Решения от 54-то заседание проведено на 19.09.2019г.

на . . Посещения: 571

 

Р Е Ш Е Н И Я

 

ОТ 54-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 19.09.2019г.

 

/мандат 2015-2019г. /

 

 

 

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 04.10.2019г.

 

 

 

По т.1. от дневния ред: „ОС-603/19.08.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІV-31, кв.3 по регулационния план на с.Медово” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1253/19.09.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.56, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ IV-31, кв.3 по регулационния плана на с. Медово и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет  - Поморие дава съгласие да се продадат 207/460кв.м. /двеста и седем от четиристотин и шестдесет квадратни метра/ в идеални части от дворно място, цялото на площ от 460 кв.м. /четиристотин и шестдесет квадратни метра/, съставляващи общинската част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-31 /четвърти римско, отреден за имот планоснимачен номер тридесет и първи/ в квартал 3 /трети/ по сега действащия подробен устройствен план на с. Медово, при граници подробно описани в АЧОС №6680/07.08.2019г. на съсобствениците Дора Димитрова Барева – Георгиева и Бонко Тодоров Георгиев при цена 4 140,00лв. /без ДДС/.

 

 

 

По т.2. от дневния ред: „ОС-604/19.08.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХХ, кв.3 по регулационния план на с.Медово” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1254/19.09.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.56, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ХХ, кв.3 по регулационния плана на с. Медово и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет  - Поморие дава съгласие да се продадат 292/503кв.м. /двеста деветдесет и два от петстотин и три квадратни метра/ в идеални части от дворно място, цялото на площ от 503 кв.м. /петстотин и три квадратни метра/, съставляващи общинската част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ /двадесет, римско/ в квартал 3 /трети/ по сега действащия подробен устройствен план на с. Медово, при граници подробно описани в АЧОС №6681/07.08.2019г. на съсобствениците Дора Димитрова Барева – Георгиева и Бонко Тодоров Георгиев при цена 5 840,00лв./без ДДС/.

 

 

 

По т.3.от дневния ред: „ОС-608/20.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІІ, кв.20 по плана на с.Белодол” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1255/19.09.2019г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ІІІ кв.20 по плана на с.Белодол и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет - Поморие, дава съгласие да се продадат 125/1715 идеални части от УПИ ІІІ кв.20 по плана на с.Белодол, целият на площ от 1715кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6679/07.08.2019г. на съсобственика Еюб Ахмед Ахмед, при цена 1370,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС.

 

 

 

По т.4.от дневния ред: „ОС-611/20.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно  отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Поморие към 31.12.2018г.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1256/19.09.2019г.

 

На основание чл. 52 ал. 1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси, чл. 31, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на община Поморие, Общински съвет – Поморие приема уточнен годишен план на бюджета за 2018 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

 

1.1. ПО ПРИХОДА                                                    35 020 225

 

 в т.ч.:        За делегирани от държавата дейности   12 463 318

 

От Собствени приходи - 12 385 лв., Трансфери и вр.безлихвени заеми - 11 974 935 лв. и Операции     с фин. активи и пасиви - 475 998 лв.   

 

         За местни дейности                                           22 556 907

 

От Собствени приходи - 13 755 010 лв., Трансфери и вр.безлихвени заеми – (-)787 163 лв. и Операции     с финансови активи и пасиви-  9 589 060 лв.

 

1.2. ПО РАЗХОДА                                                     35 020 225

 

В т.ч. За делегирани от държавата дейности            12 463 318

 

За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи                                                                   1 872 993

 

За местни дейности                                                     20 683 914

 

2. Одобрява окончателен поименен списък за капиталови разходи за 2018 г, по обекти и източници на финансиране, съгласно Отчет за касовото изпълнение на бюджета.

 

3. Приема окончателния годишен план на извънбюджетните сметки и фондове за 2018 г.

 

4. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2018 г., както следва:

 

4.1. ПО ПРИХОДА                                                    33 265 479   в т.ч.:      

 

За делегирани от държавата дейности                     11 881 787

 

От Собствени приходи - 23 877 лв., Трансфери и вр.безлихвени заеми - 12 015 326 лв. и

 

Операции  с финансови активи и пасиви –(-)157 416 лв. 

 

За местни дейности                                                         21 383 692

 

От Собствени приходи - 12 615 869 лв., Трансфери и вр.безлихвени заеми – (-)2 134 487 лв. и

 

Операции с финансови активи и пасиви -                10 902 310 лв.

 

4.2. ПО РАЗХОДА                                                     33 265 479 в т.ч.:        

 

За делегирани от държавата дейности                      11 881 787

 

За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи                                                                      1 619 155                                                                            

 

За местни дейности                                                        19 764 537

 

5. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2018 г.

 

6. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2018 г., по обекти и източници на финансиране, съгласно Отчет за касовото изпълнение на бюджета /Приложение № 1/

 

7. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 г., съгласно Приложение № 14.

 

 

 

По т.5. от дневния ред: „ОС-619/26.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот, заедно с изградените в него сгради” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1257/19.09.2019г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.33, във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за собствеността, Общински съвет - Поморие отказва да закупи 4157/4265 кв.м. /четири хиляди сто петдесет и седем от четири хиляди двеста шестдесет и пет квадратни метра/, в идеални части от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I-225 /едно (първо римско) отреден за имот планоснимачен номер двеста двадесет и пет (арабско)/, в квартал 52 /петдесет и две/ по плана на с.Козичино, целия на площ от 4265кв.м. /четири хиляди двеста шестдесет и пет квадратни метра/,  ВЕДНО с  изградените в него едноетажна жилищна сграда на площ от 55 кв.м. /петдесет и пет квадратни метра/, САЛМА (полумасивна сграда) на площ от 30кв.м. /тридесет квадратни метра/, находяща се зад жилищната сграда, залепена за нея от северозапад и САЛМА (полумасивна сграда) на площ от 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/, залепена за жилищната сграда от североизток, собственост на Алла Валерьевна Ханнанова за сумата от 7981.50 /седем хиляди деветстотин осемдесет и един лева и петдесет стотинки.

