженер                      1 бр.           5.Лесоинженер                      1 бр.

7.Лесничей                             1 бр.           6.Лесничей                             1 бр.

8.Горски стражари               6 бр.           7.Горски стражари               3 бр.

Дейност: Селско стопанство                 Дейност: Селско стопанство

9.Агроном                             1 бр.           8.Агроном                             1 бр.

10.Експерт-животновъд        1 бр.                    9.Полски пъдари                            2 бр.

11.Полски пъдари                 9 бр.          

Дейност: Озеленяване                                     Дейност: Озеленяване

12.Агроном                                    1 бр.           10.Агроном                                    1 бр.

13.Озеленител                       3 бр.           11.Озеленител                       3 бр.

14.Работник-озеленяване      30 бр.                  12.Работник-озеленяване      35бр

15.Диспечер                          1 бр.           13.Шофьори                          3 бр.

16.Автомеханик                    1 бр.           Обща численост: 54 бр.

17.Шофьори                          3 бр.

Обща численост: 63 бр.

         2.Възлага на Директора на ОП „ОГСС” да предприеме  необходимите последващи действия за изпълнение на настоящото решение.

         3.На основание чл.60, ал.1 от АПК, във връзка със своевременно приемане на бюджет 2020г. на ОП „ОГСС”, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 

         По т.31. от дневния ред: „ОС-89/10.12.2019г. - Докладна записка от Адам Адамов  Председателя на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Мехмед Нуриев Бекиров за медицински нужди” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 44/20.12.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Мехмед Нуриев Бекиров, с постоянен адрес: с.Горица, ул.”Пирин” № 7 еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 

По т.32. от дневния ред: „ОС-90/10.12.2019г. - Докладна записка от Адам Адамов  Председателя на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Димитър Неделчев Чернев за медицински нужди” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 45/20.12.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Димитър Неделчев Чернев, с постоянен адрес: с.Горица, ул.”Зора” № 11 еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

                                                                                 

         По т.33. от дневния ред: „ОС-97/10.12.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация – Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 46/20.12.2019г.

         1.На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие одобрява обща численост и структура на общинската администрация, считано от 01.01.2020г., както следва:

Общинската администрация се структурира в дирекции и отдели.

В структурата на общинска администрация са включени секретар на общината, двама заместник-кметове, 10 кметове на кметства, 6 кметски наместника, Звено за вътрешен одит, служител по сигурността на информацията и главен архитект, които са на пряко подчинение на кмета.

Общата администрация е организирана в две дирекции:

Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводни дейности”

Дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно обслужване”  

              Отдел „Правно-нормативно обслужване”

              Отдел „Административно и информационно обслужване“  

Специализираната администрация е организирана в четири дирекции:

Дирекция „Строителство, устройство на територията, общинска собственост и управление на проекти”   

Отдел „Устройство на територията и опазване на околната среда”

Отдел „Строителство”

               Отдел „Общинска собственост, транспорт и управление на проекти”

 Дирекция  „Приходи, местни данъци и туризъм”  

 Дирекция  „Хуманитарни дейности”

 Дирекция „Обществени поръчки”

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА

ЧИСЛЕНОСТ

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

140

I.

ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ

19

1.

Кмет  на община

1

2.

Заместник кмет

2

3.

Кметове на кметства

10

4.

Кметски наместници

6

II.

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА

9

1.

Секретар

1

2.

Звено за вътрешен одит

2

3.

Финансов контрольор

2

4.

Звено „Общински съвет“

3

5.

Служител по сигурността  на информацията

1

III.

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

43

1.

Дирекция "ПНИАО"

32

 

Директор дирекция

1

 

отдел ПНО

9

 

отдел АИО

22

2.

Дирекция "БФСД"

11

IV.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА  АДМИНИСТРАЦИЯ

69

1.

Главен архитект

1

2.

Дирекция „СУТОСУП”

31

2.1.

Директор дирекция

1

2.2.

отдел “Устройство на територията и опазване на околната среда”

14

2.3.

отдел  „Строителство”

8

2.4.

отдел  „Общинска собственост, транспорт и управление на проекти”

8

3.

Дирекция „Приходи, местни данъци и туризъм”

21

4.

Дирекция „Хуманитарни дейности”

9

5.

Дирекция „Обществени поръчки”

7

V.

ДЕЙНОСТИ КЪМ ОБЩИНСКААДМИНИСТРАЦИЯ

58

1.

Функция "Отбрана и сигурност"

 

1.1.

Отбранително-мобилизационна подготовка

2

1.2.

Други дейности по вътрешната сигурност

9

2

Функция "Образование"

 

2.1.

Извънучилищна дейност

5

2.2.

Други дейности по образованието

1

3

Функция "Здравеопазване"

 

3.1.

Детски ясли, детски градини и яслени групи

5

3.2.

Здравни кабинети в детски градини и училища

17

4

Функция "Почивно дело, религиозни дейности и култура"

 

4.1.

Почивно дело

2

5

Икономически дейности и услуги

 

5.1.

Други дейности по икономиката

17

 

ОБЩО (I+II+III+IV+V)

198

Структурата и числеността на общинската администрация е пряко свързана с планирането на общинския бюджет - работни заплати, осигурителни вноски, делегирани от държавата дейности и дофинансирани дейности, поради което може да бъде сериозно затруднено планирането и изпълнението на бюджета.С оглед на това, предлагам да бъде допуснато предварително изпълнение на решението на общински съвет - Поморие, на основание чл.60, ал.1 от АПК.

 

         По т. 34.от дневния ред: „ОС-105/13.12.2019г. - Докладна записка от Адам Адамов  Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Николина Полименова Сотирова за медицински нужди” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 47/20.12.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Никорина Полименова Сотирова, с постоянен адрес: гр.Поморие, ул.”Поп Сава Катрафилов” № 26 еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 

         По т.35.1 от дневния ред: „ОС-114/19.12.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно участие на Община Поморие в сдружение с нестопанска цел „Регионален иновативен център по мехатроника и чисти технологии” с цел кандидатстване с проектно предложение по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на регионални иновационни центрове (РИЦ)” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 48/20.12.2019г.

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет- Поморие дава съгласие Община Поморие да участва без финансов ангажимент в сдружение с нестопанска цел с наименование: „РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”  с цел  кандидатстване с проектно предложение по Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“.

2.Общински съвет- Поморие определя кмета – Иван Алексиев с правото да представлява Община Поморие в учредителното и в общите събрания на сдружение: „РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”, а при невъзможност, Янчо Илиев – Заместник-кмет при Община Поморие.

 1. Общински съвет- Поморие одобрява Устав на  сдружението, съгласно приложения проект.
 2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет- Поморие допуска  предварително изпълнение на решенията с оглед на следните мотиви:
 • Своевременно подаване на проектното предложение и свързаните с това предварителни действия, изразяващи се в учредяване на сдружението и регистрирането му в регистъра за юридически лица с нестопанска цел, воден в Агенция по вписванията.
 • Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.
 •  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ
 •  
 •  
Изтегли:
Свали този файл (3-то заседание-решения.pdf)3-то заседание-решения.pdf617 КБ579 Сваляния