Наредба №5

на . . Посещения: 1780

 НАРЕДБА № 5 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

 

/изм. с Решение № 825/29.05.2018г./

             

 

 

Глава първа

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. (1) Тази наредба урежда правилата за организацията на транспорта, ограниченията и забраните свързани с безопасността на движението на ППС и пешеходците по улиците /пътищата/, отворени за обществено ползване, както и правилата, ограниченията и забраните за паркиране на ППС на паркинги и зони за паркиране, публична общинска собственост на територията на Община Поморие.

 

(2). Разпоредбите на настоящата наредба са задължителни за всички участници в движението на територията на Община Поморие.

 

Чл.2. На територията на Община Поморие се определят следните зони:

 

Зона "А" - зоната е с граници: от кръстовището на ул. „Княз Борис I” и                                        ул. „Манастирска”, кв. „Свобода” бл.25, ул."Солна", ул."Проф.Стоянов", ул."Крайбрежна", бул."Яворов".

 

Зона "Б" - останалата част от града

 

Чл.2а./нов с Решение № 209/28.04.2016г./ Район по Раздел 3 на Глава Четвърта е Зона „А” и зона „Б” на гр. Поморие.

 

 

 

Глава втора

 

ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА /ППС/

 

Раздел 1

 

Организация на движението

 

Чл.3. (1) За организирането на движението по улиците се използват самостоятелно или съчетани помежду си пътни маркировки, пътни знаци, светлинни сигнали и други средства за сигнализиране на пътните платна на улиците.

 

(2) Поставянето на пътна маркировка, пътните знаци и пътните светофари става по проекти за организация на движението, изработени съгласно действащите нормативни актове.

 

/3/. На базата на проектите Общинска комисия за безопасност на движението /ОКБД/ изготвя паспортизация на пътната маркировка, пътните знаци и светофарите. Всички промени се отразяват в едномесечен срок от настъпването им.

 

Чл.4. /1/. За организиране на движението по улиците на територията на Община Поморие се изготвя Генерален план за организация на движението /ГПОД/ и проекти за организация /ПОД/ извън границите на населените места съгласно разпоредбите на Наредба № 1/17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата, издадена от МРРБ, обн. Дв. Бр. 13/11.02.2001 г.

 

 

 

Раздел 2

 

Гарантиране на движението по пътните платна на улиците

 

          Чл.5/1/. /изм. с Решение № 209/28.04.2016г./За извършване на строителни, ремонтни и други работи по пътните платна, реконструкции на улиците, планирани

 

текущи ремонти, извършвани от Община Поморие се изготвят проекти за временната организация на безопасността на движението /ВОБД/ съгласно изискванията Наредба № 3/16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, издадена от МРРБ, обн. ДВ. бр.74/21.09.2010г.,изм. и доп. ДВ бр. 34 от 12.05.2015г. и график за изпълнение на съответния вид работа.

 

/2/. ОбКБД съгласува схемите за промяна в организация на движение в случаите по ал.1 в частта за промяна на маршрута на превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници по редовните автобусни линии.

 

/3/. ОбКБД в тридневен срок уведомява писмено дружествата, извършващи обществен превоз и населението чрез местните медии за въведените промени в маршрутите и срока им на действие.

 

Чл. 6./1/.За извършване на строителни, ремонтни и аварийни и др. работи, по пътните платна, тротоарите или прилежащите на тях недвижими имоти, възложителят на тези дейности изготвя проект за временна организация на безопасността на движението, в който се посочва размерът на заеманите площи и срокът на извършване на работата.

 

/2/.Проектите за временна организация на движението по предходната алинея се съгласуват от Община Поморие и  РУП- Поморие.

 

/3/. При промяна в маршрутите на масовия обществен транспорт, наложена от дейностите по ал. 1 Община Поморие уведомява превозвачите и информира населението чрез местните медии за въведените промени в маршрутите и срока им на действие.

 

Чл.7./1/. Извършване на строителни, ремонтни и други работи по пътните платна на улиците и тротоарите започва след поставяне на необходимата сигнализация за временна организация на движението, осигуряващи безопасността на движението на ППС и пешеходците.

 

/2/. Изпълнителят на работи по предходната алинея е задължен да поставя, поддържа и премахва сигнализацията за временната организация на безопасността на движението.

 

/3/.  Възложителят на работите след приключване на дейностите е длъжен веднага за своя сметка да възстановят и почистят засегнатата подземна инфраструктура, улици, тротоари, пътни съоръжения, маркировка и други принадлежности в обхвата на улицата.

 

Чл. 8./1/. При възникване на авария на подземни мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура в обхвата на улици и тротоари, експлоатационното дружество - собственик или ползвател на съоръженията, е длъжно преди започване на работа по отстраняване на аварията, да предприеме необходими мерки за обезопасяване на движението чрез поставяне на вертикална сигнализация.