 

 

 

По т.6. от дневния ред: „ОС-623/28.08.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот – частна общинска собственост на Красимир Иванов Михов от с.Медово” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1258/19.09.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.4, т.4, чл.49а от ЗОС и чл.59 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на Красимир Иванов Михов, с постоянен адрес с.Медово, ул.”Захари Стоянов” №41, картотекиран като лице с установени жилищни нужди от Комисията за картотекиране, назначена със заповед на Кмета на общината, съгласно чл.9 ал.1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, за изграждане на жилищна сграда с РЗП 100кв.м. /сто квадратни метра/ в УПИ VI /шест римско/, кв.8 /осми/ по плана на с.Медово, целият имот с площ от 797кв.м. /седемстотин и деветдесет и седем квадратни метра/ и актуван с АЧОС №6669/28.06.2019г.

 

         Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 1 420,00лв./хиляда четиристотин и двадесет лева/ без ДДС.

 

 

 

По т.7. от дневния ред: „ОС-627/02.09.2019г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ” - Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински обекти и общински терени на територията на гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1259/19.09.2019г.

 

І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19 ал.1 и ал.3 , чл.23, ал.1  и чл.83 ал.1, т. 1 и т.2, и чл.84 ал.1 и ал.2 от  Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг,  за  отдаване  под наем,  на   следните  обекти и терени  съгласно приложената схема, както следва:

 

1.Магазин  на площ от 28,09 кв.м. закрита площ, разположен в Сграда „А” на  Временен пазар за селскостопанска продукция находящ се в   кв. 228 УПИ І- 5018 по плана на гр. Поморие при начална тръжна месечна  наемна цена в размер на  280,90 лв. без вкл.ДДС или 337,08 лв.с вкл. ДДС за срок от 8/осем/години.    

 

2.Магазин  на площ от 17,57 кв.м. закрита площ, разположен  в Сграда „Б” на Временен пазар за селскостопанска продукция находящ се в   кв. 228 УПИ І- 5018 по плана на гр. Поморие при начална тръжна месечна  наемна цена в размер на  175,70 лв. без вкл.ДДС или 210,84 лв.с вкл. ДДС за срок от 8/осем/години.

 

3.Санитарен възел на площ от 12,62 кв.м. закрита площ, разположен в Сграда „Б” на Временен пазар за селскостопанска продукция находящ се в   кв. 228 УПИ І- 5018 по плана на гр. Поморие при начална  тръжна месечна  наемна цена в размер на  126,20 лв. без вкл.ДДС или 151,44 лв.с вкл. ДДС за срок от 8/осем/години.

 

4.Павилион   на площ от 3.20 кв.м. закрита площ, разположен в ТЦ „Свети Георги” при начална тръжна месечна наемна цена в размер на  32,00лв. без вкл.ДДС или 38,40 лв.с вкл. ДДС за срок от 8/осем/години.

 

5.Санитарен възел с помещение на площ от 13,58 кв.м. закрита площ, разположен в ТЦ „Свети Георги”  при начална тръжна месечна  наемна цена в размер на 135,80 лв. без вкл.ДДС или 162,96 с вкл. ДДС за срок от 8/осем/години. 

 

6.Павилион № 1  за промишлени стоки/ дрехи/ , на площ от 14.44 кв.м. закрита площ,    разположен в Търговска зона „Млекопреработване” в кв.151 по плана на  гр. Поморие  при начална  тръжна месечна  наемна цена в размер на  173,28 лв.с вкл. ДДС за срок от 8/осем/години.

 

7.Павилион  № 3 за цветя  на площ от 21,58 кв.м. закрита площ, разположен в Търговска зона „Млекопреработване” в кв.151 по плана на  гр. Поморие  при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 258,96 лв.с вкл. ДДС за срок от 8/осем/години.

 

8.Павилион № 2  на площ от 14.44 кв.м. закрита площ,    разположен в Търговска зона „Алеко Константинов” в кв.7 по плана на  гр. Поморие при начална тръжна  месечна  наемна цена в размер на  173,28 лв.с вкл. ДДС  за срок от 8/осем/години.

 

9.Терен на площ 20,00кв.м –петно № 3 за стациониране на преместваем обект в  ТЗ“ Музей на солта”  в кв.269, УПИ ІІІ по плана на гр.Поморие при начална тръжна цена месечна наемна цена 100,00лв. без вкл.ДДС или начална тръжна месечна цена   120,00лв. с вкл.ДДС  за срок от 8/осем/ години.

 

ІІ.Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

 

1.В публично оповестения явен търг  могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ.

 

2.Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

 

- първа дата - до 16.00 часа, един работен ден преди датата на търга;

 

- втора дата - до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;                      

 

ІІІ.Депозит за участие в търга в размер на  10% от началната годишна наемна цена.

 

ІV.Стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

 

V.Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

 

VІ.При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на шест месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.

 

VІІ.Схемите са  неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

По т.8. от дневния ред: „ОС-629/04.09.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост за лекарски кабинети” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1260/19.09.2019г.

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7от ЗОС, чл.19 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Поморие и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2019г., Общински съвет – Поморие:

 

        I. Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок до 10 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, представляващи:

 

1. Помещение – лекарски кабинет, на площ от 18 кв.м на първи етаж на триетажна сграда публична общинска собственост с идентификатор 57491.501.687.1 по КК на гр. Поморие, актувана с АПОС 6135/09.05.2017г. при граници на помещението: от изток и север – външен зид, от запад – лекарски кабинет, от юг – коридор, с начална тръжна цена 93,60 лв. на месец без вкл.ДДС.

 

2. Помещение - лекарски кабинет, с площ от 43,20 кв.м на трети етаж на триетажна сграда публична общинска собственост с идентификатор 57491.501.687.1 по КК на гр. Поморие, актувана с АПОС 6135/09.05.2017г. при граници на помещението: от изток и север – външен зид, от запад – лекарски кабинет, от юг – коридор с начална тръжна цена 224,64лв. на месец без вкл.ДДС.

 

3. Помещение за микробиологична лаборатория на площ 52,53 кв.м на втори етаж на триетажна сграда публична общинска собственост с идентификатор 57491.501.687.1 по КК на гр. Поморие, актувана с АПОС 6135/09.05.2017г. при граници на помещението: от север – външен зид, от юг – коридор, от изток – санитарно помещение, от запад – лекарски кабинет с начална тръжна цена 273,16лв. на месец без включен ДДС.

 

4. Две помещения - лекарски кабинети, с площ от 28.80 кв.м  на втори етаж на триетажна сграда публична общинска собственост с идентификатор 57491.501.687.1 по КК на гр. Поморие, актувана с АПОС 6135/09.05.2017г. при граници на помещението: от изток – лекарски кабинет, от запад – лекарски кабинет, от север – коридор, от юг – външен зид с начална тръжна цена 149,76 лв. на месец без включен ДДС.

