Решения от 2-то заседание проведено на 26.11.2019г.

на . . Посещения: 507

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 26.11.2019г.

/МАНДАТ 2019-2023г./

 

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 11.12.2019г.

         По т.1. от дневния ред: „ОС-04/06.11.2019г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 3/26.11.2019г.

         На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023г.

 

         По т.2. от дневния ред: „Избор на Заместик-председатели на Общински съвет – Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 4/26.11.2019г.

        На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет- Поморие избира за заместник-председатели на Общинския съвет: Георги Тошков Вражев, Катя Аргирова Христофорова, Бейхан Али Мустафа и Никодим Стоянов Стоянов.

 

        По т.3. от дневния ред: „Избор на членове и ръководство на постоянните комисии към Общински съвет – Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 5/26.11.2019г.

         На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие избира членове на постоянни комисии към Общинския съвет, както следва:

КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

         1.Катя Аргирова Христофорова – Председател

         2.Неделчо Стайков Стайков

         3.Петя Янева Арнаудова

         4.Пламен Асенов Огнянов

         5.Бейхан Али Мустафа

         6.Сезгин Хасан Кадил

         7.Ива Димитрова Кусева

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

         1.Петя Янева Арнаудова – Председател

         2.Станислав Валентинов Ангелов

         3.Иван Кънчев Дачев

         4.Ваня Янева Владимирова

         5.Невзат Ахмед Топал

         6.Смаил Бейтула Смаил

         7.Никодим Стоянов Стоянов

 

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО, ОКОЛНА СРЕДА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

         1.Георги Тошков Вражев – Председател

         2.Георги  Маринов Драгнев

         3.Весела Желязкова Гуджукова

         4.Христо Стоянов Широков

         5.Смаил Бейтула Смаил

         6.Невзат Ахмед Топал

         7.Никодим Стоянов Стоянов

 

КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

         1.Илиан Христов Щерев – Председател

         2.Весела Желязкова Гуджукова

         3.Георги Маринов Драгнев

         4.Ваня Янева Владимирова

         5.Бейхан Али Мустафа

         6.Никодим Стоянов Стоянов

         7.Николай Драгомиров Буковинов

 

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВИЯ, СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  И ОСНОВНИ ПОМИНЪЦИ

         1.Ива Димитрова Кусева– Председател

         2.Георги Тошков Вражев

         3.Иван Кънчев Дачев

         4.Христо Стоянов Широков

         5.Сезгин Хасан Кадил

         6.Атанас Райков Тодоров

         7.Станислав Валентинов Ангелов

 

КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 

         1.Пламен Асенов Огнянов - Председател

         2.Петя Янева Арнаудова

         3.Катя Аргирова Христофорова

         4.Николай Драгомиров Буковинов

         5.Ваня Янева Владимирова

 

         По т.4. от дневния ред: „ОС-25/15.11.2019г.   -   Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне  представител на Общински съвет -  Поморие в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 6/26.11.2019г.

         1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, Общински съвет – Поморие определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет Адам Георгиев Адамов-Председател на Общински съвет-Поморие.

         2.При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от един от зам.-председателите, упълномощен от Председателя на Общински съвет – Поморие.

 

         По т.5. от дневния ред: „ОС-26/15.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 7/26.11.2019г.

         І.На основание чл.198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет - Поморие УПЪЛНОМОЩАВА  Иван Атанасов Алексиев - Кмет на Община Поморие, представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас, да гласува в извънредното общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас, което ще се проведе на 19.12.2019 г. от 10:00 ч., решения, както следва:

         1.На основание член 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.Бургас приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2020 г. в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева.

         ІІ. ОПРЕДЕЛЯ инж.Кунчо Гайдов -  зам.-кмет НА Община Поморие за представител на Община Поморие в Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Поморие да участва лично в Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас, за приемане на посочените решения.

         ІІІ. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

         По т.6. от дневния ред: „ОС-27/18.11.2019г. - Докладна записка от Адам Адамов - Председател на Общински съвет – Поморие, относно даване съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 8/26.11.2019г.