 

          /2/. Експлоатационното дружество по ал. 1 веднага уведомява дежурния в община Поморие, РУП-Поморие и средствата за масово осведомяване, за възникналата авария, като в случаите, че същата не може да бъде отстранена в рамките на 48 часа, дружеството писмено уведомява общината и РУП-Поморие и представя проект за ВОБД ведно с график за извършване на ремонтните работи.

 

          /3/. След отстраняване на аварията, експлоатационното дружество почиства и възстановява засегнатите подземна инфраструктура, улици, тротоари, маркировки, пътни съоръжения и други принадлежности в обхвата на улицата.Чл. 9. За извършване на строително-монтажни работи по прилежащите към улиците имоти, може да се предвиди заемането на част или на целия тротоар. В тези случаи задължително се осигурява пешеходна лента или пешеходен тунел с ширина най-малко 1 метър, които са обезопасени от падащи предмети.

 

          Чл.10. Заемането на цялото пътно платно и тротоарите за извършване на разкопавания за ремонтни или други работи, се извършва само със заповед на кмета на община Поморие.

 

Чл. 11. При внезапно появила се опасност /аварийно възникнало препятствие по пътя и други/, ВОБД   в светлата част на деня се въвежда от община Поморие, като се уведомява РУП-Поморие, а в тъмната част на денонощието, от РУП-Поморие.

 

         Чл. 12./1/./изм. с решение № 209/28.04.2016г./ За възстановителните работи свързани с разкопаването и възстановяването на улични и тротоарни настилки и съоръжения на техническа инфраструктура се прилагат изискванията на Наредба № 3/16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, издадена от МРРБ,обн. ДВ. бр.74/21.09.2010г. изм. и доп. ДВ бр. 34 от 12.05.2015г.

 

/2/.Възстановяването на невъзстановени или некачествено изпълнени настилки се осъществява от специализирани изпълнители, одобрени от Община Поморие.

 

/3/. При издаване на строителни разрешения на физически и юридически лица за разкопаване на уличните платна и тротоари същите предварително да заплащат в общинската администрация депозитна вноска, определена в Раздел Г „Цени на технически услуги” от Тарифа № 2 към Наредба № 11 за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

 

/4/. При аварийно отстраняване на дефекти и повреди по подземната инфраструктурна мрежа /водоснабдяване, канализация, ел.кабелна мрежа, телефонна и други подземни мрежи и съоръжения/ експлоатационното дружество или оператор на мрежата уведомява веднага общинската администрация за установяване на аварията. Възстановяването на съществуващата настилка става 72 часа след отстраняване на аварията, като до този срок експлоатационните дружества поддържат безопасността на пътното платно. Извършените възстановителни работи се приемат с протокол за качество от администрацията на общината.

 

/5/За гарантиране възстановяването на пътната инфраструктура при аварии по ал. 4 експлоатационните дружества или оператори внасят постоянна депозитна вноска като парична гаранция за изпълнение и качество в размер на 5000 лв. или предоставят неотменима банкова гаранция, която се използва за възстановяване на разходите на Община Поморие при неизпълнение на задълженията по  качественото възстановяване на пътната инфраструктура.

 

Чл. 13./изм. с Решение № 868/13.07.2018г./ Забранява се движението на МПС с неугледен и мръсен вид, както и с неуплътнени каросерии, вследствие на което се замърсяват улиците с варов и циментов разтвор, отоплителни, строителни, метални и други отпадъци.

 

 

Чл. 14.МПС обслужващи строителните обекти, задължително напускат обекта с измити гуми.

 

Чл. 15.Заемането на част от тротоара и/или платното за движение за целите по чл. 9 се извършва след заплащане на тротоарно право от строителната организация, като таксата, която се заплаща за заетата площ от платното за движение е три пъти по-голяма от таксата, която се заплаща за заетата площ от тротоара и се събира от ОП „СУОИ”.

 

Чл. 16. Забранява се:

 

(1) Поставянето на всякакви предмети върху уличните платна за движение с изключение на такива свързани с работите по чл.5/1/ на Наредбата.

 

(2) Снишаване на бордюри, направа на постоянни и преместваеми рампи към тротоара се извършва по одобрен проект и разрешение на Главния архитект на общината.

 

(3) Нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари - общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането, престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци от физически и юридически лица.

 

(4) Поставянето на преместваеми съоръжения в зоната на спирките на ППС по редовните линии на градския транспорт с изключение на обектите, отдавани на концесия след Решения на Общински съвет, като навеси за пътници, павилиони за продажба на вестници, а за крайните спирки и павилиони за обслужване на персонала.

 

Чл. 17. (1) За намаляване скоростта на движение върху платното за движение може да се изградят изкуствени неравности или други средства, определени в Наредба на министъра на МРРБ и министъра на МВР.

 

(2) Незаконно поставени изкуствени неравности за намаляване на скоростта следва да бъдат премахнати от специализирана фирма за пътноремонтни дейности в тридневен срок от констатирането им за сметка на нарушителя.

 

(3) /изм. с Решение № 209/28.04.2015г./ За недопускане на достъп на ППС до пешеходните пространства могат да се поставят стълбчета /балюстри/ или бетонови саксии /кашпи/.