 

5. Помещение - кабинет, на площ от 14.40 кв.м на втори етаж на триетажна сграда публична общинска собственост с идентификатор 57491.501.687.1 по КК на гр. Поморие, актувана с АПОС 6135/09.05.2017г. при граници на помещението: от изток – лекарски кабинет, от запад – хирургичен кабинет, от север – коридор, от юг – външен зид с начална тръжна цена 74,88лв. на месец без включен ДДС.

 

6. Седем помещения лекарски кабинети с площ 98 кв.м на първи етаж на сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК на гр. Поморие, актувана с АПОС 6135/09.05.2017г. като две от помещенията са съседни и имат граници: от изток – външен зид, от запад- коридор , от север санитарно помещение, от юг помещение на „СМП”, останалите три помещения и манипулационна също са съседни и са с граници: от изток – коридор, от север – помещение за лаборатория, от юг – помещение на „СМП”, от запад външен зид с начална тръжна цена 509.60лв. на месец без включен ДДС.

 

7. Помещение - кабинет, на площ от 14.40 кв.м на втори етаж на триетажна сграда публична общинска собственост с идентификатор 57491.501.687.1 по КК на гр. Поморие, актувана с АПОС 6135/09.05.2017г. при граници на помещението: от изток – лекарски кабинет, от запад – лекарски кабинет, от север – външен зид, от юг коридор с начална тръжна цена 74,88лв. на месец без включен ДДС.

 

 

 

По т.9. от дневния ред: „ОС-631/04.09.2019г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ” - Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на търговски павилиони, разположени в имот с ПИ 57491.503.548 по КК на гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1261/19.09.2019г.

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1  и ал. 3 от ЗОС  и във връзка с чл.23, ал.1  и чл.83 ал.1, т.2, и чл.84 ал.1 и ал.2 от  Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие   дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг,  за  отдаване  под наем, за срок от 7 /седем/ години на   следните обекти за продажба на сувенири, бижута и промишлени стоки, съгласно приложената схема, както следва:

 

Тяло А

 

1.Павилион11 на площ от 6.30 кв.м.  закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  126,00 лв.без вкл.ДДС или 151,20 лв.с вкл. ДДС.

 

2.Павилион12 на площ от 6.30 кв.м.  закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  126,00 лв.без вкл.ДДС или 151,20 лв.с вкл. ДДС.

 

3.Павилион15 на площ от 8.21 кв.м.  закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  164,20 лв.без вкл.ДДС или 197,04 лв.с вкл. ДДС.

 

4.Павилион16 на площ от 8.21 кв.м.  закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  164,20 лв.без вкл.ДДС или 197,04 лв.с вкл. ДДС.

 

Тяло Б

 

1.Павилион1 на площ от 7.95 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 159,28 лв.без вкл.ДДС или 191,14 лв.с вкл. ДДС.

 

2.Павилион 3 на площ от 8.06 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 161,20 лв.без вкл.ДДС или 193,44 лв.с вкл. ДДС.

 

3.Павилион5 на площ от 8.20 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 164,00 лв.без вкл.ДДС или 196,80 лв.с вкл. ДДС.

 

ІІ.Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

 

1.В обектите по т.І може да се осъществява търговска дейност съобразно определеното предназначение-промишлени стоки,сувенири и бижутерия.

 

2.В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ.

 

3.Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

 

- първа дата - до 16.00 часа, един работен ден преди датата на търга;

 

- втора дата - до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;

 

ІІІ.Депозит за участие в търга в размер на  10% от началната годишна наемна цена без ДДС.

 

ІV.Стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

 

V.Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

 

VІ.При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на шест месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.

 

VІІ.Схемата е неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

По т.10. от дневния ред: „ОС-633/04.09.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва запис на заповед по проект: Стратегия за водено от общността местно развитие на МИРГ Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1262/19.09.2019г.

 

1.На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект: № BG14MFOP001-4.002-0008-C02 Стратегия за водено от общността местно развитие на МИРГ Поморие и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция.

 

2.Общински съвет - Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер на 165 000 лева (сто шестдесет и пет хиляди лева).

 

3.Стойността, посочена в т. 2 от настоящото Решение е в размер на до 110% от стойността на сумата на авансовото плащане за 2020г. по проект BG14MFOP001-4.002-0008-C02 Стратегия за водено от общността местно развитие на МИРГ Поморие.

 

 

 

По т.11. от дневния ред: „ОС-634/05.09.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2019г.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1263/19.09.2019г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23 ал.2 и ал.3  от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, Общински съвет – Поморие приема актуализацията на капиталовия и текущия бюджет за местни дейности на Община Поморие, отразени в Приложение №№1,2.

 

2.Приема промените на „Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки” и финансиране на бюджетното салдо, по Приложение № 3.

 

Приложенията са неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

По т.12.  от дневния ред: „ОС-649/10.09.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година в частта за местни дейности на Община Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1264/19.09.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на Решение № 195/11.04.2019 г.на Министерски съвет и БЮ №3/30.08.2019 г. – Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2020 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2021-2022 г., Общински съвет - Поморие одобрява бюджетната прогноза за местни дейности на Община Поморие за периода 2020- 2022 година съгласно приложение, което е неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

По т.13. от дневния ред: „ОС-655/11.09.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение от фирма „Спекта Ауто” ООД гр.Бургас” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1265/19.09.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 18 б, ал.2 от Наредба № 1 за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет Поморие дава съгласие за приемане на дарението на фирма „Спекта Ауто” ООД с ЕИК 102226052  гр. Бургас  - п.к. 8000 ул. „Индустриална”№ 19 с управител Николай Николов на 30 бр., компютърни конфигурации на обща стойност 21150.00 лв. Като се изпълни волята на Дарителя и дарението се  предостави по преценка на Надарения  Община Поморие за нуждите на учебните и социални заведения на територията на Община Поморие.

 

 

 

По т.14. от дневния ред: „ОС-628/04.09.2019г. - Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предложения за избор на съдебни заседатели” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1266/19.09.2019г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.1 и чл.68а, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за съдебната власт, Общински съвет - Поморие определя кандидатите за съдебни заседатели, които предлага за избиране от общите събрания на Окръжен съд - Бургас  и Апелативен съд - Бургас както следва:

 

1.Станина Веселинова Делина

 

         2.Атанаска Димитрова Драгнева

 

         3.Минка Александрова Георгиева

 

         4.Славей Димитров Канариев

 

         5.Красимира Михайлова Пеева

 

         6.Петя Славова Георгиева

 

2.На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.15. от дневния ред: „ОС-639/10.09.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1267/19.09.2019г.

