Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

на . . Посещения: 1232

Във връзка с чл. 26 ал.2 от ЗНА в 30 дневен срок от публикуване на настоящият проект на интернет страницата на Общински съвет, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по проекта за изменение на Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

02.12.2016г.

                                                                        Проект!

ПРАВИЛНИК

ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

 

                                             ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

                                                                Предмет

        Чл.1.(1)Този правилник урежда реда, начина за предоставяне и отчитането на средства за еднократни безвъзмездни финансови помощи на физически лица в Община Поморие.

        (2)Средствата се предоставят за решаването на:

        1.тежки здравни проблеми (неотложна медицинска  помощ, животоспасяващо лечение, диагностика, лечение ин витро) на физическите лица.).

        2.на лица с трайни увреждания или доказана степен на инвалидност.

        3.на деца и младежи в неравностойно положение.

        4.на лица и семейства, пострадали от бедствия, аварии, пожари и др.природни бедствия.

        (3)Размерът на предоставената еднократна финансова помощ не може да бъде по-голям от 3000 (три хиляди) лева при спазване ограниченията на чл.8.

Право на искания и предложения

        Чл.2.(1)По реда на този правилник се разглеждат искания на физически лица, предложения на Кмета на Общината и предложения на общински съветници за отпускане на еднократна финансова помощ на физически лица с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Поморие за последните 5 /пет/ години и с доказани неотложни нужди по чл.1 т.2

        (2)Исканията за отпускане на еднократна финансова помощ се разглеждат по реда на постъпването им.

                                                      Подаване на искането

        Чл.3.(1)Искания, за отпускане на еднократни безвъзмездни помощи се отправят до Общински съвет – Поморие от лицето, което ще се ползва от съответната помощ, или негов пълномощник.Когато искането е подадено от пълномощник, той следва да представи изрично писмено пълномощно.

        (2)Искането се депозира лично или чрез пълномощника, в деловодството на Общинския съвет.В искането, следва да бъдат посочени: трите имена, постоянен и настоящ адрес, името и адреса на пълномощника, когато искането е отправено чрез такъв.

        (3)Искането трябва да бъде мотивирано, да изяснява обстоятелствата и причините за отправянето му, както и потребностите, които ще бъдат задоволени с отпуснатата еднократна финансова помощ.

        (4) В случаите в които, лицата по чл.1,   са с постоянен адрес извън гр.Поморие, постоянната комисия изисква становище по постъпилата молба от кмета на съответното населено място или кметския наместник.   

                                                 ГЛАВА ВТОРА

                   ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩИТЕ

                         Условия за отпускане на финансова помощ

        Чл.4. Еднократна финансова  помощ се отпуска, ако нуждаещите се  лица по чл.1отговарят на следните условия:

        - не притежават повече от един  жилищен имот на територията на Община Поморие;

        -средният   доход  на  член от семейство  за месеца предхождащ молбата за   финансова помощ е  в  размер до една минимална работна заплата за страната;

        -налице е доказана необходимост от лечение - /оперативно лечение или хоспитализация/ в страната и чужбина;

        -поразеното жилище е единствено за семейството, не е застраховано и за него има документ за собственост;

        -лицата по чл1,т.2. да не са получавали еднократна помощ от Дирекция социално подпомагане в рамките на същата календарна година;

        -лицата по чл.1,т.2  не са получили еднократна помощ от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет /МКВПМС/.

 

                                                Необходими документи

        Чл.5.(1)Към искането следва да бъдат приложени заверени копия на всички документи, удостоверяващи обстоятелствата, изложени в него и доказващи необходимостта от подпомагане. Те могат да бъдат:

        - служебни бележки за дохода;

        - документи доказващи имущественото състояние;

        - рецепти за ползвани лекарства;

        - разходнооправдателни документи;

        - предоставяне на искане от лечебното заведение за превеждане на сума за даденото лечение (ако е необходимо);

        - регистрация в Дирекция "Бюро по труда";

        - експертни решения;

        - епикризи;

        - документи от ТЕЛК, за лица над 16г. и РЕЛК ,за лица под 16г.

        - социална анкета от Дирекция "Социално подпомагане";

        - други документи в зависимост от конкретния случай.