 

/4/. Възстановяването на бордюрите и премахването на изградените, изляти или поставени до тях съоръжения с цел осигуряване на достъп до тротоарите и нарушаващи водоотвеждането от уличното платно, се извършва от собствениците, а при отказ от администрацията на общината или кметството на населеното място за сметка на нарушителя.

 

 

 

Раздел 3

 

Опазване на пътните съоръжения и принадлежности

 

Чл. 18.Забранява се поставянето на рекламно-ииформационни елементи в обхвата на пътното платно, ако с тях се затруднява нормалното движение на пешеходците, отклонява се вниманието на водачите на ППС, пречи на видимостта и се затруднява възприемането на сигналите от пътните знаци.

 

 

 

Раздел 4

 

Движение на велосипедисти, пешеходци и ППС с животинска тяга

 

Чл.19. /1/. Пешеходец е всеки участник в движението, който се намира на пътя извън пътно превозно средство и не извършва работа по пътя. За пешеходци се считат и лицата, които бутат или теглят детска или инвалидна количка или друго превозно средство с широчина по-малка от 1 метър.

 

/2/. Пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или банкета на пътното платно или в специалните пешеходни ограждения при ремонтни и строителни дейности на тротоара.

 

/3/. Пешеходците могат да се движат в платното за движение, противоположно на посоката на движение на ППС, по възможност най-близо до лявата му граница при следните условия:

 

          1.когато няма тротоар или банкет или е невъзможно те да бъдат използвани;

 

          2.при пренасяне на обемисти предмети, когато с това се затруднява движението на другите пешеходци.

 

 

 

/4/. Група пешеходци с водач, военна колона, ученическа група и други подобни, могат да се движат по платното за движение, като се придържат най-близо до дясната му граница и се обозначават със съответна сигнализация.

 

/5/. Организирана група деца на възраст до 10 години може да се движи само по тротоара или банкета и задължително се води най-малко от две лица на възраст над 18 години. При пресичане на платното за движение, водачът на групата или друго лице над 18 години, е длъжен своевременно да подаде сигнал с палка „Стоп! Деца!" с червен флаг или с ръка, за да спре движението на ППС.

 

Чл.20./1/. Велосипедистите, като участници в движението, са длъжни да спазват изискванията на Закона за движение по пътищата, а велосипедите с които се придвижват, следва да бъдат изправни и оборудвани със съответна звукова и светлинна сигнализация.

 

/2/. Велосипедистите са длъжни да се движат възможно най-близо до дясната граница на платното за движение, а по тротоара и пешеходни зони, могат да се движат само при наличие на велосипедни алеи или ленти.

 

Чл.21./1/. /изм. с Решение № 207/28.04.2016г./ Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга да се движат по пътищата на община Поморие, само с ППС оборудвани съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата и регистрирани по реда на тази наредба.

 

/2/ /изм. с Решение № 207/28.04.2016г./ Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга могат да използват за движение, разположения отдясно по посоката на движението им пътен банкет или локално платно, ако те са годни за това и ако не пречи на другите участници в движението, съгласно чл.15, ал.5 от ЗДвП.

 

            /3/ /изм. с Решение № 207/28.04.2016г./ За да бъде участник в движението по пътищата, всяко превозно средство с животинска тяга трябва да има два бели или жълти светлоотразителя отпред; два червени светлоотразителя отзад; а през нощта и при намалена видимост – отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина; да е оборудвано с престилка за животински отпадъци. На задната страна, а при необходимост – на друго подходящо видно място на ППС да има поставена регистрационна табела, указваща населеното място и регистрационния номер.

 

            /4/ /изм. с Решение № 207/28.04.2016г./ Пътното превозно средство с животинска тяга може да бъде управлявано от лице, което е на възраст не по-малка от 16 години или с придружител на възраст не по-малка от 18 години, ако водачът на ППС е на възраст по-малка от 16 години, които не са под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества.

 

/5/ /нова с Решение № 207/28.04.2016г./ Забранява се движението на превозно средство с животинска тяга на територията на град Поморие през периода 15.05. до 15.09, с изключение на регистрираните такива, извършващи атракционна дейност.

 

Чл.21а/1/  /нова с Решение № 207/28.04.2016г./ Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират в община Поморие след извършен оглед от длъжностно лице, определено от кмета на община Поморие или в кметството по местоживеене на заявителя, за което му се издава служебна бележка.

 

            /2//нова с Решение № 207/28.04.2016г./  Собствениците на пътни превозни средства с животинска тяга подават в деловодството на общината Заявление по образец (Приложение №1) до кмета на община Поморие. Към заявлението се прилагат копие на документ за самоличност на собственика, документ за платена такса и в случаите, когато огледът е извършен в кметството по местоживеене на заявителя, се прилага и издадената служебна бележка.