 

1. На основание чл.42 ал.6 и ал.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие избира заместник-кметът по „Бюджет, финанси и счетоводни дейности” – Янчо Ангелов Илиев за временно изпълняващ длъжността „кмет на Община Поморие” за периода от момента на регистрирането на кмета на община Поморие за кандидат за кмет до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

 

2.С оглед на обстоятелството, че с настоящото решение се избира временно изпълняващ длъжността кмет , който в качеството си на орган на изпълнителната власт по смисъла на чл.38, ал.1 от ЗМСМА е натоварен с редица функции и правомощия, нормативно установени в чл.44, ал.1 от ЗМСМА и с цел опазването и защитата на обществения интерес, настоящото решение подлежи на предварително изпълнение по реда на чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс.

 

 

 

По т.16. от дневния ред: „ОС-640/10.09.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно избиране на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства на населените места в Община Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1268/19.09.2019г.

 

1.На основание чл.42, ал.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.161, ал.1 от Изборния кодекс, както и във връзка с § 153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс, Общински съвет – Поморие избира за временно изпълняващи длъжността „кмет на кметство” в кметствата на Община Поморие в които ще се произведат за периода от момента на регистрирането им за кандидат за кмет до полагане на клетва от новоизбрания кмет, както следва:

 

1.1.За гр.Ахелой – Катя Мавраганова Димитрова;

 

1.2.За с.Бата – Марияна Георгиева Душева;

 

1.3.За с.Белодол – Христина Добрева Калчева;

 

1.4.За с.Габерово – Фатме Адемова Адем;

 

1.5.За с.Горица – Иринка Стоянова Димитрова;

 

1.6.За с.Гълъбец – Тодорка Маринова Кирова;

 

1.7.За с.Дъбник – Юмюгюл Адем Смаил;

 

1.8.За с.Порой – Мария Николова Петрова;

 

1.9.За с.Страцин – Джемиле Кадир Байрям;

 

1.10.За с.Александрово – Стоянка Трендафилова Дърлянова

 

2. С оглед на обстоятелството, че с настоящото решение се избират временно изпълняващ длъжността кметове на кметства, които в качеството си на органи на изпълнителната власт по смисъла на чл.38, ал.1 от ЗМСМА са натоварени с редица функции и правомощия, нормативно установени в чл.44, ал.1 от ЗМСМА и с цел опазването и защитата на обществения интерес, настоящото решение подлежи на предварително изпълнение по реда на чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс.

 

 

 

По т.17. от дневния ред: „ОС-643/10.09.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.13.600 и част от ПИ 57491.13.589 по КККР на гр.Поморие, м.”Хонят” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1269/19.09.2019г.

 

            Общински съвет – Поморие на основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА:

 

          Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 57491.13.600, с НТП За стопански двор, и част от ПИ 57491.13.589, общинска публична собственост, с НТП Пасище, по КККР на гр.Поморие, м.Хонят, с който план ще се урегулира нов УПИ за ПИ 57491.13.600, с осигурен достъп до имота през ПИ 57491.13.589, с площ 166 кв.м. Застрояване в имота ще се допуска при градоустройствени показатели за устройствена зона (Пп) – предимно производствена: плътност –  от 40 до 80 %, височина – до 7,0 м, Кинт – от 1,0 до 2,5, озеленяване – от  20 до 40%, като една трета е за дървесна растителност.

 

           Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  план за  регулация и застрояване за ПИ 57491.13.600, с НТП За стопански двор, и част от ПИ 57491.13.589, общинска публична собственост, с НТП Пасище, по КККР на гр.Поморие, м.Хонят, с който план ще се урегулира нов УПИ за ПИ 57491.13.600, с осигурен достъп до имота през ПИ 57491.13.589, с площ 166 кв.м. Застрояване в имота ще се допуска при градоустройствени показатели за устройствена зона (Пп) – предимно производствена: плътност –  от 40 до 80 %, височина – до 7,0 м, Кинт – от 1,0 до 2,5, озеленяване – от  20 до 40%, като една трета е за дървесна растителност.

 

           Разрешава на Васил Николов Киряков, в качеството му на собственик, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 57491.13.600, с НТП За стопански двор, и част от ПИ 57491.13.589, общинска публична собственост, с НТП Пасище, по КККР на гр.Поморие, м.Хонят, с който план ще се урегулира нов УПИ за ПИ 57491.13.600, с осигурен достъп до имота през ПИ 57491.13.589, с площ 166 кв.м. Застрояване в имота ще се допуска при градоустройствени показатели за устройствена зона (Пп) – предимно производствена: плътност –  от 40 до 80 %, височина – до 7,0 м, Кинт – от 1,0 до 2,5, озеленяване – от  20 до 40%, като една трета е за дървесна растителност.

 

           Изготвеният проект за ПУП-ПРЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

 

          Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

 

          На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

 

 По т.18. от дневния ред: „ОС-644/10.09.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на ПУП-ПР на УПИ І-за баня и трафопост, УПИ ІІ-за винзавод, УПИ ІІІ-за дом на машиностроителя в кв.115 и улица с о.т.299-295 по плана на гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1270/19.09.2019г.

 

          На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.208 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ и § 8 от ПР на ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на УПИ І-за баня и трафопост,  УПИ II1471-за винзавод, УПИ III-за дом на машиностроителя, в кв.115 и улица с о.т.299-295 по плана на гр.Поморие, състоящо се в промяна на регулационните линии между УПИ: І, II1471 и III в кв.115 по кадастралните граници на ПИ 57491.505.13 по КККР на града, като се обособяват нови УПИ: I-за баня и трафопост, с площ 1109 кв.м.,  II13, с площ 8810 кв.м. и  III-за дом на машиностроителя, с площ 913 кв.м.