         1.На  основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие председателят на Общински съвет – Поморие г-н Адам Георгиев Адамов да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, като дължимия членски внос е за сметка на бюджета на Община Поморие в частта „Общински разходи за Общинския съвет и параграфа за разходи за членски внос и участие в нетърговски организации”.

         2.При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, той ще бъде заместван от един от зам.-председателите на Общински съвет – Поморие.

 

         По т.7. от дневния ред: „ОС-29/19.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне представител в Общото събрание на Регионалната асоциация на общините „Тракия” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 9/26.11.2019г.

         На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.12, ал.1, т.1 от Устава на РАО „Тракия” Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да предприеме действия по прекратяване членството на Община Поморие в Регионалната асоциация на общините „Тракия”.

 

         По т.8.  от дневния ред: „ОС-30/19.11.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне представител в Общото събрание на Асоциация на общински гори” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 10/26.11.2019г.

         На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.9, ал.1, т.1 от Устава на асоциация на общински гори Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да предприеме действия по прекратяване членството на Община Поморие в Асоциация на общински гори.

 

         По т.9. от дневния ред: „ОС-31/19.09.2019г. - Докладна записка от Адам Адамов - Председател на Общински съвет – Поморие, относно избор  на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад и удължаване срока на процедурата за определяне на съдебни заседатели” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 11/26.11.2019г.

         1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.1 и чл.68а, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за съдебната власт, Общински съвет Поморие избира временна комисия за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели в състав:

         Адам Георгиев Адамов

         Ива Димитрова Кусева

         Георги Тошков Вражев

         2.Удължава срока за подаване на заявления и определяне на кандидати за съдебни заседатели до 13.12.2019г. при същите условия, утвърдени в предходно Решение 1110/29.03.2019г.на Общински съвет – Поморие, мандат 2015-2019г., а именно:

         2.1.За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

         - е на възраст от 21 до 68 години;

         -  има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

         - има завършено най-малко средно образование;

         - не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

         - не страда от психически заболявания.

          - съдебни заседатели във военните съдилища могат да са генерали (адмирали), офицери и сержанти на военна служба.

         2.2.Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

         - е съдебен заседател в друг съд;

         - е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

         - участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

         - работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

         2.3.Решението за откриване на процедурата се обявява в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет страниците на Община Поморие  и Общински съвет - Поморие.

         2.4.Кандидатите следва да предоставят в срок до 13.12.2019г. документите, посочени в чл.68 ал.3 от Закона за съдебната власт.

         2.5.Утвърждава образец от заявление за кандидатстване, декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 и писмено съгласие.

         2.6.Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по ал. 3, т. 9 се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.

         2.7.Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание. Изслушването на кандидатите ще се проведе на 08.01.2020г. в зала № 2 на Община Поморие.

         2.8.Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

         2.9.Комисията  съставя доклад за протичането на изслушването, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

         На основание чл.60 ал.1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

         По т.10.1. от дневния ред: „ОС-41/22.11.2019г.  -  Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на общински съветници, които да вземат участие в комисията за картотекиране на граждани с установени жилищни нужди и в комисията за провеждане на  търг или конкурс” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 12/26.11.2019г.

         1.На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.9, ал.1 от Наредба № 17  за реда и условията за управление разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, Общински съвет – Поморие определя следните общински съветници за участие в комисия за картотекиране на граждани с установени жилищни нужди, а именно:

         Катя Аргирова Христофорова

         Николай Драгомиров Буковинов

         2.На основание чл.88, ал.1 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие реши в комисията  за провеждане на търг или конкурс да имат право да участват всичките 21 общински съветници.

 

         По т.10.2.от дневния ред: „ОС-46/25.11.2019г., -  Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне представител в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 13/26.11.2019г.

         1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие определя за свой представител в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия Неделчо Стайков Стайков

         2.Общински съвет – Поморие определя за заместник представител в  Областен съвет за намаляване на риска от бедствия Никодим Стоянов Стоянов.

2.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

                                                                                                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

Изтегли:
Свали този файл (2-ро заседание-решения.pdf)2-ро заседание-решения.pdf203 КБ329 Сваляния