 

 

 

/3//нова с Решение № 207/28.04.2016г./  Длъжностно лице, назначено от кмета на община Поморие вписва данните за собственика и на ППС в Регистъра на ППС, придвижвани с животинска тяга (Приложение №2). На собственикът на вписаното в регистъра пътно превозно средство с животинска тяга се издава регистрационен талон (Приложение №3) и регистрационна табела по образец (Приложение №4). При промяна на обстоятелствата вписани в регистъра, собственика подава заявление за вписване на промяната, като за това се издава нов регистрационен талон със същия номер.

 

            /4/ /нова с Решение № 207/28.04.2016г./ При спиране от движение на ППС с животинска тяга регистрационния талон и регистрационната табела се връщат на длъжностното лице за заличаване от регистъра.

 

            /5//нова с Решение № 207/28.04.2016г./  При изгубване или унищожаване на регистрационния талон и/или регистрационната табела, собственикът в 7 – седемдневен срок следва да се яви в община Поморие за издаване на дубликат, след попълване на заявление и заплащане на съответната такса.

 

 

 

 

 

Раздел 5

 

Ограничения на движението на ППС

 

Чл. 22./1/. Временни забрани за движение на ППС по отделни улици или участъци от тях се въвеждат със заповед на кмета на общината.

 

           /2/. /изм. с Решение № 209/28.04.2016г./ Временните забрани се сигнализират по съответния начин, съгласно Наредба № 3/16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, издадена от МРРБ, обн. ДВ. бр.74/21.09.2010г. изм. и доп. ДВ бр. 34 от 12.05.2015г.

 

Чл. 23. Забранява се:

 

/1/. /изм. с Решение № 825/29.05.2018г./ Движението, престоя и паркирането на ППС върху тротоари, паркове, градини, пешеходните зони, зелени площи, детски спортни площадки, в дворовете на училища и детски градини с прилежащите към тях територии, които не са предвидени за паркиране, с изключение на автомобилите МВР, РЗПАБ, спешна медицинска помощ, аварийните и комунални фирми и тези обслужващи инвалиди и социалния патронаж, като се спазва Закона за движението по пътищата.

 

/2/. Движение на верижни машини и използването на гуми с шипове по улиците на гр.Поморие и населените места с асфалтова настилка. Движение на пътни превозни средства с вериги за сняг е разрешено само когато пътните условия изискват това.

 

/3/. Движение на ППС с емисии на вредни вещества над установените норми или неизправни шумозаглушителни устройства.

 

/4/. Престоят или паркиране на МПС с работещ двигател, освен ако работата му е необходима при товаро-разтоварителна дейност или друга технологична дейност.

 

Чл.24. Сметоизвозването със специализирани автомобили на пешеходните зони и улиците, по които се движи градския транспорт, да се извършва от 05.00 ч. до 13.00 ч., а миенето на улици от зона „А” да става от 22.00 ч. до 06.00 ч.

 

Чл.25. За МПС с товароносимост над 10 т. се прилага разрешителен режим за достъп до зона „А" с цел облекчаване снабдяването на съществуващите търговски обекти и фирмени офиси при следните условия:

 

1.Собственикът, респективно водачът на MIIC да притежава търговски обект в зона ,.А" иди да има договор за снабдяване на такъв.

 

2. /изм. с Решение № 209/28.04.2016г./  Разрешението за достъп е валидно за срок до една календарна година и се издава срещу заплащане на такса, определена в Тарифа № 4 към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

 

3.Разрешеният достъп и престой в зона „А" за извършване на товаро-разтоварни и снабдителни дейности е до 4 часа и се регламентира часово, както следва:

 

-в делнични  и почивни дни: от 06,00 до 10,00 часа;

 

-при национални и местни празници, и обществени мероприятия достъпът се съобразява с организационния график.

 

 

 

Глава трета

 

ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

 

Раздел 1

 

Обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт

 

Чл. 26./1/.Движението на автобуси и микробуси за обществен превоз на пътници по улиците от транспортната схема да се осъществява съгласно възложените им с договори маршрутни разписания.

 

Чл. 27. Спирането на пътни превозни средства за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт на уширенията или най-вдясно на платното, за качване и слизане на пътници, е разрешено само на сигнализираните за тази цел спирки.

 

Чл. 28. /1/. Превозвачите, които изпълняват автобусни линии от общинска, областна, републиканска транспортни схеми  и  международни линии, задължително използват автогарите и автоспирките по изпълнявания маршрут и спазват установеното разписание.

 

/2/. Спирките на МПС за превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт се оформят съгласно Наредба № 2/29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

 

 

 

Раздел 2

 

Категории пътници с право на допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта и условия за получаването му

 

/нов с Решение № 293/26.07.2016г./

 

Чл. 28а (1) Право да ползва допълнително намаление на месечната абонаментна карта за основните градски линии в гр. Поморие, има лице, което отговаря едновременно на следните условия:

 

1. да е с постоянен адрес на територията на гр. Поморие (включително и с двойно гражданство), навършил възраст 60 години, като за доказване на това обстоятелство при издаването на картата следва да се представи документ за самоличност.

 

2. да получава пенсия при условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване (КСО), като това обстоятелство следва да се докаже с представяне на разпореждане за отпускане на пенсия, издадено от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт на Република България, от което да е видно, че пенсията се отпуска на някое от основанията посочени в глава шеста от КСО, а именно в текстовете от чл. 68 до чл. 106 – включително.