 

 

 

По т.19. от дневния ред: „ОС-645/10.09.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ: ХХV, ХХVІ, ХХVІІІ и ХХХ в кв.7, УПИ: ХVІІ и ХVІІІ в кв.8 по регулационния план на с.Каменар” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1271/19.09.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ: XXV (общинска частна собственост), XXVI (общинска частна собственост),  XXVIII (общинска частна собственост) и XXX (общинска частна собственост) в кв.7, УПИ: XVII (общинска частна собственост) и  XVIII (собственост на н-ци Никола Стоянов Николов) в кв.8 по регулационния план на с.Каменар и ПИ: 35691.3.201 (общинска частна собственост), 35691.3.106 (нива на Марийка Трендафилова Йорданова), 35691.3.125 (нива на Димитър Георгиев Томов),  35691.3.126 (нива на Тома Георгиев Трендафилов)  и  35691.3.127 (нива на Йорданка Георгиева Жекова)  по кадастралната карта на с.Каменар, община Поморие, състоящо се в обособяването на нови УПИ в квартали: 7, 8, 9 и нови 31 и 32, с отреждане за жилищно строителство, като улицата, минаваща източно от квартали 7 и 8, продължава в южна посока и се свързва с общински път Каблешково-Бургас-Каменар-Поморие. За реализирането на тази пътна връзка трасето ще премине през четири земеделски имота: (ПИ): 35691.3.106, 35691.3.125,  35691.3.126 и  35691.3.127  по кадастралната карта на с.Каменар, община Поморие. Застрояването в новопроектираните УПИ е свободно, указано с ограничителни линии и ще се допуска при спазване на следните градоустройствени показатели: К плътност – 60%, К интензивност – 1,2; максимална етажност Н≤3ет.(10); минимално озеленяване – 40%.

 

 

 

По т.20. от дневния ред: „ОС-646/10.09.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Главен водопровод от напорен водоем „Поморие” до разпределителната мрежа на гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1272/19.09.2019г.

 

