Процедура за определяне на съдебни заседатели

на . . Посещения: 601

 

В срок до 20.05.2019г. кандидатите за съдебни заседатели подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет – Поморие, стая № 6 в сградата на Община Поморие

 

 

 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от ЗМСМА, вр. чл.68 от ЗСВ, вр. чл.38 и чл.44 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, вр.чл.60 от АПК, Общински съвет - Поморие открива процедура за определяне на съдебни заседатели с настоящащ адрес в Община Поморие.

 

2.Общински съвет - Поморие утвърждава правила за провеждане на процедурата за определяне на съдебни заседатели както следва:

 

2.1.За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

 

- е на възраст от 21 до 68 години;

 

- има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

 

- има завършено най-малко средно образование;

 

- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

 

- не страда от психически заболявания.

 

- съдебни заседатели във военните съдилища могат да са генерали (адмирали), офицери и сержанти на военна служба.

 

2.2.Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 

- е съдебен заседател в друг съд;

 

- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

 

- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

 

- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

2.3.Решението за откриване на процедурата се обявява в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет страниците на Община Поморие  и Общински съвет - Поморие.

 

2.4.Кандидатите следва да предоставят в срок до 20.05.2019г. документите, посочени в чл.68 ал.3 от Закона за съдебната власт.

 

2.5.Утвърждава образец от заявление за кандидатстване, декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 и писмено съгласие.

 

2.6.Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по ал. 3, т. 9 се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а ЗСВ.

 

2.7.Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание. Изслушването на кандидатите ще се проведе на 24.06.2019г. в зала № 2 на Община Поморие.

 

2.8.Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

2.9.Комисията  съставя доклад за протичането на изслушването, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

 

3.Общински съвет Поморие  избира временна комисия за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели  в състав:

 

Ива Димитрова Кусева

 

Адам Георгиев Адамов

 

Георги Тошков Вражев

 

 

 

АДАМ АДАМОВ       /п/                                                   

 

Председател на Общински съвет – Поморие

 

 

 

Приложение  1 – Заявление

 

Приложение  2 – декларация

 

Приложения  3 – писмено съгласие

 

Изтегли:
Свали този файл (Приложение 1.pdf)Приложение 1.pdf127 КБ291 Сваляния
Свали този файл (Приложение 2.pdf)Приложение 2.pdf121 КБ278 Сваляния
Свали този файл (Приложение 3.pdf)Приложение 3.pdf122 КБ296 Сваляния
Свали този файл (Процедура-съдебни заседатели.pdf)Процедура-съдебни заседатели.pdf179 КБ328 Сваляния