 

(2) Допълнително намаление на месечната абонаментна карта за основните градски линии за тази група лица е в размер на 68 на сто от цената на месечната карта, образувана от действащата тарифа на съответният превозвач, намалена с 20 на сто, съгласно Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

 

(3) Допълнителното намаление се изплаща на съответния превозвач за всяка издадена карта на лице, отговарящо на предвидените условия, от бюджета на Община Поморие, след представяне от същия на оригинална фактура с приложена към нея справка за броя на издадените карти и описи с имената и данните на получателите им.

 

 

 

Раздел 3

 

/изм. с Решение № 293/26.07.2016г.

 

Таксиметров превоз на пътници

 

Чл.29./1/. Таксиметровите автомобили изчакват клиенти на указаните за целта места, означени със знак Е20 и на други места, ако не са въведени забрани по Закона за движение по пътищата.

 

/2/. "Такси" стоянките се определят по предварително изработена схема, съгласно ПГОД.

 

/3/. Забранява се на водачите на таксиметрови автомобили да престояват на спирките на ППС за обществен превоз на пътници по редовните Линии на градски транспорт с цел изчакване на клиенти.

 

/4/. Определените места по ал.1 и ал.2 могат да се ползват от всички превозвачи, получили разрешение от Община Поморие за таксиметров превоз.

 

 

 

Глава четвърта

 

ПАРКИРАНЕ И ГАРИРАНЕ

 

Раздел 1

 

Общи правила и забрани

 

Чл.30. /1/. Паркирането на ППС на територията на Община Поморие се извършва само на разрешените, определени и обозначени за това места в съответствие със Закона за движение по пътищата и настоящата наредба.

 

Чл. 31. Престоят и паркирането на ППС са забранени:

 

- на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението или закрива от другите участници в движението пътен знак и/или сигнал.

 

- до престояващо или паркирано ППС от страна на движението.

 

 

 

- на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях.

 

- на кръстовища и на разстояние по-малко от 5 метра от тях.

 

- на платното за движение, където разстоянието между ППС и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малка от 3 метра или с пътен знак е забранено изпреварването.

 

- върху или в близост по-малко от 2 метра от уличните пожарни хидранти.

 

- върху зелени площи, детски и спортни площадки.

 

- пред  входовете на паркове, училища, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или излизат ППС.

 

- на платното за движение и на тротоара, непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях.

 

- на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.

 

- на регламентирани такси стоянки, освен за автомобили за таксиметров превоз.

 

- на места, определени за автомобили на хора с увреждания.

 

Чл. 32./изм. с Решение № 868/13.07.2018г./Престой и паркиране на ППС с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите се допуска само на определените места от община Поморие, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите или други препядствия остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци.

 

Чл. 33. Забранява се паркирането на товарни автомобили с допустима максимална маса над 4 тона, автомобили с ремарке с допустима максимална маса над 2 тона, самостоятелно паркирани ремаркета и каравани, независимо от допустимата максимална маса и на автобуси с над 12 пътнически места по улиците, площадите, паркингите и други площи за обществено ползване с изключение на местата, определени от община Поморие.

 

Чл. 34. Забранява се на уличното платно и по тротоарите да се упражнява търговска дейност по монтаж и демонтаж на гуми или други авторемонтни дейности, с изключение на аварийните такива.

 

Чл. 35. /изм. с Решение № 825/29.05.2018г./ На територията на община Поморие се забранява:

 

1.Нерегламентираното обособяване на места за паркиране, поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари, на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането, престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходците.

 

2.Спирането, престоя и разполагането на ППС теглени от жива сила, ППС извършващи атракционна дейност и преместваеми обекти на места, неопределени за тази цел

 

Чл. 36. /1/ Всички поставени в нарушение на забраната по предходната алинея подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, подлежат на незабавно премахване и изземване от община Поморие, без да е необходимо предупреждение или предизвестие.

 

/2/ Оперативните действия по предходната алинея се организират и осъществяват по ред и при условия, определени с писмена заповед на кмета на Община Поморие.

 

Чл.37./1/. Във всички паркинги , разположени на територията на Община Поморие се определят места за паркиране на автомобили на хора с увреждания.

 

/2/ Местата за паркиране по ал. 1 са с възможно най-добър достъп от входовете и се обозначават с пътен знак Д21 (Инвалид) и с пътна маркировка с изобразен международен символ „Инвалид”.

 

Чл. 38. Паркингите на територията на община Поморие са обществени.

 

Чл. 39. Паркингите могат да бъдат постоянни (с отреждане по действащия подробен устройствен план) и временни (до реализиране на предвижданията по подробния устройствен план).

 

Чл.40. Редът и условията за паркиране на ППС в обществените паркинги се определят със заповед на кмета на община Поморие.

 

Чл. 41.Обществените паркинги могат да се ползват за паркиране и престой на леки автомобили, микробуси, лекотоварни автомобили и автобуси, за което се заплаща такса в зависимост от вида на превозното средство и времето на престоя в обособения паркинг.