   На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.128, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ Общински съвет – Поморие съгласува проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе и сервитут на техническата инфраструктура за обект: „Главен водопровод от напорен водоем (НВ) „Поморие” до разпределителната мрежа на гр.Поморие”, като трасето и сервитута ще засегнат имоти в землищата на с.Лъка, с.Каменар и гр.Поморие, както следва: в землище с.Лъка: ПИ 44425.2.29 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 44425.2.36 – пасище, мера, общинска публична собственост, 44425.2.54 – пасище, мера, собственост на „ТРЕМ-ТРАНС“ ЕООД, ПИ 44425.2.56 – пасища, мера на „ЛЪКА КЛУБ ПРОПЪРТИ” АД; ПИ 44425.2.99 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 44425.3.88 – пасище, мера, на „ЛЪКА КЛУБ ПРОПЪРТИ“ АД, ПИ 44425.3.89 – пасище, мера, общинска публична собственост, ПИ 44425.3.99 – пасища, мера на Димитър Атанасов Иванов, ПИ 44425.4.58 – нива на Мила Георгиева Георгиева, ПИ 44425.4.103 – дере, общинска публична собственост, ПИ 44425.4.105 – трамвайни линии, Министерство на транспорта, ПИ 44425.4.106 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 44425.5.3 – нива на н-ци Марин Ташев Желев, ПИ 44425.5.9 – нива на н-ци Георги Йорданов Георгиев, ПИ 44425.5.11 – нива на Стефан Петров Желязков, ПИ 44425.5.17 – нива на н-ци Георги Андреев Янев, ПИ 44425.5.18 – нива на Трендафил Илиев Киряков, ПИ 44425.5.19 – Златан Жеков Димитров, Руска Тонева Димитрова, Димитър Жеков Димитров, Иван Жеков Димитров; ПИ 44425.5.20 - нива на Здравко Желев Кънев; ПИ 44425.5.21 – нива на Васил Господинов Господинов; ПИ 44425.5.23 – нива на Радка Димитрова Иванова, Живка Димитрова Тодорова, Николина Димитрова Анестева, Зимбулка Димитрова Тенекеджиева; ПИ 44425.5.73 – нива на Щерю Стоянов Николов; ПИ 44425.5.90 – нива на Марийка Христова Германова; ПИ 44425.5.91 – нива на н-ци Стойка Христова Тенева; ПИ 44425.5.96 – нива на Димитрина Андонова Желязкова; ПИ 44425.5.97 – нива на Димитър Георгиев Асеников; ПИ 44425.5.98 – нива на Крум Георгиев Асеников; ПИ 44425.5.103 – нива на Надежда Николова Петкова, Дафина Николова Ковачева, Славка Николова Димитрова, Стоянка Николова Георгиева, Иван Николов Мицов; 44425.5.123 – нива на Станка Тодорова Недялкова; ПИ 44425.5.128 – нива на Димитринка Георгиева Смилова, Мила Георгиева Георгиева; ПИ 44425.5.140 – нива на Пенка Тотева Карабелова; ПИ 44425.5.144-нива на Петър Янков Колев, ПИ 44425.5.145 – нива на Георги Колев Петров, Иванка Колева Петрова, н-ци на Добринка Колева Катрафилова; ПИ 44425.5.162 – нива на Иван Господинов Капсималов; ПИ 44425.5.163 – нива на Еленка Господинова Петрова; ПИ 44425.5.164 – нива на Георги Иванов Капсималов; ПИ 44425.5.170 – нива на н-ци Никола Илиев Хиджев; ПИ 44425.5.171 – нива на н-ци Петър Илиев Хиджев; ПИ 44425.5.180 – нива на Марийка Германова Недялкова, Лиляна Костадинова Германова, Цонка Костадинова Вашева, Димитър Георманов Германов, ПИ: 44425.5.203, 44425.5.207, 44425.5.209 – полски пътища, общинска публична собственост; ПИ 44425.5.210 – територии на водостопански, хидромелиоративни съоръжения на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД, ПИ 44425.7.23 – пасище, мера на Боян Валериев Токушев, Диляна Валериева Токушева; ПИ 44425.7.24 – пасище, мера на н-ци Василка Христова Дракопулова; ПИ 44425.7.25-пасище, мера на н-ци Атанас Щерев Михов, Румяна Иванова Иванова, Живка Стоянова Иванова; ПИ 44425.7.26 – пасище, мера на н-ци Анастасия Василева Вълкова, н-ци Александър Василев Колев; ПИ 44425.7.121 – пасище, мера на Анастасия Илиева Манолова; ПИ 44425.7.129 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 44425.7.133 – пасище, мера, общинска публична собственост, ПИ 44425.8888.9901 – други жилищни терени, населено място - с.Лъка; в землище с.Каменар:  ПИ 35691.6.31 – пасище, мера, общинска публична собственост, ПИ 35691.6.42 и ПИ 35691.6.75 – полски пътища, общинска публична собственост,  ПИ 35691.6.186- пасище, мера на н-ци Георги Николов Арнаудов, ПИ 35691.6.187 – пасище, мера на н-ци Ставри Костадинов Андонов, ПИ 35691.6.188-пасище, мера на н-ци Димитър Василев Димитров-Самоковлиев, ПИ 35691.6.189 – пасище, мера на н-ци Лазар Трайков Пекмезчиев, н-ци Георги Трайков Пекмезчиев, ПИ 35691.6.190 – пасище, мера на н-ци Ангел Петров Влахов, ПИ 35691.6.191- пасище, мера на н-ци Петър Георгиев Тетрадов, ПИ 35691.6.192 – пасище, мера на н-ци Щерион Николов Янев, ПИ 35691.6.193 – пасище, мера на н-ци Андрей Велизаров Ненов, ПИ 35691.6.194 – пасище, мера на н-ци Демостен Василев Димов, ПИ 35691.6.195 – пасище, мера на н-ци Дионис Василев Дурев, ПИ 35691.6.196 – пасище, мера на н-ци Димитър Киров Карафезлиев, ПИ 35691.6.197 – пасище, мера на н-ци Никола Иванов Кушалиев, ПИ 35691.6.198-пасище, мера на н-ци Алекси Адамов Духалов, ПИ 35691.6.199-пасище, мера на н-ци Симеон Христов Георгиев, ПИ 35691.8.38 – нива на Никола Георгиев Кавалджиев, ПИ 35691.8.45 – нива на Училищно настоятелство – с.Каменар, ПИ 35691.8.58 – нива на н-ци Велика Георгиева Барбутова, ПИ 35691.8.59 – нива на „Д-Р ПРЕСЛАВ“ ЕООД, ПИ 35691.8.60 – нива на н-ци Иван Георгиев Барбутов, ПИ 35691.8.61 – нива на н-ци Илия Иванов Препеченлиев, ПИ 35691.8.62 – нива на Анастасия Илиева Манолова, ПИ 35691.8.76 – нива на Николинка Иванова Кирова, ПИ 35691.8.90 – нива на Янко Стойков Стойков, ПИ 35691.8.91 – нива на Анастасия Стойкова Станоева, ПИ 35691.8.103 и  ПИ 35691.8.104 - ниви, общинска частна собственост; ПИ 35691.8.120 – нива на Анастасия Тодорова Николова, ПИ 35691.8.121 – нива на Виолета Тодорова Ковачева, ПИ 35691.8.142 – нива на Петранка Илиева Тодорова, Ангелина Илиева Иванова, Петър Ангелов Иванов; ПИ 35691.8.143 – нива на Цонка Неделчева Георгиева, Марийка Иванова Георгиева, Щелияна Неделчева Даскалова, Соня Радкова Панайотова; ПИ 35691.8.144 – нива на Станислав Пламенов Иванов, Димитър Пламенов Иванов, ПИ 35691.8.145 – нива на Димитрина Иванова Илиева, Марийка Василева Тодорова, Димчо Георгиев Илиев, Иванка Георгиева Илиева, Здравка Иванова Капралска, Фотинка Василева Христова; ПИ 35691.8.153 и ПИ 35691.8.154 – полски пътища, общинска публична собственост; ПИ 35691.22.207 – трамвайни линии, държавна частна собственост - ДП „НКЖИ“; в землище гр.Поморие: ПИ 57491.6.336-лозови насаждения на „КОНТИНЕНТАЛ ЕНТЪРПРАЙСИЗ“ ЕООД, ПИ 57491.6.338 - лозови насаждения на Тошко Каменов Каменов, Иван Ганчев Ралев, ПИ 57491.6.348 – лозови насаждения на Екатерини Ангелос Тукматси, ПИ 57491.6.349 - лозови насаждения на н-ци Паруш Щерионов Бояджиев, ПИ 57491.6.351- лозови насаждения на Траянка Иванова Байчева; ПИ 57491.6.497 - лозови насаждения на Илия Ралев Димитров, ПИ 57491.6.519 – нива на Атанас Димитров Чапаров, ПИ 57491.6.520 - лозови насаждения на Неделчо Жеков Петров, ПИ 57491.6.547 – нива на Олимпия Михайлова Янкова, ПИ 57491.6.616 – нива на Драгни Щерионов Драгнев, ПИ 57491.6.638 – лозови насаждения на „КОНТИНЕНТАЛ ЕНТЪРПРАЙСИЗ” ЕООД, ПИ 57491.6.662 –нива на Марийка Аргирова Митева, ПИ 57491.6.663 – нива на Донка Аргирова Друмева, ПИ 57491.6.664 – нива на Светла Георгиева Офилова, Дора Георгиева Иванова, ПИ 57491.6.703 – нива на Александър Леонидов Луков, ПИ 57491.6.735- нива на Марийка Калоянова Панайотова, ПИ 57491.6.736-лозови насаждения на Димитър Калоянов Карадърлиев, ПИ 57491.6.741-лозови насаждения на Иван Лазаров Тонозлиев, ПИ 57491.6.742-лозови насаждения на Димитър Лазаров Тонозлиев, ПИ 57491.6.744-полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.6.775-лозови насаждения на Кирилка Илиева Хлебарова, ПИ 57491.6.834-лозови насаждения на „ПЛЕОНА-НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ” ЕТ, „КРАУС ВИНЯРД” ЕООД, ПИ 57491.6.849, 57491.6.855, 57491.6.857-полски пътища, публична общинска собственост; ПИ 57491.7.383-линии на метро, държавна частна собственост, ПИ 57491.7.422 – трамвайни линии, ДП „НКЖПИ“, ПИ 57491.14.28-нива на Анна Василева Василева, ПИ 57491.14.29-лозови насаждения на Ангел Димитров Гуджуков, ПИ 57491.14.33-овощни насаждения на Павел Христов Таков, ПИ 57491.14.35-лозови насаждения на н-ци Атанас Николов Попов, ПИ 57491.14.36-лозови насаждения на Павел Димитров Паспалев, Ленко Димитров Паспалев, ПИ 57491.14.37-лозови насаждения на Василка Захариева Мищенкова, Щерион Захариев Пулакиев, Стамат Захариев Пулакиев, ПИ 57491.14.38-лозови насаждения на Смарагда Костакева Михалева, ПИ 57491.14.40-лозови насаждения на н-ци Георги Илиев Станев, ПИ 57491.14.42-лозови насаждения на Елена Костадинова Кафадарова, ПИ 57491.14.52-лозови насаждения на София Андрова Чернева, ПИ 57491.14.53-лозови насаждения на н-ци Никола Михайлов Страволемов, ПИ 57491.14.54-лозови насаждения на Елена Апостолова Апостолова, Дора Апостолова Кестила, ПИ 57491.14.55-лозови насаждения на Георги Стефанов Стоев, ПИ 57491.14.56-лозови насаждения на н-ци Милан Митев Илиев, ПИ 57491.14.57 – нива на Георги Стефанов Стоев, ПИ 57491.14.263- Петя Ангелова Георгиева, Хрисула Зафирова Зафирова, н-ци на Зафир Ставрев Палапешков,   ПИ 57491.14.308 – нива на Райчо Владимиров Стаменов, ПИ 57491.14.372- лозови насаждения на н-ци Спиро Янков Стоев, ПИ 57491.14.376 – лозови насаждения на Атанас Георгиев Гьонев, ПИ 57491.14.377 – лозови насаждения на Магда Стоянова Опичкова-Димова,  ПИ 57491.14.397-нива на Елисавета Стаматова Искренова, ПИ 57491.14.398- нива на Сийка Стаматова Косева, ПИ 57491.14.439-лозови насаждения на Георги Григоров Камбуров, ПИ 57491.14.521-нива на Василка Георгиева Кънева, Одисей Георгиев Токалиев, ПИ 57491.14.523-лозови насаждения на Христо Михайлов Скуджов, ПИ 57491.14.524-лозови насаждения на Нина Василева Пеевска, ПИ 57491.14.560 - лозови насаждения на „ТАНИТА-Т”ООД, ПИ 57491.14.592-овощни насаждения на Марко Паскалев Баджев, ПИ 57491.14.593 - лозови насаждения  на  Георги Манолов Луков, ПИ 57491.14.624, ПИ 57491.14.630, ПИ 57491.14.649 - полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 57491.14.775, ПИ 57491.14.776, ПИ 57491.14.779 и ПИ 57491.14.780 – индивидуално застрояване, общинска частна собственост, ПИ 57491.14.781 – индивидуално застрояване на Васил Сотиров Иванов, ПИ 57491.15.14 – нива на Съба Христова Маринова, ПИ 57491.15.111-територии на водостопански, хидромелиоративни съоръжения, общинска публична собственост,  ПИ 57491.21.10, ПИ 57491.21.11 и ПИ 57491.21.13-полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 57491.21.304 – пътища I клас, държавна публична собственост, ПИ 57491.21.306 – линии на метро, държавна частна собственост, ПИ 57491.512.1-пустеещи необработваеми земи на МО, ПИ 57491.512.2 – производство на строителни материали  и стъкло, собственост на „АЛАС СПЕКТЪР” ООД, ПИ 57491.512.4-нива на „ТРЕМ” ЕООД, ПИ 57491.512.5-пасище, мера на Амалия Янева Фотева, ПИ 57491.512.7-други промишлени територии на Димитър Атанасов Севастиянов, ПИ 57491.512.8, ПИ 57491.512.9, ПИ 57491.512.10 - полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 57491.518.2 – нива на Венелин Петров Йорданов, ПИ 57491.518.4 – нива на Яни Драков Драков, ПИ 57491.518.28– пасище, мера, общинска частна собственост, ПИ 57491.518.39 – полски път, общинска публична собственост.