        -уверение от Ректора на  ВУЗ или  директора на учебното заведение/ в случаите по чл.5а.

        (2)За подалите молби за ин витро процедура се изисква становище на лекуващия лекар дали пациента няма противопоказания (заболявания, възраст или други). Да не са включени в програмата на фонда за ин витро оплождане към настоящата година

        (3)Постоянните комисии към Общинския съвет имат право да поискат допълнителни документи при необходимост.

        (4) подалите молби за финансова помощ дават съгласие личните им данни да бъдат публично огласени.

        Чл.5а (1)Еднократна финансова  помощ  отпускана на лицата  по чл.1.,т.2 / деца сираци до 18годишна възраст,студенти редовно обучение, учащи се младежи от многодетни семейства  е  в размер  до две  минимални работни заплати за страната. 

        (2) Еднократната финансова помощ отпускана  на пострадали семейства  по  чл.1,  в случаите при  които е  засегната част на основно жилище  е  в размер до три минимални работни  заплати  за  страната.

        (3)Степента на поражение на жилища и стопански постройки се доказва с протокол от комисия по бедствия и аварии към общината Поморие.

        Чл.6.(1)Председателят на Общинския съвет разпределя докладната на съответните постояннни комисии, които дават становище по основателността на искането и предложения размер на еднократната финансова помощ.

        (2)Заинтересуваните лица, подали искането могат да бъдат поканени да присъстват на заседанията на съответната комисия, където могат да изразят становище и представят допълнителни документи, ако са необходими такива.

        (3)Размерът на предоставената еднократна финансова помощ не може да бъде по-малък от 1 (една) минимална работна заплата и по-голям от 3000 /три хиляди/ лева.

        (4)Постоянните комисии по „Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика” и „Финанси и европейска интеграция” се произнасят по основателността на искането и размера на еднократна финансова помощ, като се съобразяват с предвидените средства в бюджета на Община Поморие.

        (5)Председателят на комисията по „Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика ” изготвя докладната записка,за отпускането на помоща и я внася във деловодството на Общинския съвет.

                                                             Бюджет

        Чл.7.(1)Общата сума, предвидена за отпускане по този Правилник, се одобрява еднократно от Общинския съвет при приемането на годишния бюджет на Община Поморие.

        (2)Получаването на средства по този Правилник е в рамките на одобрения годишен размер.

        (3) Средствата за ин витро се гласуват като отделна сума в бюджета като тя може да е различна за всяка година

        (4)Предоставянето на средства по този Правилник се извършва след решение на Общинския съвет до изчерпването на планираната сума по ал.1.

        (5) Средствата за ин витро процедура се разпределят по равно според броя на одобрените молби.

        (6) При заместник-кмета по здравеопазване и социални дейности се създава регистър за предоставените еднократни финансови помощи за бюджетната година.

Ограничение

        Чл.8.(1) /изм. с Решение № 486/28.03.2013г./ Жител на Община Поморие, получил еднократна финансова помощ, не може да получи същата на същото основание през следващите 2 /две/ бюджетни години, освен в случаите на неотложно появила се нужда от операция или лечение и особено тежки състояния по преценка на комисията по „Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика”.

        (2)Молбите за ин витро процедури се приемат в срок до три месеца от приемането на бюджета за съответната календарна година.

        Правилника е приет с Решение № 502/30.04.2009г. от 22-то заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 30.04.2009г., изм. с Решение № 486/28.03.2013г.

                           Преходни и заключителни разпоредби

  • 1.Деца и младежи в неравностойно положение по смисъла на този Правилник са лица  до 18 год. с  един или без родители, както и деца от семейства с три и повече деца, изпаднали в тежко финансово състояние.
  • 2. Семейството"  по  смисъла на  този Правилник  са съпрузите и не навършилите пълнолетие деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени), не сключили граждански брак.За член на семейството се считат и лицата навършили пълнолетие, които продължават обучението си  във ВУЗ.

 

                                                                                                                                                                                                                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

Изтегли:
Свали този файл (Правилник помощи.pdf)Правилник помощи.pdf310 КБ375 Сваляния