 

Чл. 42. /изм. с Решение № 209/28.04.2016г./  Дължимата цена такси за паркиране и престой се утвърждават от Общински съвет - Поморие по предложение на кмета на община Поморие и са отразени в приложение към Наредбата № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие.

 

Чл. 43. В обществените обособени паркинги няма ограничения във времето за ползване на паркоместа срещу заплащане за час, ден, месец или година.

 

Чл.44./1/ Обществените паркинги осигуряват следните задължителни условия:

 

- Твърда настилка с хоризонтална маркировка за всяко паркомясто;

 

- Бариера за достъп до паркинга;

 

- Достатъчно място за маневриране на пътните превозни средства в паркинга;

 

- Паркоместа за пътни превозни средства, превозващи хора с увреждания, съгласно настоящата наредба;

 

- Фискални документи, удостоверяващи плащането на съответните такси за престой в паркинга.

 

 

 

Раздел 2

 

Места за паркиране за служебни нужди

 

Чл. 45./1/. Забранено е паркиране на автомобили на места, означени за служебно ползване, освен за автомобили, определени от ползвателя на места.

 

/2/. За подобряване на сигурността на Районен съд, Прокуратура, поделенията на МВР и общинската администрация се отреждат служебни паркоместа.

 

/3/. Паркоместата се обозначават с подвижни преносими табели и съответен пътен знак.

 

 

 

Раздел 3

 

Платено преференциално паркиране по адрес

 

/нов с Решение № 209/28.04.2016г./

 

Чл. 45а (1) /нов с Решение № 209/28.04.2016г./ Община Поморие въвежда режим на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен/настоящ адрес на собствениците им.

 

 (2) Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден за периода 01.06 до 30.09. на годината в часовете от  08.00 часа до 21.00 часа.

 

 (3) Паркирането става на уличното платно пред лицето на сградата по постоянен/ настоящ адрес, на маркирано и сигнализирано съгласно ЗДвП място.

 

Чл. 45б /нов с Решение № 209/28.04.2016г./ Право на платено преференциално паркиране имат лицата с постоянен или настоящ адрес в гр. Поморие, собственици на пътното превозно средство, които не притежават гараж на адреса, за който искат платено преференциално паркиране и не са променяли предназначението на такова помещение.

 

Чл. 45в /нов с Решение № 209/28.04.2016г./  Заинтересованите граждани подават Заявление до Кмета на Община Поморие (Приложение №1) от 15.03. до 15.04. на всяка година  /от 15.03. до 15.05. за текущата 2016 година/ на гише 1 в Център за административно обслужване гр. Поморие, ул. „Солна” № 5. Неразделна част от

 

 

 

заявлението са копия на изброените в него документи, които се представят в оригинал при подаване на заявлението за сведение.

 

Чл.45г /нов с Решение № 209/28.04.2016г./Заявленията се разглеждат от Общинската комисия по безопасност на движението, която се произнася с разрешение или отказ по всяко конкретно заявление от 15.04 до 25.05. на годината /от 15.04. до 06.06. за  текущата 2016 година/.

 

Чл. 45д (1) /нов с Решение № 209/28.04.2016г./Въз основа на решението на ОКБД за одобрение на заявлението, заявителя заплаща определените в Тарифа № 4 към Наредба № 11 за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие цени за срок от минимум 3 месеца и получава:

 

 - талон/Стикер с холограма по образец (Приложение 2), който поставя на видно място на таблото на ППС;

 

- пътен знак С2 с табела (Приложение 3), който подлежи на връщане след изтичане на срока на режима за съответната година;

 

- хоризонтална маркировка на определеното от ОКБД място за паркиране, отговарящо на характеристиките по Приложение 4.

 

         (2) Полагането на хоризонтална маркировка се осъществява от оторизирана за дейността фирма в периода  25.05 – 01.06./в периода от 25.05. до 17.06. за текущата 2016 година/.

 

Чл. 45е /нов с Решение № 209/28.04.2016г./ Контролът и организацията на дейността по предоставяне на платено преференциално паркиране се извършва от Общинско предприятие „СУОИ” гр. Поморие. Контролът се извършва включително и с технически средства. Репатрирането на неправилно паркираните МПС се извършва от общинско предприятие „СУОИ” гр. Поморие със специализирани автомобили – общинска собственост / или наети по договорно отношение от ОП „СУОИ”, на общински паркинги, като тяхната дейност се осъществява съгласно чл. 168 и чл. 171, ал. 1, т. 5, буква „б“ от Закона за движение по пътищата.

 

Чл.45ж /нов с Решение № 209/28.04.2016г./Забранява се платено /преференциално/ паркиране на обособени безплатни паркинги, паркоместа маркирани за свободно паркиране, на обособени паркинги за общо ползване, пред жилищни блокове, пред многожилищни кооперации, училища, детски градини, кина и др. обществени сгради.