 

 

 

По т.21. от дневния ред: „ОС-647/10.09.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 69746.2.23 в м.”Старо село”, землище с.Страцин” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1273/19.09.2019г.

 

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а , ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.2, ал.1 и 2 от Наредба № 19/ 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им:

 

          Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 69746.2.23 в  м. Старо село, землище с.Страцин, община Поморие.

 

           Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  План за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 69746.2.23 в  м. Старо село, землище с.Страцин, община Поморие, с показатели на режима на застрояване: плътност на застрояване –  20%; интензивност на застрояване –  0,4; етажност (<7м); начин на застрояване – свободно; с обща площ за застрояване –3,013 дка (10 %); при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба № 19/ 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им; 

 

           Разрешава на Юмед Юсеин Мехмед и Фатме Юсеин Мехмед в качеството им на собственици да възложат изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 69746.2.23 в  м. Старо село, землище с.Страцин, община Поморие.

 

            Изготвеният проект за ПУП-ПЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

 

           Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

 

           На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

 

По т.22.от дневния ред: „ОС-648/10.09.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Ел.провод, захранващ имот с идентификатор 00833.6.437 по КККР на гр.Ахелой” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1274/19.09.2019г.

 

          На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Ел.провод, захранващ имот с идентификатор 00833.6.437 по КККР на гр.Ахелой, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти: ПИ 00833.11.372- полски път, общинска собственост, ПИ 00833.6.104 – пасище, мера, общинска собственост, ПИ 00833.502.90 – улица, общинска собственост, ПИ 00833.502.95 – улица, общинска собственост, ПИ 00833.6.395 – полски път, общинска собственост, ПИ 00833.6.438 – улица, общинска собственост.

 

           На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

 

           Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Ел.провод, захранващ имот с идентификатор 00833.6.437 по КККР на гр.Ахелой, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти: ПИ 00833.11.372- полски път, общинска собственост, ПИ 00833.11.418 -  за път от републиканската пътна мрежа, ПИ 00833.6.104 – пасище, мера, общинска собственост, ПИ 00833.502.90 – улица, общинска собственост, ПИ 00833.502.95 – улица, общинска собственост, ПИ 00833.6.395 – полски път, общинска собственост, ПИ 00833.6.438 – улица, общинска собственост.

 

            Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Ел.провод, захранващ имот с идентификатор 00833.6.437 по КККР на гр.Ахелой, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти: ПИ 00833.11.372- полски път, общинска собственост, ПИ 00833.11.418 -  за път от републиканската пътна мрежа, ПИ 00833.6.104 – пасище, мера, общинска собственост, ПИ 00833.502.90 – улица, общинска собственост, ПИ 00833.502.95 – улица, общинска собственост, ПИ 00833.6.395 – полски път, общинска собственост, ПИ 00833.6.438 – улица, общинска собственост.