 

 

 

 

 

Глава пета

 

ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ ПРИ НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАНЕ

 

Раздел 1

 

Принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили

 

Чл.46. /1/. За осигуряване безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения могат да се прилагат следните принудителни административни мерки.

 

1.ППС, което е паркирано в нарушение на Закона за движението по пътищата и тази наредба, може да бъде принудително задържано чрез използването на техническо средство /скоба/.

 

2.Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато превозното средство е:

 

а) Паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване; за новото местоположение на превозното средство се уведомява районното полицейско управление, а разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на лицето или организацията, поискала преместването;

 

         б) /изм. с Решение № 209/28.04.2016г./ Паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението; В този случай лицата по чл. 168 от ЗДвП уведомяват Районното полицейско управление - Поморие, за новото местоположение на превозното средство. Разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на собственика на превозното средство може да бъде задържано до заплащане на разходите по преместването, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на уведомяването на Районното полицейско управление. /2/ Редът и условията за прилагане на принудителни мерки се определят съгласно тази Наредба.

 

            в) Паркирано при неправилно използване на алармена инсталация, монтирана в  него, когато същата продължава да работи повече от 30 минути.

 

             /3/ /изм. с Решение № 209/28.04.2016г./ Размерът на сумите за разноски и обезщетения, дължими от собствениците или упълномощените от тях водачи на принудително преместените ППС са определени в Тарифа № 4 към Наредба № 11 за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие. Изменения в размера на разноските и обезщетенията се извършва по предложение на Кмета на Община Поморие от Общински съвет – Поморие.

 

 

 

Принудително задържане на пътно превозно средство чрез използване на техническо средство /”скоба”/

 

              Чл. 47. /1/ Мярката по принудително задържане чрез използване на технически средство „скоба” се прилага в случаите на:

 

              1. ППС, паркирани в нарушение на ЗДвП без да пречат на другите участници в движението;

 

              2. ППС, паркирани в нарушение на тази Наредба;

 

Чл. 48. /1/ Оперативната дейност по използването и прилагането на техническото средство /„скоба"/, таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на блокираните ППС, се организира и осъществява по ред и при условия, определени със заповед на Кмета на Общината, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.

 

/2/ Конструкцията на скобата и начинът на поставянето и трябва да бъдат такива, че да не се нанасят повреди на ППС.

 

/3/ Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването и от други лица, освен от упълномощените за това.

 

/4/ На предното странично стъкло на автомобила от страна на шофьора се поставя съобщение за водача, че автомобилът е блокиран с указания за реда за освобождаването му.

 

/5/ Техническо средство /„скоба"/ се поставя на задвижващото колело от страна на водача.

 

/6/ Размерът на таксата, дължима от собствениците или упълномощените от тях водачи на принудително задържано ППС, чрез използването на техническо средство /„скоба"/, е фиксиран и се определя по предложение на Кмета на Общината от Общински съвет – Поморие. 

 

  /7/ Разходите по ал. 5 и таксата за паркиране се заплащат на мястото на блокиране на ППС при неговото отблокиране и се събират от лицата, упълномощени  от Кмета на Община Поморие.

 

 

 

Принудително преместване на неправилно паркирани пътни превозни средства

 

 Чл. 49. /1/ Дейността по преместване на неправилно паркирани ППС на територията на Община Поморие се извършва от органа по контрол въз основа на  Заповед на Кмета на Община Поморие, по реда на тази наредба.

 

 /2/ Принудително преместване на ППС става само след констатиране на нарушението от органите по контрол, определени със Заповед на Кмета на Община Поморие.

 

 /3/ Преместването на неправилно паркирани ППС се извършва от най-малко двама служители на органа по контрол. Екипът е снабден със специализиран автомобил /„паяк”/, пригоден да отстранява ППС.

 

 /4/ Преместването включва: вдигане, натоварване, транспортиране и разтоварване на неправилно паркираното ППС в наказателния паркинг.

 

 /5/ Служителите от екипа заснемат ППС, паркирано в нарушение от всички страни преди и след натоварването му в специализирания автомобил „паяк”.

 

Чл. 50. /1/ Преместването на неправилно паркирани ППС се извършва денонощно и по нареждане на полицай от „Пътна полиция”, след като същият установи нарушението по Закона за движението по пътищата или тази наредба по отношение на паркирането, или по искане на други компетентни органи.

 

 /2/ При искане на полицията или друг компетентен орган, задължително се оказва съдействие за принудително преместване на неправилно паркираното ППС.

 

 /3/ След констатиране на нарушението, екипът прави най-малко четири броя снимки на ППС в нарушение и се свързва с дежурния диспечер, като му съобщава: регистрационен номер и марка на ППС, място и вид на нарушението, час и минути, местонахождение на наказателния паркинг, на който ще се пази ППС.  

 

 /4/ ППС се транспортира със специализирания автомобил /„паяк”/ в наказателен паркинг с денонощен режим на работа, където остава на отговорно пазене.

 

 /5/ При разтоварване на ППС на наказателния паркинг, се правят четири броя снимки, ако не е осигурено постоянно видеонаблюдение и всички данни по нарушението и отстраняването на ППС по предходната алинея се описват в дневник /база данни/.

 

 /6/ Освобождаване на ППС от наказателния паркинг се разрешава само след като водачът или собственикът на ППС представи документ за собственост или регистрационен талон на автомобила и заплати разноските по прилагане на принудителните мерки и пазенето на принудително преместените ППС.

 

Чл. 51. /1/ Органът по контрол носи отговорност за виновно причинени щети на ППС при принудителното му преместване.

 

 /2/  Органът по контрол сключва застраховка за евентуални щети на репатрираните ППС в изпълнение на тази наредба.

 

 /3/ Органът по контрол носи отговорност за сигурността на репатрираните ППС на наказателния паркинг в Община Поморие по време на престоя им.

 

 /4/ Не се допуска принудително преместване на ППС с тегло по-голямо от максимално допустимото за натоварване на специализирания автомобил „паяк”.

 

Чл.52. Не могат да се задържат принудително и не се отстраняват чрез принудително преместване, както и не могат да бъдат задържани чрез използване на техническо средство /”скоба”/ автомобили на  Спешна медицинска помощ, Държавна агенция "Национална сигурност", главните и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, Народното събрание, Националната служба за охрана, Министерството на извънредните ситуации, Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" на Министерството на правосъдието", "Военна полиция", „Гранична полиция”.  Автомобилите на тези институции и организации  имат право да паркират безплатно за времето необходимо при и по повод изпълнение на служебните им функции.

 

 

 

Глава шеста

 

КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

 

Чл. 53. Контролът но изпълнението и изискванията на тази Наредба се осъществява от:

 

 1.Кмета на Община Поморие или определени от него с писмена заповед длъжностни лица.

 

 2. Началника на РУП Поморие чрез определените от него длъжностни лица.

 

Чл.54. /1/. На нарушителите на тази Наредба се налага глоба в размер до 500лв., а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер до 5000лв.

 

 /2/. За явно маловажни случаи на нарушенията на изискванията на тази Наредба, установени при извършването им, на извършителя може да бъде наложена на място глоба с фиш в размер до 50лв. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа следните данни: за самоличността на упълномощения от Община Поморие служител наложил глобата, за самоличността на нарушителя, за мястото и времето на нарушението, за нарушените. разпоредби и за размера на глобата. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата и от нарушителя, когато е съгласен да плати на място наложената глоба. На нарушителя, заплатил глобата доброволно, се дава екземпляр от фиша.

 

 /3/. На лицето, което оспорва извършеното от него нарушение и/или размера на наложената глоба, и откаже да подпише фиша и/или да заплати на място наложената му глоба се съставя акт за установяване на нарушение по реда на чл.55 от Наредбата.

 

 /4/. При неправилен престой и паркиране на ППС, установяване на нарушението може да става и без присъствието на водача, като за целта се залепва известие за глоба с фиш по образец, указващо на водача да заплати съответната глоба в Общинска администрация - Поморие. Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването му. Контролната дейност се извършва от ПП и КАТ, както и от назначените от Кмета на Общината контролни органи, като средствата се събират в Общинския бюджет.

 

 /5/Издаден фиш, глобата, по който не е платена доброволно в 7- дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление.

 

 /6/Собственикът или този, на когото е предоставено ПС, отговаря за извършеното от него нарушение.Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил ПС.

 

Чл.55. /1/ Актовете за установяване на нарушение на изискванията на тази Наредба се съставят от длъжностни лица, определени от органите на чл. 53.

 

 /2/ Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Поморие или определени от него длъжностни лица.

 

 /3/ Установяването на нарушенията, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, определен от Закона за административните нарушения и наказания.

 

Чл.56. /1/ Административно-наказателна отговорност по тази Наредба носят и непълнолетни деца, навършили 16-годишна възраст, които са могли да разбират свойството и значението на извършеното и да ръководят постъпките си.

 

 /2/ За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно или ограничено запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили.

 

 /3/ За нарушения, извършени при осъществяване на дейности от предприятия, учреждения, заведения, организации и търговски дружества, административно- наказателна отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и ръководители, които са наредили или допуснати да бъдат извършени.

 

 /4/Размерът на причинените от нарушителите щети при извършване на нарушение се определя от актосъставителя, вписва се в наказателното постановление и се заплаща заедно с наложената глоба.

 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

   §1. Контролът по изпълнението на настоящата Наредба се възлага на кмета на общината или на упълномощени от него длъжностни лица.

 

   §2. Настоящата Наредба е приета на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с Решение № 649/21.06.2013г. по протокол № 26/21.06.2013г. на Общински съвет Поморие, изм. с Решение № 207/28.04.2016г. и решение № 209/28.04.2016г., изм. с Решение № 293/26.07.2016г., изм. с Решение № 825/29.05.2018г.,изм. с Решение № 868/13.07.2018г.
 

 

 

 

 

                                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

Изтегли:
Свали този файл (Наредба №5.pdf)Наредба №5.pdf836 КБ455 Сваляния