 

             Разрешава на „ЕПО-АХЕЛОЙ“ ООД да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Ел.провод, захранващ имот с идентификатор 00833.6.437 по КККР на гр.Ахелой, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти: ПИ 00833.11.372- полски път, общинска собственост, ПИ 00833.11.418 -  за път от републиканската пътна мрежа, ПИ 00833.6.104 – пасище, мера, общинска собственост, ПИ 00833.502.90 – улица, общинска собственост, ПИ 00833.502.95 – улица, общинска собственост, ПИ 00833.6.395 – полски път, общинска собственост, ПИ 00833.6.438 – улица, общинска собственост.

 

            Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

 

           Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

 

           На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

 

По т.23. от дневния ред: „ОС-651/10.09.2019г. - Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно отчет за дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии за периода 04.11.2015г. – 21.08.2019г.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1275/19.09.2019г.

 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието  му с общинската администрация, Общински съвет – Поморие приема отчет за дейността си и неговите комисии за периода 04.11.2015-21.08.2019г., който е неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

По т.24. от дневния ред: „ОС-653/11.09.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане окончателната мрежа на училищата, детските градини и център за подкрепа за личностно развитие-общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2019/2020 година” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1276/19.09.2019г.

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с постъпилите проекти за учебната мрежа за 2019/2020 година на директорите на учебните и детски заведения на територията на Община Поморие, във връзка с чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 25.10.2017 г. и на основание чл. 68, ал. 2-7,   чл. 69, ал. 1-3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Поморие приема окончателната мрежа на училищата, детските градини и ЦПЛР-ОДК за учебната 2019/2020 година, съгласно   Приложение № 1, което е неразделна част от решението.

 

 

 

По т.25. от дневния ред: „ОС-654/11.09.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно дофинансиране на маломерни и слети паралелки под определения минимален брой ученици по наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2019/2020 година” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1277/19.09.2019г.

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 2-7 и чл. 69, ал. 1-3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образованиe, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се осигурят допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в Община Поморие за учебната 2019/2020 г., като от 15.09.2019 г. до 14.09.2020 г. в училищата с маломерни паралелки да се дофинансира разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците по единния разходен стандарт,  съгласно Приложение № 2, което е неразделна част от решението.

 

2.На основание чл. 68, ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образованиe, средствата за дофинансиране на разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците по единния разходен стандарт, съгласно Приложение № 2, задължително да се включат в бюджетите на училищата с маломерни паралелки.

 

 

 

По т.26. от дневния ред: „ОС-656/11.09.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на разрешителни № 1/18.10.2016г. и № 2/18.10.2016г. за ползване на повърхностен воден обект на язовир „Чаталдере” и язовир „Читакдере” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1278/19.09.2019г.

 

         На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.76, ал.1, т.1  и чл.52, ал.1 от Закона за водите Общински съвет – гр.Поморие не дава съгласие кмета на община Поморие да издаде решение за изменение на издадени в ползва на „Братя Нотеви” ЕООД Разрешително №1/18.10.2016г. за ползване на повърхностен воден обект на язовир „Чаталдере” и Разрешително №2/18.10.2016г. за ползване на повърхностен воден обект на язовир „Читакдере”, в частта им, относно „Задължение за провеждане на собствен мониторинг”, като вземането на водни проби за определяне качеството на водите в язовирите от четири пъти годишно да стане на един път годишно в периода 1 юни – 30 септември.

 

         Мотивите: Съгласно информацията съдържаща се в технологичните схеми за производство на аквакултури за язовир „Чаталдере”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 35033.19.176 по КККР на гр.Каблешково, местност „Бадемите”, номер по предходен план: 000046 и за язовир „Читакдере”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 35033.18.496 по КККР на гр.Каблешково, местност „Бадемите”, номер по предходен план: 000047, регистрирани под №827 и №828 в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр.Бургас същите са с екстензивна технология за отглеждане на видовете, с оглед на което разпоредбата на чл.3 от Наредба №4 от 20.10.2000г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми е неприложима в случая.

 

         Предвид гореизложеното нямаме правно основание, на което към момента да се изменят двете разрешителни, както и няма основание да не се съобразим с действащата Наредба №4 от 20.10.2000г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми в чието Приложение №1 се определят 4 пъти годишно минимално пробовземане по съответните в разрешителните показатели.

 

        

 

По т.27. от дневния ред: „ОС-659/11.09.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на болнична аптека към структурата на „МБАЛ-Поморие” ЕООД” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1279/19.09.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление  и местната администрация и във връзка с чл.18 ал.1 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Поморие  дава съгласие за разкриване на болнична аптека, като неразделна част от структурата на МБАЛ-Поморие ЕООД.

 

Общински съвет Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото Решение. Предварителното изпълнение е породено от спешната и неотложна необходимост по разкриване на болнична аптека в МБАЛ-Поморие ЕООД.

 

 

 

По т.28. от дневния ред: „ОС-660/11.09.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приготвяне и доставка на храна за лежащо болни в „МБАЛ-Поморие” ЕООД от Общинско предприятие „Социално обслужване” гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1280/19.09.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 18 ал.1 от Наредба № 1 за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Поморие  дава съгласие за приготвяне на храна за лежащо болни в МБАЛ-Поморие ЕООД, храната да се приготвя и доставя от ОПСО Поморие по вътрешни седмични графици по себестойност, приготвянето  и доставката на храна да е временно до избирането на нов изпълнител.

 

Общински съвет Поморие допуска на основание чл. 60, ал.1. от Административно процесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото Решение. Предварителното изпълнение е породено от неотложната доставка на храна за МБАЛ-Поморие ЕООД.

 

 

 

По т.29. от дневния ред: „ОС–661/11.09.2019г. - Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Светозар Димитров Чернев за медицински нужди” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1281/19.09.2019г.

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Светозар Димитров Чернев, с постоянен адрес: с.Горица, ул.”Зора” № 13 еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 

 

 

По т.30.1. от дневния ред: „ОС-668/18.09.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища и канали, които не функционират, които ще бъдат включени в масивите за ползване за стопанската 2019/2020г. и определяне на цена за ползването им” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”  от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1282/19.09.2019г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предоставят за ползване под наем на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища и канали, които не функционират на лицата участници в споразуменията за създаване на масиви за ползване на земеделски земи на територията на Община Поморие, за стопанската 2019/2020г.

 

2.Определя годишна наемна цена за ползване на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища и канали, които не функционират  в размер на 35лв./дка.

 

 


 

                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

 

 

 

 

Изтегли:
Свали този файл (54-то заседание решения.pdf)54-то заседание решения.pdf345 КБ424 Сваляния